(Viet 00.1)  Công b Tông Hun  Gheo-đê-tê   t  Ex-sú-ta-t

(Tac Gia: Đng T Do) 

 

Pḥng Báo Chí Ṭa Thánh cho biết Tông hun Gheo-đê-tê   t  Ex-sú-ta-t (Mng r Hân hoan) ca Đc Thánh Cha Phanxicô vơn gi thánh thin trong thế gii hin đis đưc công b vào sáng ngày th Hai 9 tháng Tư.

Tài liu này s đưc Đc Tng Giám Mc Angelo De Donatis, Giám qun Giáo phn Roma tŕnh bày ti mt cuc hp báo ti Pḥng Báo Chí Ṭa Thánh.

Tham d cùng Đc Tng Giám Mc c̣n nhà báo Gianni Valente, mt ngưi Ư làm vic cho Fides, cơ quan thông tn B Truyn Ging Tin Mng Cho Các Dân Tc, Paola Bignardi, mt nhà giáo dc cu Ch tch T chc Công Giáo Tiến Hành Italia.

Ta đ ca li Tông hun cm t đưc s dng trong Phúc Âm Matthêu chương 5 câu 12, phn cui ca Tám Mi Phúc ThtAnh em hăy mng r hân hoan, phn thưng dành cho anh em
trên tri tht ln lao. Qu vy, các ngôn s nhng ngưi đi trưc anh em cũng b ngưi ta bách hi như thế.”

Đc Thánh Cha Phanxicô, năm nay 81 tui, đă công b trưc đó hai Tông hun, c hai đu đưa ra nhng suy tư t các cuc hp ca Thưng Hi Đng Giám Mc. Evangelii Gaudium Tông hun (Nim vui Phúc Âm), đưc công b vào năm 2013, tp trung vào vic công b Tin Mng trong thế gii hin đi bao gm các đ xut t Thưng Hi đng Giám mc 2012 v phúc âm hóa mi. Tông hunAmoris Laetitia” (Nim vui Yêu thương), đưc công b năm 2016 tp trung vào vic mc v gia đ́nh. Tông hun này bao gm các đ xut tho lun trong các phiên hp ca Thưng Hi đng Giám mc vào năm 2014 2015.