Thông điệp Mẹ ngày 18/10/1961

 

Hăy hy sinh nhiều hơn. Ăn năn thống hối phải được thể hiện.  Chúng ta hăy năng  viếng Thánh Thể nhiều hơn, nhưng trước tiên  chúng ta phải thành những con người lành thánh. Nếu chúng ta không thi hành việc này, Trừng Phạt đang chờ đợi chúng ta. Chén đă đầy tràn, nếu chúng ta không thay đổi chúng ta sẽ bị Trừng Phạt.

 

Hồng-Việt dịch thuật từ  mạng http://www.garabandal.org/