YouTube Giáo Công Giáo--> Mt S Vn Đ Luân 

  01- Phn#1: Bài 01: Con người bn ai?, Bài 02: Con người được mi gi đi vào đường bát phúc,
  02- Phn#2: Bài 03: Ư nghĩa cuc đi,
  03- Phn#3:Bài 04: Luân ca Tin Mng, Bài 05: Mười Điu Răn,
  04- Phn#4:Bài 06: L lut, Bài 07: Lương tâm luân ,
  05- Phn#5:Bài 08: Tiêu chun hành đng, Bài 09: Giáo hi luân , Bài 10: Các tích đi sng luân ,
  06- Phn#6:Bài 11: Đc tin, cy, mến, Bài 12: Phm giá tôn trng s sng, Bài 13: S sng, sc khe s chết,
  07- Phn#7:Bài 14: Bnh tt đau kh. Người bnh chăm sóc,
  08- Phn#8:Bài 15: La đôi gia đ́nh,
  09- Phn#09:Bài 16: Đi sng t́nh dc,
  10- Phn#10:Bài 17: Vài t́nh hung khó khăn,
  11- Phn#11:Bài 18: Điu ḥa sinh sn,
  12- Phn#12:Bài 19: Phá thai,
  13- Phn#13:Bài 20: Th tinh trong ng nghim chuyn dch phôi thai,
  14- Phn#14:Bài 21: Công bng hi Kinh Thánh, Bài 22: Đo đc kinh tế,
  15- Phn#15:Bài 23: Người tín hu chính tr, Bài 24: Văn hóa Truyn thông, Bài 25: Cm ng

 

 

 01- Phn#1: Bài 01: Con người bn ai?, Bài 02: Con người được mi gi đi vào đường bát phúc,
02- Phn#2: Bài 03: Ư nghĩa cuc đi,
03- Phn#3:Bài 04: Luân ca Tin Mng, Bài 05: Mười Điu Răn,
04- Phn#4:Bài 06: L lut, Bài 07: Lương tâm luân ,
05- Phn#5:Bài 08: Tiêu chun hành đng, Bài 09: Giáo hi luân , Bài 10: Các tích đi sng luân ,
06- Phn#6:Bài 11: Đc tin, cy, mến, Bài 12: Phm giá tôn trng s sng, Bài 13: S sng, sc khe s chết,
07- Phn#7:Bài 14: Bnh tt đau kh. Người bnh chăm sóc,
08- Phn#8:Bài 15: La đôi gia đ́nh,
09- Phn#09:Bài 16: Đi sng t́nh dc,
10- Phn#10:Bài 17: Vài t́nh hung khó khăn,
11- Phn#11:Bài 18: Điu ḥa sinh sn,
12- Phn#12:Bài 19: Phá thai,
13- Phn#13:Bài 20: Th tinh trong ng nghim chuyn dch phôi thai,
14- Phn#14:Bài 21: Công bng hi Kinh Thánh, Bài 22: Đo đc kinh tế,
15- Phn#15:Bài 23: Người tín hu chính tr, Bài 24: Văn hóa Truyn thông, Bài 25: Cm nghim luân