CHƯƠNG 5

ĐỨC YÊU THƯƠNG CỦA

ĐỨC MARIA RẤT THÁNH

 

Đức Yêu Thương tuyệt vời là bà chúa, là nữ vương, là mẹ, là sự sống và vẻ đẹp của mọi thánh đức. Đức Yêu Thương cai quản, chuyển động, hướng dẫn các thánh đức tới cùng đích chân thực tối hậu. Đức Yêu Thương dẫn đưa các thánh đức tới đỉnh trọn lành; bảo vệ, làm cho các thánh đức tăng trưởng; chiếu sáng, làm cho các thánh đức nên xinh đẹp, sinh động và có hiệu quả. Nếu các thánh đức khác hỗ trợ nhau về chất lượng toàn hảo nơi các thụ tạo, Đức Yêu Thương cho các thánh đức khác chính sự trọn lành của ḿnh, đưa các thánh đức đó tới sung măn. Nếu không có Đức Yêu Thương, tất cả mọi thứ đều rất ít giá trị, lu mờ, yếu đuối, không sinh khí, không sinh lợi ǵ, không được ban cho bản chất hoặc những thuộc tính của sinh khí đích thực. Đức Yêu Thương là nhân từ, nhẫn nhục, hiền lành, không ganh đua, không đố kị, không làm mất ḷng, ước muốn không phải để thụ đắc, nhưng sẵn sàng cho đi tất cả, là nguyên nhân mọi sự tốt lành, đối nghịch những điều gian ác (1 Cor. 13:4). Đức Yêu Thương là sự đóng góp sung măn phong phú nhất vào Sự Tốt Lành đích thực tối hậu. Đức Yêu Thương là Bà Chúa mọi thánh đức, là kho tàng vô cùng bao la của thiên quốc! Chỉ một ḿnh Đức Yêu Thương có ch́a khóa thiên đàng! Đức Yêu Thương là b́nh minh của ánh sáng vĩnh cửu, mặt trời của ngày bất tận, lửa tinh luyện, mỹ tửu ngây ngất, tiên tửu hoan lạc, chất ngọt ngào làm thoả măn vô tận, nơi nghỉ ngơi của linh hồn. Đức Yêu Thương là ràng buộc êm ái làm cho chúng ta nên một với Thiên Chúa (Gioan 17:21) cùng một dây liên kết hằng kếp hợp Thiên Chúa Cha với Thiên Chúa Con, hợp nhất Thiên Chúa Cha với Thiên Chúa Con và Thiên Chúa Thánh Linh.

 V́ thánh đức Yêu Thương tuyệt vời cao quí hơn mọi thánh đức khác mà Chúa, Thiên Chúa chúng ta, theo Phúc Âm thánh Gioan, muốn tôn vinh chính Chúa hoặc muốn tôn vinh Đức Yêu Thương, đă xưng ḿnh là T̀NH YÊU (1 Gioan 4:16). Có nhiều lư do tại sao Giáo Hội Công Giáo gán mọi trọn hảo của quyền năng cho Chúa Cha, sự khôn ngoan cho Chúa Con, và t́nh yêu cho Chúa Thánh Linh. V́ Chúa Cha là khởi nguồn, Chúa Con do Chúa Cha sinh ra v́ sự khôn ngoan thông minh vô cùng của Thiên Tính, Chúa Thánh Linh do t́nh yêu của Chúa Cha và Chúa Con mà ra. Nhưng danh xưng Bác Ái Yêu Thương và sự trọn hảo bao hàm được dùng nói về chính Thiên Chúa không phân biệt Ngôi Vị. Thánh sử nói mà không tách biệt: “Thiên Chúa là T́nh Yêu.” Thánh đức này có sự phân biệt về cùng đích mọi hành động nội tại và ngoại tại của Chúa. Về một phương diện, mọi tiến tŕnh thuộc về thiên tính (những hành động của Thiên Chúa với chính ḿnh = nội tại) thành toàn trong hợp nhất và t́nh yêu thương hỗ tương của Ba Ngôi Thiên Chúa. Do t́nh yêu hỗ tương và tính chất bất khả phân ly, Ba Ngôi Thiên Chúa tạo thành hợp nhất bất khả tiêu, Thiên Chúa duy nhất. Về phương diện khác, các việc làm ngoại tại cho các thụ tạo, đều do t́nh yêu Thiên Chúa sinh ra và được an bài, để, được phát sinh từ ḷng rộng răi vô biên của Thiên Chúa, các thụ tạo cũng v́ yêu mến mà trở lại nguồn từ đó chúng được sinh ra. Đức Yêu Thương là sự tham gia trọn hảo bản tính Thiên Chúa. Thánh đức này được sinh ra từ Nguồn, lại trở về chính Nguồn, và giống Nguồn hằng hữu đó hơn bất cứ thánh đức nào khác có thể. Nếu chúng ta gọi Thiên Chúa là hy vọng, sự kiên tŕ, sự khôn ngoan của chúng ta, chính v́ chúng ta nhận được các ơn đó từ Chúa. Chúng ta gọi Thiên Chúa là t́nh yêu của chúng ta, không phải chỉ v́ chúng ta nhận được t́nh yêu từ Ngài, mà v́ chính Ngài là nguồn t́nh yêu, là suối tràn sự trọn hảo siêu nhiên chảy tràn đầy linh hồn chúng ta, biến cải t́nh yêu trọn hảo hơn, dư đầy hơn bất cứ thánh đức nào khác.

 Đây là bản chất của Đức Yêu Thương trong chính nguồn gốc siêu nhiên là Thiên Chúa. Tuy nhiên, ngoài Thiên Chúa, chúng ta sẽ thấy Đức Yêu Thương trong sự toàn hảo tột đỉnh có thể được nơi một thụ tạo, mà không ở đâu khác hơn là nơi Đức Maria rất thánh. Nơi Người, chúng ta t́m được gương mẫu để rập khuôn Đức Yêu Thương cách dễ dàng, chính xác. Ánh sáng phát xuất từ Mặt Trời Yêu Thương tự hữu thông chính ḿnh cho mọi thụ tạo cho dù xa xôi nhất theo một trật tự và mức độ được thêm bớt tùy theo t́nh trạng gần hoặc xa của mỗi người đối với nguồn ơn siêu nhiên.

Vị thế thứ nhất sau chính Thiên Chúa, trong việc phân phát T́nh Yêu Thiên Chúa, được dành cho Linh Hồn và Con Người, Đấng đồng thời là Thiên Chúa tự hữu và là thụ tạo. Ân sủng cao quí tột đỉnh là sự tham dự của t́nh yêu phải tự nhiên được t́m thấy tại nơi nào có sự kết hiệp mật thiết keo sơn nhất với Thiên Chúa, như đă và hiện hữu đời đời trong Đức Kitô Chúa chúng ta.

Vị thế thứ nh́ phải được dành cho Đức Hiền Mẫu Maria rất thánh, nơi Người đức bác ái, t́nh thương yêu của Thiên Chúa, t́m được nơi nghỉ ngơi đặc biệt. Theo cách chúng ta hiểu, T́nh Yêu tự hữu không thể ở yên, im hơi lặng tiếng, cho tới khi t́m được một thụ tạo mà T́nh Yêu tự hữu có thể tự thông ban chính ḿnh cho (thụ tạo đó) hết sức tràn đầy, đến độ t́nh yêu của cả loài người được tái tạo toàn bộ trong chỉ một Thụ Tạo đó mà thôi. Thiên Chúa đă ấn định rằng Thụ Tạo được tuyển chọn này được ban tràn đầy đặc ân Đức Yêu Thương, không thiếu sót, không khiếm khuyết như thông thường nơi tất cả mọi người khác trong toàn thể nhân loại. Bởi thế, chính Người có khả năng cung cấp sự quân b́nh của việc tạo dựng, làm cho việc đó trở thành sự đền đáp t́nh yêu cách vĩ đại nhất có thể được. Duy nhất một ḿnh Đức Maria được tuyển chọn trong mọi thụ tạo để bắt chước Mặt Trời công chính về Đức Yêu Thương, trung thành rập khuôn bắt chước thánh đức này từ Chính Nguồn. Chính Đức Maria biết cách yêu mến mănh liệt hơn, toàn hảo hơn mọi thụ tạo cộng chung lại, yêu mến Thiên Chúa hoàn toàn v́ Chúa, cách trinh trong, nồng nàn, không chút khiếm khuyết, cũng yêu thương các thụ tạo khác v́ Chúa và theo cách giống như Chúa. Một ḿnh Đức Maria đă theo được đầy đủ động lực của Đức Yêu Thương, Người yêu mến Thiên Chúa v́ Thiên Chúa, không v́ một ư định nào khác. Người yêu thương các thụ tạo v́ các thụ tạo chia phần tham dự trong Thiên Chúa, không có ư nghĩ được đáp lại hoặc thưởng cho t́nh yêu của Người. Trong việc bắt chước cách tuyệt hảo Đức Yêu Thương tự hữu, Đức Maria, do t́nh yêu, đă có khả năng và biết phải yêu thương cách nào làm cho đối tượng được yêu thương trở nên tốt đẹp hơn. Bằng t́nh yêu, Đức Maria làm cho trời đất và mọi thứ hiện hữu, mà không phải là chính Thiên Chúa, trở nên tốt lành hơn.

Nếu được đặt lên cân so sánh, Đức Yêu Thương của Mẹ Maria vượt quá xa đức yêu thương của toàn thể nhân loại và các thiên thần. Người vượt trên cả loài người và các thiên thần về sự hiểu biết bản chất cùng các phẩm chất Đức Bác Ái Yêu Thương. V́ thế chỉ một ḿnh Đức Maria biết cách bắt chước Thánh Đức đó trọn hảo thích đáng vượt trên mọi khả năng của tất cả các thụ tạo có lư trí. Đức Maria đă đền trả, thanh thỏa số nợ mọi thụ tạo mắc đối với t́nh yêu vô cùng của Chúa như phải được đền đáp, v́ sự đền trả loài người dâng lên không thể nào có giá trị tương xứng. Đúng như t́nh yêu và bác ái thương xót của Linh Hồn cực thánh Chúa Giêsu Kitô có tính cách cao cả xứng hợp với việc kết hợp thiên tính, cũng thế, t́nh yêu của Đức Maria cao cả vĩ đại tương xứng với sự tuyệt vời được Thiên Chúa Cha ban khi chỉ định Người cưu mang và sinh Con Thiên Chúa Cha để cứu độ trần gian.

Từ đó chúng ta hiểu mọi đặc ân, thánh sủng mọi thụ tạo thụ đắc đều tùy thuộc cách nào đó vào t́nh yêu và ḷng bác ái của Đức Trinh Nữ Maria đối với Thiên Chúa. Chỉ nơi một ḿnh Người, Đức Yêu Thương của Thiên Chúa có thể tồn tại trong thế gian này ở mức độ trọn hảo. Đức Maria đă đền trả hết nợ yêu thương ngay một lúc trong khi toàn thể nhân loại không có khả năng đền đáp, cũng không thể hiểu tầm vĩ đại của số nợ họ mắc. Do ḷng yêu thương trọn hảo của Đức Maria, Thiên Chúa Cha phải hiến Con Một cực thánh của Ngài cho chính Đức Maria và cho Việc Cứu Độ nhân loại. Nếu Đức Maria yêu mến ít hơn, nếu Đức Yêu Thương của Người khiếm khuyết, hẳn việc chuẩn bị để Ngôi Lời Nhập Thể đă thiếu sót. Nhưng ngay khi một thụ tạo được t́m thấy giống hệt Thiên Chúa là Đức Maria, kết quả tự nhiên là Ngôi Lời ngự xuống với Đức Maria như Chúa đă làm.

Tất cả điều này là ư nghĩa những lời Chúa Thánh Thần gọi Đức Maria là Hiền Mẫu của t́nh yêu xinh đẹp (Kn 24:24). Những lời này nói về Đức Maria có nghĩa: Đức Maria là Mẹ Chúa Giêsu, Đấng là t́nh yêu ngọt ngào nhất của chúng ta, là Chúa, là Đấng cứu độ chúng ta, Đấng trở nên đẹp đẽ nhất trong nhân loại v́ sự đẹp đẽ của Thiên Tính, vô cùng và tự hữu. Đức Maria cũng là Hiền Mẫu t́nh yêu tuyệt diệu, v́ chỉ một ḿnh Người được tràn đầy t́nh yêu, ḷng bác ái trọn toàn đẹp vô song. Toàn thể mọi thụ tạo chung lại cũng không thể nào có được vẻ diễm kiều, không t́ vết của Đức Yêu Thương nơi Đức Maria; v́ t́nh yêu thương nơi mọi thụ tạo khác không xứng đáng được gọi là đẹp tuyệt đối. Đức Maria là Hiền Mẫu t́nh yêu; v́ Người lôi kéo T́nh Yêu xuống trần gian cho chúng ta; Người nuôi dưỡng T́nh Yêu cho chúng ta; Người dạy chúng ta nhận biết và thực hành Đức Yêu Thương. Không một thụ tạo nào khác trên trời dưới đất có thể là thầy dạy về t́nh yêu tuyệt vời cho nhân loại hoặc cho các thiên thần. V́ thế, tất cả các thánh chỉ là những tia hào quang của mặt trời yêu thương, là những ḍng suối nhỏ từ đại dương này chảy ra.

Các suối nguồn bác ái yêu thương nơi Công Chúa Maria phát xuất từ Đức Tin, Đức Cậy Trông, cũng do các đặc ân về hiểu biết, thông thái, khôn ngoan được Chúa Thánh Thần ban cho. Nhưng, nguồn t́nh yêu vĩ đại nhất của Đức Maria là các thị kiến Thiên Chúa. Qua các phương tiện này, Đức Maria đạt tới sự hiểu biết cao xa nhất về Đức Yêu Thương tự hữu, uống Thánh Đức đó từ chính nguồn, do đó Người học biết Thiên Chúa phải được yêu mến v́ chính Chúa, và các thụ tạo được yêu mến v́ Chúa. Người cũng học biết cách thực hành t́nh yêu thương bằng cường độ mạnh nhất với ḷng khao khát nồng nàn. Hơn nữa, quyền năng Thiên Chúa hoạt động trong Đức Maria không gặp trở ngại, sơ xuất, lơ là hoặc bất toàn, cũng không hề có chút chậm chạp nào trong ư nguyện. Điều này không thể xảy ra nơi bất cứ thụ tạo nào khác.

Đức Maria chu toàn lệnh truyền vĩ đại tự nhiên và siêu nhiên: “Ngươi phải yêu mến Thiên Chúa của ngươi hết trái tim, hết linh hồn, hết sức ngươi.” Một ḿnh Đức Maria thanh thỏa lệnh truyền và món nợ này cho toàn thể nhân loại, v́ khi c̣n ở trần thế trước khi nh́n thấy Thiên Chúa, người ta không biết cũng không thể chu tất trọn vẹn. Vị Phụ Nữ cao cả này chu toàn lệnh truyền yêu mến Thiên Chúa ngay khi c̣n lữ thứ cách trọn hảo hơn tất cả các thánh dù khi các ngài được hưởng nhan thánh Chúa. Đức Maria thỏa măn các ư định của Thiên Chúa đối với lệnh truyền “yêu mến Thiên Chúa cách trọn hảo”, nghĩa là lệnh truyền đó không bị vô hiệu như nơi những người c̣n lưu lạc trần gian. Chính Đức Maria đă thánh hóa, chu toàn lệnh truyền “yêu mến Chúa cách trọn vẹn” thay cho toàn thể nhân loại. Do ḷng bác ái, Người bổ sung tất cả những thiếu sót của nhân loại trong việc chu tất lệnh truyền này. Chắc chắn là nếu Thiên Chúa không tiền định (rằng) Đức Maria sẽ ở trong số nhân loại hay chết, chắc hẳn Thiên Chúa đă không ban lệnh truyền “yêu mến Chúa trọn hảo” dưới h́nh thức này. V́ thế, chúng ta không những chỉ mắc nợ Đức Maria về lệnh truyền “đức yêu thương trọn hảo”, mà cũng c̣n mắc nợ Người việc chu toàn đầy đủ thánh đức đó thay cho cả loài người. 

 Hiền Mẫu diễm kiều tuyệt vời, tột đỉnh dịu hiền của Đức Yêu Thương Bác Ái xinh đẹp! Xin cho muôn dân nhận biết Mẹ, muôn thế hệ chúc tụng Mẹ, muôn loài tôn vinh ngợi khen Mẹ! Một ḿnh Mẹ là Đấng trọn hảo, Đấng yêu dấu, Hiền Mẫu được tuyển chọn của T́nh Thương tự hữu. Thiên Chúa tạo dựng Mẹ, tuyển chọn Mẹ để chiếu sáng như mặt trời trong t́nh yêu xinh đẹp tuyệt vời tột đỉnh trọn hảo (Dc 6:9)! Tất cả chúng ta, con cháu Evà, đến với mặt trời này để được soi sáng và bốc cháy. Chúng ta đến với Đức Hiền Mẫu Maria để được tái sinh trong yêu thương. Chúng ta đến với vị Giáo Sư này để được dạy cho biết đức yêu thương bác ái không t́ vết. T́nh yêu là khuynh hướng muốn được người ḿnh yêu thương làm cho vui ḷng và thoả măn. T́nh yêu là sự tuyển chọn, tách biệt người được yêu thương ra khỏi đồng loại. Đức bác ái đánh giá cao và quí trọng sự tốt lành của người được yêu. Chúng ta sẽ học tất cả những điều này nơi Đức Hiền Mẫu của T́nh Yêu đích thực, Đấng được gọi bằng tên đó cách đích đáng v́ t́nh yêu của Người gồm có hết tất cả các đặc tính này. Nơi Người, chúng ta học biết yêu mến Thiên Chúa v́ Chúa, học nghỉ ngơi thỏa măn trong Chúa với hết trái tim chúng ta, dâng cho Chúa một nơi riêng biệt trong t́nh yêu của chúng ta xa hẳn mọi thứ không phải là Thiên Chúa, v́ yêu Chúa cùng với yêu những thứ khác chỉ làm giảm bớt t́nh chúng ta yêu Chúa. Chúng ta học quí trọng Chúa hơn vàng, hơn mọi thứ quí giá, v́ so sánh với Chúa th́ mọi thứ không có chút giá trị ǵ, mọi sắc đẹp chỉ là xấu xí vô duyên, mọi thứ vĩ đại và đáng quí theo con mắt trần tục trở nên đáng khinh bỉ không chút giá trị.

 

LỜI MẸ MARIA

Con của Mẹ, nếu con ao ước trong t́nh yêu thương mẫu tử mà theo Mẹ, bắt chước Mẹ trong các thánh đức khác, Mẹ đặc biệt muốn cho con thấy và nói rơ hơn cho con biết Mẹ ước mong thấy con theo Mẹ trong Đức Yêu Thương, v́ thánh đức này là cùng đích, là triều thiên vinh quang của mọi thánh đức khác. Mẹ ước ao con tận lực, hết ḷng yêu mến thiết tha rập in trong linh hồn con mọi điều con đă học về Đức Yêu Thương của Mẹ. Con hăy thắp sáng ngọn đèn Đức Tin và lư trí để t́m cho thấy đồng tiền giá trị vô cùng, để sau khi con đă t́m được (Lc 15:8), con quên đi và khinh chê mọi thứ thuộc về trần gian hay hư nát. Con hăy suy đi nghĩ lại, cân nhắc và đi theo những lư lẽ, nguyên do vô cùng, mà những điều này làm cho biết Thiên Chúa đáng yêu hơn hết mọi thứ. Để con có thể chắc chắn được rằng con yêu Chúa trọn hảo đích thực, con hăy xem xét trong con để t́m ra những dấu chỉ và hiệu lực sau đây của t́nh yêu đó:

1.- tư tưởng cùng suy niệm của con có cư ngụ liên tục trong Chúa không?

2- các giới răn, lệnh truyền và khuyên bảo của Chúa, có bị chống đối hoặc thờ ơ trong con không?

3.- con có sợ xúc phạm đến Chúa không?

4.- con có lập tức t́m đến xin lỗi Chúa sau khi đă xúc phạm đến Ngài không?

5.- con có buồn phiền khi thấy Chúa bị xúc phạm, vui mừng khi thấy Chúa được mọi người phụng sự không?

6.- con có khao khát, vui sướng khi nói không ngừng về t́nh yêu của Chúa không?

7.- con có hoan hỉ khi nhớ Chúa hiện diện không?

8.- con có buồn phiền v́ con quên Chúa và Chúa xa con không?

9.- con có yêu mến điều Chúa yêu không?

10.- con có ghét điều Chúa ghét không?

11.- con có t́m lôi kéo người ta về với t́nh thương và ân sủng của Chúa không?

12.- con có cầu nguyện chân thành không?

13.- con có đón nhận các ân sủng của Chúa với ḷng biết ơn không?

14.- con có không phí phạm các ơn Chúa, trái lại con làm cho các ơn Chúa nên nguyên cớ tốt lành để vinh danh Chúa không?

15.- con có cố gắng dập tắt mọi chuyển động đam mê trong con mà những thứ này làm cho con chậm trễ hoặc cản trở con trong khát vọng yêu mến và thi hành thánh đức không?

Trật tự chính đáng của thánh đức này là yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi thụ tạo, kế đến là yêu thương ḿnh, và người gần gũi thân cận ḿnh nhất, đó là, người lối xóm lân bang (người khác). Thiên Chúa phải được yêu mến bằng tất cả sự hiểu biết, không dối trá; với tất cả ư chí, không dành lại, không chia sớt; bằng trọn vẹn trí khôn, không quên sót, không giảm thiểu, không chểnh mảng thờ ơ, không cẩu thả tắc trách. Nguyên do của ḷng yêu Chúa là chính Chúa chứ không phải thứ ǵ khác. Chúa phải được yêu mến v́ Chúa, là Thiên Chúa Tối Cao, là sự tốt lành thánh thiện vô cùng. Yêu mến Thiên Chúa v́ những nguyên do nói trên làm cho người ta yêu thương chính ḿnh và yêu thương người khác; v́ cả hai đều thuộc về cùng một Thiên Chúa, từ Thiên Chúa mọi người nhận được chính nguồn gốc của họ, sự sống và hoạt động của họ. Người nào yêu Thiên Chúa chân thành v́ chính Thiên Chúa cũng sẽ yêu thương tất cả mọi thứ thuộc về Chúa và mọi thứ được dự phần sự tốt lành của Chúa. V́ thế đức Yêu Mến coi người khác như kỳ công của Thiên Chúa mà không phân biệt bạn hoặc thù, ân nhân hoặc người áp bức. Đức Yêu Thương quí trọng những ǵ thuộc về Chúa, và thuộc về Chúa nơi người khác. Đức Yêu Thương chỉ chú ư tới việc chia sẻ sự tốt lành vô cùng, mà theo tiêu chuẩn này yêu thương mọi người trong Thiên Chúa và v́ Thiên Chúa.