Thông điệp Mẹ ngày 19/6/1962

 

Đức Trinh Nữ  trao cho chúng tôi một thông điệp cho toàn thế giới nôi dung như sau:

 

Đức Trinh Nữ  đă cho biết rằng chúng ta không nghĩ  rằng những Trừng Phạt đang tới. Bởi chúng ta không quan tâm tới thông điệp thứ nhất của Mẹ bằng lối sống hiện thời. Nhưng một khi không cho rằng Trừng Phạt sẽ xảy ra, sẽ tới. Bởi thế giới đă không thay đổi bây giờ, với thông điệp này Mẹ đă thông báo hai lần chúng ta đă không màng tới,  bởi vậy thế giới đang sống tội lỗi hơn cần phải thay đổi ngay nhưng đă không thay đổi chi cả.

 

 

Hồng-Việt dịch thuật từ  mạng http://www.garabandal.org/