Thư 1 của Thánh Gio-an

Thư 1 của Thánh Gio-an là một thư nằm trong Kinh Thánh Tân Ước. Tác giả bức thư là Thánh Gio-an Tông Đồ. Bức thư được viết vào khoảng năm 70-100 SCN.

Chương 1

LỜI DẪN NHẬP

Ngôi Lời nhập thể và sự hiệp thông với Chúa Cha và Chúa Con

1 Điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đă nghe, điều chúng tôi đă thấy tận mắt, điều chúng tôi đă chiêm ngưỡng, và tay chúng tôi đă chạm đến, đó là Lời sự sống.

2 Quả vậy, sự sống đă được tỏ bày, chúng tôi đă thấy và làm chứng, chúng tôi loan báo cho anh em sự sống đời đời: sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha và nay đă được tỏ bày cho chúng tôi.

3 Điều chúng tôi đă thấy và đă nghe, chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa, để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi, mà chúng tôi th́ hiệp thông với Chúa Cha và với Đức Giê-su Ki-tô, Con của Người.

4 Những điều này, chúng tôi viết ra để niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn.

I. BƯỚC ĐI TRONG ÁNH SÁNG

5 Đây là lời loan báo của Đức Giê-su Ki-tô mà chúng tôi đă nghe, và nay chúng tôi loan báo cho anh em: Thiên Chúa là ánh sáng; nơi Người, không có một chút bóng tối nào.

6 Nếu chúng ta nói là chúng ta hiệp thông với Người mà lại đi trong bóng tối, th́ chúng ta nói dối và không hành động theo sự thật.

7 Nhưng nếu chúng ta đi trong ánh sáng cũng như Thiên Chúa hằng ngự trong ánh sáng, th́ chúng ta được hiệp thông với nhau, và máu Đức Giê-su, Con của Người, thanh tẩy chúng ta sạch hết mọi tội lỗi.

Điều kiện thứ nhất: đoạn tuyệt với tội lỗi

8 Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối ḿnh, và sự thật không ở trong chúng ta.

9 Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Đấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta, và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính.

10 Nếu chúng ta nói là chúng ta đă không phạm tội, th́ chúng ta coi Người là kẻ nói dối, và lời của Người không ở trong chúng ta.

Chương 2

1 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của tôi, tôi viết cho anh em những điều này, để anh em đừng phạm tội. Nhưng nếu ai phạm tội, th́ chúng ta có một Đấng Bảo Trợ trước mặt Chúa Cha: đó là Đức Giê-su Ki-tô, Đấng Công Chính.

2 Chính Đức Giê-su Ki-tô là của lễ đền bù tội lỗi chúng ta, không những tội lỗi chúng ta mà thôi, nhưng c̣n tội lỗi cả thế gian nữa.

Điều kiện thứ hai: tuân giữ các điều răn, nhất là điều răn bác ái

3 Căn cứ vào điều này, chúng ta nhận ra rằng chúng ta biết Thiên Chúa: là chúng ta tuân giữ các điều răn của Người.

4 Ai nói rằng ḿnh biết Người mà không tuân giữ các điều răn của Người, đó là kẻ nói dối, và sự thật không ở nơi người ấy.

5 C̣n hễ ai giữ lời Người dạy, nơi kẻ ấy t́nh yêu Thiên Chúa đă thực sự nên hoàn hảo. Căn cứ vào đó, chúng ta biết được ḿnh đang ở trong Thiên Chúa.

6 Ai nói rằng ḿnh ở lại trong Người, th́ phải đi trên con đường Đức Giê-su đă đi.

7 Anh em thân mến, đây không phải là một điều răn mới tôi viết cho anh em, nhưng là một điều răn cũ mà anh em đă có ngay từ lúc khởi đầu. Điều răn cũ ấy là lời mà anh em đă nghe.

8 Nhưng đó cũng là một điều răn mới tôi viết cho anh em, -điều ấy thật là thế nơi Đức Giê-su và nơi anh em-, bởi v́ bóng tối đang qua đi và ánh sáng thật đă tỏ rạng.

9 Ai nói rằng ḿnh ở trong ánh sáng mà lại ghét anh em ḿnh, th́ vẫn c̣n ở trong bóng tối.

10 Ai yêu thương anh em ḿnh th́ ở lại trong ánh sáng, và nơi người ấy không có ǵ nên cớ vấp phạm.

11 Nhưng ai ghét anh em ḿnh th́ ở trong bóng tối và đi trong bóng tối mà chẳng biết ḿnh đi đâu, v́ bóng tối đă làm cho mắt người ấy ra mù quáng.

Điều kiện thứ ba: coi chừng thế gian

12 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, tôi viết cho anh em: anh em đă được tha tội nhờ danh Đức Giê-su Ki-tô.

13 Hỡi các bậc phụ huynh, tôi viết cho anh em: anh em biết Đấng vẫn có từ lúc khởi đầu. Hỡi các bạn trẻ, tôi viết cho anh em: anh em đă thắng ác thần.

14 Hỡi anh em là những người con thơ bé, tôi đă viết cho anh em: anh em biết Chúa Cha. Hỡi các bậc phụ huynh, tôi đă viết cho anh em: anh em biết Đấng vẫn có từ lúc khởi đầu. Hỡi các bạn trẻ, tôi đă viết cho anh em: anh em là những người mạnh mẽ; lời Thiên Chúa ở lại trong anh em và anh em đă thắng ác thần.

15 Anh em đừng yêu thế gian và những ǵ ở trong thế gian. Kẻ nào yêu thế gian th́ nơi kẻ ấy không có ḷng mến Chúa Cha,

16 v́ mọi sự trong thế gian: như dục vọng của tính xác thịt, dục vọng của đôi mắt và thói cậy ḿnh có của, tất cả những cái đó không phát xuất từ Chúa Cha, nhưng phát xuất từ thế gian;

17 mà thế gian đang qua đi, cùng với dục vọng của nó. C̣n ai thi hành ư muốn của Thiên Chúa th́ tồn tại măi măi.

Điều kiện thứ bốn: đề pḥng những kẻ Phản Ki-tô

18 Hỡi anh em là những người con thơ bé, đây là giờ cuối cùng. Anh em đă nghe biết là tên Phản Ki-tô sẽ đến; thế mà giờ đây nhiều tên Phản Ki-tô đă xuất hiện. Do đó, chúng ta biết được rằng đây là giờ cuối cùng.

19 Chúng xuất thân từ hàng ngũ chúng ta, nhưng không phải là người của chúng ta; v́ nếu là người của chúng ta, chúng đă ở lại với chúng ta. Nhưng như thế mới rơ: không phải ai ai cũng là người của chúng ta.

20 Phần anh em, anh em nhận được dầu, do tự Đấng Thánh, và tất cả anh em đều được ơn hiểu biết.

21 Tôi đă viết cho anh em, không phải v́ anh em không biết sự thật, nhưng v́ anh em biết sự thật, và v́ không có sự dối trá nào phát xuất từ sự thật.

22 Ai là kẻ dối trá, nếu không phải là kẻ chối rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô? Kẻ ấy là tên Phản Ki-tô, là kẻ chối Chúa Cha và Chúa Con.

23 Ai chối Chúa Con th́ cũng không có Chúa Cha; kẻ tuyên xưng Chúa Con th́ cũng có Chúa Cha.

24 Phần anh em, ước chi điều anh em đă nghe từ lúc khởi đầu ở lại trong anh em. Nếu điều anh em đă nghe từ lúc khởi đầu ở lại trong anh em, th́ chính anh em sẽ ở lại trong Chúa Con và Chúa Cha.

25 Và đây là điều mà chính Đức Ki-tô đă hứa ban cho chúng ta: sự sống đời đời.

26 Tôi viết cho anh em những điều ấy để nói về những kẻ t́m cách làm cho anh em đi lạc đường.

27 Phần anh em, dầu mà anh em đă lănh nhận từ Đức Ki-tô ở lại trong anh em, và anh em chẳng cần ai dạy dỗ nữa. Nhưng v́ dầu của Người dạy dỗ anh em mọi sự -mà dầu ấy dạy sự thật chứ không phải sự dối trá-, th́ theo như dầu ấy đă dạy anh em, anh em hăy ở lại trong Người.

28 Giờ đây, hỡi anh em là những người con bé nhỏ, anh em hăy ở lại trong Người, để khi Người xuất hiện, chúng ta được mạnh dạn, chứ không bị xấu hổ, v́ phải xa cách Người trong ngày Người quang lâm.

II. SỐNG XỨNG ĐÁNG LÀ CON CÁI THIÊN CHÚA

29 Nếu anh em biết Thiên Chúa là Đấng Công Chính, anh em cũng phải biết rằng: phàm ai sống công chính th́ đă được Thiên Chúa sinh ra.

Chương 3

1 Anh em hăy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào: Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa -mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa. Sở dĩ thế gian không nhận biết chúng ta, là v́ thế gian đă không biết Người.

2 Anh em thân mến, hiện giờ chúng ta là con Thiên Chúa; nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Đức Ki-tô xuất hiện, chúng ta sẽ nên giống như Người, v́ Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy.

Điều kiện thứ nhất: đoạn tuyệt với tội lỗi

3 Phàm ai đặt hy vọng như thế vào Đức Ki-tô th́ làm cho ḿnh nên thanh sạch như Người là Đấng thanh sạch.

4 Phàm ai phạm tội th́ cũng chống lại luật Thiên Chúa, v́ tội lỗi chống lại luật Thiên Chúa.

5 Thế mà anh em biết: Đức Giê-su đă xuất hiện để xóa bỏ tội lỗi, và nơi Người không có tội lỗi.

6 Phàm ai ở lại trong Người th́ không phạm tội. C̣n ai phạm tội th́ đă không thấy Người, và cũng chẳng biết Người.

7 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, đừng để ai làm cho anh em đi lạc đường. Ai sống công chính, kẻ ấy là người công chính, như Đức Giê-su là Đấng Công Chính.

8 Ai phạm tội, kẻ ấy là người của ma quỷ, v́ ma quỷ phạm tội từ lúc khởi đầu. Sở dĩ Con Thiên Chúa xuất hiện, là để phá hủy công việc của ma quỷ.

9 Phàm ai đă được Thiên Chúa sinh ra th́ không phạm tội, v́ mầm sống của Thiên Chúa ở lại trong người ấy, và người ấy không thể phạm tội, v́ đă được Thiên Chúa sinh ra.

10 Căn cứ vào điều này mà người ta phân biệt con cái Thiên Chúa với con cái ma quỷ: phàm ai không sống công chính th́ không thuộc về Thiên Chúa; ai không yêu thương anh em ḿnh, th́ cũng vậy.

Điều kiện thứ hai: tuân giữ các điều răn, nhất là điều răn bác ái

11 Quả thế, đây là lời loan báo anh em đă nghe từ lúc khởi đầu: chúng ta hăy yêu thương nhau;

12 chúng ta đừng bắt chước Ca-in: nó là người của Ác thần, nên đă giết em ḿnh. Tại sao nó đă giết em? Bởi v́ các việc nó làm th́ xấu xa, c̣n các việc em nó làm th́ công chính.

13 Thưa anh em, anh em đừng ngạc nhiên, nếu thế gian ghét anh em.

14 Chúng ta biết rằng: chúng ta đă từ cơi chết bước vào cơi sống, v́ chúng ta yêu thương anh em. Kẻ không yêu thương, th́ ở lại trong sự chết.

15 Phàm ai ghét anh em ḿnh, ấy là kẻ sát nhân. Và anh em biết: không kẻ sát nhân nào có sự sống đời đời ở lại trong nó.

16 Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được t́nh yêu là ǵ: đó là Đức Ki-tô đă thí mạng v́ chúng ta. Như vậy, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng v́ anh em.

17 Nếu ai có của cải thế gian và thấy anh em ḿnh lâm cảnh túng thiếu, mà chẳng động ḷng thương, th́ làm sao t́nh yêu Thiên Chúa ở lại trong người ấy được?

18 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm.

19 Căn cứ vào điều đó, chúng ta sẽ biết rằng chúng ta đứng về phía sự thật, và chúng ta sẽ được an ḷng trước mặt Thiên Chúa.

20 V́ nếu ḷng chúng ta có cáo tội chúng ta, Thiên Chúa c̣n cao cả hơn ḷng chúng ta, và Người biết hết mọi sự.

21 Anh em thân mến, nếu ḷng chúng ta không cáo tội chúng ta, chúng ta được mạnh dạn đến cùng Thiên Chúa.

22 Và bất cứ điều ǵ chúng ta xin, chúng ta được Người ban cho, bởi v́ chúng ta tuân giữ các điều răn của Người và làm những ǵ đẹp ư Người.

23 Đây là điều răn của Người: chúng ta phải tin vào danh Đức Giê-su Ki-tô, Con của Người, và phải yêu thương nhau, theo điều răn Người đă ban cho chúng ta.

24 Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa th́ ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, đó là nhờ Thần Khí, Thần Khí Người đă ban cho chúng ta.

Chương 4

Điều kiện thứ ba: đề pḥng thế gian và những ngôn sứ giả

1 Anh em thân mến, anh em đừng cứ thần khí nào cũng tin, nhưng hăy cân nhắc các thần khí xem có phải bởi Thiên Chúa hay không, v́ đă có nhiều ngôn sứ giả lan tràn khắp thế gian.

2 Căn cứ vào điều này, anh em nhận ra thần khí của Thiên Chúa: thần khí nào tuyên xưng Đức Giê-su Ki-tô là Đấng đă đến và trở nên người phàm, th́ thần khí ấy bởi Thiên Chúa;

3 c̣n thần khí nào không tuyên xưng Đức Giê-su, th́ không bởi Thiên Chúa; đó là thần khí của tên phản Ki-tô. Anh em đă nghe nói là nó đang tới, và hiện nay nó ở trong thế gian rồi.

4 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, anh em thuộc về Thiên Chúa, và anh em đă thắng được các ngôn sứ giả đó, v́ Đấng ở trong anh em mạnh hơn kẻ ở trong thế gian.

5 Các ngôn sứ giả đó thuộc về thế gian; v́ thế, chúng nói theo thế gian, và thế gian nghe chúng.

6 C̣n chúng ta, chúng ta thuộc về Thiên Chúa. Ai biết Thiên Chúa th́ nghe chúng ta. Ai không thuộc về Thiên Chúa th́ không nghe chúng ta. Chúng ta cứ dựa vào đó mà nhận ra thần khí dẫn đến sự thật và thần khí làm cho sai lầm.

III. NGUỒN MẠCH ĐỨC ÁI VÀ ĐỨC TIN

Nguồn mạch đức ái

7 Anh em thân mến, chúng ta hăy yêu thương nhau, v́ t́nh yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương, th́ đă được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa.

8 Ai không yêu thương, th́ không biết Thiên Chúa, v́ Thiên Chúa là t́nh yêu.

9 T́nh yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đă sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống.

10 T́nh yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đă yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đă yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta.

11 Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa đă yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau.

12 Thiên Chúa chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ. Nếu chúng ta yêu thương nhau, th́ Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và t́nh yêu của Người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo.

13 Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được rằng chúng ta ở lại trong Người và Người ở lại trong chúng ta: đó là Người đă ban Thần Khí của Người cho chúng ta.

14 Phần chúng tôi, chúng tôi đă chiêm ngưỡng và làm chứng rằng: Chúa Cha đă sai Con của Người đến làm Đấng cứu độ thế gian.

15 Hễ ai tuyên xưng Đức Giê-su là Con Thiên Chúa, th́ Thiên Chúa ở lại trong người ấy và người ấy ở lại trong Thiên Chúa.

16 C̣n chúng ta, chúng ta đă biết t́nh yêu của Thiên Chúa nơi chúng ta, và đă tin vào t́nh yêu đó. Thiên Chúa là t́nh yêu: ai ở lại trong t́nh yêu th́ ở lại trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở lại trong người ấy.

17 Căn cứ vào điều này mà t́nh yêu đă nên hoàn hảo với chúng ta: đó là chúng ta được mạnh dạn trong ngày phán xét, v́ Đức Giê-su thế nào th́ chúng ta cũng như vậy ở thế gian này.

18 T́nh yêu không biết đến sợ hăi; trái lại, t́nh yêu hoàn hảo loại trừ sợ hăi, v́ sợ hăi gắn liền với h́nh phạt và ai sợ hăi th́ không đạt tới t́nh yêu hoàn hảo.

19 Phần chúng ta, chúng ta hăy yêu thương, v́ Thiên Chúa đă yêu thương chúng ta trước.

20 Nếu ai nói: “Tôi yêu mến Thiên Chúa” mà lại ghét anh em ḿnh, người ấy là kẻ nói dối; v́ ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, th́ không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy.

21 Đây là điều răn mà chúng ta đă nhận được từ Người: ai yêu mến Thiên Chúa, th́ cũng yêu thương anh em ḿnh.

Chương 5

1 Phàm ai tin rằng Đức Giê-su là Đấng Ki-tô, kẻ ấy đă được Thiên Chúa sinh ra. Và ai yêu mến Đấng sinh thành, th́ cũng yêu thương kẻ được Đấng ấy sinh ra.

2 Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được ḿnh yêu thương con cái Thiên Chúa: đó là chúng ta yêu mến Thiên Chúa và thi hành các điều răn của Người.

3 Quả thật, yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người. Mà các điều răn của Người có nặng nề ǵ đâu, 4 v́ mọi kẻ đă được Thiên Chúa sinh ra đều thắng được thế gian. Và điều làm cho chúng ta thắng được thế gian, đó là ḷng tin của chúng ta.

Nguồn mạch đức tin

5 Ai là kẻ thắng được thế gian, nếu không phải là người tin rằng Đức Giê-su là Con Thiên Chúa?

6 Chính Đức Giê-su Ki-tô là Đấng đă đến, nhờ nước và máu; không phải chỉ trong nước mà thôi, nhưng trong nước và trong máu. Chính Thần Khí là chứng nhân, và Thần Khí là sự thật.

7 Có ba chứng nhân:

8 Thần Khí, nước và máu. Cả ba cùng làm chứng một điều.

9 Chúng ta vẫn nhận lời chứng của người phàm, thế mà lời chứng của Thiên Chúa c̣n cao trọng hơn, v́ đó là lời chứng của Thiên Chúa, lời Thiên Chúa đă làm chứng về Con của Người.

10 Ai tin vào Con Thiên Chúa, người đó có lời chứng ấy nơi ḿnh. Ai không tin Thiên Chúa, th́ coi Thiên Chúa là kẻ nói dối, v́ kẻ ấy không tin vào lời Thiên Chúa đă làm chứng về Con của Người.

11 Lời chứng đó là thế này: Thiên Chúa đă ban cho chúng ta sự sống đời đời, và sự sống ấy ở trong Con của Người.

12 Ai có Chúa Con th́ có sự sống; ai không có Con Thiên Chúa th́ không có sự sống.

13 Tôi đă viết những điều đó cho anh em là những người tin vào danh Con Thiên Chúa, để anh em biết rằng anh em có sự sống đời đời.

BỔ TÚC

Cầu nguyện cho người tội lỗi

14 Lư do khiến chúng ta được mạnh dạn trước mặt Thiên Chúa, đó là: Người nhậm lời chúng ta, khi chúng ta xin điều ǵ hợp ư Người.

15 Nếu chúng ta biết rằng Người nhậm mọi lời chúng ta xin, th́ chúng ta cũng biết rằng chúng ta sẽ được những ǵ chúng ta đă xin Người.

16 Nếu ai biết anh em ḿnh phạm thứ tội không đưa đến cái chết, th́ hăy cầu xin, và Thiên Chúa sẽ ban sự sống cho người anh em ấy; đó là nói về những ai phạm thứ tội không đưa đến cái chết. Có một thứ tội đưa đến cái chết, tôi không bảo phải cầu xin cho thứ tội ấy.

17 Mọi điều bất chính đều là tội, nhưng có một thứ tội không đưa đến cái chết.

Tóm lược bức thư

18 Chúng ta biết rằng phàm ai đă được Thiên Chúa sinh ra, người đó không phạm tội; nhưng có Đấng Thiên Chúa đă sinh ra giữ ǵn người ấy, và Ác thần không đụng đến người ấy được.

19 Chúng ta biết rằng chúng ta thuộc về Thiên Chúa, c̣n tất cả thế gian đều nằm dưới ách thống trị của Ác thần.

20 Chúng ta biết rằng Con Thiên Chúa đă đến và ban cho chúng ta trí khôn để biết Thiên Chúa thật. Chúng ta ở trong Thiên Chúa thật, ở trong Con của Người là Đức Giê-su Ki-tô. Đức Giê-su Ki-tô là Thiên Chúa thật và là sự sống đời đời.

21 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, hăy tránh xa các tà thần!