THÔNG ĐIỆP CARITAS IN VERITATE - BÁC ÁI TRONG CHÂN LƯ

Bản dịch của UB. Giáo Lư Đức Tin và TT Mục Vụ TGP. Saigon

 

* Những giá trị luân lư phải chiến thắng trong cuộc khủng hoảng kinh tế ṭan cầu hiện nay cũng như để tiêu diệt nghèo đói và để thúc đẩy sự phát triển chân chính của tất cả các dân tộc trên thế giới,

 

(ĐTC Bênêđictô XVI đă nói đến trong thông điệp)

 

Thông điệp Caritas in Veritate, đề ngày 29 tháng Sáu và ban hành tại Vatican ngày 7 tháng Bảy.

Thông điệp gồm 6 chương với 79 số, được chia ra như sau:

Phần mở gồm các số 1-9

1.      chương I gồm các số 10-20: sứ điệp POPULORUM PROGRESSIO

2.      chương II   gồm các số 21-33: Phát triển nhân loại ngày nay

3.      chương III  gồm các số 34-42: Huynh đệ, phát triển kinh tế, xă hội  dân sự

4.      chương IV gồm các số 43-52: Phát triển các dân tộc, quyền lợi và trách nhiệm, môi sinh.

5.      chương V  gồm các số 53- 67: Hợp tác của gia đ́nh nhân loại

6.      chương VI gồm các số 68-77: Phát triển các dân tộc và kỹ thuật

Phần kết: gồm các số 78-79

Đây là Thông điệp thứ III của Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI

DEUS CARITAS EST          ngày 25.12.2005

SPE  SALVI                         ngày 30.11.2007

CARITAS IN VERITATE      ngày 07.07.2009

 

Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI đóng góp vào các văn kiện Ṭa Thánh về các vấn đề xă hội. Chúng ta nh́n lại các văn kiện đó từ thời Đức LEO XIII đến nay:

 

1.      Đức Giáo Hoàng Lêô XIII  thông điệp RERUM NOVARUM (15.5.1891)

2.      Đức Giáo Hoàng Piô XI thông điệp QUADRAGESIMO ANNO (15.5.1931)

3.      Đức Giáo Hoàng Gioan XII thông điệp MATER ET MAGISTRA (15.5.1961)

4.      Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII thông điệp PACEM IN TERRIS (11.4.1963)

5.      Công đồng Vaticanô II: GAUDIUM ET SPES (7.12.1965)

6.      Đức Giáo Hoàng Phaolô VI  thông điệp POPULORUM PROGESSIO ( 26.3.1967)

7.      ĐGH Gioan-Phaolô II  thông điệp LABOREM EXERCENS (14.9.1981)

8.      Gioan-phaolô II thông điệp SOLLICITUDO REI  SOCIALIS (30.12.1987)

9.      Gioan-Phaolô II   thông điệp CENTESIMUS ANNUS (1.5.1991)

10.    Gioan-Phaolô II   thông điệp EVANGELIUM VITAE (25.3.1995)