Tuyên b ca Hi Đng Giám Mc Hoa Kỳ v Tông hun  Gheo-đê-tê    t   Ex-sú-ta-t

 

Đc Hng Y Daniel N. DiNardo, Tng Giám Mc Galveston-Houston Ch Tch Hi Đng Giám Mc Hoa Kỳ Công Giáo, đă ra thông báo hoan nghênh Tông hunGaudete et Exsultate” (Mng r Hân hoan) ca Đc Thánh Cha Phanxicô vƠn gi thánh thin trong thế gii đương đi.” Trong tuyên b, Đc Hng Y DiNardo bày t ḷng biết ơn sâu sc ca ngài đi vi Đc Thánh Cha nhng li khuyên li mi gi mi Kitô hutha nhn m ḷng ḿnh ra vi nhng điu Thiên Chúa mong mun nơi h.”

Đc Hng Y DiNardo viết vGheo-đê-  t Ex-sú-ta-tnhư sau:

Tôi mun đích thân bày t ḷng biết
ơn sâu sc ca tôi vi Đc Thánh Cha nhng li mnh m, thng thn ca ngài trong Tông hun Gheo-đê-tê  t Ex-sú-ta-t. Trong Tông hun này, Đc Thánh Cha Phanxicô rt ràng - Ngài đang làm nhim v ca ḿnh như v Đi Din Chúa Kitô, bng cách thúc gic mnh m mi mi Kitô hu, mt cách t do điu kin, hăy nh́n nhn m ḷng ḿnh ra vi nhng Thiên Chúa mong mun nơi h: Đó : “nên thánh, như Ngài thánh” (1 Pr 1:15) Nhim v đưc y thác cho mi ngưi chúng ta trong Nưc Ra Ti rt đơn gin - nh ân sng quyn năng ca Thiên Chúa, chúng ta đưc kêu gi đ tr thành nhng v thánh.

'Đng s s thánh thin (s 32).' Nhng li này ca Đc Thánh Cha đă bt lên trong tôi khi tôi đc Tông hun này ln đu tiên. Mt cách nào đó, mi ngưi chúng ta mt ni s hăi không dám c gng vươn đến s thánh thin - mt ni s hăi rng chúng ta s b ngưi đi chế giu, chê chi, hoc thm chí ghét b, chúng ta s b tách bit khi đám đông. Tuy nhiên, đó chính nhng Chúa đă kêu gi mi ngưi mi ngưi tr nên! Đc Thánh Cha Phanxicô kêu gi chúng ta: Mt Kitô hu không th nghĩ đến s mnh ca ḿnh trên trái đt này nếu không nh́n thy s mnh
y mt con đưng nên thánh, 'đây ư mun ca Thiên Chúa, đó s thánh hóa anh em (1 Thes 4: 3) (s 19.). '

Đc Thánh Cha t s thánh thin đến qua nhng c gng hàng ngày mi ngưi chúng ta phi đi mt.
Trong cuc sng thưng nht, Đc Thánh Cha nhc nh chúng ta: 'Chúng ta cn nhn biết chng li khuynh hưng hung hăng ích k ca chúng ta, đng đ cho chúng đâm r sâu trong chúng ta' (s. 114). Tuy nhiên, ngài nói, đây trn chiến tht ngt ngào, cho phép chúng ta vui mng mi khi Chúa chiến thng trong cuc sng ca chúng ta '(s 158).

Mt đon văn đc bit ch ra s cn thiết phi hành đng mt cách lch thip trong tt c các tương tác ca chúng ta, đc bit khi s dng các phương tin truyn thông. Đc Thánh Cha viết: “Các Kitô hu cũng th b lôi cun vào mng lưi bo lc bng li nói thông qua internet các din đàn truyn thông k thut s”. Điu này th đúng ngay c trong các phương tin truyn thông Công Giáo (s 115). Ngay c trong nhng bt đng nóng gin ca chúng ta vi nhau, chúng ta luôn luôn cn phi nh rng chính Thiên Chúa Đng phán xét ch không phi con ngưi (Giacôbê
4:12).

Trong ánh sáng ca nim vui Phc Sinh, khi chúng ta c hành s sng li ca Chúa chúng ta, tôi khuyến khích mi Kitô hu nhen nhóm li
ơn gi nên thánh khi đưc ra ti ca chúng ta bng cách đc nhng li khuyên tuyt vi này ca Đc Thánh Cha Phanxicô, đc bit phn rt đp v Tám Mi Phúc Tht. Qua vic tŕnh bày Hiến Chương Nưc Tri, đưa ra nhng d v cách sng ơn gi nên thánh ca chúng ta trong cuc sng hàng ngày, Đc Thánh Cha đă ban cho chúng ta mt công c tuyt vi đ đi mi t́nh yêu dành cho Thiên Chúa cho nhau.”