Quyết đnh ca Giáo Hi

 

Hôi thánh luôn luôn rất thn trng v nhng cuc hin ra. Phi mt 13 năm tri đ giáo hi công nhn nhng cuc hin ra ti Fatima mc hơn 70,000  người đă chng kiến phép l mt tri.

Một y ban điu tra ca toà thánh đă được gi ti Garabandal đ thm vn nhng người đă chng kiến các cuc hin ra. Vi s  yêu cu đc bit ca tng thư thánh b Đc tin,  Đc Hng Y Ottaviana, mi Conchita ti -ma năm1966, cùng đng hành m và một linh mc. đă gp Đc Hng Y Ottaviana các viên chc ca toà thánh Vatican. Cùng Đc Hng Y Marella đă được gp riêng Đc Giáo Hoàng Phao-lô đ lc

 

Hiển nhiên, không c̣n hơn đ bàn ti vic tra xét ca toà thánh. Tuy nhiên , điu cn thiết đ xác quyết cuc thăm viếng Toà Thánh ca Conchita đ bác li nhng đn thi rng không cuc din kiến riêng nào vi Đc Giáo Hoàng đă ban cho Conchita. Ngài đă nói vi Conchita, ta chúc lành cho con vi ta cùng toàn giáo hi chúc lành cho con.”

 

Những phán quyết sau cùng ca các cuc hin ra này thuc toàn quyn ti cao ca Giáo Hi. Trung tâm Thiên thn Micae Garabandal xin hoàn toàn tuân phc bt c quyết đnh ca Toà Thánh khi được công b.

 

Hồng-Việt dịch thuật từ  mạng http://www.garabandal.org/