Audio "Hiu Đ Sng Đo"--> Gii Răn Chúa

   01-NHNG TI PHM ĐIU RĂN TH NHT
   01x-Ti Phm Điu Răn Th Nht
   02-Ti Phm Điu Răn Th Năm
   02x-PHI TRÁNH TI NGHCH ĐIU RĂN TH NĂM NHƯ TH NÀO?
   02y-Điu Răn Th 5 Quyn T v chính đáng
   03-Ti Phm Điu Răn Th Sáu
   03x-NÓI THÊM V TI PHM ĐIU RĂN TH SÁU
   04-Ti Phm Điu Răn Th By
   04x-Điu Răn Th Chín Mười
   04y-NÓI THÊM V TI PHM ĐIU RĂN TH BY VÀ TH MƯỜI
   05-CHÚA CÓ Đ̉I HI CON NGƯỜI PHI LÀM G̀ THÊM Đ ĐƯỢC CU Đ HAY KHÔNG?
   06-CHÚA CÓ Đ̉I HI CON NGƯỜI PHI XA TRÁNH TI Đ ĐƯỢC CU RI KHÔNG?
   07-CHÚA CÓ LÊN ÁN NGƯỜI GIU KHÔNG?
   08-CHÚA CÓ PHT AI XUNG HA NGC KHÔNG?
   09-CHÚA GIÊSU CÓ THC S CHT NHƯ GIÁO HI DY HAY KHÔNG?
   10-CHÚA GIÊSU KHÔNG CHT V̀ TI T TÔNG CA LOÀI NGƯỜI

   11-CHÚA KITÔ ĐĂ CHT V̀ TI LOÀI NGƯỜI
   12-CHÚA KITÔ HIN DIN TRONG TRN TH DƯỚI NHNG H̀NH THC NÀO
   13-CHÚA QUÁ THƯƠNG XÓT TH̀ CON NGƯỜI C̉N PHI LO G̀ NA
   14-CÓ BUC D L NGÀY CHÚA NHT VÀ KIÊNG VIÊC XÁC KHÔNG
   15-C NÓI TIN CHÚA KITÔ LÀ Đ Đ ĐƯỢC CU RI CHĂNG
   16-CU CÁNH TT CÓ BIN MINH CHO PHƯƠNG TIN XU KHÔNG
   17-ĐC BÁC ÁI KITÔ GIÁO LÀ G̀
   18-ĐC CHÚA CHA LÀ THIÊN TÍNH CA NGƯỜI KITÔ HU
   19-KINH THÁNH NÓI G̀ V L̉NG NHÂN T
   20-KINH THÁNH NÓI G̀ V S CÓ MT CA MA QU CÁM D CON NGƯỜI

   21-KINH THÁNH NÓI G̀ V VIC B THÍ Đ THC HÀNH ĐC ÁI CÁCH C TH VÀ THIT THC
   22-KINH THÁNH NÓI G̀ V Ư MUN T DO CA CON NGƯỜI VÀ S THƯỞNG PHT CA THIÊN CHÚA
   23-KINH THÁNH VÀ GIÁO LƯ CA GIÁO HI NÓI G̀ V S CÓ MT CA MA QU
   24-LÀ NGƯỜI TÍN HU CHÚNG TA CÓ TRÁCH NHIM G̀ V PHN RI CA NGƯỜI KHÁC?
   25-LÀM SAO Đ ĐƯỢC CU RI?

   26- Hay c̣n phi làm na Đ ĐƯỢC CU RI ?
   27-LÀM SAO Đ ĐƯỢC CU RI Đ SNG ĐI ĐI VƠI CHÚA TRÊN NƯỚC TRƠI MAI SAU?
   28-LÀM SAO Đ ĐƯỢC CU RI MÀ VÀO NƯỚC TRI HƯỞNG PHÚC THIÊN ĐÀNG VI THIÊN CHÚA LÀ CHA?
   29-LÀM SAO Đ ĐƯỢC LN LÊN TRONG ĐC TIN ?
   30-LÀM SAO Đ XNG ĐÁNG HƯỞNG L̉NG THƯƠNG XÓT CA CHÚA?

   31- LÀM VIC BÁC ÁI CÁCH NÀO TH̀ CÓ GIÁ TR CU RI?
   32- LIÊN H MT THIT GIA ĐC TIN VÀ CHU TOÀN MI GII RĂN CA CHÚA thế nào?
   33- MU NHIM CHÚA BA NGÔI
   34-:  MÙA CHAY MI GI TA PHI LÀM G̀ Đ XNG ĐÁNG HƯỞNG CÔNG NGHIP CU CHUC CA CHÚA KITÔ?
   35- NU CHÚA QUÁ THƯƠNG XÓT TH̀ CON NGƯỜI ĐƯƠNG NHIÊN ĐƯỢC CU RI PHI KHÔNG?
   36- NGƯỜI CÔNG GIÁO PHI SNG ĐO CÁCH NÀO CHO ĐÍCH THC Đ MUU PHN RI CHO M̀NH VÀ GIÚP NGƯỜI KHÁC NHN BIT CHÚA QUA GƯƠNG SÔNG CHNG NHÂN CA M̀NH ?
   37- NGƯỜI CÔNG GIÁO PHI TÔN TRNG S THT NHƯ TH NÀO?
   38- NGƯỜI DO THÁI TIN VÀ TH LY CHÚA NÀO?
   39- NGƯỜI TÍN HU CHÚA KITÔ PHI TÔN TRNG S THT NHƯ TH NÀO?
   40- NHNG NGƯỜI BÊN NGOÀI GIÁO HI CÔNG GIÁO CÓ ĐƯỢC CU RI KHÔNG? 

  41- NÓI THÊM VN Đ CU RI CHO NHNG AI BIT VÀ KHÔNG BIT CHÚA.

  42- PHI BÁN ĐI NHNG G̀ Đ MUA NƯỚC TRI ?

  43- PHI CHĂNG GIUĐA KHÔNG ĐƯỢC CU RI ?

  44- PHI CHĂNG NGƯỜI GIU KHÔNG TH ĐƯỢC VÀO THIÊN ĐÀNG?

  45- PHI HIU TH NÀO CHO ĐÚNG V VN Đ TIN VÀ ƠN CU Đ ?

  46- PHI HIU TH NÀO V S THƯỞNG PHT CA THIÊN CHÚA ?

  47- PHI LÀM G̀ Đ ĐƯỢC CU RI ?

  48- PHI SNG SNG ĐO TH NÀO Đ ĐƯỢC CU RI ?

  49- PHÉP RA QUAN TRNG VÀ CN THIT RA SAO CHO PHN RI CA CON NGƯỜI?

  50- PHÉP RA VÀ CÔNG NGHIP CA CHÚA KITÔ ĐĂ Đ CHO TA ĐƯỢC CU RI CHƯA ?

  51- S LIÊN H GIA CU VÀ TÂN ƯỚC

  52- S THƯỞNG PHT ĐI ĐI

  53- TI SAO CHÚA Đ̉I HI CON NGƯỜI PHI GÓP PHN VÀO ƠN CU Đ ?

  54- TI SAO CHÚA GÊ SU CM CÁC MÔN Đ VÀ C MA QU KHÔNG ĐƯỢC TIT L NGÀI LÀ ĐNG KITÔ?

  55- TI SAO ĐC TIN KHÔNG CÓ VIC LÀM LÀ ĐC TIN CHT ?

  56- TAI SAO ĐC TIN PHI CÓ HÀNH ĐNG C TH TƯƠNG XNG ĐI KÈM TH̀ MI ĐƯỢC CU RI?

  57- TI SAO GIÁO HI CN PHI KHÓ NGHÈO Đ RAO GING TIN MNG CÁCH THUYT PHC HƠN ?

  58- TI SAO GIÁO HI CN PHI NGHÈO Đ RAO GING TIN MNG ?

  59- TI SAO PHI THC HÀNH ĐC BÁC ÁI KITÔ GIÁO ?

  60- TI SAO PHI THC S KHÓ NGHEO VÀ CÔNG BNG Đ RAO GING CHÚA KITÔ CÁCH HU HIU CHO NGƯỜI KHÁC ?

  61-TI SAO PHI TRÁNH GƯƠNG XU, DP TI?
  62-TI SAO THIÊN CHÚA RA L LUT CHO CON NGƯỜI THI HÀNH
  63-TÂN PHÚC ÂM HÓA NGHĨA LÀ G̀?
  64-TH NÀO LÀ KHÔN NGOAN CA THIÊN CHÚA VÀ KHÔN NGOAN CA CON NGƯỜI
  65-TH NÀO LÀ KHÔN NGOAN TRONG VIC S DNG TIN CA
  66-TH NÀO LÀ TIN Đ ĐƯỢC CU RI
  67-TINH THƯƠNG CA CHÚA CHA VÀ CÔNG NGHIP CU CHUC CHÚA KITÔ CO BO ĐM CHO MI NGƯỜI
  68-T̀NH THƯƠNG VÀ THA TH CA CHÚA CÓ T ĐNG ĐN VI CON NGƯỜI HAY KHÔNG?
  69-TI PHM ĐN CHÚA THÁNH THN LÀ TI NÀO?
  70-TI SIMONIA SIMONY LÀ TI G̀?
  71-TRÁCH NHIM CA NGƯỜI NGÔN S TRONG HOÀN CNH TH GII NGÀY NAY
  72-XIN B NGOÀI TAI NHNG TIN ĐN VÔ CĂN CÚ CA CÁC TIÊN TRI GI
 73-XIN CHA GII THÍCH LI CHÚA SAU ĐÂY TRONG THƯ 1 GIOAN 2:1   YouTube "Hiu Đ Sng Đo"--> Gii Răn Chúa

YouTube "Hiu Đ Sng Đo"==> Gii Răn Chúa:  [1],   [1x],   [2],   [2x],   [2y],   [3],   [3x],   [4],   [4x],   [4y],   [5],   [6],   [7],   [8],   [9],   [10],    [11],   [12],   [13],   [14],   [15],   [16],   [17],   [18],   [19],   [20],   [21],   [22],   [23],   [24],   [25],  [26],   [27],   [28],   [29],   [30],    [31],   [32],   [33],   [34],   [35],   [36],   [37],   [38],   [39],   [40],   [41],   [42],   [43],   [44],   [45],   [46],   [47],   [48],   [49],   [50],  [51],   [52],   [53],   [54],   [55],   [56],   [57],   [58],   [59],   [60],   [61],   [62],   [63],   [64],   [65],  [66],   [67],    [68],   [69],   [70],   [71],   [72],   [73]