B L Ai?
Chứng từ trung thực v đầy xc động của một k giả Tin Lnh về Đức Mẹ...
Chuyển ngữ cuốn MEDJUGORJE, THE MESSAGE của Wayne Weible.
Paraclete Press, Orleans, Massachussets, 22nd Printing, 1996.
Lm Phr Hong Minh Tuấn, DCCT chuyển ngữ
Bản Việt Ngữ mới tu bổ 2007
B L Ai?, chương#: (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22) ... Hết

Lời Giới Thiệu
Bi: (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31),

---------(Hết)--------------


~~~~~~~ Linh Hồn Con Ngợi Khen Cha ~~~~~~~~