Gương Cha Gisu Thưa qu vị độc giả v thnh giả, Thng 6 kinh Thnh Tm Cha Gisu, www.memaria.org xin hn hạnh giới thiệu tc phẩm 'Gương Cha Gisu', phần đọc v nghe. Đy l tc phẩm được xếp loại l sch được đọc nhiều nhất, chỉ sau Thnh Kinh m thi. Nguyện xin Thnh Tm Cha Gisu ban mun ơn chữa lnh cho qu vị v gia đnh. Xin qu vị thương cầu nguyện cho Radio Giờ Của Mẹ, www.memaria.org, qu cha linh hướng v nhm thực hiện chương trnh. Cm ơn qu vị." Kim H, 2/6/07

Gương Cha Gisu Cuốn 1, chương: (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18). (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25).
Gương Cha Gisu Cuốn 2, chương: (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12).
Gương Cha Gisu Cuốn 3, chương: (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28). (29), (30), (31), (32), (33), (34), (35), (36), (37), (38), (39), (40), (41), (42), (43), (44), (45), (46), (47), (48). (49), (50), (51), (52), (53), (54), (55), (56), (57), (58), (59).
Gương Cha Gisu Cuốn 4, chương: (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18).


Gương Cha Gisu (lời Dịch Giả)
Gương Cha Gisu, Cuốn 1, Bi#: (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25).
Gương Cha Gisu, Cuốn 2, Bi#: (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12).
Gương Cha Gisu, Cuốn 3, Bi#: (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33), (34), (35), (36), (37), (38), (39), (40), (41), (42), (43), (44), (45), (46), (47), (48), (49), (50), (51), (52), (53), (54), (55), (56), (57), (58), (59)
Gương Cha Gisu, Cuốn 4, Bi#: (1), (2), ( 3), ( 4), ( 5), ( 6), ( 7), ( 8), ( 9), ( 10), ( 11), (12), ( 13), ( 14), ( 15), ( 16), ( 17), ( 18) ----- HET -----

~~~~~~~ Linh Hồn Con Ngợi Khen Cha ~~~~~~~~