Giáo Công Giáo--> Sng vi Đc Kitô qua các thư Thánh Phaolô 

  01-Phn #1-Bài 1: Cuc đi Thánh Phaolôphn 1, Bài 2: Cuc đi Thánh Phaolôphn 2,
  02-Phn #2-Bài 3: Ơn gi s v ca Thánh Phaolô,
  03-Phn #3-Bài 4: “Tin Mngca Thánh Phaolô, Bài 5: Chúa đến, Bài 6: Tt c cho mi người đ bng mi cách cu được mt s ngườiphn 1 (thư 1 Côrintô),
  04-Phn #4-Bài 7: Tt c cho mi người đ bng mi cách cu được mt s ngườiphn 2 (thư 1 Côrintô tiếp theo 2 Côrintô), Bài 8: vi anh em bên Đc Kitô (thư 2 Côrintô),
  05-Phn #5-Bài 9: T do ca con cái Chúa (thư Galát) , Bài 10: Thư gi tín hu Rômaphn 1,
 06-Phn #6-Bài 11: Thư gi tín hu Rômaphn 2, Bài 12: Thư gi tín hu Êphêsôphn 1, -
  07-Phn #7-Bài 13: Thư gi tín hu Êphêsôphn 2, Bài 14: Thư gi tín hu Côlôsê thư Philêmôn, Bài 15: Thư gi tín hu Philipphê,
  08-Phn #8-Bài 16: Các thư mc v (1 2 Timôthê, thư Titô), Bài 17: Sng vi Đc Kitô    

 

  01-Phn #1-Bài 1: Cuc đi Thánh Phaolôphn 1, Bài 2: Cuc đi Thánh Phaolôphn 2,

  02-Phn #2-Bài 3: Ơn gi s v ca Thánh Phaolô,

  03-Phn #3-Bài 4: “Tin Mngca Thánh Phaolô, Bài 5: Chúa đến, Bài 6: Tt c cho mi người đ bng mi cách cu được mt s ngườiphn 1 (thư 1 Côrintô),

  04-Phn #4-Bài 7: Tt c cho mi người đ bng mi cách cu được mt s ngườiphn 2 (thư 1 Côrintô tiếp theo 2 Côrintô), Bài 8: vi anh em bên Đc Kitô (thư 2 Côrintô),

  05-Phn #5-Bài 9: T do ca con cái Chúa (thư Galát) , Bài 10: Thư gi tín hu Rômaphn 1,

  06-Phn #6-Bài 11: Thư gi tín hu Rômaphn 2, Bài 12: Thư gi tín hu Êphêsôphn 1, -

  07-Phn #7-Bài 13: Thư gi tín hu Êphêsôphn 2, Bài 14: Thư gi tín hu Côlôsê thư Philêmôn, Bài 15: Thư gi tín hu Philipphê,

  08-Phn #8-Bài 16: Các thư mc v (1 2 Timôthê, thư Titô), Bài 17: Sng vi Đc Kitô