Giáo Công Giáo--> Giáo Hi Công Giáo

  01-Phn #1:  Bài 01: Giáo hi, Người ai?, Bài 02: Ti sao ch mt Giáo hi?, Bài 03: Nhng h́nh nh v Giáo hi 
  02-Phn #2: Bài 04: Mt câu chuyn v t́nh yêu, Bài 05: Mt dân tư tế, Bài 06: Gp g Chúa Giêsu Kitô trong tích  
  03-Phn #3:  Bài 07: Được tháp nhp vào Nhim th Đc Kitô, Bài 08:  Sinh vào s sng mi  
  04-Phn #4: Bài 09: Th Chế Nhóm Mười Hai, Bài 10: Các Giám mc Kế v các Tông đ 
  05-Phn #5:  Bài 11: Linh mc Phó Tế phc v Giáo hi, Bài 12: Làm Linh mc đ phc v 
  06-Phn #6: Bài 13: Chc tư tế ca người đă chu phép Ra, Bài 14: Yêu cho đến cùng 
  07-Phn #7:  Bài 15: Hôn nhânMu nhim T́nh yêu, Bài 16: Các con s Thánh
  08-Phn #8: Bài 17: Đường li phương tin nên Thánh, Bài 18: Theo sát Chúa Kitô  
  09-Phn #9:  Bài 19: Khn gi các li khuyên Phúc âm, Bài 20: Sơ lược lch s đi tu 
  10-Phn #10: Bài 21: Tính cánh chung ca ơn gi Kitô hu, Bài 22: Hip thông các Thánh, Bài 23: Vai tṛ ca Đc Maria trong nhim cc cu đ  
  11-Phn #11:  Bài 24: Giáo hi tôn kính M, Bài 25: Cu nguyn vi Đc Maria
 
  

++++++++++++++++++++++

 

Thực Hiện: www.KinhMungMaria.com

Thu Âm: Xuân-Hương & Hồng-Việt (Oct 31. 2019)

 

YouTube Giáo Công Giáo--> Giáo Hi Công Giáo

 

01-Phn #1:  Bài 01: Giáo hi, Người ai?, Bài 02: Ti sao ch mt Giáo hi?, Bài 03: Nhng h́nh nh v Giáo hi

https://www.youtube.com/watch?v=wKe347hNNrY&feature=youtu.be

 

02-Phn #2: Bài 04: Mt câu chuyn v t́nh yêu, Bài 05: Mt dân tư tế, Bài 06: Gp g Chúa Giêsu Kitô trong tích  

https://www.youtube.com/watch?v=RWaoZ0dOkjw&feature=youtu.be

 

03-Phn #3:  Bài 07: Được tháp nhp vào Nhim th Đc Kitô, Bài 08:  Sinh vào s sng mi  

https://www.youtube.com/watch?v=D9-sjF8_tSw&feature=youtu.be

 

04-Phn #4: Bài 09: Th Chế Nhóm Mười Hai, Bài 10: Các Giám mc Kế v các Tông đ 

https://www.youtube.com/watch?v=_rU6WRogjeA&feature=youtu.be

 

05-Phn #5:  Bài 11: Linh mc Phó Tế phc v Giáo hi, Bài 12: Làm Linh mc đ phc v

https://www.youtube.com/watch?v=gXQUtNRyihQ&feature=youtu.be

 

06-Phn #6: Bài 13: Chc tư tế ca người đă chu phép Ra, Bài 14: Yêu cho đến cùng 

https://www.youtube.com/watch?v=ul283pvuniI&feature=youtu.be

 

07-Phn #7:  Bài 15: Hôn nhânMu nhim T́nh yêu, Bài 16: Các con s Thánh

https://www.youtube.com/watch?v=zZXotXlmIaA&feature=youtu.be

 

8-Phn #8: Bài 17: Đường li phương tin nên Thánh, Bài 18: Theo sát Chúa Kitô  

https://www.youtube.com/watch?v=cG2Phx_RjUs&feature=youtu.be

 

09-Phn #9:  Bài 19: Khn gi các li khuyên Phúc âm, Bài 20: Sơ lược lch s đi tu 

https://www.youtube.com/watch?v=g7zEz5Q83-8&feature=youtu.be

 

10-Phn #10: Bài 21: Tính cánh chung ca ơn gi Kitô hu, Bài 22: Hip thông các Thánh, Bài 23: Vai tṛ ca Đc Maria trong nhim cc cu đ

https://www.youtube.com/watch?v=duXVD-U6els&feature=youtu.be

 

11-Phn #11:  Bài 24: Giáo hi tôn kính M, Bài 25: Cu nguyn vi Đc Maria

https://www.youtube.com/watch?v=5nVOYwvEn7Q&feature=youtu.be