Tông Hun Gheo-đê-  t Ex-sú-ta-t Ca Đc Thánh Cha Phanxicô V Ơn Gi Nên Thánh Trong Thế Gii Ngày Nay

(Phaolô Phm Xuân Khôi chuyn ng)

 

(CHƯƠNG 1)


1. “CÁC CON HĂY VUI M
NG VÀ HÂN HOAN” [là câu] Chúa Giêsu nói vi nhng ngưi b bách hi hoc b x nhc v́ Ngưi (Mt 5:12). Chúa đ̣i hi mi s nơi chúng ta, và đi li Ngưi ban cho chúng ta s sng tht, là hnh phúc mà v́ nó chúng ta đưc dng nên. Ngưi mun chúng ta thành nhng v thánh ch không phi ch hài ḷng vi mt cuc sng t nht và tm thưng. Ơn gi nên thánh hin din nhiu cách khác nhau ngay t nhng trang đu ca Thánh Kinh. Chúng ta thy điu y đưc din t trong li Chúa phán cùng ông Abraham: “Hăy đi trưc mt Ta, và hăy nên trn lành” (St 17: 1).

2. Nh
ng điu sau đây không phi là mt tiu lun v s thánh thin, cha đng các đnh nghĩa và s phân bit hu ích cho s hiu biết ch đ quan trng này, hoc mt cuc tho lun v các phương tin thánh hoá. Mc tiêu khiêm tn ca tôi là tái đ ngh li mi gi nên thánh mt cách thc tế cho thi đi ca chúng ta, vi tt c nhng ri ro, thách đ và cơ hi. V́ Chúa đă chn mi ngưi trong chúng ta “đ nên thánh và trn lành trưc mt Ngưi trong t́nh yêu” (Eph 1: 4).CHƯƠNG MT ƠN GI NÊN THÁNH

CÁC THÁNH ĐANG KHUYN KHÍCH VÀ ĐNG HÀNH VI CHÚNG TA

3.
Thư gi tín hu Do Thái tŕnh bày mt s chng t khuyến khích chúng ta “kiên tâm chy trong cuc đua trưc mt chúng ta” (12: 1). Thư nhc đến ông Abraham, bà Sara, ông Môsê, ông Giđeon và nhng ngưi khác (xem 11: 1-12: 3). Trên hết, thư mi gi chúng ta nhn ra rng “mt đám mây nhân chng vĩ đi” (12: 1) thúc đy chúng ta không ngng tiến bưc hưng v mc tiêu. Nhng nhân chng này có th bao gm các bà m, các bà (ni ngoi) ca chúng ta hoc nhng ngưi thân yêu khác (xem 2 Tim 1: 5). Cuc sng ca h có th không phi lúc nào cũng hoàn ho, nhưng ngay c gia nhng li lm và tht bi ca h, h vn tiếp tc tiến bưc và t ra rt đp ḷng Chúa.


4. Các thánh gi đây sng trong s hin din ca Thiên Chúa nhưng vn duy tŕ mi dây yêu thương và hip thông ca các ngài vi chúng ta. Sách Khi Huyn chng minh điu này khi nói v s cu bu ca các v t v́ đo: “Tôi thy dưi bàn th, các linh hn ca nhng ngưi đă b giết v́ Li Chúa và v́ chng t h đă làm; h kêu ln tiếng rng, ‘Ly Chúa T chí thánh và chân tht, đến bao gi Ngưi mi xét x?’” (6: 9-10). Mi ngưi chúng ta có th nói: “Đưc bao quanh, dn đu và hưng dn bi nhng ngưi anh ch em ca Thiên Chúa.... Tôi không cn phi vác mt ḿnh, tht ra, tôi không bao gi có th vác mt ḿnh. Tt c các thánh ca Thiên Chúa đu đó đ bo v tôi, đ nâng đ tôi và cơng tôi” .

5. Các ti
ến tŕnh phong chân phưc và phong thánh công nhn nhng du ch v đc tính anh hùng, vic hy sinh mng sng ca mt ngưi trong vic t v́ đo, và nhng trưng hp nào đó mà đi sng không ngng đưc hiến cho tha nhân, thm chí cho đến khi chết. Điu này cho thy vic noi gương Đc Kitô cách đin h́nh, mt điu đáng cho các tín hu ngưng m. Chng hn như, chúng ta có th nghĩ đến Chân Phưc Maria Gabriella Sagheddu, ngưi đă hiến đi ḿnh cho vic hip nht ca các Kitô hu.CÁC V THÁNH “BÊN CNH NHÀ” CHÚNG TA

6.
Chúng ta không cn ch nghĩ đến nhng v đă đưc phong chân phưc và phong thánh. Chúa Thánh Thn ban tràn đy s thánh thin gia dân thánh và trung tín ca Thiên Chúa, v́ “Thiên Chúa đă vui ḷng làm cho nhng ngưi nam n nên thánh và cu h, không phi như nhng cá nhân chng có liên h ǵ vi nhau, mà như mt dân có th nh́n nhn Ngài trong chân lư và phng s Ngài trong s thánh thin” . Trong lch s cu đ, Chúa đă cu mt dân. Chúng ta không bao gi hoàn toàn là chính ḿnh tr khi chúng ta thuc v mt dân. Đó là lư do ti sao không ai đưc cu mt ḿnh, như mt cá nhân cô lp. Trái li, Thiên Chúa kéo chúng ta đến vi Ngài, trong khi k đến c cơ cu phc tp ca các mi liên h gia các cá nhân trong cng đng nhân loi. Thiên Chúa mun bưc vào đi sng và lch s ca mt dân tc.

7. Tôi thích chiêm ng
ưng s thánh thin hin din trong s kiên nhn ca dân Thiên Chúa: nơi nhng cha m nuôi nng con cái h vi t́nh yêu thương bao la, nơi nhng ngưi nam n làm vic chăm ch đ nuôi sng gia đ́nh, nơi ngưi bnh tt, nơi các tu sĩ già c mà không bao gi mt n cưi ca h. Trong s kiên tŕ hàng ngày ca h, tôi thy s thánh thin ca Hi Thánh đang chiến đu. Rt thưng th́ đó là mt s thánh thin đưc t́m thy nhng ngưi hàng xóm cnh nhà chúng ta, là nhng ngưi, đang sng gia chúng ta, phn nh s hin din ca Thiên Chúa. Chúng ta có th gi h là “giai cp trung lưu ca s thánh thin”.

8. Chúng ta hăy đ
ưc khích l bi nhng du ch ca s thánh thin mà Chúa cho chúng ta thy qua các phn t khiêm tn nht ca dân y, là dân “cũng chia s chc năng ngôn s ca Đc Kitô, khi truyn bá mt chng t sng đng cho Ngưi, đc bit là bng mt đi sng đc tin và đc ái”. Chúng ta nên k đến s th là, như Thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh Giá đ ngh, lch s thc s đưc thc hin bi rt nhiu ngưi trong h. Khi ch viết: “Các nhân vt vĩ đi nht ca vic làm ngôn s và s thánh thin bưc ra t đêm tăm ti nht. Nhưng phn ln ḍng h́nh thành ca cuc sng thn bí vn c̣n không th thy đưc. Chc chn nhng bưc ngot quyết đnh nht trong lch s thế gii đu đưc đng xác đnh cách thc tế bi nhng linh hn không bao gi đưc mt sách lch s nào đ cp đến. Và chúng ta s ch biết v nhng linh hn y, mà chúng ta vn mc n h v́ nhng bưc ngot quyết đnh trong cuc sng cá nhân ca chúng ta vào ngày mà tt c nhng ǵ n du đu đưc t l”.

9. S
thánh thin là b́nh din hp dn nht ca Hi Thánh. Nhưng ngay c bên ngoài Hi Thánh Công Giáo và trong nhng hoàn cnh rt khác nhau, Chúa Thánh Thn làm ni lên “nhng du ch ca s hin din ca Ngài, đ giúp cho nhng ngưi theo Đc Kitô”. Thánh Gioan Phaolô II nhc nh chúng ta rng “chng nhân cho Đc Kitô phi chu ngay c vic đ máu đă tr thành mt gia sn chung ca ngưi Công Giáo, Chính Thng, Anh giáo và Tin Lành”. Trong cuc tưng nim đi kết cm đng đưc t chc ti Hư Trưng (Colosseum) vào Đi Năm Thánh 2000, ngài đă tuyên b rng các v t đo là “mt di sn nói lên mt cách mnh m hơn tt c các nguyên nhân ca s chia r”.CHÚA MI GI

10. Tt c điu này đu quan trng. Tuy nhiên, v
i Tông Hun này, tôi mun nhn mnh cách ch yếu đến li mi gi nên thánh mà Chúa nói vi mi ngưi trong chúng ta, li mi gi mà Ngưi cũng nói, mt cách cá nhân, vi tng ngưi: “Hăy nên thánh, v́ Ta là thánh” (Lev 11:44 , xem 1 Phêrô 1:16). Công đng Vaticanô II đă nói rơ điu này: “Đưc cng c bi rt nhiu phương tin cu ri ln lao như thế, tt c mi tín hu, bt k điu kin hay bc sng nào đu đưc Chúa mi gi – mi ngưi theo cách ca riêng ḿnh - đến s thánh thin trn lành như chính Đc Chúa Cha là Đng trn lành”.

11. Công Đ
ng nói, “Mi ngưi theo cách riêng ca ḿnh”. Chúng ta không nên nn chí trưc các mu gương thánh thin có v như không th đt đưc. Có mt s chng t có th hu ích và gi hng cho chúng ta, nhưng không phi là đ chúng ta sao chép, v́ điu y thm chí có th dn chúng ta đi sai con đưng riêng mà Chúa có ư dành cho chúng ta. Điu quan trng là mi tín hu nhn ra con đưng riêng ca chính ḿnh, là h nói lên nhng điu tt nht ca chính ḿnh, nhng hng ân cá nhân nht mà Thiên Chúa đă đt trong ḷng h (xem 1Cr 12:7), thay v́ vô vng c gng bt chưc mt điu ǵ đó không dành cho h. Tt c chúng ta đu đưc mi gi làm nhân chng, nhưng có nhiu cách thc tế đ làm nhân chng. Tht vy, khi nhà thn bí vĩ đi, Thánh Gioan Thánh Giá, viết Ca Khúc Tâm Linh (Spiritual Canticle) ca ḿnh, ngài thích tránh tt c nhng quy tc cng rn và cht ch. Ngài gii thích rng các vn thơ ca ngài đưc sáng tác đ có th hu ích cho mi ngưi, mi ngưi “theo cách ca riêng ḿnh”. V́ s sng ca Thiên Chúa đưc truyn đt “cho mt s ngưi theo cách này và cho nhng ngưi khác theo cách khác”.

12. B
ng nhng h́nh thc khác nhau này, tôi cũng nhn mnh rng “thiên tài ca ngưi ph n” đưc nh́n thy trong nhng phong cách thánh thin n tính, là phương tin thiết yếu đ phn nh s thánh thin ca Thiên Chúa trong thế gii này. Tht vy, trong nhng thi mà ph n có khuynh hưng b l đi hoc không đưc nh́n đến, Chúa Thánh Thn đă làm ni bt nhng v thánh mà s hp dn ca các ngài đă to ra sc mnh tinh thn mi và nhng ci cách quan trng trong Hi Thánh. Chúng ta có th đ cp đến Thánh Hildegard thành Bingen, Thánh Bridget, Thánh Catarina thành Siena, Thánh Têresa thành Avila và Thánh Têrêsa thành Lisieux. Nhưng tôi cũng nghĩ đến tt c các ph n vô danh hoc b quên lăng, mi ngưi theo cách riêng ca ḿnh, đă nâng đ và biến đi các gia đ́nh và cng đng bng sc mnh ca chng t ca h.

13. Đi
u này phi kích thích và khuyến khích chúng ta dâng hiến tt c và ôm ly kế hoch đc bit mà Thiên Chúa mun cho mi ngưi chúng ta t muôn tha: “Trưc khi Ta thành h́nh ngươi trong bng m, Ta đă biết ngươi” (Gr 1: 5).CŨNG CHO ANH CH EM

14. Đ nên thánh không buc phi là mt giám mc, mt linh mc hay mt tu sĩ. Chúng ta thưng b cám d đ nghĩ rng s thánh thin ch dành cho nhng ai có th rút lui khi công vic b́nh thưng đ dành nhiu thi gian cu nguyn. Trưng hp đó không đúng. Tt c chúng ta đu đưc mi gi nên thánh bng cách sng cuc đi vi t́nh yêu và bng cách làm chng trong mi công vic ḿnh làm, bt c nơi nào ḿnh sng. Anh ch em đưc mi gi đến đi sng thánh hiến ư? Hăy nên thánh bng cách sng quyết tâm ca ḿnh vi nim vui. Anh ch em đă kết hôn ư? Hăy nên thánh bng cách yêu thương và chăm sóc cho chng hay v ḿnh, như Đc Kitô chăm sóc cho Hi Thánh. Anh ch em làm vic đ kiếm sng ư? Hăy nên thánh bng cách làm vic vi s liêm chính và k năng trong khi phc v anh ch em ḿnh. Anh ch em là cha m hoc ông bà ư? Hăy nên thánh b
ng cách kiên nhn dy d tr nh cách theo Chúa Giêsu. Anh ch em đa v thm quyn ư? Hăy nên thánh bng cách làm vic cho công ích và t b li ích cá nhân.

15. Hăy đ
ân sng ca bí tích Ra Ti ca anh ch em sinh hoa trái trên con đưng nên thánh. Hăy đ mi th đưc m ra cho Thiên Chúa; hưng v Ngài trong mi t́nh hung. Đng lo s, v́ quyn năng ca Chúa Thánh Thn cho phép anh ch em làm điu này, và cui cùng, s thánh thin là hoa trái ca Chúa Thánh Thn trong cuc sng ca anh ch em (x. Ga 5: 22-23). Khi anh ch em cm thy b cám d lỳ trong s yếu đui ca ḿnh, th́ hăy ngưc mt nh́n lên Đc Kitô chu đóng đinh và thưa: “Ly Chúa, con là mt k ti li đáng thương, nhưng Chúa có th làm phép l đ làm cho con tt hơn mt chút”. Trong Hi Thánh, tuy thánh thin, nhưng bao gm nhng ngưi ti li, anh ch em s t́m thy mi điu anh ch em cn đ ln lên theo hưng thánh thin. Chúa đă ban cho Hi Thánh các món quà Thánh Kinh, các bí tích, các nơi thánh, các cng đoàn sng đng, chng t ca các thánh và v đp đa din, bt ngun t t́nh yêu ca Thiên Chúa, “như mt cô dâu trang đim vi đ trang sc” (Is 61:10).

16. S
thánh thin này mà Chúa mi gi anh ch em s ln lên bng nhng c ch nho nh. Đây là mt thí d: mt ph n đi mua sm, ch y gp mt ngưi hàng xóm và h bt đu nói chuyn, và vic bép xép bt đu. Nhưng ch y t nh trong ḷng: “Không, tôi s không nói xu ai c”. Đây là mt bưc tiến trong s thánh thin. Sau đó, nhà, mt trong nhng đa con ca ch mun nói chuyn vi ch v nhng hy vng và ưc mơ ca nó, và mc dù mt mi, ch y ngi xung và lng nghe vi s kiên nhn và t́nh yêu. Đó là mt s hy sinh khác mang li s thánh thin. Sau đó, ch tri qua mt vài lo âu, nhưng nh li t́nh yêu ca Đc Trinh N Maria, ch ly tràng ht ra và cu nguyn vi đc tin. Mt con đưng nên thánh khác. Ri ch ra đưng, gp mt ngưi nghèo và dng li đ nói mt li t tế vi ngưi y. Thêm mt bưc na.

17. Đôi khi, cu
c sng đt ra nhng thách đ ln. Qua chúng, Chúa li mt ln na mi gi chúng ta đến mt s hoán ci có th làm cho ân sng ca Ngưi tr nên rơ ràng hơn trong cuc sng ca ḿnh “ngơ hu chúng ta có th chia s s thánh thin ca Ngưi” (Dt 12:10). Vào nhng lúc khác, chúng ta ch cn t́m mt cách hoàn ho hơn đ làm nhng ǵ chúng ta đang làm: “Có nhng s linh hng ch hưng đến vic hoàn thin hoá mt cách phi thưng nhng điu b́nh thưng chúng ta làm trong cuc sng”. Khi Hng Y Phanxicô Xavier Nguyn văn Thun b tù, ngài đă không chu lăng phí th́ gi ch đi ngày ngài đưc tr t do. Thay vào đó, ngài đă chn “sng giây phút hin ti, và làm cho nó đy t́nh thương”. Ngài quyết đnh: “Tôi s nm ly nhng cơ hi hin din mi ngày; Tôi s hoàn thành các hành đng b́nh thưng mt cách phi thưng”.

18. B
ng cách này, đưc ân sng ca Thiên Chúa hưng dn, chúng ta h́nh thành bng nhiu c ch nh bé s thánh thin mà Thiên Chúa đă mun cho chúng ta, không phi như các ngưi nam và ngưi n đ cho chính ḿnh, mà là “nhng ngưi qun lư tt ca ân sng đa dng ca Thiên Chúa” (1 Phr 4:10). Các giám mc Tân Tây Lan đúng khi dy chúng ta rng chúng ta có kh năng yêu thương vi t́nh yêu vô điu kin ca Chúa, bi v́ Chúa Phc Sinh chia s s sng mănh lit ca Ngưi vi đi sng mng manh ca chúng ta: “T́nh yêu ca Ngưi không có gii hn và, mt khi đưc ban cho, th́ không bao gi b ly li. Nó không có điu kin và vn trung tín. Đ yêu như thế không phi là d dàng bi v́ chúng ta thưng quá yếu đui. Nhưng ch th yêu như Đc Kitô yêu thương chúng ta cho thy rng Đc Kitô chia s s sng li ca Ngưi vi chúng ta. Bng cách này, đi sng ca chúng ta chng t quyn ca Ngưi đang hot đng - ngay c trong s yếu đui ca con ngưi”.S V CA ANH CH EM TRONG ĐC KITÔ

19.
Mt Kitô hu không th nghĩ đến s v ca ḿnh trên thế gian mà không nh́n thy nó như mt con đưng đ nên thánh, v́ “đây là ư mun ca Thiên Chúa, s thánh hóa ca anh em” (1 Th 4:3). Mi v thánh là mt s v, đưc Chúa Cha d đnh đ phn ánh và hin thân, mt thi đim c th trong lch s, mt khía cnh nào đó ca Tin Mng.

20. S
v y có ư nghĩa trn vn nht trong Đc Kitô, và ch có th hiu đưc qua Ngưi. ct lơi ca nó, s thánh thin là vic tri nghim, trong s kết hp vi Đc Kitô, nhng mu nhim ca cuc đi Ngưi. Nó bao gm vic kết hp chúng ta vi cái chết và s phc sinh ca Chúa bng mt phương cách đc đáo và cá nhân, liên tc chết và sng li vi Ngưi. Nhưng nó cũng có th đ̣i hi phi tái to trong cuc sng ca ḿnh nhng khía cnh khác nhau ca cuc đi trn thế ca Chúa Giêsu: cuc sng n dt, cuc sng ca Ngưi trong cng đng, gn gũi vi nhng k b b rơi, nghèo đói và nhng cách khác mà Ngưi đă din t t́nh yêu t hiến ca Ngưi. S chiêm nim v nhng mu nhim này, như Thánh Ignatiô thành Loyola đă ch ra, dn chúng ta đến vic nhp th chúng trong nhng la chn và thái đ ca ḿnh. Bi v́ “mi s trong đi sng ca Chúa Giêsu là du ch ca mu nhim ca Ngưi”, “toàn th đi sng ca Đc Kitô là mc khi v Chúa Cha”, “toàn th cuc đi ca Đc Kitô là mt mu nhim cu chuc”, ‘toàn th cuc đi Đc Kitô là mt mu nhim v vic đng quy [v Đc Kitô]”. “Đc Kitô cho phép chúng ta sng trong Ngưi tt c nhng ǵ chính Ngưi đă sng, và Ngưi sng nó trong chúng ta”.

21. K
ế hoch ca Chúa Cha là Đc Kitô, và chính chúng ta trong Ngưi. Cui cùng, chính Đc Kitô là Đng yêu thương trong chúng ta, v́ “s thánh thin không là ǵ khác hơn là đc ái đưc sng trn vn”. Kết qu là, “thưc đo s thánh thin ca chúng ta xut phát t tm vóc mà Đc Kitô đt đưc trong chúng ta, đến mc đ mà, do quyn năng Chúa Thánh Thn, chúng ta dùng Ngưi làm mu mc cho c cuc đi ḿnh”. Mi v thánh là mt s đip mà Chúa Thánh Thn ly t s sung măn ca Chúa Giêsu Kitô và ban cho ngưi dân Ngưi.

22. Đ
nhn ra li mà Chúa mun nói vi chúng ta qua mt trong các v thánh ca Ngưi, chúng ta không cn phi vưng mc vào các chi tiết, v́ đó chúng ta cũng có th gp các sai lm và tht bi. Không phi mi s mt thánh nhân nói đu hoàn toàn trung thành vi Tin Mng; không phi tt c nhng ǵ ngài làm đu xác thc hay hoàn ho. Điu chúng ta cn phi chiêm ngm là toàn th cuc đi, toàn th cuc hành tŕnh ln lên trong s thánh thin, vic phn chiếu Chúa Giêsu Kitô xut hin khi chúng ta hiu đưc ư nghĩa tng th ca các ngài như mt con ngưi.

23. Đây là m
t li triu tp mănh lit cho tt c chúng ta. Anh ch em cũng cn phi nh́n toàn th cuc đi ca ḿnh như mt s v. Hăy c gng làm thế qua vic lng nghe Thiên Chúa trong cu nguyn và nhn ra các du ch mà Ngài ban cho anh ch em. Hăy luôn cu xin Chúa Thánh Thn điu mà Chúa Giêsu mong đi anh ch em tng giây phút ca cuc đi anh ch em và trong mi quyết đnh ca anh ch em, đ phân bit v trí ca nó trong s v mà anh ch em đă nhn đưc. Hăy đ cho Chúa Thánh Thn rèn đúc trong anh ch em mu nhim cá nhân có th phn chiếu Chúa Giêsu Kitô trong thế gii ngày nay.

24. Ch
ǵ anh ch em nhn ra li y là ǵ, s đip ca Chúa Giêsu mà Thiên Chúa mun nói vi thế gii bng đi sng ca anh ch em. Hăy đ cho ḿnh đưc biến đi. Hăy đ cho ḿnh đưc Chúa Thánh Thn đi mi, ngơ hu điu này có th xy ra, nếu không th́ anh ch em tht bi trong s v cao quư ca ḿnh. Chúa s mang nó đến hoàn thành bt chp các li lm và sơ xut ca anh ch em, vi điu kin là anh ch em không t b con đưng yêu thương mà vn luôn m ḷng ra cho ân sng siêu nhiên ca Ngưi, là điu thanh lc và soi sáng.HOT ĐNG THÁNH HOÁ

25.
Cũng như anh ch em không th hiu đưc Đc Kitô ngoài vương quc mà Ngưi đến đ mang li, v́ vy s v cá nhân ca anh ch em cũng không th tách ra khi vic xây dng vương quc y: “Tiên vàn hăy t́m Nưc Thiên Chúa và s công chính ca Ngài” (Mt 6:33). S đng hoá ca anh ch em vi Đc Kitô và ư mun ca Ngưi liên quan đến cam kết cùng Ngưi xây dng mt vương quc t́nh yêu, công lư và ḥa b́nh ph quát. Chính Đc Kitô mun cm nghim điu này vi anh ch em, trong tt c các n lc và hy sinh mà vương quc này đ̣i hi, nhưng cũng trong tt c nim vui và s phong phú mà vương quc này mang đến. Anh ch em không th ln lên trong s thánh thin mà không t ḿnh dn thân, bng c thân xác ln linh hn, đ c gng hết sc cho n lc này.

26. Th
t không lành mnh khi yêu s thinh lng trong lúc chy trn vic tương tác vi ngưi khác, mun đưc b́nh an và yên tĩnh trong khi tránh hot đng, t́m cu nguyn trong khi th ơ vi vic phc v. Tt c mi s đu có th đưc chp nhn và ḥa nhp vào cuc sng ca chúng ta trong thế gii này, và tr nên mt phn ca con đưng nên thánh ca chúng ta. Chúng ta đưc mi gi đ làm ngưi chiêm nim ngay c trong hành đng và ln lên trong s thánh thin bng cách thi hành s v riêng ca ḿnh mt cách có trách nhim và đi lưng.

27. Chúa Thánh Th
n có thúc gic chúng ta thi hành mt s v và sau đó yêu cu chúng ta t b nó, hoc không hoàn toàn tham gia vào nó, đ bo v s b́nh an ni tâm ca ḿnh không? Tuy nhiên, đă có nhng lúc chúng ta b cám d đ h thp s tham gia hoc cam kết mc v trong thế gian vào v thế th yếu, như th chúng là “nhng tṛ tiêu khin” dc theo con đưng ln lên trong s thánh thin và s b́nh an ni tâm. Chúng ta có th quên rng “cuc sng không có mt s v, mà là mt s v”.

28. Không c
n phi nói, bt c điu ǵ đưc thc hin t s lo âu, t hào hoc nhu cu gây n tưng vi nhng ngưi khác s không dn đến s thánh thin. Chúng ta đưc thách đ đ chng t s cam kết ca ḿnh bng mt cách mà mi s chúng ta làm có ư nghĩa theo Tin Mng và đng hoá ḿnh nhiu hơn vi Chúa Giêsu Kitô. Thí d, chúng ta thưng nói v linh đo ca giáo lư viên, linh đo ca linh mc triu, linh đo ca công vic. Cũng v́ lư do đó, trong Evangelii Gaudium tôi đă kết lun bng cách nói v mt linh đo ca s v, trong Laudato Si' v mt linh đo môi sinh, và trong Amoris Laetitia v mt linh đo ca đi sng gia đ́nh.

29. Đi
u này không có nghĩa là b qua s cn thiết ca nhng giây phú yên tĩnh, cô tch và im lng trưc Thiên Chúa. Ngưc li. S hin din liên tc ca các vt dng mi, s kích đng ca vic du lch và hàng lot các hàng hoá tiêu th đôi khi không đ cho tiếng nói ca Thiên Chúa đưc lng nghe. Chúng ta b tràn ngp bi nhng li nói, bi nhng thú vui phiến din và bi mt tiếng n ào càng ngày càng gia tăng, không đưc đ đy bng nim vui, mà bng s bt măn ca nhng ngưi mà cuc sng đă mt đi ư nghĩa. Làm thế nào chúng ta không th nhn ra nhu cu phi chn cuc đua này li và và phc hi không gian cá nhân cn thiết đ thc hin mt cuc đi thoi chân thành vi Thiên Chúa? T́m đưc không gian y có th là điu đau đn nhưng nó luôn luôn hiu qu. Sm hay mun, chúng ta cũng phi đi din vi chính con ngưi tht ca ḿnh và đ cho Chúa đi vào. Điu này có th không xy ra tr khi “chúng ta thy ḿnh đang nh́n chm chm vào vc thm ca mt cám d đáng s, hoc có cm giác chóng mt khi đng bên b vc thm ca tuyt vng, hoc t́m thy ḿnh hoàn toàn cô đơn và b b rơi”. Trong nhng hoàn cnh như vy, chúng ta t́m thy đng lc sâu xa nht đ sng trn vn cam kết ca ḿnh vi công vic ca ḿnh.

30. Cùng nh
ng tṛ tiêu khin nhan nhn khp nơi trên thế gii ngày nay cũng làm cho chúng ta có khuynh hưng tuyt đi hóa thi gian rnh ri ca ḿnh, đ chúng ta có th hoàn toàn đm ḿnh vào các công c cung cp cho chúng ta vic gii trí hoc nhng thú vui chóng qua. Hu qu là, chúng ta đến đ không bng ḷng vi s v ca ḿnh, cam kết ca chúng ta tr nên lng lo, và tinh qung đi và sn sàng phc v ca chúng ta bt đu gim sút. Điu này làm m đi cm nghim tâm linh ca chúng ta. Liu có nhit t́nh tâm linh nào có th nên vng chc khi bên cnh s suy nhưc trong vic Phúc Âm hoá hay phc v ngưi khác không?

31. Chúng ta c
n mt tinh thn thánh thin có kh năng lp đy c s cô đc và vic phc v ca chúng ta, cuc sng cá nhân ca chúng ta và nhng n lc Phúc Âm hoá ca chúng ta, đ mi giây phút có th là mt biu hin ca t́nh yêu t hiến trong mt Chúa. Bng cách này, mi phút ca cuc đi chúng ta có th là mt bưc đi dc theo con đưng ln lên trong s thánh thin.SNG ĐNG HƠN, NHÂN BN HƠN

32.
Đng s s thánh thin. Nó s không ly đi mt năng lưng, sc sng hay nim vui nào ca anh ch em. Trái li, anh ch em s tr thành điu mà Chúa Cha đă nghĩ đến khi to thành anh ch em, và anh ch em s trung thành vi chính con ngưi sâu thm nht ca ḿnh. S l thuc vào Thiên Chúa gii thoát chúng ta khi mi h́nh thc nô l và dn chúng ta đến vic nhn ra phm giá cao quư ca ḿnh. Chúng ta thy điu này Thánh Giôsêphine Bakhita: “B bt cóc và b bán làm nô l khi mi lên by, ch đă chu đng rt nhiu trong tay ca các ch nhân đc ác. Nhưng ch đă hiu đưc chân lư sâu sc rng Thiên Chúa, không phi con ngưi, là Ch Nhân tht ca mi con ngưi, ca mi s sng con ngưi. Kinh nghim này đă tr thành mt ngun khôn ngoan tuyt vi cho ngưi con gái khiêm tn ca châu Phi”.

33. Theo m
c đ mà mi Kitô hu ln lên trong s thánh thin, h s mang li hoa trái ln hơn cho thế gii ca chúng ta. Các giám mc ca Tây Phi đă nhn thy rng “chúng tôi đang đưc mi gi trong tinh thn Tân Phúc Âm hóa đ đưc Phúc Âm hóa và Phúc Âm hóa qua vic giúp đ tt c các anh ch em, nhng ngưi đă đưc Ra Ti, gánh ly vai tṛ ca ḿnh như là mui đt và ánh sáng thế gian bt c nơi nào anh ch em sng”.

34. Đ
ng s nh́n lên cao hơn, đ cho phép ḿnh đưc Thiên Chúa yêu thương và gii phóng. Đng s đ cho ḿnh đưc Chúa Thánh Thn hưng dn. S thánh thin không làm cho anh ch em tr nên ít nhân bn hơn, v́ nó là mt cuc go g gia s yếu đui ca anh ch em và quyn năng ca ân sng ca Thiên Chúa. V́ theo li ca León Bloy, khi tt c đưc nói và làm, “bi kch ln duy nht trong cuc đi là không tr thành mt thánh nhân”.