Giai đoạn thứ hai

Ë

( gồm phần 3 đến phần6)

mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể, trọn cuộc đời Chúa Cứu Thế, Khổ H́nh, Tử Nạn và Thăng  Thiên, như thế mô tả cuộc đời Mẹ Maria hợp nhất với cuộc đời Thiên Chúa Con Mẹ và tất cả mọi việc Mẹ thi hành khi sống bên Chúa.

 

 

PHẦN BA

Ë

 

Chương 1

 Tuần chín ngày trước khi Ngôi Lời nhập thể

 

Chương 2

 Ngôi Lời nhập thể

 

Chương 3

 Đức Maria thăm viếng bà Elisabeth


CHƯƠNG 1

TUẦN CHÍN NGÀY TRƯỚC KHI

NGÔI LỜI NHẬP THỂ

 

Ít người biết Đức Maria, những người tiếp xúc với Người càng ít hơn. Những người này được rất nhiều ảnh hưởng siêu nhiên, niềm vui lạ lùng, tinh thần thanh thoát từ Đức Maria thông cho. Đức Maria không phải không biết những việc này của Đấng Tối Cao. Nhưng chưa tới thời điểm và v́ khiêm tốn, Người xin Chúa đừng để các điều đó tỏ lộ cho thế giới, xin cho mọi đặc ân đó chỉ góp phần làm vinh danh Chúa, xin cho Người bị bỏ quên và coi thường, bao lâu ḷng nhân từ vô cùng của Chúa không v́ đó bị xúc phạm.

Suốt sáu tháng mười bảy ngày, khoảng thời gian từ ngày hứa hôn tới ngày Ngôi Lời Nhập Thể, Đức Maria đă bận bịu với những công việc đầy quả phúc tăng thêm các đặc ân, thánh sủng, mà từ đó xuất phát mọi sự tốt lành. Tác giả không thể mô tả, dù chỉ vắn tắt, những hành động anh hùng vĩ đại của Đức Maria về mọi nhân đức, nội tâm, ngoại tại, về các hành động của Đức Yêu Thương, Khiêm Tốn, và Đạo Đức. Điều tối đa tác giả có thể làm là tóm gọn: Đấng Tối Cao nhận thấy nơi Đức Maria mọi điều vui ḷng Chúa và chu toàn mọi điều Chúa muốn, như có thể được trong tương quan của một thụ tạo với Đấng Tạo Hoá. Do sự thánh thiện và công nghiệp của Đức Maria, Thiên Chúa cảm thấy như thể bị ép buộc (theo cách chúng ta nói) xúc tiến mau việc vĩ đại tột đỉnh trong các việc lạ lùng là Con Một Vô Cùng Yêu Dấu của Thiên Chúa Cha nhập thể nơi ḷng trinh khiết Đức Maria.

Để tiến hành cách uy nghiêm thích đáng, Thiên Chúa chuẩn bị Đức Maria đặc biệt liên tục chín ngày trước mầu nhiệm này, để cho ḍng sông thiên tính tuôn trào mănh liệt (Tv 45:5) làm lụt Thành Thánh này. Thiên Chúa đặc biệt ưu ái ban những ân sủng vĩ đại lạ lùng, khiến tác giả đứng sững chết trân không nói được, khi thấy những điều được tỏ hiện liên quan phép lạ này. Miệng lưỡi, ng̣i bút cùng mọi khả năng của một thụ tạo như tác giả thiếu kém quá xa không thể diễn tả những nhiệm tích cao siêu khôn lường như thế.

Trong ngày thứ nhất tuần chín ngày tột đỉnh hạnh phúc, Công Chúa thiên cung Maria, sau khi nghỉ một chút, theo gương thánh tổ David, theo những sắp xếp hàng ngày được Chúa sắp đặt, đă rời khỏi trường kỷ lúc nửa đêm (Tv 118:62), phủ phục trước thánh nhan Đấng Tối Cao, khởi đầu cầu nguyện và thực hành các việc thánh đức quen thuộc. Trong thị kiến này Công Chúa Maria học biết các bí mật tối cao, các trọn lành của Thiên Tính, đặc biệt về những điều Thiên Chúa truyền thông với bên ngoài trong công tŕnh tạo dựng. Đức Maria thấy việc tạo dựng khởi nguồn từ sự tốt lành và đại lượng nơi Thiên Chúa. Các thụ tạo không phải là điều cần thiết bổ sung cho sự hiện hữu của Thiên Chúa, cũng không cần cho vinh quang Ngài, v́ nếu không có các thụ tạo, Thiên Chúa vẫn vinh quang vĩnh cửu từ trước khi tạo dựng vũ trụ. Nhiều nhiệm tích, không thể cũng không được tiết lộ cho bất cứ thụ tạo nào khác, đă được tiết lộ cho Đức Maria, v́ một ḿnh Đức Maria là Đấng Duy Nhất (Dc 6:8,7:6), Đấng được Đức Vua Tối Cao, Chúa mọi thụ tạo vui ḷng tuyển chọn. Đức Maria thấy Thiên Chúa khao khát yêu thương muốn truyền thông chính ḿnh ra ngoài. Khi được hút vào trong bầu trời t́nh yêu Thiên Chúa, với trái tim nồng cháy, Đức Maria nài xin Thiên Chúa Cha gởi Con Một Yêu Dấu đến trần gian cứu độ nhân loại. Những lời cầu xin hết sức ngọt ngào của Đức Maria là sợi xích thằng cột chặt t́nh yêu Thiên Chúa.

Để thực hiện việc nhập thể cứu độ nhân loại, trước hết Chúa chuẩn bị nơi mà Chúa sẽ từ Ḷng Thiên Chúa Cha hằng hữu ngự xuống. Chúa quyết định ban cho Hiền Mẫu yêu dấu được tuyển chọn sự hiểu biết rơ ràng mọi việc làm ngoại tại của Chúa. Trong thị kiến ngày thứ nhất này, Chúa cho Đức Maria thấy rơ mọi việc Chúa đă làm trong ngày thứ nhất tạo dựng vũ trụ, như được ghi trong Sáng thế kư. Đức Maria thấy và hiểu mọi sự rơ ràng hơn là nếu Người mục kích mọi việc trong chính ngày đó; v́ trước hết Người biết các điều đó như chúng ở nơi Thiên Chúa, rồi như chúng hiện hữu khi được tạo thành.

Đức Maria thấy và hiểu khởi đầu Thiên Chúa tạo dựng trời đất (Stk 1:1-5): trời đất mênh mông hoang vắng, bóng tối ở trên mặt uông mang; thần khí Thiên Chúa là là trên mặt nước; theo lệnh Chúa truyền, ánh sáng cùng bản chất của nó được tạo thành; sau khi ánh sáng và bóng tối được phân chia, (được gọi) là ngày (và là) đêm, đó là cách thức ngày thứ nhất được tạo dựng. Đức Maria biết mọi chi tiết cấu trúc địa cầu và các sinh vật sống trên đó. Người thấy diễn tiến việc các tầng trời thấp, thiên cung và các thiên thần được tạo dựng trong ngày thứ nhất. Người được cho biết bản chất, điều kiện, tính đa dạng, phẩm trật, chức vụ, cấp bậc, và thánh đức của các thiên thần. Đức Maria được cho biết việc các phản thần phản loạn, cơ hội và lư do việc sa ngă đó. Đức Maria hiểu h́nh phạt và nh́n thấy các hiệu lực của tội lỗi nơi ma quỉ. Khi kết thúc ngày thứ nhất, Thiên Chúa cho Đức Maria thấy chính Người cũng đă được tạo dựng từ chất liệu đất thấp hèn này, có cùng một bản chất như mọi người khác, những kẻ sẽ trở về bụi đất. Tuy nhiên Thiên Chúa không nói Đức Maria sẽ lại trở về bụi đất. Được Thiên Chúa cho hiểu biết sâu xa hết sức về sự hiện hữu trần thế, Đức Maria đă hạ ḿnh tới đáy thẳm sâu của hư không. Dù không vướng tội lỗi, Đức Maria hạ ḿnh xuống thấp hơn tất cả mọi con cái Adong cùng với những thống khổ của họ.

Đấng Tối Cao sắp đặt toàn thể thị kiến này và các hiệu lực cách đặc biệt để khơi trong trái tim Đức Maria những đường rănh sâu cần thiết cho các nền móng của công tŕnh kiến trúc qui mô vĩ đại Chúa muốn xây dựng nơi Người. Công tŕnh đó cao tột đỉnh vươn tới sự kết hợp cao cả vững vàng thiên tính với nhân tính. V́ địa vị Mẹ Thiên Chúa phải vô bờ bến, tới mức vô cùng, Đức Maria cần phải được đặt trên nền tảng Đức Khiêm Tốn tương xứng, Đức Khiêm Tốn đó phải vô giới hạn mặc dầu vẫn ở trong ranh giới của lư trí. V́ đạt tới đỉnh thánh đức, Đấng được chúc phúc hơn hết mọi phụ nữ đă hạ ḿnh đến độ Thiên Chúa Ba Ngôi, như thể, đă được đền bù đầy đủ, hoàn toàn hài ḷng, và (theo chúng ta hiểu) bị ép nâng Đức Maria lên địa vị tột đỉnh có thể được trong mọi thụ tạo, sát gần chính Thiên Chúa. Với ḷng đại lượng vô cùng cao cả, Thiên Chúa Cha nói với Đức Maria:

“Hiền Thê và Người Yêu dấu ái của Ta, ước vọng vô cùng vĩ đại của Ta là muốn cứu nhân loại khỏi tội lỗi. Ḷng nhân từ vô cùng của Ta có thể cho là bị căng thẳng v́ chờ đợi thời điểm Ngôi Lời sẽ ngự xuống cứu chuộc thế giới. Trong những ngày này Người hăy cầu xin không ngừng, hết ḷng yêu thương tha thiết xin cho việc chu toàn điều ước nguyện này. Hăy phủ phục trước thánh nhan Ta, đừng ngưng cầu nguyện và kêu van; hăy xin cho Con Một Yêu Dấu Thiên Chúa Cha ngự xuống kết hợp thực sự thiên tính với nhân tính.”

Công Chúa thiên đàng đáp lời:

“Lạy Chúa là Thiên Chúa hằng hữu, Đấng toàn năng và khôn ngoan, không ai có thể cưỡng lại điều Chúa muốn (Esther 13:9) Ai có thể cản trở Quyền Năng Vô Cùng của Chúa? Ai dám cản trở ḍng sông cuồn cuộn Thiên Tính, để điều làm Chúa vui ḷng trong việc ban ân sủng này cho toàn thể nhân loại vẫn c̣n chưa hoàn tất? Lạy Chúa Yêu Dấu của con, nếu con là cản trở đối với hồng ân vô biên đó, xin để cho con bị hủy diệt đi trước khi con làm trở ngại điều vui ḷng Chúa. Hồng ân này không thể tùy thuộc công nghiệp của bất cứ thụ tạo nào. V́ thế, lạy Chúa và Chủ Nhân của con, xin đừng chờ, v́ có thể sau này chúng con c̣n ít xứng đáng với ơn đó hơn nữa. Tội lỗi nhân loại gia tăng, những xúc phạm đến Chúa càng chồng chất gấp bội. Làm sao chúng con có thể xứng đáng hưởng chính ân sủng mà chúng con ngày càng trở nên bất xứng hơn? Lạy Chúa, nguyên do cuối cùng của Ơn Cứu Độ chúng con ở nơi chính Chúa. Ḷng thương xót Chúa bao la vô cùng thúc đẩy Chúa. Những kêu khóc của các Tiên Tri, các Tổ Phụ của dân Chúa kêu van Chúa, các thánh thở dài khóc than sau lưng Chúa, những kẻ tội lỗi t́m kiếm Chúa, toàn thể cùng nhau kêu lên Chúa. Cho dù con, một con trùng hèn hạ vong ân bội bạc không xứng đáng được Chúa thương xót đoái nh́n, con liều lĩnh từ đáy ḷng con van xin Chúa xúc tiến mau việc Chúa đến, đẩy nhanh việc Cứu Độ v́ vinh quang cao cả Chúa.”

Cầu nguyện xong, Công Chúa thiên cung trở lại trạng thái b́nh thường tự nhiên hơn, nhưng lo lắng chu toàn lời Thiên Chúa truyền. Suốt ngày đó, Đức Maria tiếp tục cầu xin cho việc Ngôi Lời nhập thể. Với ḷng khiêm tốn tột cùng, Người lặp lại việc cầu nguyện trong tư thế phủ phục sát đất theo h́nh thánh giá như Chúa Thánh Thần đă dạy. Thiên Chúa Ba Ngôi rất hài ḷng v́ lời và cách Đức Maria cầu nguyện. Thiên Chúa nh́n thấy, nơi thân xác Mẹ tương lai của Ngôi Lời, h́nh ảnh con người Đức Kitô bị đóng đanh, v́ thế Thiên Chúa nhận đây là của lễ dâng hiến trước hy lễ chính thức mà Con Một Cực Thánh sẽ hiến tế.

Ngày thứ nh́, cũng lúc nửa đêm, Đức Trinh Nữ Maria được thăm viếng như trong ngày thứ nhất. Quyền năng Thiên Chúa nâng Người lên cùng những độ cao, soi sáng chuẩn bị Người đón nhận các thị kiến Thiên Chúa. Đức Maria được cho thấy các việc xảy ra trong ngày tạo dựng thứ nh́. Người học biết cách thức và khi nào Thiên Chúa phân chia các khối nước (Stk 1:6), thiết lập ṿm trời và các thiên thể. Người thấu triệt tính cách vĩ đại, trật tự, các chuyển động, tất cả mọi tính chất cùng điều kiện khác nhau của các tầng trời. Thiên Chúa làm cho Đức Maria, theo mức độ thích hợp, là người chia sẻ Quyền Năng Thiên Chúa, ban cho Người quyền năng trên thế lực của các tầng trời, các hành tinh và thiên thể, truyền cho tất cả phải tuân lệnh Người. Đức Nữ Vương thiên đàng phản ánh ngày càng nhiều các quyền năng Thiên Chúa. Vẻ diễm kiều nơi Người được điểm tô rực rỡ hơn dưới ngọn bút tài t́nh của Đấng Khôn Ngoan Vô Cùng bằng những mầu sắc và ánh sáng được điểm tô từ nơi cao vời.

Trong ngày thứ ba, Đức Maria được Thiên Chúa cho biết các việc tạo dựng trong ngày sáng thế thứ ba. Người học biết khi nào, cách nào các khối nước dưới bầu trời tụ lại một nơi (Stk 1:9), để lộ ra chỗ khô mà Thiên Chúa gọi là đất, và vùng nước được đặt tên là biển. Đức Maria học biết cách thức đất sinh ra cây cỏ, mọi loài cỏ cây có hoa trái có hạt. Người được dạy cho hiểu biết sự bao la, bề sâu, các khu vực và sự liên hệ của biển với các suối nguồn nước dâng lên rồi lại chảy ra biển. Đức Maria nh́n thấy tất cả và từng loại đó có ích cho người ta như thế nào. Người thấu triệt tất cả những điều này hết sức cặn kẽ tường tận sâu sắc hơn ông Adong hoặc Salomon. Nếu so sánh với Đức Maria, tất cả danh y khắp thế giới chỉ là những kẻ ngờ nghệch cho dù đă học hỏi nghiên cứu tường tận, kinh nghiệm rộng răi nhất. Đức Maria biết hết mọi điều khuất kín, như lời Đấng Khôn Ngoan (Kn 7:21) chính v́ Người học hỏi điều này không chút giả tưởng, Người cũng truyền thông điều đó không chút đố kỵ. Những lời vua Salomon nói trong Sách Khôn Ngoan được thực hiện nơi Đức Maria cách toàn hảo khôn sánh.

Ngày thứ bốn, Thiên Chúa cho Đức Maria thấy Chúa yêu thương muốn cứu độ nhân loại, và cho thấy Người các công việc tạo dựng trong ngày thứ bốn (Stk 1:14-17). Trong thị kiến này Thiên Chúa đặc biệt cho Đức Maria biết v́ thương yêu, Thiên Chúa khao khát tới cứu giúp nhân loại, nâng họ lên khỏi mọi khốn khổ. Do ḷng nhân từ thương xót vô cùng và v́ nhân loại là đối tượng của t́nh thương, Chúa ban cho Đức Maria một h́nh thức nào đó việc tham dự các quyền năng Chúa, để từ đó về sau, với tư cách là Mẹ và Trạng Sư Bào Chữa cho các tội nhân, Người có thể cầu bầu cho họ. Đức Maria dự phần và đáp ứng t́nh thương yêu muốn cứu độ nhân loại của Thiên Chúa cách hết sức siêu nhiên mănh liệt, đến độ từ đó về sau nếu Thiên Chúa không nâng đỡ ǵn giữ, Đức Maria đă không thể nào chịu đựng được cường độ mănh liệt của lửa khao cháy bừng cháy này. V́ đầy ắp t́nh yêu mến xót thương, có thể, đă bao lần Đức Maria bị lửa yêu mến xót thương đốt cháy, bị những lưỡi gươm, những hành hạ tột cùng đau đớn làm cho chết v́ muốn cứu nhân loại. Chắc là Đức Maria đă chịu tất cả mọi thống khổ, đau đớn, tật nguyền và coi những thứ đó là hoan lạc lớn lao v́ cứu vớt được các tội nhân. Tất cả mọi thứ đau khổ nhân loại chịu từ tạo thiên lập địa cho tới tận thế hẳn chỉ là vấn đề nhỏ mọn đối với t́nh yêu của Đức Hiền Mẫu giầu ḷng thương xót này.

Từ lúc đó trở đi, Người ước ao đặc biệt t́m kiếm quan hoài lo lắng truyền thông, không chút tị hiềm, các kho tàng ân sủng mà Người thấu triệt và sở đắc. Đức Maria sẵn sàng thông cho nhân loại sự ngọt ngào dịu dàng lạ lùng hằng tăng lên vô hạn trong trái tim, làm cho họ trở thành những người tham dự t́nh yêu Thiên Chúa ngùn ngụt bốc cháy trong trái tim Người. Ḷng yêu mến khao khát cứu độ nhân loại là một trong những thiên hướng chính cần phải có cho việc cưu mang Ngôi Lời Hằng Hữu trong ḷng trinh khiết Đức Maria. V́ giầu thương xót, nhân từ, sốt mến, khoan dung, Đức Maria sẽ cưu mang và sinh ra Ngôi Lời Thiên Chúa làm người. Chính Ngôi Lời, do ḷng xót thương khoan dung yêu thương, muốn hạ ḿnh xuống sự thấp hèn của bản chất loài người, muốn được sinh ra bởi Đức Maria để chịu đau khổ v́ chúng ta. Người ta nói: cha nào con nấy; y như nước có chất lượng các khoáng sản nó chảy qua. V́ thế, mặc dầu việc sinh ra Chúa Kitô được khởi nguồn từ Thiên Chúa, nhưng việc sinh ra đó cũng có tối đa chất liệu của Đức Hiền Mẫu. Đức Maria hẳn không thể xứng hợp cho việc hiệp lực với Chúa Thánh Thần trong việc mang thai mà không có việc can dự của nam nhân, nếu Người không được phú cho sự trọn lành tương xứng với những trọn lành của nhân tính Chúa Kitô.

Trong thị kiến này, Đấng Tối Cao cho Đức Maria biết   Luật ân sủng mới Chúa Cứu Thế sẽ thiết lập, các Nhiệm Tích hàm chứa trong Luật đó, mục đích Chúa Cứu Thế sẽ kư thác các Nhiệm Tích trong Giáo Hội Phúc Âm mới, các đặc ân cùng thánh sủng được dành cho nhân loại, và Chúa Cứu Thế khát khao cho tất cả mọi người gặt hái được thành quả Ơn Cứu Độ. Từ thị kiến này, Đức Maria được hưởng sự khôn ngoan cao cả. Người được giảng dạy bởi Vị Thầy tối cao, Đấng Sửa Chữa những người khôn ngoan (Kn 7:15). Trái tim, trí óc Công Chúa chúng ta được trút đầy, làm cạn đại dương Thiên Chúa, mà tội lỗi loài người đă giới hạn, ngăn cản lưu lượng của đại dương này. Đại dương t́nh thương Thiên Chúa được niêm kín cho tới thời điểm thích hợp, đó chính là thời điểm Đức Maria được chọn làm Mẹ Con Một Vô Cùng Yêu Dấu của Thiên Chúa Cha.

Cùng với sự tuyệt vời của kiến thức siêu nhiên này, Đức Maria cảm thấy nỗi đau buồn xuyên thấu xương tủy v́ yêu thương tràn ngập mà sự hiểu biết này luôn làm cho mới lại. Người thấy nơi Đấng Tối Cao các kho tàng vô biên, các thánh sủng và hạnh phúc được dành sẵn cho nhân loại. Đức Maria thấy Thiên Chúa khao khát cho nhân loại được hưởng các kho tàng hạnh phúc đời đời. Người thấy và suy gẫm về ḷng ác độc của nhân loại, người ta đă mù quáng ngăn cản ḍng chảy của mọi kho tàng hạnh phúc, đă tự truất họ khỏi quyền tham dự với Thiên Chúa. Sự hiểu biết này tạo ra một h́nh thức tử đạo mới v́ phiền sầu thương xót nhân loại bị trầm luân, v́ khao khát bù đắp tổn thất đáng khóc than đó. Đức Maria dâng lên những lời van xin, những hy sinh, những hành động khiêm tốn, các hành động anh hùng yêu mến Thiên Chúa và nhân loại, ngơ hầu nếu có thể, không một ai bị hư mất, để mọi người nh́n nhận Đấng Tạo Hóa và Đấng cứu độ họ, tuyên xưng thờ lạy yêu mến Ngài.

    Đă tới ngày thứ năm của tuần chín ngày, Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh chuẩn bị Đức Maria rất thánh. Cũng như trong các ngày trước, Đức Maria được đưa lên thị kiến Thiên Chúa, khi tấm màn rơi xuống, Người nhận thức càng lúc càng rơ các mầu nhiệm của Đấng Khôn Ngoan vô cùng. Đức Maria cũng khám phá ra nhiều huyền nhiệm mới trong ngày hôm nay. Các chuẩn bị, soi sáng, các ân sủng siêu nhiên mănh liệt hơn, các ơn này chiếu rọi vào linh hồn rất thánh Đức Maria, trút cạn hết các kho tàng vô cùng vào mọi quan năng của Người, đồng hoá và làm cho Người nên giống Thiên Chúa ngơ hầu xứng đáng là Mẹ Thiên Chúa nhập thể.

Trong thị kiến này, Thiên Chúa hiện ra nói với Đức Maria cách âu yếm, cho Người biết thêm nhiều mầu nhiệm: “Hiền Thê và Người Yêu Dấu của Ta, Người đă thấy trong nơi sâu thẳm của ḷng Ta kho tàng ân sủng bao la được chuẩn bị cho hạnh phúc nhân loại. T́nh yêu thương trong Ta vô cùng mănh liệt, Ta muốn ban Con Một của Ta cho nhân loại để dạy dỗ và cứu độ họ. Người cũng thấy những đền đáp ít ỏi chừng nào v́ nhân loại vong ân bội bạc khinh thường thờ ơ tột cùng, điều này ngăn cản ḷng khoan dung nhân từ thương yêu của Ta. Ta đă cho Người thấy ḷng ác độc của nhân loại. Bằng Hữu của Ta, Ta muốn Người biết rằng số người nhận biết yêu mến Ta như những người được tuyển chọn th́ quá sức ít; mà số những kẻ vong ân bội bạc bị trầm luân th́ nhiều kinh khủng. Trong sự khôn ngoan vô cùng từ thuở đời đời, Ta đă thấy muôn vàn tội lỗi, các điều ghê tởm của những kẻ tội lỗi dơ bẩn khốn nạn này tŕ hoăn ḷng thương xót vô biên, khóa chặt kho tàng Thiên Chúa, làm cho cả loài người không xứng đáng nhận các hồng ân của Ta.”

Qua lời Đấng Tối Cao, Công Chúa Maria được chỉ dạy các mầu nhiệm vĩ đại liên quan đến con số những người được tiền định tuyển chọn và những người thấy trước bị luận phạt; cũng liên quan đến những cản trở do các người tội lỗi đă tŕ hoăn việc Ngôi Lời Hằng Hữu xuống trần gian làm người. Khi được thị kiến ḷng đại lượng vô cùng, đức công bằng của Đấng Tạo Hóa và tội lỗi cùng với ḷng ác độc vô bờ của loài người, Công Nương Maria, rực cháy lửa yêu mến, đă dâng lên Đấng Uy Nghiêm:

“Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa khôn ngoan và thánh thiện vô cùng, điều huyền nhiệm này là ǵ mà Chúa cho con biết? Tội ác loài người khôn lường, chỉ có sự khôn ngoan của Chúa mới hiểu được. Nhưng các tội ác này và, có thể, c̣n nhiều thêm nữa làm tắt được đại lượng yêu thương của Chúa sao? Không, lạy Chúa là Thiên Chúa của con, không phải như thế. Ḷng ác độc của nhân loại không được phép cản trở ḷng Chúa thương xót. Mặc dầu con vô dụng hơn hết trong cả loài người, con thay mặt cả nhân loại xin Chúa nhớ lại ḷng trung thành của Chúa. Điều chân thực chắc chắn là trời đất sẽ tan biến ra hư vô, nhưng lời Chúa không thể sai (Is. 51:6). Điều cũng chân thực là đă nhiều lần Chúa nói qua các thánh Tiên Tri, và chính Chúa, bằng chính lời Chúa phán, hứa ban Chúa Cứu Thế và Ơn Cứu Độ cho chúng con. Lạy Thiên Chúa, làm sao các lời hứa này lại có thể không được chu toàn mà không trái nghịch với sự khôn ngoan vô cùng của Chúa; hoặc làm cách nào nhân loại có thể bị đánh lừa mà không xung đột với sự nhân lành của Chúa? Để xin Chúa hoàn tất lời hứa cho nhân loại được hưởng hạnh phúc đời đời qua việc Ngôi Lời nhập thể, con chẳng có chút ǵ để hiến dâng về phần nhân loại, cũng chẳng một thụ tạo nào có thể ép được Chúa. Nếu nhân loại đáng hưởng hồng ân này, th́ ḷng nhân từ vô cùng đại lượng của Chúa không phải v́ đó mà được tôn vinh. Chỉ một ḿnh Chúa có thể làm cho Chúa phải chịu thi hành điều ràng buộc này. Chỉ có ở nơi Chúa mới có thể t́m thấy được lư do chính đáng cho việc chính Thiên Chúa trở nên người ta. Lư do và nguyên nhân việc tạo dựng chúng con chỉ ở nơi một ḿnh Chúa. V́ thế, lư do việc cứu độ chúng con cũng chỉ ở nơi một ḿnh Chúa. Lạy Thiên Chúa, lạy Đức Vua Tối Cao, xin đừng t́m kiếm sự xứng công, cũng đừng t́m kiếm động lực cao cả hơn ḷng nhân từ thương xót của Chúa và việc tôn vinh thánh danh Chúa.”

Đấng Tối Cao nói: “Người Yêu Dấu của Ta, đúng v́ ḷng nhân từ của Ta buộc Ta với lời hứa chính Ta mặc nhân tính và ở giữa loài người, dù trong mắt Ta không một ai xứng đáng với lời hứa đó. Cách cư xử vong ân bội bạc của nhân loại không xứng đáng hưởng việc thi hành lời hứa này v́ chúng quá sức ghê tởm theo đức công chính của Ta.”

Không thể nào mô tả những huyền nhiệm c̣n giấu kín mà Đức Maria nh́n thấy trong Thiên Chúa lúc đó. Người nh́n thấy trong Thiên Chúa mọi người từ quá khứ, hiện tại và tương lai, vị thế từng cá nhân trong công cuộc tạo dựng, những việc làm tốt lành, những điều xấu xa, và kết cùng của mỗi người. Nếu Đức Maria không được ban cho mạnh sức, hẳn Người đă chết v́ các ảnh hưởng và cảm giác gây ra do việc thấu triệt các điều này. Nhưng v́ có trước mặt những mục đích vĩ đại trong các phép lạ và ân sủng này, Chúa đă hết sức rộng răi đối với Người Yêu Dấu được tuyển chọn làm Mẹ Chúa. V́ Đức Nữ Vương chúng ta đă học được sự hiểu biết này từ chính ḷng Thiên Chúa, Người cũng dự phần trong lửa Bác Ái Yêu Thương hằng hữu bừng cháy nơi trái tim Người.

Đức Maria tiếp tục dâng lên Chúa:

“Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu và vô h́nh, con xưng tụng đức công bằng, ca tụng các kỳ công, thờ lạy bản tính vô cùng và tôn kính các phán quyết của Chúa. Trái tim con chảy tan trong con với ḷng yêu mến nồng nàn nhất khi con thấy ḷng đại lượng vô cùng của Chúa đối với nhân loại và sự vong ân bội bạc thô bạo tối tăm họ đối với Chúa. Lạy Thiên Chúa của con, Chúa mưu cầu sự sống đời đời cho toàn thể nhân loại; nhưng chỉ có ít người hiếu thảo biết ơn đối với hạnh phúc khôn lường này, nhiều người sẽ bị hư mất v́ ḷng ác độc của họ. Lạy Thiên Chúa hằng hữu, nếu v́ lư do này mà từ bỏ việc Chúa định làm, th́ cả loài người hay chết chúng con đều hư mất. Theo sự khôn ngoan vô cùng hằng hữu, Chúa nh́n thấy mọi tội lỗi và ḷng ác độc nhân loại xúc phạm đến Chúa quá sức nhiều, Chúa cũng thấy Con Một Vô Cùng Yêu Dấu làm người và các công việc của Ngài giá trị vô cùng trong mắt Chúa; những thứ này sẽ quân b́nh và vượt quá sự ác độc của tội lỗi không thể nào so sánh.”

Với lời cầu nguyện này của Đức Maria cực trinh trong, Thiên Chúa Cha (theo cách chúng ta nói) thấy h́nh ảnh Con Một Vô Cùng Yêu Dấu được cưu mang nơi dạ trinh khiết của Người. Thiên Chúa Cha hài ḷng v́ những lời cầu khẩn khiêm tốn yêu mến của Đức Maria. Thiên Chúa Cha chần chờ chỉ là việc làm của t́nh yêu nồng nàn ngơ hầu vui hưởng càng lâu hơn tiếng nói của Người Yêu Dấu, làm cho cặp môi Người Yêu Dấu tiết ra mật ngọt (Dc 4:11), những âm thanh Người Yêu dấu ái nói ra tựa như những chồi lộc trong địa đàng (Dc 4:13). Và để có thêm nữa những lời nói yêu thương tuyệt vời này, Chúa đáp lời Đức Maria: “Người Yêu Dấu được tuyển chọn của Ta, điều Người xin th́ hết sức vĩ đại, nhưng sự xứng đáng về phần nhân loại th́ quá nhỏ bé; làm sao ơn đặc biệt như thế có thể ban cho những kẻ bất xứng? Bạn của Ta, hăy để cho Ta xử với chúng như chúng đáng tội.”

Đấng Bầu Cử mạnh thế và nhân từ của chúng ta đáp lời:

“Lạy Chúa, xin đừng, con sẽ không ngừng nài nỉ; con xin điều đó ở Chúa, Đấng hay xót thương vô cùng, uy quyền trong hành động, chân thực trong lời nói. Tổ phụ David của con đă nói về Chúa và về Ngôi Lời hằng hữu: “Chúa đă thề hứa, Chúa sẽ không hối hận: con sẽ là tư tế theo ḍng Melchisedech (Tv 109:4). Lạy Chúa, xin hăy để Vị Tư Tế đó tới, Đấng đồng thời là hy lễ cứu độ chúng con. Xin để Chúa Cứu Thế đến, v́ Chúa không thể nào hối hận lời đă hứa, v́ Chúa không phán hứa trong sự dại khờ. Xin cho con được mặc lấy Chúa.”

Trong cuộc tranh luận này (đúng hệt như đă xảy ra cho Tổ Phụ Giacob), Nữ Vương chúng ta được hỏi tên Người là ǵ. Người đáp: “Con là con gái Adong, được tay Chúa tạo dựng từ bụi đất hèn hạ.” Đấng Tối Cao phán: “Từ nay về sau Người sẽ được gọi: ‘Đấng Được Chọn làm Mẹ của Con Một Vô Cùng Yêu Dấu.’” Nhưng phần sau của lời này chỉ các thiên thần nghe được, trong khi đó đối với Đức Maria phần này vẫn c̣n giấu kín cho tới thời điểm thích hợp. V́ thế Đức Maria chỉ nghe có tiếng “Đấng Được Chọn.” Sau khi cuộc đàm thoại yêu thương xúc động này kéo dài theo an bài và bốc cháy trái tim Đấng Được Tuyển Chọn Maria, Thiên Chúa Ba Ngôi hứa với Người rằng bây giờ sẽ gởi Ngôi Lời hằng hữu đến trần gian làm người. Vui mừng hân hoan khôn tả v́ lời ưng thuận này, Đức Maria xin và nhận được chúc lành của Đấng Tối Cao. Như thế, Vị Phụ Nữ dũng lực này từ cuộc đấu tranh với Thiên Chúa đă đạt được chiến thắng vẻ vang hơn Tổ Phụ Giacob. Người từ trận chiến bước ra giàu có, uy dũng, đầy chiến lợi phẩm, Đấng bị thương và yếu nhược (theo cách chúng ta nói) là chính Thiên Chúa. Thiên Chúa bị t́nh yêu của Vị Phụ Nữ này lôi kéo phải mặc lấy sự yếu đuối và bản chất thấp hèn chúng ta trong Căn Pḥng Cưới Được Thánh Hiến nơi ḷng dạ trinh khiết của Người. Thiên Chúa che giấu quyền năng thiên tính, hầu chiến thắng trong việc để cho chính Chúa bị chiến thắng, để ban cho chúng ta sự sống bằng cái chết của Ngài. Xin cho loài người nh́n thấy và nh́n nhận sự việc Đức Maria rất thánh, kế bên Con cực thánh của Người, là nguyên do Ơn Cứu Độ chúng ta.

Trong thị kiến này, Đức Maria cũng được cho thấy các diễn tiến việc tạo dựng trong ngày thứ năm. Người thấy mọi tiến tŕnh tạo dựng, sinh sản các loài rắn ḅ trên đất, có cánh bay trên không trung, bơi lội trong nước. Đức Maria biết rơ về các thụ tạo này từ khởi thủy, bản chất, h́nh dáng, theo loại của chúng. Người biết mọi loại thú sống trong đồng cỏ, trong rừng, các điều kiện, đặc tính, thói quen, ḍng họ của chúng. Người biết mọi loại chim trời, với những thứ khác nhau của từng loại, mầu sắc, bộ lông vũ, tính nhẹ bay. Người biết vô số không thể đếm các loài cá sống dưới nước, các loại cá voi khác nhau, h́nh thù, việc cấu tạo, các đặc tính, các hang trú của cá và các loại thực phẩm biển cả nuôi chúng, mục đích chúng được tạo dựng, sự ích lợi mà cá đem lại cho thế giới. Đấng Toàn Năng đặc biệt ra lệnh cho các loài cầm ngư thú này nh́n nhận và tuân phục Đức Maria, ban cho Người quyền chỉ huy toàn thể các sinh vật, như trong nhiều dịp sẽ được nói tới. Tới đây Đức Maria ra khỏi thị kiến ngày hôm nay. Người dành phần c̣n lại trong ngày thực hành việc cầu khẩn mà Thiên Chúa đă chỉ.

Ngày thứ sáu, ngay khi Đức Đức Maria thị kiến Thiên Chúa hôm nay, Người được cho thấy các việc ngày sáng thế thứ sáu. Theo lệnh Chúa, trái đất sinh ra các sinh vật theo loại như lời ông Maisen (Stk 1:24). Sách Thánh nói tới các thú vật trên đất, toàn hảo hơn các loài cá và chim trời về cuộc sống và hoạt động, được đặt tên tiêu biểu phần quan trọng hơn trong bản chất của chúng. Đức Maria nh́n thấy, hiểu và biết tên mọi loại thú vật được tạo dựng trong ngày thứ sáu. Một số được gọi là thú vật chở nặng; những thứ khác là dă thú, hung dữ hơn và không được dạy thuần; những thứ khác là ḅ sát. Người hiểu rơ tính chất, những đặc thù của tất cả các loài thú: tính hung dữ, sức mạnh, các mục đích hữu dụng của chúng. Người được ban quyền thống trị mọi thú vật. Nhiều lần một số con vật này vâng lệnh Người, như khi Con cực thánh Người ra đời, con ḅ đực và con lừa qú phục thở hơi sưởi ấm Chúa Hài Đồng theo lệnh của Đức Hiền Mẫu rất thánh.

Sau khi thấy việc tạo dựng các loài không có lư trí, Đức Maria hiểu Thiên Chúa Ba Ngôi phán như thế nào để hoàn tất thế giới cách hoàn hảo: “Ta hăy tạo dựng con người giống h́nh ảnh Ta” (Stk 1:26). Do quyết định này, con người đầu tiên được tạo dựng trên mặt đất là nguyên tổ của toàn thể nhân loại. Đức Maria thấu triệt việc tạo dựng hoà hợp thân xác, linh hồn và các quan năng, cùng việc kết hợp mật thiết của linh hồn với thân xác. Đức Maria thấu hiểu cấu trúc mọi cơ phận thân xác nhân loại. Người biết số xương, các động mạch, tĩnh mạch, thần kinh và gân. Người hiểu biết việc tạo ra các tính t́nh thích hợp, các khả năng dinh dưỡng, tăng trưởng và vận động. Người biết như thế nào những xáo trộn hoặc thay đổi trong sự hoà hợp này tạo ra bệnh tật và cách chữa trị.

Thiên Chúa cũng cho Đức Maria thấy rơ t́nh trạng hạnh phúc ở địa đàng, trong đó Thiên Chúa đặt nguyên tổ Adong và Evà. Người hiểu rơ hoàn cảnh, vẻ diễm tuyệt toàn hảo của sự ngây thơ vô tội, ân sủng hai nguyên tổ được hưởng, và hai vị chỉ kiên tŕ trong t́nh trạng đó được thời gian quá ngắn. Đức Maria thấy hai nguyên tổ bị cám dỗ, bị khuất phục v́ sự quỉ quyệt của con rắn (Stk 2:51) và hiểu rơ các hậu quả của tội lỗi. Người hiểu rơ ḷng giận dữ điên cuồng ghét cay ghét đắng của ma quỉ đối với loài người lớn lao chừng nào. Khi thị kiến các điều này, Đức Maria đă thi hành những hành động anh hùng thánh đức làm hài ḷng Thiên Chúa. Người hiểu ḿnh là con gái của ông bà nguyên tổ này và thuộc ḍng dơi quá sức vô ân bạc nghĩa đối với Đấng Tạo Hóa. Khi nhớ lại điều này, Đức Maria hạ ḿnh trước thánh nhan Thiên Chúa làm cho trái tim Thiên Chúa bị thương tích (theo nghĩa bóng), và Chúa đă nâng Người lên trên hết mọi thụ tạo. Đức Maria nhận gánh tội vong ân bội nghĩa của nguyên tổ, khóc v́ tội nguyên tổ và mọi tội lỗi do tội nguyên tổ gây ra, như thể chính Người đă phạm các tội đó. V́ thế, ngay từ khi đó, tội nguyên tổ đă có thể được gọi là tội hồng phúc, v́ tội này làm cho những giọt nước mắt trở nên hết sức quí giá trước mắt Thiên Chúa, các giọt lệ đó giành được cho chúng ta những bảo đảm cùng lời hứa chắc Ơn Cứu Độ.

Đă đến ngày thứ bảy của việc chuẩn bị huyền nhiệm cho bí tích sắp xảy ra, cũng trong giờ đă nói, Vị Nữ Lưu thiên quốc được các thiên thần đưa cả linh hồn và thân xác lên thiên cung, trong khi một thiên thần thay h́nh dáng Người tại chỗ. Được đặt trên tầng trời cao nhất, Đức Maria nh́n thấy Thiên Chúa như các ngày trước, nhưng với ánh sáng mới mạnh hơn, xuyên thấu những mầu nhiệm sâu thẳm hơn, mà Thiên Chúa tùy theo thánh ư có thể che khuất hoặc tiết lộ. Đức Maria nghe tiếng Thiên Chúa phán: “Người Yêu Dấu được tuyển chọn, Bằng Hữu yêu dấu, Người được đẹp mắt Ta và được tuyển chọn giữa muôn ngàn, Ta muốn canh tân việc nhận Người là Tân Nương, muốn trang điểm cho Người xinh đẹp mỹ lệ theo cách xứng đáng với ư định của Ta.”

Khi nghe những lời này, Đấng khiêm tốn tột đỉnh trong những người khiêm tốn hạ ḿnh trước thánh nhan Đấng Tối Cao. Hoàn toàn qui phục sự vui ḷng Chúa, với ḷng khiêm tốn tột cùng, Đức Maria đáp lời: “Lạy Chúa, con là bụi đất, con trùng hèn hạ nơi chân Chúa, kẻ nô lệ nghèo nàn khốn nạn của Chúa sẵn sàng chu toàn mọi điều làm vui ḷng Chúa. Lạy Đấng Tốt Lành hằng hữu, xin dùng dụng cụ hèn hạ này theo ư Chúa, xin an bài con theo quyền năng của Chúa.” Ngay lúc này Đấng Tối Cao truyền cho hai thiên thần sốt mến Seraphim chăm sóc phục dịch Đức Trinh Nữ thiên đàng. Công Chúa Maria lúc này đạt tới sự sung măn ân sủng và diễm kiều. Trái tim Thiên Chúa bị thương quá nặng v́ ḷng yêu mến và ước nguyện nồng nàn của Người (Dc 4:9), Chúa bị lôi cuốn không cưỡng lại được (theo ngôn từ loài người) phải bắt đầu di chuyển mau lẹ từ ḷng Thiên Chúa Cha hằng hữu tới Pḥng Cưới nơi ḷng dạ cực trinh khiết của Người và chấm dứt sự tŕ hoăn lâu dài. Tuy nhiên, v́ điều lạ lùng mới này phải được thi hành với dư đầy khôn ngoan và công bằng, Thiên Chúa sắp đặt biến cố này theo cách mà chính Công Chúa các tầng trời, Mẹ xứng đáng của Ngôi Lời nhập thể, đồng thời cũng phải là Đấng Bầu Cử cực kỳ mạnh thế cho việc Chúa đến cứu độ dân Người mạnh thế hơn bà Esther đối với dân Do Thái (Est 7-8). Với trái tim bừng cháy ngọn lửa yêu mến mà chính Thiên Chúa đă châm đốt, Đức Maria không ngừng cầu nguyện cho việc cứu độ nhân loại.

Đấng Tối Cao tiếp nhận Đức Maria rất thánh, Tân Giai Nhân được tuyển chọn. Thị kiến này kèm theo những đặc ân soi sáng và thanh tẩy khôn sánh từ chính Thiên Chúa đặc biệt dành cho ngày hôm nay. Các đặc ân này quá sức siêu nhiên, đến độ (theo cách chúng ta nói) chính Thiên Chúa, Đấng ban các đặc ân đó, đă hoan hỉ v́ kỳ công của ḿnh. Như thể bị mê hoặc v́ t́nh, Thiên Chúa nói với Đức Maria: “Hăy trở lại, hăy trở lại, hỡi Sulamitis, để Ta có thể thấy Người.” “Hiền Thê của Ta, Chim Bồ Câu yêu dấu và tột đỉnh trọn hảo của Ta, đẹp mắt Ta, hăy xoay ḿnh và đi tới phía Ta, để Ta có thể nh́n ngắm và say mê v́ sắc đẹp diễm kiều của Người. Ta không hối hận đă tạo dựng loài người, Ta hoan hỉ trong việc tạo dựng nhân loại, v́ Người đă được sinh ra bởi nhân loại. Hăy để cho các thiên thần thấy Ta đă uớc ao chọn Người là Hiền Thê và Nữ Vương muôn loài như thế nào. Hăy cho các thiên thần thấy lư do tốt lành chừng nào việc Ta phải vui mừng trong pḥng cưới của Ta, từ đó Con Một Vô Cùng yêu Dấu, sát bên ḷng Ta, sẽ giành lấy vinh quang vĩ đại vô cùng. Tất cả hăy hiểu rằng nếu Ta đă chính đáng truất phế Evà, nữ vương thứ nhất của thế giới, v́ tội không vâng lời, bây giờ Ta đặt và tôn Người lên địa vị cực kỳ cao quí, chứng tỏ sự huy hoàng và uy quyền của Ta trong việc đối xử với Đức Khiêm Tốn tinh tuyền tột đỉnh và tự hạ của Người.”

Để trau chuốt lần cuối cùng công việc phi thường chuẩn bị Đức Maria cao cả, quyền năng Thiên Chúa đặc biệt canh tân tinh thần và các quan năng của Vị Phụ Nữ tuyệt vời, ban cho Người các khuynh hướng, tập quán và tính chất mới, sự vĩ đại tuyệt vời. Đó là hành động trau chuốt cuối cùng h́nh ảnh hằng sống Thiên Chúa nơi Đức Maria, ngơ hầu tạo dựng, trong đó và từ đó khuôn đúc h́nh hài mà Ngôi Lời hằng hữu, h́nh ảnh đích thực Thiên Chúa Cha (2 Cor. 4:4) kết hợp với h́nh hài từ chất liệu của Người (Dt 1:3). Như thế toàn thể đền thờ Đức Maria, trội vượt rất xa đền thờ Salomon, được bọc bằng vàng ṛng Bản Tính Thiên Chúa cả trong lẫn ngoài, (3 Vua 6:30), để không t́m thấy được nơi Người một chút ǵ bất toàn của con gái Adong. Toàn diện Đức Maria được làm cho tỏa ra Thiên Chúa, v́  Ngôi Lời Thiên Chúa từ Ḷng Thiên Chúa Cha xuống ḷng Đức Maria tạo ra tính cách hết sức giống nhau giữa Mẹ và Cha.

Không một ngôn từ nào khả dụng của tác giả có thể đủ để diễn tả, như ḿnh muốn, những hiệu lực của các đặc ân này nơi trái tim Đức Maria. Tư tưởng loài người không thể cưu mang th́ làm sao có thể diễn tả các điều đó bằng ngôn từ? Nhưng điều tạo ra sự ngạc nhiên vĩ đại nhất trong tôi (tác giả), khi suy nghĩ về những điều này trong ánh sáng được ban cho, là Đức Khiêm Tốn của Vị Phụ Nữ thiên cung này và sự tranh đua giữa Ḷng Khiêm Nhượng của Người với quyền năng Thiên Chúa. Ôi sự phi thường hiếm có của Đức Khiêm Tốn! Mặc dầu được nâng lên địa vị và sự thánh thiện tột đỉnh chỉ sau Thiên Chúa, Đức Maria vẫn hạ ḿnh xuống dưới cả những thụ tạo hèn hạ nhất. Do sức mạnh Ḷng Khiêm Tốn, không một ư nghĩ nào về việc được tiền định là Mẹ Chúa Cứu Thế có thể lẻn vào trí khôn Người! Và không phải chỉ điều này mà thôi: Đức Maria không chút nghi ngờ về điều ǵ vĩ đại hoặc lạ lùng trong chính Người (Tv 130:1). Cặp mắt và trái tim Người không tự hào hănh diện. Trái lại, Người được Thiên Chúa đưa lên càng cao, các ư nghĩ về chính ḿnh lại càng khiêm tốn hơn. V́ thế thiệt là chính đáng: Đấng Toàn Năng nh́n tới Ḷng Khiêm Tốn của Người, và v́ thế muôn muôn thế hệ sẽ gọi Người là Đấng diễm phúc (Lc 1:48).

 

LỜI MẸ MARIA

Con của Mẹ, những người nào chỉ có t́nh yêu ích kỷ hèn hạ đều không xứng đáng là hiền thê của Đấng Tối Cao, v́ người đó không được phép yêu hoặc sợ hăi như một nô lệ, người đó cũng không được coi như phục vụ để lănh lương. Trái tim người đó phải đầy t́nh yêu chân thành cao cả v́ sự tuyệt vời tốt lành vô biên của Đức Phu Quân, người đó cũng phải cảm thấy chính ḿnh ràng buộc với Ngài. Hăy ngẫm nghĩ Chúa giàu có và đại lượng chừng nào: v́ yêu thương các linh hồn, Chúa đă tạo dựng biết bao nhiêu thứ hữu h́nh để những thứ đó phục vụ những ai phụng sự Ngài. Hăy đặc biệt suy gẫm biết bao nhiêu kho tàng c̣n giấu kín nơi ḷng nhân từ hiền dịu bao la của Chúa (Tv 30:20) dành cho những ai kính yêu Ngài như con cái đích thực. Mẹ muốn con cảm thấy con mắc nợ sâu đậm đối với Chúa, Đấng là Cha, là Phu Quân, là Bạn của con, khi nghĩ tới những ơn bao la được ban cho những người trở nên con cái yêu dấu của Chúa. V́ là Cha quyền năng, Chúa sẵn có trong tay muôn vàn đặc ân vĩ đại dành cho con cái, và nếu cần, ban tất cả mọi đặc ân cho riêng từng người. V́ những động lực thúc đẩy của t́nh yêu như thế, sự hững hờ của loài người không thể chối tội; v́ quá nhiều ân sủng được ban không giới hạn, sự bội bạc vong ân của loài người không thể nào được tha thứ.

Con hết sức yêu dấu của Mẹ, con cũng hăy nhớ con không phải người ngoài, hoặc người xa lạ trong nhà, trong Giáo Hội Chúa (Eph 2:19). Trái lại, giữa các thánh, con được làm cho trở thành người trong nhà, là hiền thê của Chúa Cứu Thế, được ưu đăi bởi các đặc ân và của hồi môn cho cô dâu. V́ tất cả mọi kho tàng của cải của chú rể đều thuộc về người vợ chính thức hợp pháp, con hăy nghĩ xem những tài sản vĩ đại chừng nào Chúa làm cho con nên người đồng hưởng và là nữ chủ nhân. Con hăy vui hưởng tất cả các sản nghiệp đó v́ là người trong nhà Chúa, hăy tha thiết t́m vinh danh Chúa với tư cách một ái nữ và hiền thê được ưu ái. Con phải cám ơn Chúa v́ mọi kỳ công hạnh phúc này, chẳng khác ǵ tất cả những thứ đó được chuẩn bị sẵn sàng chỉ cho một ḿnh con. Con hăy yêu mến, tôn kính Chúa cho chính con và cho người khác, những người mà Thiên Chúa đă hết sức đại lượng đối xử với. Con hăy bắt chước, bằng khả năng kém cỏi của con, những ǵ con hiểu về các điều Mẹ đă làm trong mọi việc này. Con của Mẹ, Mẹ cũng hứa chắc với con rằng Mẹ hết sức vui ḷng nếu con tôn vinh chúc tụng Đấng Toàn Năng với ḷng yêu mến nồng nàn, v́ mọi ưu ái, các kho tàng bao la mà quyền năng Thiên Chúa đă thực hiện cho Mẹ.