Đc M Fatima và v ám sát Đc Gioan Phaolô II

Lm Nguyn Hu Thy

Vào ngày 13.5.1981, tên khng b Mehmet Ali Agca, ngưi Th Nhĩ Kỳ, đă c ư giết chết Đc Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bng ba phát súng lc trong mt cuc tiếp kiến chung ti qung trưng Thánh Phêrô Roma.

 Măi cho đến hôm nay nguyên nhân v ám sát Đc Gioan Phaolô II ca Ali Agca vn chưa đưc hoàn toàn gii thích mt cách ràng, mc ngưi ta đă biết đưc rng Agca tha hành lnh ca mt v Bo Gia Li (Bulgarie). S nghi ng cho rng v ám sát Đc Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đưc Breschnew, Ch tch nhà nưc đng trưng Đng cng sn Liên , sp xếp đưc cơ quan mt v Liên KGB Mc T Khoa trao cho mt v Bo Gia Li thi hành, đă lan rng ra lin ngay sau v ám sát. Riêng Đc Hng Y Stanislaw Dziwisz, hin TGM ca Krakau/Ba Lan, v thư lâu năm ca Đc Gioan Phaolô II - k t khi ngài c̣n Tng Giám Mc Kraukau măi cho ti hết 26 năm làm Giáo Hoàng -, th́ hoàn toàn xác tín rng: «Nói mt cách khách quan th́ hoàn toàn không th tin đưc Ali Agca ch k hành đng l loi mt ḿnh tt c mi s đu ch do mt ḿnh y thc hin thôi». Trong các h sơ v vic ngưi ta thy ghi nhn b An nich Quc gia ca Đông Đc đă nhn lănh s mnh t́m cách làm gim thiu bt trách nhim cho «cơ quan tuyên truyn ca ngưi anh em» Bo Gia Li v vic ám sát Đc Gioan Phaolô II. Tuy nhiên, trên thc tế các s thú nhn hay các bng c chc chn ràng v v ám sát th́ măi cho ti nay ngưi ta vn chưa nm hết đưc.

 Đúng vy, cho ti nay nhng do thm kín phía sau v ám sát vn chưa đưc gii thích ràng. Ch mt điu chc chn B chính tr trung ương Liên đă nhiu ln bàn lun v vic «làm sao th gii quyết dt đim vn đ Ba Lan». Ông John O. Koehler, mt gi ngưi Hoa Kỳ, th́ khng đnh ông đă đc mt h sơ đưc viết vào tháng 11 năm 1979, ghi các ch ca các thành phn thuc B chính tr trung ương ca Liên , trong s đó c ch ca ông Michail Gorbatschow.

Qu vy, vào tháng 11.1979 chính lúc ông Gorbatschow đang đm nhn chc Tng thư ca trung ương Đng cng sn Liên , nhưng ông li chưa phi thành viên ca B chính tr trung ương. Nhng quyết đnh v các phương thc hành đng ca cơ quan mt v KGB ch đưc mt s rt ít các đng viên cao cp quyết đnh thôi. Trong mt h sơ hin đang đưc lưu tr Văn kh quc gia ti Mc Tư Khoa ghi: «Cn phi tn dng tt c mi phương tin kh đ dp tan mt khuynh hưng chính tr mi do v Giáo Hoàng ngưi Ba Lan khi xưng đang chm n, nếu cn th́ phi s dng c nhng phương tin thông tin ngy to làm mt tín nhim

C̣n riêng Đc Gioan Phaolô II ch b trng thương qua v ám sát. vic ngài sng sót mt phép l. nhiên, sc khe vn cưng tráng trưc kia ca ngài đă b nh hưng rt nng bi v ám sát, khiến ngài phi chu đau đn thưng xuyên, kéo dài măi cho ti lúc ngài băng năm 2005. Hai năm sau v ám sát, vào ngày 23.12.1983, Đc Gioan Phaolô II đă đích thân vào pḥng giam thăm tên khng b Ali Agca, nói chuyn vi y nht ngài đă tha th cho y. ĐHY Stanislaw Dziwisz tưng thut li trong cuc gp g nói chuyn này ti nhà , Ali Agca ch lp đi lp li vi Đc Thánh Cha mt câu hi duy nht: «Ti sao Ngài li không chết? – Tôi biết chc chn tôi đă nhm rt trúng đích. Tôi cũng biết rng phát đn tôi bn ra hiu qu tàn phá gây t thương mt cách chc chn. Nhưng ti sao Ngài li không b t thương

V phn Đc Thánh Cha Gioan Phaolô II th́ hoàn toàn xác tín rng chính nh bàn tay hin mu ca Đc M Fatima che ch nên ngài mi th thoát chết mt cách l lùng như thế. Bi , ngày ngài b ám sát ti Rôma - ngày 13 tháng 5 (1981) - cũng chính ngày Đc M đă hin ra vi ba tr chăn chiên năm xưa ti Fatima, ngày 13 tháng 5 (1917). Hơn na, theo Đc Gioan Phaolô II, th́ v Giám Mc mc áo trng phi chu đau kh nhiu Đc M đă cho ba tr trông thy trong mt th kiến khi hin ra vi ba tr ti Fatima, chính ngài. Do đó, đúng mt năm sau v ám sát (1982), Đc Gioan Phaolô II đă đích thân đi hành hương Fatima đ t ơn cu sng ca Đc M trong dp này ngài cũng mang theo mt trong các đu đn Mehmet Ali Agca đă bn vào ngài đ dâng kính Đc M. ḱa mt s l lùng đă làm chính Đc Gioan Phaolô II tt nhng ngưi chng kiến không khi sng st kinh ngc, đu viên đn ngài mang theo kia khi đưc gn vào mt l hng duy nht c̣n sót li măo triu thiên trên đu tưng Đc M Fatima, các đoàn th ph n B Đào Nha đă dâng cúng cho Đc M vào năm 1946, th́ hoàn toàn va vn như th ngưi ta đă ct ư làm cái l hng đó sn cho viên đn vy.

 Ly Đc M Fatima, xin thương xót chúng con, k ti, khi nay trong gi lâm t! Amen

  (Suy nim Tháng Hoa 2009)