Cách Bảo Vê Ngôi Nhà Của Mình

Kim Hà

Để bảo vệ ngôi nhà là mái ấm của gia đình bạn, xin hãy soạn ra bốn túi nhỏ gồm có:

Cách thức thứ nhất:

  1. Áo Đức Bà Mầu Nâu.

  2. Chuỗi tràng hạt Mân Côi, có thêm Mề Đay Huyền Nhiệm (ảnh vẩy Đức Mẹ Ban Ơn)

  3. Ảnh vẩy Thánh Bênedictô (trừ quỷ)

  4. Cây Thánh Giá Trừ quỷ

Cách thức thứ hai:

-Tại Naju, Đại Hàn, các tín hữu đã làm tất cả những gì bạn cần trong một Chuỗi Mân Côi Màu Nâu: Gồm Chuỗi Mân Côi, Áo Đức Bà Màu Nâu, có Ảnh vẩy Mề Đay Huyền Nhiệm và Ảnh vẩy thánh giá Trừ quỷ, có Thánh Bênêdictô và lời trừ quỷ trong đó.

(Quý vị có thể chuộc từ www.memaria.org, giá 5 USD / một cỗ. (Cộng tiền cước phí)

Rồi bạn đào bốn lỗ ớ góc nhà mình và chôn mỗi túi nơi môt góc nhà. Tổng Lãnh Thiên Thần Micae sẽ đụng chạm đến một trong các góc nhà, và ngài đốt môt ngọn lửa để bảo vệ ngôi nhà thân yêu của bạn. Nhự vậy, ma quỷ không thể nào đột nhập vào gia đình bạn được. Nhà bạn sẽ được bình an và yên vui.

Xin giới thiệu cho các bạn bè được biết để cũng làm như bạn

Kim Hà, 12/12/2005, Lễ Kính Đức Mẹ Guadalupe