Khoa học nói ǵ về phép lạ Garabandal?

 

Nhiều bác sĩ tài danh đă nghiên cứu các biến cố và đến gặp nhiều người liên quan tới các cuộc hiện ra tai Garabandal.  Tới giờ th́ chưa có ai t́m thấy dấu chứng rơ ràng bên khoa hoa có thể giải thích những hiện tương này. Họ đều đồng ư rằng những ǵ xảy ra tại Garabadal không thể giải thích theo con người được và những điều này nên được quan tâm và tôn trọng. Một điều rất rơ ràng chính chúng tôi khám phá ra trước những dữ kiện này là khoa học không thể t́m thấy bất cứ một sự giải thích thoả đáng nào.

 

Sau nhiều năm quan sát, môt nhà chuyên gia về thiếu nhi đă xác nhận rằng các em thị nhân hoàn toàn b́nh thường và rằng các cuộc ngất trí không có đươc liệt kê vào bất cứ hiện tượng tâm lư nào. Bác sĩ Ricardo Puncernau,  một nhà thần-tâm học tại Barcelona đă phân tích: “Với sự hiển nhiên của các dữ kiện này nó rất là khó khăn cho những bác sĩ giải thích theo lẽ tự nhiên…  Theo khía cạnh khoa hoc không ai có thể chối căi, tới lúc này,  những sự xảy ra đến từ siêu nhiên trong những hiện tượng này.” Tiến sĩ Gasca và Tiến sĩ Ortis Gonzales là những người nghiên cứu những hiện tưởng ngất trí cũng cho biết, “ Giữ  thinh lặng là sự dè dặt thực sự của nền khoa học nơi chính chúng tôi. Chúng tôi không kiếm ra bất cứ dữ kiện nào để giải thích môt cách khoa học về những hiện tượng này.”

 

Hồng-Việt dịch thuật từ  mạng http://www.garabandal.org/