(Ivy 0d.1) Trong Tông Hun mi Đc Thánh Cha Phanxicô đưa ra các bưc thc tin đ đt đến s thánh thin

(Tac Gia: Đng T Do)

 

Đc Thánh Cha Phanxicô đă công b mt tông hun mi, Gheo-đê-  t Ex-sú-ta-t (Mng r Hân hoan), trong đó ngài đưa ra các ch dn thc hành nhm đt đến s thánh thin trong thế gii hin đi.

Toàn b Tông hun đưc chia làm 5 chương vi 177 đon.

Đc Thánh Cha nói rng tài liu này “không phi mun tr thành là mt lun văn v s thánh thin”, nhưng mun “tái đ ngh li mi gi thánh thin mt cách thc tế cho thi đi chúng ta, vi mi ri ro, thách thc và cơ hi”.

S
thánh thin, theo Đc Thánh Cha, không ch da vào li cu nguyn thôi mà c̣n phi bao gm vic phc v nhng ngưi qun bách và vic t làm ch bn thân.

Ngài đ
ưa ra mt ví d: “mt ngưi ph n đi mua sm, cô y gp mt ngưi hàng xóm và h bt đu nói chuyn, và nhng li tán gu bt đu ni lên. Nhưng cô y nói trong tâm hn ḿnh: ‘Không, tôi s không nói xu ai’. Đây là mt bưc tiến trong s thánh thin.”

Ngài vi
ết tiếp: “Sau đó, nhà, mt đa con ca cô mun nói chuyn vi cô v nhng hy vng và ưc mơ ca nó, và mc dù mt mi, cô y ngi xung và lng nghe vi s kiên nhn và t́nh yêu. Đó là mt s hy sinh mang li s thánh thin.”

Sau đó cô
y cm nghim mt s lo lng, nhưng nh li t́nh yêu ca Đc Trinh N Maria, cô y ly chui ht ca ḿnh ra và cu nguyn ḷng đy đc tin. Mt con đưng thánh thin khác li m ra. Sau đó, cô y đi ra đưng, gp mt ngưi nghèo và dng li đ nói mt li tt đp vi ngưi y. Li thêm mt bưc hưng đến s thánh thin.”

M
rng thêm trong bi cnh gp ngưi vô gia cư vào mt đêm lnh giá, Đc Giáo Hoàng viết: “Tôi có th xem ông ta như là mt điu bc bi.. . hoc tôi có th đáp li vi đc tin và đc ái, và tôi nh́n thy trong ngưi này mt con ngưi có phm giá ging ht như phm giá ca riêng tôi.”

Mt Kitô hu là như thế!”(Viet 0d.2)  Trong chương th ba, Đc Thánh Cha Phanxicô tp trung vào mi mi phúc trong tám mi phúc tht và cách Kitô hu có th sng theo nhng đ̣i buc này, và sau đó trong chương bn, ngài hưng cái nh́n ca đc gi vào nhng du ch ca s thánh thin trong thế gii ngày nay, bao gm s kiên nhn, hin lành và nim vui.

Đ
c Thánh Cha cũng ch trích các Kitô hu ch tp trung vào mt vn đ chuyên bit, chng hn như phá thai, hay vic gây thit hi cho ngưi khác.

M
c dù vic chng đi phá thai “cn phi rơ ràng, mnh m và nhit thành, v́ đây mi đe da là phm giá ca mt mng sng con ngưi, là điu luôn luôn là thánh thiêng”, tuy nhiên, Đc Thánh Cha Phanxicô nói thêm: “Cuc sng ca ngưi nghèo, là nhng ngưi đă chào đi, đang trong cnh thiếu thn, b b rơi và b thit tḥi, cũng thánh thiêng không kém”

Đ
c Thánh Cha đc bit ch trích nhng ngưi theo thuyết “tân Pelagia”, mà theo Đc Thánh Cha, là nhng ngưi “b ám nh bi l lut, bi nhng li ích xă hi và chính tr, bi mt mi quan tâm thn trng đi vi phng v, giáo lư và uy tín ca Giáo Hi, và mt s mơ h v kh năng đi phó vi các vn đ thc tin, cũng như s quan tâm quá mc đi vi các chương tŕnh t hoàn thin cá nhân.”

Ngài nh
n xét rng: “Mt s Kitô hu dành quá nhiu thi gian và sc lc cho nhng điu này, hơn là đ cho Thánh Linh dn dt ḿnh theo con đưng yêu thương”.

Đc Thánh Cha cnh báo rng ch nghĩa “tân pelagia” này có th khiến cho Giáo hi “tr thành mt bo tàng vin hoc là s hu ca mt s ít ngưi đưc chn.”

Trong ch
ương cui cùng, Đc Giáo Hoàng nhc đến ma qu nhiu ln, đó không phi là “chuyn thn thoi” và các Kitô hu cn phi có tinh thn chiến đu liên tc chng li ma qu.

Ngài nói: “Chúng ta không nên nghĩ v
ma qu như mt huyn thoi, mt biu trưng, mt biu tưng, mt h́nh dung t hoc mt ư tưng”.

“Sai lm này s dn chúng ta đến s mt cnh giác, gây ra nhng bt cn và cui cùng d b tn thương hơn. Ma qu không cn phi nhp vào chúng ta. Nó đu đc chúng ta vi nhng nc đc ca hn thù, bit lp, ghen t và ti li. Khi chúng ta mt cnh giác, nó tn dng cơ hi đ phá hy cuc sng ca chúng ta, gia đ́nh và cng đng ca ca chúng ta.”(Ivy 0d.3)  Tông hun cũng đc bit nhc đến Đc Hng Y Phanxicô Xaviê Nguyn Văn Thun ca Vit Nam. Đc Thánh Cha viết:

“Khi Đ
c Hng Y Phanxicô Xaviê Nguyn Văn Thun b giam trong tù, ngài đă không ṃn mi ch đi đưc tr t do. Nhưng chn la ca ngài là: ‘Tôi sng giây phút hin ti, tràn đy t́nh thương’; và cách ngài c th hóa điu đó là: ‘Tôi li dng nhng cơ hi xy ra mi ngày, đ hoàn thành nhng công vic thông thưng mt cách ngoi thưng’”.

Tông hun này là tài liu quan trng th năm ca Đc Giáo Hoàng Phanxicô, sau Lumen Fidei, Laudato Si ', Evangelii Gaudium và Amoris Laetitia.

Tông hu
n Gheo-đê-tê  t  Ex-sú-ta-t (Mng r Hân hoan) ca Đc Thánh Cha Phanxicô vơn gi thánh thin trong thế gii hin đi” đă đưc công b vào sáng ngày th Hai 9 tháng Tư., Đc Thánh Cha đă kư vào tài liu này ngày 19 tháng Ba năm nay, l kính Thánh Giuse.

Tài liu này đă đưc Đc Tng Giám Mc Angelo De Donatis, Giám qun Giáo phn Roma tŕnh bày ti mt cuc hp báo ti Pḥng Báo Chí Ṭa Thánh.

Tham d
cùng Đc Tng Giám Mc c̣n có nhà báo Gianni Valente, mt ngưi Ư làm vic cho Fides, cơ quan thông tn xă B Truyn Ging Tin Mng Cho Các Dân Tc, và Paola Bignardi, mt nhà giáo dc và là cu Ch tch T chc Công Giáo Tiến Hành Italia.

T
a đ ca li Tông hun là cm t đưc s dng trong Phúc Âm Matthêu chương 5 câu 12, phn cui ca Tám Mi Phúc Tht “Anh em hăy mng r hân hoan, v́ phn thưng dành cho anh em trên tri tht ln lao. Qu vy, các ngôn s là nhng ngưi đi trưc anh em cũng b ngưi ta bách hi như thế.”