Đức Giám Mc del Val đă qua đi

 

Ngày 14 tháng 11 m 2002

 

Các bạn yêu quư ca M Hng Phúc,

 

Nếu ban chưa biết, Đc cha del Val đă qua đi ngày hôm qua, 13/11/2002 cũng k nim ngày M hin ra ln cui ti Garabandal. Ln cui tôi thăm ngài vào tháng 7 va qua. Ngài mt linh mc rt thánh thin yêu quư ca tôi. Ngài mt t́nh thương mến lớn lao ti 4 th nhân ti Garabandal, đc bit Mari-Loli, thường thăm ngài khi dp qua Tây-ban-Nha,  ngay c khi ngài nm trong bnh vin vài năm trước. Ngài b m được chuyn qua 2 bnh vin. Mi khi Loli thăm ngài, ngài cho hay cuc thăm viếng ca đă mang li cho ngài nhiu an i. mang li nhiu c đp v nhng ln chính ngài đă chng kiến ngt trí cùng vi 3 em kia nhưng điu l đă tng ngài mt cây thánh giá đă được M hôn kính  mang theo đă làm cho ngài hoàn toàn b́nh phục sau đó. Sau này, như quư v biết, ngài đă b đi nhng hn chế v Garabandal các giám mc tin nhim đă ra lnh

 

Tháng 7 vừa qua, mt s bn thân thiết t Hà-lan, cha Micae Fitzgerald, Nula Murphy, Jenny Kennedy, Sari ch ca Loli, c tôi đă một cuc thăm viếng thân t́nh vi ngài. Câu hi đu tiên ca ngài Loli kho không?” Mc ngài rt yếu nhưng ngài t s quan tâm v Loli.

 

Thánh lễ an táng ca ngài s c hanh vào ngày mai, 15/11/2002 vào lúc 5 gi chiu. Tôi không th mua y từ  Los Angeles ti đó kp được. Nhưng tôi luôn nh ti ngài trong ḷng trong li cu nguyn tôi cũng tin chc trong tim quí v na. Tôi tin vng vàng hin nay ngài đang trên thiên đàng, ngài s tiếp tc hướng dn tôi tt c chúng ta nhng người luôn luôn nhit thành rao truyn M qung ḷng yêu mến M qua nhng thông đip ca M tài Garabandal. Cách mau mn, chúng ta cùng xin ngài cu cho chúng ta ben ḷng trong s mng làm vinh danh Thiên Chúa cu ri các linh hn.

 

 

Xin Chúa chúc lành cho quư vị …. Xin hip nht trong li cu nguyn

 

Maria Carmela Saraco

 

Hồng-Việt dịch thuật từ  mạng http://www.garabandal.org/