Tiên báo tại Garabadal: Phép lạ

 

Điều thứ hai, một phép lạ sẽ xảy ra tai Garabdal trong vong 12 tháng sau cuôc cảnh báoSẽ xảy ra vao ngày thứ Năm lúc 8:30 tối trong một ngày lễ kính một thánh tử đạo yêu mến Thánh thể (không phải ngày lễ kính Me hoặc Chúa)… sẽ xảy ra trong tháng   khoảng giữa từ ngày mùng 7 17 nhưng không xảy ra ngày mùng 7 hoặc 17… sẽ đươc nh́n thấy trong vùng những cây thông sẽ rất ràng trong chung quanh vùng núi nơi này sẽ giông như  một trường thiên nhiên.(Ghichú: hàng triệu người thể dễ dàng đứng vừa vặn chung quanh vúng núi này.) Người bệnh tật sẽ được lành bệnhkẻ không tin sẽ trở lại

 

Conchita biết về phép lạ đại này cũng như chính xác về ngày tháng. Em sẽ tuyên bố 8 ngày trước khi phép lạ xảy tới. Những phương tiện truyền thông ngày tháng tới thế giới sẽ chính phép lạ này. sẽ thể đươc quay phim va truyền h́nh đi.

 

Điều thứ ba, một dấu hiệu vĩnh viễn sẽ tồn lại tại Garabadal như dấu tín của phép lạ một bằng chứng t́nh yêu thương của Mẹ chí thánh cho nhân loại. mộtsự vậtchưa bao giờ nh́n thấy trên trái đất. thể đươc chụp h́nh nhưng không thể động tới được.

 

 

Hồng-Việt dịch thuật từ  mạng http://www.garabandal.org/