TÔNG HUN GAUDETE ET EXSULTATE CA Đc Thánh Cha PHANXICÔ V ƠN GI NÊN THÁNH TRONG TH GII NGÀY NAY

(Do Phaolô Phm Xuân Khôi chuyn ng)

(CHƯƠNG BN)

CÁC ĐC TÍNH CA S THÁNH THIN TRONG TH GII NGÀY NAY

110.
Trong khuôn kh ca s thánh thin cao c mà các Mi Phúc Tht và Matthêu 25:31-46 đưa ra, tôi mun đ cp đến mt s đc tính hoc biu thc tâm linh, theo thin ư ca tôi, là rt cn thiết đ hiu đưc cách sng mà Chúa mi gi chúng ta. Tôi s không ngng li đ gii thích các phương tin thánh hóa đă đưc chúng ta biết đến: các phương pháp cu nguyn khác nhau, các Bí Tích Thánh Th và Ḥa gii vô giá, vic dâng nhng hy sinh cá nhân, các h́nh thc sùng kính khác nhau, vic linh hưng và nhiu vic khác na. đây, tôi s ch nói v mt s khía cnh ca ơn gi nên thánh mà tôi hy vng s vang âm mt đc bit.

111. Các đ
c tính tôi mun nhn mnh không phi là tt c nhng ǵ có th to thành mt mô h́nh nên thánh, nhưng chúng là năm biu hin tuyt vi ca t́nh yêu đi vi Thiên Chúa và tha nhân mà tôi cho là có tm quan trng đc bit bi v́ mt s nguy cơ và gii hn nào đó ca nn văn hoá hin nay. Trong đó chúng ta thy mt cm giác lo lng, đôi khi bo đng, làm cho chúng ta sao lăng và suy nhưc; s tiêu cc và bun ru; tính t măn đưc nuôi dưng bng ch nghĩa tiêu th; ch nghĩa cá nhân; và tt c nhng h́nh thc tâm linh sai lc, không gp g đưc Thiên Chúa, hin đang thng tr th trưng tôn giáo thi nay.KIÊN TR̀, KIÊN NHN VÀ HIN LÀNH

112. Đc tính đu tiên trong nhng đc tính to tát này có nn tng vng chc trong Thiên Chúa, Đng yêu thương và nâng đ chúng ta. Ngun sc mnh ni tâm này giúp chúng ta kiên tŕ gia nhng thăng trm ca cuc đi, nhưng cũng giúp chúng ta chu đng đưc s thù đch, phn bi và tht bi ca ngưi khác. “Nếu Thiên Chúa giúp chúng ta, th́ ai chng li đưc chúng ta?” (Rm
8:31): đây là ngun b́nh an đưc t́m thy nơi các thánh. Sc mnh ni tâm như vy khiến chúng ta có th làm chng v s thánh thin qua vic kiên nhn và kiên đnh làm vic lành trong mt thế gii đy biến đng, n ào và năng n ca chúng ta. Đó là ḷng trung thành phát sinh t t́nh yêu, v́ nhng ai tin tưng vào Thiên Chúa (pístis) cũng có th trung thành vi tha nhân (pistós). H không b rơi ngưi khác trong nhng lúc khó khăn; h đng hành vi nhng ngưi y trong cơn ưu phin và su kh ca h, mc dù làm như th có th không mang li cho h nhng s tho măn tc th́.

113. Thánh Phaolô đă xin các tín hu Rôma đng “ly ác báo ác” (xem Rm
12:17), đng t́m cách tr thù (x. câu 19), đng đ b khut phc bi s d, nhưng ly điu lành mà khut phc s d (x. câu 21). Thái đ này không phi là du ch ca s yếu đui mà ca sc mnh thc s, bi v́ chính Thiên Chúa “chm bt b́nh nhưng rt quyn năng” (Na 1:3). Li Chúa khuyên chúng ta hăy “loi b tt c mi đng cay, phn n, gin hn, chi bi, cùng mi điu gian ác” (Eph 4:31).

114. Chúng ta c
n phi vt lôn vi và đ pḥng các khuynh hưng hung hăng và ích k ca ḿnh, và đng đ cho chúng bén r. “Hăy nóng gin, nhưng đng phm ti. Ch đ mt tri ln trên cơn gin ca anh em” (Eph 4:26). Khi cm thy b đui sc, chúng ta luôn luôn có th bám ly m neo cu nguyn, là điu đưa chúng ta tr li ṿng tay Thiên Chúa và ngun b́nh an ca chúng ta. “Anh em đng lo lng v bt c điu ǵ, nhưng trong mi s, hăy dâng lên Thiên Chúa li cu xin ca anh em bng kinh nguyn, xin ơn, và t ơn. Và b́nh an ca Thiên Chúa, là b́nh an vưt lên trên mi hiu biết, s gi ǵn ḷng trí anh em...” (Ph 4: 6-7).115. Kitô hu cũng có th b cun vào mng lưi bo lc bng li nói qua mng internet và các din đàn truyn thông thut s khác nhau. Ngay c trong các phương tin truyn thông Công Giáo, các gii hn có th b vưt qua, ph báng và vu khng có th tr nên ph thông, và tt c các tiêu chun đo đc và tôn trng danh tiếng ca ngưi khác có th b b rơi. Kết qu là mt s phân đôi nguy him, v́ nhng ǵ có th đưc nói đó có th không đưc chp nhn trong các cuc tho lun công khai, và ngưi ta tm cách bù đp cho s bt măn ca ḿnh bng cách m l nhng ngưi khác. Điu đáng chú ư là đôi khi, có nhng ngưi t cho là ḿnh gi các điu răn khác, nhưng li hoàn toàn b qua điu răn th tám, “ch làm chng di”, và tàn nhn hu hoi h́nh nh ca ngưi khác. đó h chng t mt cách không gi ǵn rng “cái lưi là “thế gii ca s d” và “thiêu hu toàn th đi sng chúng ta, v́ đưc nhóm lên bi la ho ngc” (Gb 3:6).

116. S
c mnh ni tâm, là vic làm ca ân sng, tránh cho chúng ta khi b kích đng bi bo lc, là điu tràn ngp đi sng xă hi ngày nay, bi v́ ân sng làm gim bt tính ham danh và làm cho ngưi ta d dàng tr nên có ḷng hin lành. Các thánh không phí sc than phin v nhng tht bi ca ngưi khác; các ngài có th ct lưi ca ḿnh trưc nhng li lm ca anh ch em ḿnh, và tránh nhng hành đng bo lc bng li nói h nhc và ngưc đăi ngưi khác, bi v́ các ngài coi ḿnh như không xng đáng đ đi x khc nghit vi tha nhân, nhưng coi h như “hơn ḿnh” (Ph 2: 3).

117. Th
t không tt khi chúng ta nh́n xung ngưi khác như nhng quan toà tàn nhn, coi h là không xng đáng và luôn ra v dy cho h nhng bài hc. Đó chính là mt h́nh thc bo lc tinh vi [95]. Thánh Gioan Thánh Giá đă đ ngh mt con đưng khác: “Hăy luôn luôn thích đưc tt c mi ngưi dy ḿnh, hơn là mun dy ngay c nhng ngưi bé nh nht trong mi ngưi” [96]. Và ngài thêm mt li khuyên đ đui xa ma qu: “Hăy vui mng coi nhng s tt đp ca ngưi khác như ca chính ḿnh, và mong rng h đưc ưu tiên hơn ḿnh trong mi s; các ch phi hết ḷng làm điu này. Như thế các ch s chiến thng s d bng vic lành, đánh đui qu d, và có đưc mt con tim hnh phúc. Hăy c gng thc hành điu này nhiu hơn na vi nhng ai mà các ch cho là ít hp dn nht. Hăy nhn ra rng nếu các ch không t tp luyn theo cách này, các ch s không đt đưc đc ái tht s hoc tiến b trong nhân đc y” [97].


118. Khiêm tn ch có th bén r trong ḷng qua các s nhc. Không có chúng, th́ không có s khiêm tn hay thánh thin. Nếu anh ch em không th chu đng và dâng lên mt vài nhc nhă, th́ anh ch em chưa khiêm tn và anh ch em chưa phi đang trên con đưng nên thánh. S thánh thin mà Thiên Chúa ban cho Hi Thánh ca Ngài đến qua s nhc nhă ca Con Ngài. Ngưi là đưng. S s nhc làm cho anh ch em ging Chúa Giêsu; đó là mt khía cnh không th tránh đưc ca vic noi gương Đc Kitô. V́ “Đc Kitô cũng đă chu đau kh v́ anh ch em, đ li cho anh ch em mt mu gương, ngơ hu anh ch em có th theo bưc chân Ngưi.” (1 Phr 2:21). Ngưc li, Ngưi t l s khiêm tn ca Chúa Cha, Đng xung đ hành tŕnh vi dân Ngài, chu đng s bt trung và ta thán ca h (x. Xh 34: 6-9, Kn 11: 23-12: 2, Lc 6:36). V́ lư do này, mà các Tông Đ, sau khi chu s nhc, đă vui mng “là ḿnh đưc k như đáng chu x nhc v́ danh [Chúa Giêsu]” (Cv 5:41).

119.
đây tôi không ch nói v nhng t́nh cnh tt cùng v vic t v́ đo, mà c̣n v nhng s nhc nhă hàng ngày ca nhng ngưi gi im lng đ cu gia đ́nh h, nhng ngưi mun ca tng ngưi khác hơn là t hào v chính ḿnh hoc nhng ngưi chn nhng công vic không đưc ai hoan nghênh, đôi khi thm chí c̣n chn chu s bt công đ dâng lên Chúa. “Nếu khi anh em làm vic lành, mà b đau kh, và anh em kiên tâm chu đng, th́ đó là hng phúc trưc mt Thiên Chúa” (1 Phr 2:20). Điu này không có nghĩa là đi loanh quanh vi cp mt nh́n xung, không nói li nào và chy trn xă hi. Đôi khi, chính v́ mt ngưi không ích k, h có th dám bt đng ư kiến mt cách ôn tn, đ̣i hi công lư hoc bo v nhng k yếu đui trưc mt nhng ngưi quyn thế, ngay c khi nó có th gây thit hi cho h hoc danh tiếng ca h.

120. Tôi không nói r
ng s s nhc như vy là d chu, v́ đó là ch trương t hành h ḿnh, nhưng đây là mt cách đ noi gương Chúa Giêsu và ln lên trong s kết hp vi Ngưi. Điu này không th hiu ni trên mt mc đ thun túy t nhiên, và thế gian chế diu bt kỳ khái nim nào như thế. Thay vào đó, đây là mt ân sng đưc t́m kiếm trong cu nguyn: “Ly Chúa, khi s s nhc đến, xin giúp con biết rng con đang theo bưc chân Chúa”.

121. Thái đ
này bao hàm mt con tim đưc b́nh an nh Đc Kitô, đưc gii thoát khi s hung hăng phát sinh t vic quá t đi. Cũng mt b́nh an y đưc đem đến bi ân sng, làm cho chúng ta có th gi đưc s an toàn ni tâm và chu đng, cùng kiên tŕ trong s tt lành, “dù tôi đi qua thung lũng ti tăm ca s chết” (Tv 23,4) hoc “Dù mt đo binh h tri chng li tôi” (Tv 27: 3). Đng vng trong Chúa, Đá Tng, chúng ta có th hát: “ Trong b́nh an con ng ḿnh là ng k, ch ḿnh Ngài, ly Chúa, làm đi con yên n.” (Tv 4,8). Tóm li mt li, Đc Kitô, “là b́nh an ca chúng ta” (Eph 2:14); Ngưi đă đến “đ hưng dn ta bưc chân vào no b́nh an” (Lc 1,79). Như Ngưi đă nói vi Thánh Faustina Kowalska, “Loài ngưi s không có ḥa b́nh cho đến khi h quay li vi ḷng t́n thác vào ḷng thương xót ca Ta” [98]. V́ vy, chúng ta đng rơi vào cám d t́m kiếm s an toàn trong thành công, nhng thú vui vô b, s hu, quyn lc trên ngưi khác hoc đa v xă hi. Chúa Giêsu phán rng: “Thy ban b́nh an cho các con, nhưng không như thế gian ban nó cho các con.” (Ga 14:27).


NIM VUI VÀ ĐU ÓC KHÔI HÀI

122.
Nhng điu đưc nói trên không ám ch mt tinh thn ngăn cm, nhút nhát, đng cay hoc u su, hoc có mt v mt thê lương, các thánh vui tươi và có đu óc khôi hài. Mc dù hoàn toàn thc tế, các ngài ta ra tinh thn tích cc và đy hy vng. Cuc đi Kitô hu là cuc đi “vui mng trong Chúa Thánh Thn” (Rm 14:17), v́ “kết qu cn thiết ca t́nh yêu bác ái là vui mng; bi v́ mi ngưi yêu đu vui mng khi đưc kết hp vi ngưi ḿnh yêu ... nh hưng ca ḷng bác ái là nim vui” [99]. Khi nhn đưc hng ân Li Chúa tuyt m, chúng ta ôm cht ly Li y “gia bao gian kh, vi nim vui ca Chúa Thánh Thn” (1 Th 1:6). Nếu chúng ta đ cho Chúa kéo chúng ta ra khi cái v ca ḿnh và thay đi cuc sng ca ḿnh, th́ chúng ta có th làm như Thánh Phaolô nói vi chúng ta: “Hăy hăy luôn vui mng trong Chúa. Tôi nhc li, hăy vui lên!” (Ph 4: 4).

123. Các ngôn s
đă công b thi đi ca Chúa Giêsu, mà trong đó chúng ta hin đang sng, như mt mc khi hân hoan. “Hăy reo ḥ và hát lên mng r!” (Is 12: 6). “Hăy trèo lên núi cao, hi ngưi loan báo tin mng cho Xion; Hăy ct cao ging nói, hi ngưi loan báo tin mng cho Giêrusalem!” (Is 40:9). “Hi núi non hăy bt lên tiếng hát! V́ Chúa đă an i dân Ngưi, và Ngưi s xót thương nhng k đau kh ca ḿnh” (Is 49:13). “Hi con gái Xion, hăy vui mng hoan h! Hi con gái Giêrusalem, hăy reo ḥ mng r! Ḱa, Đc Vua ca ngươi đang đến cùng ngươi; Đng Công Chính và Toàn Thng là Ngưi” (Dc 9: 9). Chúng ta cũng đng quên li khuyên ca ông Nêhêmia: “Đng bun bă, v́ nim vui ca Chúa là sc mnh ca anh em” (8:10).

124. Đ
c M Maria, khi nhn ra s mi l mà Chúa Giêsu mang đến, đă hát lên: “Linh hn tôi vui mng” (Lc 1:47), và chính Chúa Giêsu “vui mng trong Chúa Thánh Thn” (Lc 10:21). Khi Ngưi đi ngang qua, “tt c mi ngưi đu vui mng” (Lc 13:17). Sau khi Phc Sinh, các môn đ đi bt c nơi nào cũng đu “vui mng” (Cv 8: 8). Chúa Giêsu bo đm vi chúng ta rng: “Các con s bun ru, nhưng ni bun ca các con s biến thành vui mng ... Thy s gp li các con, và ḷng các con s vui mng, và chng ai s ly mt nim vui khi các con đưc” (Ga 16: 20,22). “Thy đă nói vi các con nhng điu y, đ nim vui ca Thy trong các con, và nim vui ca các con đưc nên trn” (Ga 15:11).


125. Có nhng lúc khó khăn, nhng thi gian ca thp giá, nhưng không có ǵ có th tiêu hu nim vui siêu nhiên là nim vui “thích nghi và thay đi, nhưng luôn luôn tn ti ít ra như mt tia sáng phát xut t nim tin tưng riêng ca chúng ta rng trên hết mi s, chúng ta đưc [Thiên Chúa] yêu thương vô cùng” [100]. Nim vui đó đem li mt s an toàn ni tâm, mt s thanh thn đy hy vng cung cp mt s no tho tinh thn không th hiu đưc theo tiêu chun thế gian.

126. Ni
m vui Kitô giáo thưng đưc đi kèm vi tính hài hưc. Đin h́nh như chúng ta thy rơ điu này nơi Thánh Tôma More, Thánh Vincentê đ Phaolô và Thánh Philipê đ Neri. Khôi hài tc tĩu không phi là du ch ca s thánh thin. “Hăy đy lui su năo khi tâm hn anh em” (Gv 11:10). Chúng ta nhn đưc rt nhiu t Chúa “đ vui hưng” (1 Tim 6:17), cho nên đôi khi bun ru có liên h vi sơn ca chúng ta, v́ chúng ta ch biết nghĩ đến ḿnh nên không th nhn ra hng ân ca Thiên Chúa [101].

127. V
i t́nh yêu ca mt ngưi Cha, Thiên Chúa mi gi chúng ta: “Con ơi, hăy đi x tt vi ḿnh ... Đng chi t hưng mt ngày vui” (Hc 14: 11,14). Ngài mun chúng ta tích cc, biết ơn và không quá phc tp: “Trong ngày thnh vưng, hăy vui v ... Thiên Chúa đă to ra con ngưi vn ngay thng, nhưng h đă toan tính nhiu điu” (Gv 7: 14,29). Trong mi hoàn cnh, phi gi mt tinh thn linh đng và bt chưc Thánh Phaolô: “Tôi đă hc cách hài ḷng vi nhng ǵ tôi có” (Ph 4:11). Đó là cách Thánh Phanxicô Assisi sng; ngài có th tràn ngp ḷng biết ơn trưc mt mu bánh ḿ cng ngc, hoc hân hoan chúc tng Thiên Chúa ch v́ mt ngn gió nh nhàng vut ve khuôn mt ngài.

128. Tôi không nói v
nim vui tiêu th và cá nhân như đang hin din trong mt s kinh nghim văn hoá ngày nay. Thc ra, ch nghĩa tiêu th chng làm ǵ ngoài vic biến con tim thành nng n. Thnh thong nó có th mang li cho chúng ta nhng khoái lc chóng qua, nhưng không phi là nim vui. đây, tôi nói đến nim vui sng trong s hip thông, là chia s và tham gia, v́ “cho đi th́ có phúc hơn là nhn li.” (Cv 20:35) và “Thiên Chúa yêu ngưi vui v cho đi” (2 Cor 9: 7). T́nh yêu huynh đ làm tăng kh năng vui mng, v́ nó làm cho chúng ta có kh năng vui v́ li ích ca ngưi khác: “Hăy vui mng vi ngưi vui mng” (Rm 12: 15). “Chúng tôi vui mng khi chúng tôi yếu đui và anh em mnh m” (2 Cor 13:9). Mt khác, nếu chúng ta “ch biết nghĩ đến các nhu cu ca ḿnh, chúng ta t kết án ḿnh bng mt cuc sng ít hnh phúc” [102].

TÁO BO VÀ NHIT THÀNH

129.
S thánh thin đng thi cũng là parrhesía (dũng cm): đó là s táo bo, là mt đng lc thúc đy vic Phúc Âm hoá và đ li du n trên thế gian này. Đ cho chúng ta có th làm điu y, chính Chúa Giêsu đến gp chúng ta và nói vi chúng ta mt ln na, cách b́nh thn nhưng chc chn, rng: “Đng s” (Mc 6:50). “Thy vi các con mi ngày cho đến tn thế” (Mt 28:20). Nhng li này cho phép chúng ta đi ra và phc v vi cùng mt ḷng can trưng mà Chúa Thánh Thn đă khuy lên trong các Tông Đ, thúc đy các ngài rao ging Chúa Giêsu Kitô. S táo bo, s hăng say, nói năng t do, nhit t́nh tông đ, tt c nhng điu này đưc bao gm trong t dũng cm, mt t mà Thánh Kinh cũng dùng đ mô t s t do ca mt cuc đi rng m cho Thiên Chúa và cho tha nhân (xem Cv 4:29, 9:28, 28:31; 2 Cr 3:12; Eph 3:12; Dt 3:6, 10:19).

130. Chân Ph
ưc Phaolô VI khi đ cp đến nhng tr ngi cho vic Phúc Âm hoá, đă nói v s thiếu dũng cm là điu “càng trm trng hơn bi v́ nó xut phát t bên trong” [103]. Chúng ta thưng b cám d đ lun qun gn b! Tuy nhiên, Chúa kêu gi chúng ta đi ra ch nưc sâu và th lưi (xem Lc 5: 4). Ngưi mi gi chúng ta hiến thân phc v Ngưi. Khi bám cht vào Ngưi, chúng ta đưc cm hng đ đem tt c các đc sng ca ḿnh ra phc v tha nhân. Nguyn xin cho chúng ta luôn cm thy đưc t́nh yêu ca Ngưi thúc đy (2 Cor 5:14) và cùng nói vi Thánh Phaolô rng: “Khn cho tôi nếu tôi không rao ging Tin Mng” (1 Cor 9:16).

131. Chúng ta hăy nh́n lên Chúa Giêsu. Ḷng t bi sâu thm ca Ngưi không phi là điu đt trng tâm vào ḿnh, không phi là mt t bi làm cho tê lit, s hăi hay xu h như bao nhiêu ln xy ra vi chúng ta, mà hoàn toàn ngưc li. Đó là mt ḷng t bi thúc đy Chúa ra khi chính ḿnh vi quyn năng đ rao ging và sai nhng ngưi khác đi làm s v cha lành và gii thoát. Chúng ta hăy nh́n nh
n s yếu đui ca ḿnh, nhưng đ cho Chúa Giêsu nm ly nó trong tay Ngưi và sai chúng ta đi truyn giáo. Chúng ta yếu đui, nhưng chúng ta vn mang mt kho báu có th biến chúng ta thành to ln và làm cho nhng ngưi đón nhn kho báu y tr nên tt hơn và hnh phúc hơn. S táo bo và ḷng can đm tông đ là mt phn thiết yếu ca vic truyn giáo.


132. Dũng cm là du n ca Chúa Thánh Thn; nó làm chng cho tính xác thc ca vic rao ging ca chúng ta. Đó là mt đm bo vui mng dn chúng ta đến vinh quang trong Tin Mng mà chúng ta công b. Đó là nim tin không th lay chuyn đưc vào Chng Nhân trung tín, cho chúng ta s chc chn rng không ǵ có th “tách ri chúng ta khi t́nh yêu ca Thiên Chúa” (Rm 8:39).

133. Chúng ta c
n s thúc gic ca Chúa Thánh Thn, đ không b tê lit bi s s hăi và thn trng quá mc, đ không c̣n thói quen lun qun trong nhng ranh gii an toàn. Chúng ta hăy nh rng nhng ǵ b đóng kín s có mùi m ưt và làm cho chúng ta b bnh. Khi các Tông Đ b cám d bi s s hăi và nguy him, các ngài đă cùng nhau cu nguyn đ xin ơn dũng cm: “Và gi đây, ly Chúa, xin đ ư đến nhng li ngăm đe ca h, và cho các tôi t Ngài đây đưc nói Li Ngài vi tt c s mnh dn” (Cv 4:29). Kết qu là, “khi các ngài cu nguyn xong, th́ nơi các ngài hp nhau rung chuyn; ai ny đu đưc tràn đy Thánh Thn và bt đu mnh dn nói li Thiên Chúa” (Cv 4:31).

134. Nh
ư ngôn s Giôna, chúng ta luôn luôn b cám d chy trn đến mt nơi n náu an toàn, là nơi có th có nhiu tên: ch nghĩa cá nhân, ch nghĩa duy linh, khép ḿnh trong v ṣ, nghin ngp, thích nghi, lp khuôn, giáo điu, sng trong quá kh, bi quan, np dưi các lut l và quy tc. Đôi khi chúng ta khó mà có th ra ngoài nhng lănh th mà chúng ta biết và biết rơ như trên đu ngón tay. Tuy nhiên, nhng khó khăn có th như cơn băo, con cá voi, con sâu làm héo cây thu du ca ông Giona, hoc cơn gió và mt tri đt cháy đu ca ông. Vi chúng ta, cũng như vi ông, chúng có th đưc dùng đ đưa chúng ta tr li vi Thiên Chúa nhân hin, Đng mun dn chúng ta đi mt cuc hành tŕnh liên tc và đi mi .

135. Thiên Chúa luôn luôn là s mi l. Ngài không ng
ng thúc đy chúng ta li ra đi và đi ch đ thoát ra ngoài nhng ǵ là quen thuc, đến nhng vùng ngoi vi và biên gii. Ngài dn chúng ta đến nơi mà nhân loi b tn thương nht, nơi mà con ngưi dưi v b ngoài ca mt s đng nht hi ht, tiếp tc t́m kiếm câu tr li cho câu hi v ư nghĩa cuc đi. Thiên Chúa không s! Ngài không s! Ngài luôn trên các kế hoch ca chúng ta và không s vùng ngoi vi. Chính Ngài đă tr thành mt ngoi vi (x. Ph 2:6-8, Ga 1:14). V́ vy, nếu chúng ta dám đi đến vùng ngoi vi th́ chúng ta s t́m thy Ngài đó; thc s, Ngài đă có mt đó ri. Chúa Giêsu đă đi trưc chúng ta trong trái tim ca anh ch em chúng ta, trong xác tht b thương tích ca h, trong cuc sng b áp bc ca h, trong linh hn b làm thành đen ti ca h. Ngưi đă đó ri.


136. Đúng là chúng ta cn m ca con tim ca ḿnh cho Chúa Giêsu, bi v Ngưi gơ ca và gi (xem Kh 3:20). Nhưng đôi khi tôi t hi, bi v́ không khí ngt ngt ca vic ch quy v ḿnh ca chúng ta, có th Chúa Giêsu đă trong chúng ta và gơ ca đ chúng ta m cho Ngưi thoát ra ngoài. Trong Tin Mng, chúng ta thy Chúa Giêsu đă “đi qua các thành th và làng mc, rao ging và công b Tin Mng v Nưc Thiên Chúa” (Lc 8:1). Sau khi Phc Sinh, khi các môn đ đi khp mi nơi, Chúa đă đng hành vi các ngài (xem Mc 16:20). Đây là điu xy ra như là kết qu ca cuc gp g thc s.

137. Thói quen th
t là quyến rũ đi vi chúng ta; nó cho chúng ta biết rng không có lư do ǵ đ c gng thay đi s vic, rng chúng ta không th làm ǵ đưc trưc hoàn cnh này, bi v́ đây là cách mà mi s vn luôn như thế và chúng ta phi tiếp tc làm như vy. Nh thói quen chúng ta không c̣n phi đương đu vi s d và “đ mi xy ra như thưng”, hoc như ngưi nào khác đă quyết đnh rng chúng phi như thế. Tuy nhiên, chúng ta hăy đ Chúa đến đánh thc chúng ta khi cơn mê ca ḿnh, đ gii phóng chúng ta khi tính ù lỳ! Chúng ta hăy đương đu vi thói quen ca ḿnh; hăy m mt ra, m tai ra, và trên hết m ḷng ḿnh ra, đ chúng ta có th đưc kích đng bi nhng ǵ xy ra chung quanh ḿnh và bi tiếng kêu gi ca Li Hng Sng và hiu qu ca Chúa Phc Sinh.

138. Đi
u này đưc bt đu bng gương ca nhiu linh mc, tu sĩ và giáo dân đă dn thân đ rao ging và phc v tha nhân mt cách trung thành, nhiu khi nguy him đến tính mng ca h và chc chn là phi tr giá bng hy sinh s thoi mái ca ḿnh. Chng t ca h nhc nh chúng ta rng Hi Thánh không cn quá nhiu quan li và công chc, nhưng cn các nhà truyn giáo đưc ḷng nhit thành thông truyn s sng tht ăn tươi nut sng. Các thánh làm chúng ta ngc nhiên, lúng túng, bi v́ đi sng ca các ngài mi gi chúng ta ra khi t́nh trng tm thưng b́nh thn và tê lit ca ḿnh.

139. Chúng ta hăy c
u xin Chúa ban ơn không ngn ngi khi Chúa Thánh Thn đ̣i hi chúng ta tiến lên mt bưc. Chúng ta hăy xin ơn can đm tông đ đ chia s Tin Mng cho ngưi khác và t b vic c gng biến đi sng Kitô hu ca ḿnh thành mt vin bo tàng k nim. Trong mi trưng hp, Chúa Thánh Thn có th làm cho chúng ta chiêm ngm lch s dưi ánh sáng ca Chúa Giêsu Phc Sinh. Bng cách này, Hi Thánh thay v́ b đng, s luôn luôn đón nhn các s ngc nhiên ca Chúa.

TRONG CNG ĐNG

140.
Tht khó mà chng li đưc khuynh hưng thiên v s d cũng như nhng cm by và cám d ca ma qu và tính ích k ca thế gian nếu chúng ta sng quá cô lp. Cuc tn công d d chúng ta đến ni, nếu quá cô đơn, chúng ta d mt ư thc v thc ti và s sáng sut b trong, và chu thua.

141. Vi
c thánh hoá là mt hành tŕnh trong cng đng, đưc thc thi tng cp. Mt s cng đng thánh phn ánh điu này. Trong vài trưng hp, Hi Thánh đă phong thánh cho toàn th cng đng đă sng Tin Mng mt cách anh dũng hoc dâng lên Thiên Chúa cuc đi ca tt c các thành viên ca h. Thí d, hăy k đến by v thánh sáng lp ca Ḍng các Tôi T Đc M, by n tu chân phưc ca Tu vin đu tiên ca ḍng Thăm Viếng Madrid, các v t v́ đo Nht Bn Thánh Phaolô Miki và đng bn, các v t v́ đo Hàn Quc Thánh Anrê Taegon và đng bn, hoc các v t v́ đo Nam M Thánh Roque González, Thánh Alonso Rodríguez và đng bn. Chúng ta cũng nên nh li mt chng t gn đây ca các tu sĩ Xitô Tibhirine, Algeria, nhng v đă chun b như mt cng đng đ chu t v́ đo. Trong nhiu cuc hôn nhân thánh cũng vy, mi v hay chng tr thành mt phương tin mà Đc Kitô dùng đ thánh hóa ngưi kia. Sng hoc làm vic cùng vi ngưi khác chc chn là mt con đưng phát trin tâm linh. Thánh Gioan Thánh Giá đă nói vi mt trong các môn đ ca ngài: “Con đang sng vi ngưi khác là đ đưc đào luyn và th thách” [104].

142. C
ng đng đưc mi gi đ to ra mt “không gian thn hc trong đó ngưi ta có th cm nghim s hin din mu nhim ca Chúa Phc Sinh” [105]. Cùng nhau chia s Li Chúa và c hành Thánh L nuôi dưng t́nh huynh đ và biến chúng ta thành mt cng đng thánh và truyn giáo. Nó làm ny sinh nhng kinh nghim huyn bí đích thc đưc sng trong cng đng. Đó là trưng hp ca Thánh Bênêđictô và Scholastica, hoc cuc gp g tâm linh tuyt vi mà Thánh Augustine và m ngài, Thánh Monica, đă cùng sng. “Khi gn đến ngày mà m con s t giă cơi đi này, mt ngày mà ch ḿnh Ngài biết ch không phi chúng con, ngày y đă xy ra, bi vic làm ca Ngài, con tin là theo cách sp đt huyn nhim ca Ngài, khi m con và con đng mt ḿnh ta vào ca s nh́n ra mt khu vưn [...] Chúng con tha thiết m ming tâm hn chúng con ra cho nhng ḍng nưc siêu nhiên ca ngun sui ca Ngài, ngun sui s sng trong Ngài [...] Và khi chúng con nói chuyn và khao khát s khôn ngoan, chúng con ch thoáng nm đưc mt chút s khôn ngoan y trong trí mt cách hoàn toàn đt ngt [… ngơ hu] s sng đi đi [ging như] trong giây phút trc giác y làm cho chúng con luyến tiếc” [106].


143. Tuy nhiên, nhng kinh nghim như vy không phi là điu thưng gp nht mà cũng không phi là điu quan trng nht. Cuc sng chung, dù là trong gia đ́nh, giáo x, cng đng tôn giáo hay bt kỳ nơi nào khác, đu đưc to thành t nhng điu nho nh hàng ngày. Điu này đúng vi cng đoàn thánh đưc h́nh thành bi Chúa Giêsu, M Maria và Thánh Giuse, là cng đng đă phn ánh mt cách gương mu v đp ca s hip thông Ba Ngôi. Nó cũng đúng vi cuc sng mà Chúa Giêsu đă chia s vi các môn đ và vi nhng ngưi b́nh thưng.

144. Chúng ta hăy nh
li rng Chúa Giêsu mi gi các môn đ chú ư đến chi tiết.

Chi tiết nh v vic hết rưu trong mt ba tic.

Chi ti
ết nh v mt con chiên lc.

Chi tiết nh v vic chú ư đến ngưi goá ph dâng cúng hai đng xu nh.

Chi tiết nh v vic có du d tr cho đèn, trong trưng hp chàng r đến chm.

Chi tiết nh v vic hi các môn đ xem các ông có bao nhiêu bánh.

Chi tiết nh v vic đt la và nưng cá khi Ngưi ch đi các môn đ lúc tinh sương.

145. C
ng đng gi ǵn nhng chi tiết nh v t́nh yêu [107], đó các thành viên chăm sóc cho nhau và to ra mt không gian ci m và Phúc Âm hoá, là nơi Chúa Phc Sinh hin din, thánh hóa nó theo kế hoch ca Chúa Cha. Đôi khi, nh món quà yêu thương ca Chúa, chúng ta đưc Thiên Chúa ban cho nhng kinh nghim an i gia nhng chi tiết nho nh này. “Mt bui ti mùa đông tôi đă làm vic phc v nh ca tôi như thưng l [...] Đt nhiên, tôi nghe thy xa nhng âm thanh hài ḥa ca mt nhc c. Sau đó tôi tưng tưng ra mt pḥng khách sáng sa, lóng lánh vàng, đy nhng ph n tr tui trang đim thanh lch đang tṛ chuyn vi nhau và trao đi nhng li khen ngi và nhng nhn xét khác thuc v thế gian. Sau đó, ánh mt ca tôi nh́n đến mt ph n tàn tt nghèo mà tôi đang giúp đ. Thay v́ nhng ḍng nhc xinh đp, tôi đôi khi ch nghe thy nhng li than van ca bà ta [...] Tôi không th din t đưc điu ǵ đă xy ra trong ḷng tôi, điu tôi biết là Chúa đă soi sáng nó bng nhng tia sáng chân lư vưt quá s huy hoàng u ám ca nhng l hi trn thế, mà tôi không th tin đưc trong hnh phúc ca tôi” [108].

146. Trái ng
ưc vi ch nghĩa tiêu th cá nhân đang càng ngày càng có khuynh hưng cô lp chúng ta trong mt cuc t́m kiếm hnh phúc tách bit khi tha nhân, con đưng nên thánh ca chúng ta không th ngng làm cho chúng ta đng hoá vi ưc ao ca Chúa Giêsu “xin cho tt c đưc nên mt, ly Cha, như Cha trong Con và Con trong Cha” (Ga 17:21).TRONG CU NGUYN LIÊN L

147.
Cui cùng, mc dù có v như hin nhiên, chúng ta phi nh rng s thánh thin bao gm vic thưng xuyên m ḷng ra cho s siêu vit, đưc th hin qua vic cu nguyn và tôn th. Các thánh là nhng ngưi có tinh thn cu nguyn và nhu cu hip thông vi Thiên Chúa. Các ngài không th chu ni vic b ngt ngt trong ni ti đóng kín ca thế gii này, gia nhng n lc và cam kết ca các ngài, các ngài khao khát Chúa, các ngài ra khi chính ḿnh trong chúc tng và chiêm ngm Chúa. Tôi không tin có s thánh thin mà không có cu nguyn, mc dù li cu nguyn y không nht thiết phi dài ḍng hoc liên quan đến nhng cm xúc mănh lit.

148. Thánh Gioan Thánh Giá khuyên chúng ta: “Hăy c
gng luôn trong s hin din ca Thiên Chúa, dù là tht, hay tưng tưng, hoc hip nhim, theo mc đ mà công vic ca con cho phép” [109]. Cui cùng, ḷng ao ưc Thiên Chúa ca chúng ta chc chn s phi đưc t l trong cuc sng hàng ngày ca ḿnh: “Hăy c gng cu nguyn liên l, mà không b nó gia các công vic b ngoài. Cho dù con ăn ung, nói chuyn vi ngưi khác, hoc làm bt c vic ǵ, hăy luôn luôn ưc ao Thiên Chúa và gi Ngài trong t́nh quư mến ca con tim” [110].

149. Tuy nhiên, đ
cho điu này có th xy ra, cn phi có mt ít giây phút dành riêng cho Thiên Chúa, mt mnh vi Ngài. Đi vi thánh Têrêxa thành Avila, cu nguyn là “mt t́nh bng hu mt thiết, và thưng xuyên mt ḿnh đơn đc, vi Đng mà chúng ta biết rng yêu thương chúng ta” [111]. Tôi phi nhn mnh rng điu này đúng không ch cho mt s ít ngưi đc quyn, mà c̣n cho tt c chúng ta, v́ “tt c chúng ta đu cn s im lng đy s hin din ca Đng đưc tôn th” [112]. Li cu nguyn đy tin tưng là mt đáp tr ca mt con tim m ra đ gp Thiên Chúa mt đi mt, đó mi tiếng nói đu im bt đ lng nghe tiếng du dàng ca Chúa vang lên gia thinh lng.

150. Trong s
thinh lng y, chúng ta có th phân bit, dưi ánh sáng ca Chúa Thánh Thn, con đưng nên thánh mà Chúa đang mi gi chúng ta. Nếu không, tt c các quyết đnh ca chúng ta ch là “các đ trang trí” thay v́ đ cao Tin Mng trong đi sng chúng ta, s che ph hoc làm ngt th nó. Đi vi mi môn đ, cn thiết phi vi Thy, đ lng nghe Ngưi, và luôn luôn hc t Ngưi. Nếu chúng ta không lng nghe, tt c nhng li ca chúng ta s ch là nhng li nhm nhí vô dng.

151. Chúng ta hăy nh
rng “chính vic chiêm ngm dung nhan Chúa Giêsu, chu chết và sng li, phc hi nhân tính ca chúng ta, ngay c khi nó đă b đ v v́ nhng khó nhc ca cuc đi hoc b đánh du bi ti li. Chúng ta không đưc thun hoá quyn năng ca dung nhan Đc Kitô” [113]. V́ vy, tôi xin hi anh ch em: Có nhng giây phút nào anh ch em đt ḿnh trưc s hin din ca Chúa, hoc anh ch em ngh ngơi vi Ngưi, và anh ch em đ cho ḿnh đưc Ngưi nh́n ngm không? Anh ch em có đ la ca Ngưi đt cháy ḷng anh ch em không? Nếu anh ch em không đ cho Ngưi nhóm la t́nh yêu và s du hin ca Ngưi, anh ch em s không có la. Và như thế làm sao anh ch em có th đt cháy trái tim ca nhng ngưi khác bng vic làm nhân chng và li nói ca anh ḿnh? Nếu, trưc dung nhan ca Đc Kitô, anh ch em cm thy không th đ cho ḿnh đưc cha lành và biến đi, th́ hăy bưc vào Thánh Tâm ca Chúa, vào vết thương ca Ngưi, v́ đó là toà ca Ḷng Thương Xót Chúa [114].

152. Tuy nhiên, tôi c
u xin đ chúng ta không bao gi coi s im lng trong cu nguyn là mt h́nh thc trn chy và chi b thế gii chung quanh ḿnh. “Ngưi hành hương Nga”, ngưi đă đi b trong cu nguyn liên tc, nói rng cu nguyn như vy đă không tách ri ông y khi nhng ǵ đă xy ra chung quanh ông. “Mi ngưi đu t tế vi tôi; như th tt c mi ngưi đu yêu tôi ... Không nhng tôi đă ch cm thy [hnh phúc và an i] trong linh hn, mà toàn th thế gii bên ngoài đi vi tôi dưng như cũng đy quyến và thích thú” [115].

153. L
ch s cũng không biến mt. Cu nguyn, chính v́ đưc nuôi dưng bng hng ân ca Thiên Chúa đưc đ vào cuc đi chúng ta, nên phi luôn đy k nim. K nim v các công tŕnh ca Thiên Chúa là nn tng ca kinh nghim giao ưc gia Thiên Chúa và dân Ngài. Thiên Chúa mun đi vào lch s, và v́ thế li cu nguyn ca chúng ta đưc đan kết vi nhng k nim. Không nhng ch nh v Li đưc mc khi ca Ngài, mà c̣n v cuc sng ca chúng ta, cuc sng ca tha nhân, và tt c nhng ǵ Chúa đă làm trong Hi Thánh ca Ngưi. Đó chính là trí nh biết ơn mà Thánh Ignatiô Loyola đă đ cp đến trong sách Chiêm nim đ đt đến T́nh yêu ca ngài [116], khi ngài yêu cu chúng ta phi lưu ư đến tt c nhng ơn phúc mà chúng ta đă lănh nhn t Chúa. Hăy nh́n đến lch s ca chính ḿnh khi anh ch em cu nguyn, và đó anh ch em s t́m thy nhiu thương xót. Đng thi, điu này cũng giúp anh ch em ư thc nhiu hơn rng Chúa luôn quan tâm đến ḿnh; Ngưi không bao gi quên anh ch em. V́ vy, tht là có lư khi xin Ngưi soi sáng nhng chi tiết nh nht ca đi ḿnh, v́ chúng không thoát khi [mt] Ngưi.

154. Khn nguyn là mt cách din t ca mt tâm hn tin tưng vào Thiên Chúa và ư thc rng ḿnh không th làm đưc mt vic ǵ. Cuc sng ca dân trung tín ca Thiên Chúa đưc đánh du bng li khn cu liên tc phát sinh t t́nh yêu đy đc tin và ḷng tín thác sâu xa. Chúng ta đng coi thưng li khn nguyn, là điu thưng làm du ḷng chúng ta và giúp chúng ta kiên tŕ trong hy vng. Chuyn cu có giá tr đc bit, v́ là mt hành đng tín thác vào Thiên Chúa, đng thi din t t́nh yêu đi vi ngưi lân cn ca ḿnh. Có nhng ngưi nghĩ, da trên linh đo mt chiu, rng cu nguyn phi là chiêm nim thun tuư v Thiên Chúa, không b phân tâm, như th tên tui và khuôn mt ca ngưi khác, mt cách nào đó, là mt s quy ry cn phi tránh. Nhưng thc ra, li cu nguyn ca chúng ta s càng vui lng Thiên Chúa hơn và hiu qu hơn cho s ln lên ca chúng ta trong s thánh thin nếu, qua chuyn cu, chúng ta c gng thc hành điu răn kép mà Chúa Giêsu đă đ li cho chúng ta. Cu nguyn chuyn cu là mt quyết tâm dn thân huynh đ cho tha nhân khi chúng ta có th bao gm cuc sng ca ngưi khác, nhng lo âu sâu xa nht ca h và nhng gic mơ đp nht ca h. Trong s nhng ngưi qung đi hiến đi ḿnh đ chuyn cu cho tha nhân, chúng ta có th mưn li Thánh Kinh mà nói: “Đây là ngưi yêu mến anh em ḿnh và cu nguyn nhiu cho dân” (2 Mac 15:14).

155. N
ếu chúng ta thc s nhn ra rng Thiên Chúa hin hu, th́ chúng ta không th nào không th phưng Ngài, đôi khi trong s im lng đy kính phc, hát mng Ngài bng nhng li chúc tng hân hoan. Như thế, chúng ta chia s kinh nghim ca Chân Phưc Charles de Foucauld, ngưi đă nói: “T khi tôi tin rng có mt Thiên Chúa, tôi hiu rng tôi không th làm ǵ khác hơn là sng cho Ngài” [117]. Ngay c trong đi sng ca dân l hành, có nhiu c ch gin d ca s phng th thun khiết, như là “ánh mt ca mt ngưi hành hương nh́n chăm chú vào mt h́nh nh biu tưng cho s du hin và gn gũi ca Thiên Chúa. T́nh yêu dng li, chiêm nim mu nhim y, và thưng thc nó trong thinh lng” [118].

156. Vi
c đc trong cu nguyn Li Chúa, “ngt ngào hơn mt ong” (Tv 119:103), nhưng là mt “thanh gươm hai lưi” (Dt 4:12), cho phép chúng ta tm dng li và lng nghe tiếng ca Thy đ Li Chúa tr nên ngn đèn soi bưc chúng ta và ánh sáng soi đưng chúng ta (x. Tv 119:105). Như các giám mc n Đ đă nhc nh, “Vic tôn kính Li Chúa không ch đơn thun là mt trong nhiu vic sùng kính, mt vic đp đ nhưng tuỳ nghi chn la. Nó thuc v con tim và chính căn tính ca đi sng Kitô hu. Li Chúa có trong chính Mính quyn năng biến đi đi sng” [119].

157. Vi
c gp g Chúa Giêsu trong Thánh Kinh dn chúng ta đến Bí Tích Thánh Th, nơi mà cũng Li y đt đưc hiu qu cao nht, v́ có s hin din tht s ca Đng là Li Hng Sng. đó, Đng Tuyt Đi duy nht nhn đưc s th phưng vĩ đi nht mà thế gian này có th dâng lên Ngài, v́ chính Đc Kitô là Đng t dâng hiến Ḿnh. Khi chúng ta tiếp nhn Ngưi trong vic Rưc L, chúng ta tái lp giao ưc ca ḿnh vi Ngưi và đ cho Ngưi thc hin nhiu hơn na công tŕnh biến đi ca Ngưi.