Phỏng vn cha Gustavo Morelos

(Từ tp san The Vigil, tháng 1/1988 – 4/1988)

 

“ Chúng ta biết rng phép l s xy ra vào tháng Tư

 

H. Thưa cha, Ln đu tiên cha nghe nói v Garabadal khi nào?

Đ. Lần đu tiên tôi nghe nói v Garabandal năm 1965 khi đang bên Mê-hi-cô.  Mt phóng viên nhà báo là cưu hc sinh ca tôi cho biết rng anh ta mi nhn được mt s tài liu t Tây-ban-Nha v nhng cuc hin ra ti Garabandal. Anh ta đưa cho tôi nhng tài liu này và tôi đă đc ngay đêm đó. Tôi thy rt là hp dẫn. Tôi cho anh ta biết tôi rt mun ti đó. Anh cũng cho hay là có nhng li tiên báo đă dược trao cho Conchita vào tháng giêng ca năm đó và s có ln hin ra navào ngày 18/6.

 

Tôi đă lo xếp đt đ ti đó đúng thi gian hin ra nhưng không có th xếp đt được. Thi gian sơm nht tôi có thi đi được là vào tháng Tám.  Lúc đó th́ cuc hin ra ca TLTT Micae đă hoàn tt ri. Conchita đă cho tôi biết tt c nhng d kin. Tôi đă đó 3 tháng để nghiên cu nhng cuc hin ra này.  Đó là ln cui TLTT Micae hin ra. Conchita cho biết M đă truyn tin qua TLTT Micae rng có rt nhiu linh mc đang đi trên con đường lc và đă kéo theo nhiu linh hn vi h …đang b Trừng Phạt. 

Tôi đă hỏi Conchita rằng đây có phi là chính xác thông đip ca M không và cô tr li “không”.  Cô đă mi tôi ra mt ch riêng và cho biết linh muc X (xin được du tên) đă yêu cu  nói như trên bi v́ nếu công b môt cách chính xác toàn din thông đip nó s làm x́ căng đan ra toàn thế gii. Thông đip M mun ban qua TLTT Micae vi li ư như sau: “Rt nhiu Hng y, Giám mc, và linh mc đang đi trên con đường mt linh hn và đang mang theo nhiu linh hn vi h.” Tôi đă sa sai và cho Conchita biết rng nó là nhiệm v và trách nhim ca cô chuyn giao thông đip M mt cách chính xác và nguyên bn như đă đươc trao cho cô nhưng cô cho biết điếu đó do linh mc X nói cô làm như vy.

 

Sau đó tôi có bàn luận vi m ca Conchita, bà Aniceta,  nói bà nên c gng thuyết phc Conchita chuyn giao đúng thông đip như đă được trao cho em. Sau đó linh muc X và tôi đă gp và chúng tôi đă bàn căi v chuyn này. Tôi đă thưa cha X rng M Chí Thánh được t do nói bt c ǵ trong thông đip mà Me mun gi ti và thông đip đó phải được ban ra chính xác như đă được trao gi. Nhưng Conchita  nói, “Điu này đă được loan truyn và thc hin và đó là cách con đă thưa cha.” (Li chú gii ca toà son: Conchita minh bch li cô ta đă tŕnh bày bng mt lư lun rng, “Hng y, giám mc ng là linh mc”). Tôi đă yêu cu h, tôi s loan báo thông đip chính xác như M đă gi ti và thông đip như sau: “Rt nhiu Hng y, Giám mc, và linh mc đang đi trên con đường mt linh hn và đang mang theo nhiu linh hn vi h.”

 

Khi c̣n ở M-tây-Cơ,  tôi lp tc cm nghim mt nim giơi sáng đc bit mà nó cho tôi môt linh cm rang 2 điu này (cuc hiên ra) là thc. Đó là lư do tôi đă ti Tây-ban-Nha. Dĩ nhiên vi s đng ư ca đc giám mc. Tôi chưa có thay đi nim xác tin ca tôi,  tôi tin chc rằng đây là vic làm t Thiên Chúa. Dĩ nhiên tôi luôn tuân theo quyết đnh sau cùng ca Giáo hi… nhưng trong nim tin, tôi tin tht rng vic này ti t Thiên Chúa.

 

H. Thưa cha có gp c 4 em khi bên Tây-ban-Nha?

Đ. Có, Tôi ở đó 3 tháng tri và đă nói chuyện vi các em.  Các em chng có du diếm s già c. Các em k chuyn mt cách t nhiên v mi chi tiết. Tôi cũng có nói chuyn vi cha Ramon Barcia de la Riva là mt linh mc thánh ph khác. Ngài din kiến nhiu cuc hin ra. Tôi cũng gp môt cha ḍng Tên mà tôi không nhớ tên. Ngài rt thông thái và hiu rng. Cha nhân đnh rng đây thc s t bàn tay Chúa. Ngài quà quyết điu này sau khi đă xét th các th nhân mc dù ngài đă có mt trong các ln hin ra. Điu thuyết phc tôi nht là chng t ca cha Ramon Garcia de la Riva là cha chính xứ nhà th ca thành phô gn đó. Cha đă tham gia nhiu cuôc hin ra, như quư v biết M đă xut hin hơn 2000 ln. M hin ra t năm 1961 ti năm 1965 và Me hin ra hu như mi ngày trong nhng năm đu…. Đôi khi 1,2,3 ngay cả 5 ln mt ngày. Có nhng ln hin ra không được tuyên báo. Me Chí Thánh đôi khi xut hin v đêm hoc chính na đêm.

 

H. Cha có biết các em khi ngt trí đă tay trong tay đi ngay trước nhà th mà chân không chm đt?

Đ. Các em dường như ni cao lên không trung và đi tren đó. Có nhiều em tr cùng ph cùng vi anh ch nó c bt kp các em nhưng không tài nào kp được. Nó không ging như các em chy mà như  các em đi b b́nh thường … nhưng trông như th các em trượt xung và bay ni trên không  làm người khác không th theo kp. Anh ln ca Conchita, Serafin cho tôi hay có ln mt ḿnh cô ta ngt trí trên ‘Đi Thông’.

 

Khi em trở li nhà ḿnh cách khong 300-500 thước t ‘Đi Thông’,  em đă tr li trong tư thế qu và đi git lùi.  V́ có quá nhiu đá lởm chm t đường xung đi, anh cô nh là đă câu xin cho cô và t hi: “Ta sao Chúa đă đ Conchita qu … di đng bng cách đó có th làm em làm sưng đu gi do nhng kh đá lm chm?” Anh ta chc là em s b lt da và hư luôn đôi đu gi.” Nhưng anh ta thật ngc nhiên khi em đng dy, phi bi mt chút và đi thng vô nhà. Anh ta nói: “ Tôi không có th tin vào đôi mt tôi được! Conchita đă không h hn ǵ và chng có tí try cha nào c!” Anh ca Conchita hoàn toàn b thuyết phc. Anh ta nói vi tôi: “Thưa cha, không có cách chi mà bất c ai có th thuyết phc con rng điu này không bi Thiên Chúa. Chc chn bi bàn tay Thiên Chúa v́ chính mt tôi đă nh́n thy nó sy ra,  ch không phi do người nào nói c.

 

Có nhiều th dng ngt trí  rt khác nhau.  Tuy nhiên, những phn b ngoài th́ không hoàn toàn thuyết phc tôi cho lm. Nhân xét nhng li chng ca các em, các c ch, v́ trong thi gian hin ra các em cư x rt tt, các em giúp thánh l, chu l, vâng li cha m, nói cách khác … cách x thế ca các em rất tt lành.  Ngay c làng này mt cách tng quát, khi tôi va đến,  mt làng gương mu. Sau đó, khi du khách ti v́ hiếu k, mi s bt đu thay đi mt chút. Nhưng tôi may mn có mt ti đó năm 1965 đ thy s b́nh d ca làng Garabandal, mt căn làng gương mu mà mi người đu tin vào nhng cuc hiên ra

 

H. Cha có hiện din trong cuc hin ra cui cùng ca M vào tháng 11/1965 không?

Đ. Không, trươc khi tôi v, tôi có hi Cochita rng có c̣n cuc hin ra khác na không và cô cho hay cô cũng không biết na. V́ vy tôi đưa cho cô mt mnh giy có 5 câu hi đ thnh ư M và mt chui mân côi dâng lên M. Tôi xin Conchita nếu M hin đến na th́ xin hăy hi Me 5 câu hi này và xin Me hôn kính tràng ht ca cha. Khi tôi va tr li M-tây-Cơ vào tháng 11, đă nhận được mt lá thư ca Conchita cho biết: “Con mi được M hin ra ti ‘Đi Thông’ va con đă trao chui mân côi đ Me hôn kính và 5 cây hi mà cha muôn con dâng lên M. Khi con cho Me hay là c tràng ht này là cho cha Gustavo, Me chí Thánh vui cười và hôn nó”… đây là c tràng ht mà tôi có và luôn mang theo người… tràng ht này đây (Ghi chú: ngay lúc này, cha đă cho tôi coi c tràng ht và cho phép tôi hôn kính)  Conchita đă cho tôi luôn chui mân côi này v́ M đă ha: “Vi tràng mân côi này, Chúa Giêsu sẽ làm nhiu phép l trước và sau phép l đă đươc ha.” Tôi đă chng thc điu này khi tôi vùng Nam Phi, bên Ba-tây, tôi đă giúp mt em nh b tai nn và bác sĩ đă bó tay nhưng ch sau 8 ngày và b́nh phc. Có nhiu chng t khác na mà cø tràng ht M đă hôn kính này làm tôi vng tin là đă làm phép l như M đă ha. (Ghi chú: Vic Me ha chũa lành bnh tt cũng được gm c nhng vt khác mà M đă hôn kính tai Garabandal. Tht vy, M mong mun nhng vt này được phân phát ti nhng người khác na. Mẹ đă ha: “Tt c nhng ai đeo nh vt này vi đc tin và nim tin tưởng s chu nhng h́nh pht luyn ngc ngay trên đa cu này, đó là, nhng h́nh pht h ch có sau khi qua đi.”)

 

H. Trong thời gian cha Garabandal, có mt cuôc hin ra nào không?

Đ. Không có cuôc hiện ra nào trong 3 tháng tôi đó.

 

H. Cha có nói chuyện vi bt c ai có mt trong đêm gi là “Đêm Gào Thét” không?

Đ. Có, tôi tiếp chuyên mi người. Trước tiên tôi nói chuyn vi cha m các em  ri sau đó rt nhiu em khác mà tôi có thể. Tôi phỏng vn các em v́ muôn biết tt c nhng ǵ xy ra ti đó. Sau cùng là tôi đích thân ti đó. Tôi mun điu nghiên v ti đó. Và tôi nghe hâu như đu nói v cuc ngt trí trong “Đêm Gào Thét.” Ti hm đó M yêu cu các em hăy lên ‘Đi Thông’ mt ḿnh thôi, nhưng tri chưa ti c làng đu biết tin này và mi người theo các em lên ch đó. Ti mt đa đim, các em nói: “Quư v không được đi qua khi ranh gii này.” Và t đim đó, không ai có th theo đuc na. Như th có mt lung sc mnh nay h li. Tuy vậy, ch ḿnh các em có th đi lên ‘Đi Thông’ đuc v́ t đim cm đó không ai có th qua được. Ch mt lát sau đó, các em bt đu khóc rng lên vi mt ging bi ai. Tiếng khóc ging như nhng ging khóc su thm ti ging khóc khng hong.” Tht là khủng khiếp. Dân làng được thc tnh bi nhng tiếng khóc này mà ngay hôm sau c làng đi xưng ti và rước l. Các thiêú niên đă k  tr li tt c các câu hi ca tôi.

Khi tôi vừa ti láng này, lin an mc như mt giáo dân thường đ khôn ai biết tôi là linh mục. Nhưng khi tôi va ti ca nhà cô Dolores(ghi chú: Maria Dolores cũng chính là Mari-Loli).  Tôi gp môt người bn ca tôi và chúng tôi bt đu đàm lun,  anh ca Dolores … Tôi tin cô ta nh chuyn này…  ti cnh tôi và nói, “Ông là linh mc.” Tôi giả đ̣ tr li, “Không đúng đâu,” ri anh nói tiếp, “đúng mà, ông là mt linh mc,” tôi tiếp luôn: “Ti đă lp gia đ́nh.” Loli khúc khích cười vá ri anh cô nói,”Đúng, ngài là mt linh mc, cô em tôi nói như vy.” Tôi liên quay qua Loli và hi cô, “Sao cô biết tôi là linh mc? Cô chưa h biết tôi mà! Và cô tiếp tc cười. Ch có mt điu gii thích được chuyên này là Loli biết t giáng điu ca tôi trong đi sng qua mt ơn đc bit. Tôi tin Loli nh chuyn này và dĩ nhiên tôi rt sng st là Loli biết tôi là một linh mc mc dù tôi đă gi dng như môt giáo dân.

 

Tôi đă nói chuyện vi tt c các em, nhưng nhiu hơn vi Conchita. Tôi chơi vi em sau ba ti và chúng tôi nói chuyn ti 10 hoc 11 gi ti. Vào gi đó em thường nói vi tôi mi chuyn. Tr li mọi câu hỏi tôi đt ra.

Conchita cho biết M cho các em biết mt ngày nào đó các em s chi b hết mi s. Cô nói: “Con không hiu là thế nào… Con không biết làm sao chúng con có th làm chuyn đó được, Chúng con s không bao gi làm điu này bi v́ con đang thc s sng như thế này (theo thông điệp Me) và s không th nào chi b bt c mt điu nào c.”  Cô thường nói vi tôi cô xin chp nhn mi đau kh cùng cc đ nói lên tt c s thc (vic M hin ra). Khi cn nói thêm, ch chng mt hai năm sau, tôi gp li cô và cô hoàn toàn phủ nhn mi s. Cô đă ph nhn mi s như M đă tiên đoán.

 

Một năm sau tôi ti thăm cha Garcia de la Riva ti Barrio và đó mt tháng. Tôi đă giúp các em Loli, Jacinta, va Malyuca cm pḥng 3 ngày. (Toà báo chú thích: Cuc cm pḥng cho toàn trường khi các em học đó. Malyuca không phi là th nhân, em là ch ca Loli).  Nhân dip này tôi mun  th xét Loli xem nếu em có th tiết l điu ǵ v Trừng Phạt ln  M đă t cho các em và ti sao em lai khóc. Em tr li là em không th tiết l được,  nhưng tôi vẫn tiếp tc hi và cô luôn tr li, “Con không th tiết l được,  con không th tiết l được.” Cui cùng, tôi ra lnh, “Con hăy vào nhà nguyn và quyết đnh  xem con  có phi tiết l hay không.” Sau khi trong nhà nguyn chng 1 gi, em đi ra vi môt tấm nh trong tay. Em trao cho tôi và chy mt. Có ch “CNG SN” viết trên tm nh này.  Tôi đng lng người và nh́n vào ch “CNG SN” và tôi t nghĩ: “ Cái này chng cho tôi biết s ǵ c.” Sau đó tôi bo Loli: “ Con phi gii thích vic này cho cha.” Em trả li, “M Hng Phúc đă cho chúng con thy cng sn len li vào Giáo hi thế nào, và đây là su Trừng Phạt đi th. Khi con nh́n thy nhng hu qu đó và con đă khóc”.

 

(Con Tiep Phan 2)

 

Hồng-Việt dịch thuật từ  mạng http://www.garabandal.org/