Giáo Công Giáo-->Tin Mng Theo Thánh Mác-Cô

  01-Phn#1: Bài 1: Ba giai đon h́nh thành các sách Tin Mng, Bài 2: Tin Mng các th văn,
  02-Phn#2: Bài 3: S tính các Tin Mng : Đc Giêsu lch s, Bài 4: Đc Tin Mng Mác-cô,
  03-Phn#3: Bài 5: Đa trong Tin Mng Mác-cô, Bài 6: Mu nhim Đc Giêsu, Bài 7: Phn m đu : T Gioan Ty Gi ti Đc Giêsu,
  04-Phn#4: Bài 8: S tiếp cn Vương quc do vic Đc Giêsu đến, Bài 9: Mu nhim Vương quc : Đc Giêsu thân nhân,
  05-Phn#5: Bài 10: S khuếch trương Vương quc: Đc Giêsu, Bánh cho mi người , Bài 11: “Anh bo Thy ai?”, Bài 12: Nhp Vương quc nh theo Đc Giêsu,
  06-Phn#6: Bài 13: Vương quc ĐavítVic xét x Giê-ru-sa-lem, Bài 14: Mc khi v Con Người Con Thiên Chúa ,
  07-Phn#7: Bài 15: Cui hành tŕnh Phúc âm: Khi đu Tin Mng, Bài 16: Ít chng t v Tin Mng Mác-cô, Bài 17: Tính thi s ca Mác-cô

 

  01-Phn#1: Bài 1: Ba giai đon h́nh thành các sách Tin Mng, Bài 2: Tin Mng các th văn,
 
02-Phn#2: Bài 3: S tính các Tin Mng : Đc Giêsu lch sBài 4: Đc Tin Mng Mác-cô,
 
03-Phn#3: Bài 5: Đa trong Tin Mng Mác-cô, Bài 6: Mu nhim Đc Giêsu, Bài 7: Phn m đu : T Gioan Ty Gi ti Đc Giêsu,
 
04-Phn#4: Bài 8: S tiếp cn Vương quc do vic Đc Giêsu đến, Bài 9: Mu nhim Vương quc : Đc Giêsu thân nhân,
 
05-Phn#5: Bài 10: S khuếch trương Vương quc: Đc Giêsu, Bánh cho mi người , Bài 11: “Anh bo Thy ai?”, Bài 12: Nhp Vương quc nh theo Đc Giêsu,
 
06-Phn#6: Bài 13: Vương quc ĐavítVic xét x Giê-ru-sa-lem, Bài 14: Mc khi v Con Người Con Thiên Chúa ,
 
07-Phn#7: Bài 15: Cui hành tŕnh Phúc âm: Khi đu Tin Mng, Bài 16: Ít chng t v Tin Mng Mác-cô, Bài 17: Tính thi s ca Mác-cô