Giáo Công Giáo--> Đc Tin Công Giáo


  01-Phn #1:  Bài 01: Đc tin Công Giáo - Dn nhp,   Bài 02: Con người Thiên Chúa,   Bài 03: Mc khi v Thiên ChúaBài 04: Bn tính đc tin 
  02-Phn #2:  Bài 05: Kinh thánh, Li hng sngBài 06: Đc Sách Thánh thế nào?,  Bài 07: Đi cương v lch s Cu Ước
  03-Phn #3:  Bài 08: Ơn gi Kitô huBài 09: Chúa gi ta hin hu xây dng trong t do,  Bài 10: Thiên Chúa mi gi ta sng hip thông vi Chúa vi mi người
  04-Phn #4:  Bài 11: Thiên Chúa mi gi ta cho mt d ánBài 12: Tôi tin vào Chúa Cha 
  05-Phn #5:  Bài 13: Tôi tin vào Chúa Kitô, Con mt Thiên ChúaBài 14: Tôi tin Chúa Kitô đă chết đă phc sinh
  06-Phn #6:  Bài 15: Cuc th h́nh ca Đc Giêsu cùng các mu nhim phc sinh, thăng thiên hin xung
  07-Phn #7:  Bài 16: Tôi tin vào Chúa Thánh ThnBài 17: Trong Giáo hi Chúa
  08-Phn #8:  Bài 18: Tôi tin Hi thánh duy nht thánh thin, công giáo tông truynBài 19: Tôi tin phép tha ti
  09-Phn #9:  Bài 20: Nim tin ca M Maria 
  10-Phn #10:  Bài 21: Sng trong lung gió ca Chúa Thánh Linh: Ân huBài 22: Th tháchBài 23: Dn thân, phc v, trách nhim
  11-Phn #11: Bài 24: Tinh thn các mi phúcBài 25: Tôi tin xác loài người s sng liYouTube Giáo Công Giáo--> Đc Tin Công Giáo

  01-Phn #1:  Bài 01: Đc tin Công Giáo - Dn nhp,   Bài 02: Con người Thiên Chúa,   Bài 03: Mc khi v Thiên Chúa,  Bài 04: Bn tính đc tin 

  02-Phn #2:  Bài 05: Kinh thánh, Li hng sng,  Bài 06: Đc Sách Thánh thế nào?,  Bài 07: Đi cương v lch s Cu Ước

  03-Phn #3:  Bài 08: Ơn gi Kitô hu,  Bài 09: Chúa gi ta hin hu xây dng trong t do,  Bài 10: Thiên Chúa mi gi ta sng hip thông vi Chúa vi mi người

  04-Phn #4:  Bài 11: Thiên Chúa mi gi ta cho mt d án,  Bài 12: Tôi tin vào Chúa Cha 

  05-Phn #5:  Bài 13: Tôi tin vào Chúa Kitô, Con mt Thiên Chúa,  Bài 14: Tôi tin Chúa Kitô đă chết đă phc sinh

  06-Phn #6:  Bài 15: Cuc th h́nh ca Đc Giêsu cùng các mu nhim phc sinh, thăng thiên hin xung

  07-Phn #7:  Bài 16: Tôi tin vào Chúa Thánh Thn,  Bài 17: Trong Giáo hi Chúa

  08-Phn #8:  Bài 18: Tôi tin Hi thánh duy nht thánh thin, công giáo tông truyn,  Bài 19: Tôi tin phép tha ti

  09-Phn #9:  Bài 20: Nim tin ca M Maria 

  10-Phn #10:  Bài 21: Sng trong lung gió ca Chúa Thánh Linh: Ân hu,  Bài 22: Th tháchBài 23: Dn thân, phc v, trách nhim

  11-Phn #11: Bài 24: Tinh thn các mi phúc,  Bài 25: Tôi tin xác loài người s sng li