Đc Hng Y Schonborn dâng Thánh L na đêm ti M-Du

 

Ngày 31/12/2009 --- Đc Hng Y Schonborn dâng Thánh L na đêm ti M-Du

Hàng ngàn ngưi đến t trên toàn thế gii đă chn b đi nhng thú vui truyn thng đêm giao tha và thay vào đó đi t́m nhng s thánh thin ti M-Du bên nưc Bosnia-Hercegovina.

Mt đám đông khách hành hương cùng ti thánh đưng thánh Gia-cô-bê và nhng nơi chung quanh nhà th đ tham d mt thánh l na đêm lch s ch s bi Đc Hng Y Christoph Schonborn, Tng Giám Mc giáo phn Vienna và là mt thành viên có thế giá trong Thánh B Đc Tin ca Toà Thánh.

 

Đc Hng Y Christoph Schonborn ti M-Du t ngày 28/12/2009 đưc mi ngưi nghĩ là vi tính cách thăm viếng cá nhân mà thôi. Đc Hng Y đă làm ngc nhiên mi giáo dân bng cách làm cuc thăm viếng ca ngài có tính cách công khai. Trong cuc nói chuyn ca ngài trong thánh đưng thánh Gia-cô-bê vào ngày 30/12/2009, ngài đă tiến xa hơn mt bưc đ gi M-Du là mt "ḷng thương xót siêu cưng"

 

Trong bài ging trong thánh l giao tha, Đc-Hng-Y đă phát biu như sau: "Thưa quư anh chi em hin din trong ngôi thánh đưng và trong nhng nơi chung quanh ngoài nhà th. Chúng ta ư thc rng đây là mt ân hu ln đ không mng Năm Mi vi rưu Champagne." C nhà th cưi, và ngài nói thêm "có th có sau" và mi ngưi cưi r và v tay. Ngài tiếp "Nhưng bây gi chúng ta đưc phép dâng thánh l đu năm vi M Maria, thánh Giuse, và vi Hài Nhi đang nm trong máng c, và vi các mc đng. Nhng ngày này, chúng ta cùng ti M-Du đ mt cách đc bit gn gũi vi M Thiên Chúa. Cách chính xác hơn, chúng ta phi nói rng chúng ta ti đây bi v́ chúng ta biết rng M Thiên Chúa mun k cn vi chúng ta.

"Vi M, chúng ta mun bt đu mt năm mi. Và đu đu tiên mà làm rung đng tôi khi tôi tôi nghĩ v máng c và các mc đng là không có các Thiên Thn hin din. Mc dù có mt thiên thn nơi b hang đá, nhưng trong thánh kính không nói ti các thiên thn chu chc nơi hang đá. Các ngài trong cánh đng vi các mc đng... mt v binh thiên thn. Nhưng M Maria và thánh Giuse ch nghw biết v điu đó. Các mc đng nói li vi hai Đng.

Chúng ta cũng không nh́n thy Gospa (Đc M). Nhưng có nhng ngưi nơi đây h đă nói có thy M. Và chúng ta tin tưng rng M Thiên Chúa thc s gn chúng ta. Nim tin ti t s lng nghe. Và nó khc sâu vào tôi trưc hết là trong Phúc Âm hôm nay, nói v s lng nghe. Chúng ta phi lng nghe Tin Mng trưc hết. Chúng ta có hai tai, hai mt, và ch có mt cái ming. Có nghĩa là chúng ta nghe nhiu, nh́n nhiu, và ri cũng nói. Và cái ǵ chúng ta cn phi nói đây? Chúng ta cn phi tưng thut nhng ǵ chúng ta thy và nghe. Thế gii cn mt s rao truyn Phúc Âm mi m và điu đó ch có th thc hin đưc qua con ngưi, h không có th nào gi thinh lng v nhng ǵ h đă nghe và thy.”

Chúng ta lănh nhn nim tin. Và qua phép thành ty tt c chúng ta nhn lănh nhim v đ loan truyn đc tin. Nhng mc đng chuyn giao nhng ǵ h đă đưc thông báo. Và t đó s vic đưc tiếp tc. Trong Phúc Âm, tin mng đă đưc loan báo và nhng ngưi loan tin th́ rt có th tin tưng đưc. C̣n nhng ngưi nghe cũng nh́n thy rng li nói và cuc sng ăn nhp vi nhau, mà nhng ǵ nhng chng nhân thy th́ cũng tht s trong đi sng ca h."

"Chúng ta có làm nhân chng Tin Mng như thế nào? Trưc hết, bng vic hưng nh́n vào M Maria. M Maria đă gi tt c nhng ǵ xy ra trong ḷng là suy nghĩ. Thưa quư anh ch em, nhng ǵ chúng ta cn nht trong thi gian này là cu nguyn. Tôi nói lên điu này vi mt phn nào s bun phin. Tôi biết tôi chưa có cu nguyn đ. Tôi biết rng cu nguyn là s sng. Không có s liên h sng đng vi Thiên Chúa đi sng ca chúng ta tr nên khô khan và trng rng."

"M Thiên Chúa nhn bo chúng ta nhng ǵ trong mi lúc? Hăy cu nguyn. Hăy cho chính ḿnh thi gi cu nguyn. Đây có phi là mt s quyết đnh tt cho năm mi không? (Phi)Cho chúng tôi là nhng linh mc và thày sáu. Cho tt c mi ngưi chúng ta. Thi gi cu nguyn. Cu nguyn cho rt nhiu sc mnh và nim vui. Cho rt nhiu s sáng sut. Chúng ta cung xin M Maria giúp chúng ta cu nguyn nhiu hơn. Khi chúng ta cu nguyn li cu ca chúng ta cũng đưc tràn đy sc sng. Và ri li chng ca chúng ta th́ đáng tin cy.

"Tôi mun nói vi quư v v nhng ǵ thánh Phao-lô tông đ dy chúng ta. Năm Thánh Phao-lô đă qua ri, chúng ta bây gi trong Năm Linh Mc. Nhưng li ca thánh Phao-lô Tông đ vn c̣n mnh m bi v́ nó đă tràn đy vi sc sng. Trong bài đc hôm nay ngài nói v Thiên Chúa sai Con Mt Ngài đ chúng ta có th thành con cái. Các n gii không b loi đây đâu nhé. Con gái và con trai có nghĩa như nhau đu là con cái. Nhưng thánh Phao-lô nói chúng ta đưc mi gi đ tr thành con cái, nhưng không phi nô l. Ging như Chúa Giêsu là Con ca Thiên Chúa chúng ta đương nhiên đưc phép gi Thiên Chúa là Cha. Trong ngày đu năm này thánh Phao-lô Tông đ nói vi chúng ta: Anh ch em là con cái và không phi là nô l.

"Tôi tin M-du là mt nơi đó có rt nhiu ngưi xưng ti. Phép gii ti cu thoát khi ách nô l ca ti li. Không có ǵ làm chúng ta mt t do hơn là ti li. Chúa mun chúng ta là con cái: S t do ca con cái Thiên Chúa. Và v́ đó Ngài ban cho chúng ta Bí Tích Gii Ti. Chúng ta có đưc mt s liên h mi vi Thiên Chúa, cho phép chúng ta gi Ngài là Abba. Chúa Giêsu mi gi chúng ta ti điu đó trong mt cách mà chúng ta tín thác vào Ngài, mà chúng ta tin tưng vào Chúa. Có quá nhiu s s hăi Chúa trong chúng ta (hoc, "chúng ta s Thiên Chúa").

 

Đc Hng Y nói tiếp "Ly Chúa Giêsu, con tín thác vào Ngài," bng tiếng Croatia và tiếng Ba-lan, và ngài tiếp "ĐTC Gioan Phao-lô II đ li cho chúng ta mt thông đip: Hăy tín thác vào ḷng thương xót ca Chúa. Tín thác vào ḷng thương xót ca Chúa Giêsu.

 

"Tin tưng đôi khi có th là mt s qu cm, nếu cuc sng tr nên khó khăn. Nếu đi sng hôn nhân tr thành gánh nng, nếu s đau m đè nén chúng ta, nếu chúng ta không biết cái ǵ tr thành vic làm ca chúng ta; th́ hăy nói vi Chúa Giêsu Con tín thác vào Chúa; điu đó tr thành s qu cm. Tín thác; đó thc s là hành đng ca đc tin. Và mt ln na chúng ta ngưc lên M Maria. Ai là ngưi đă đang làm và ban cho hành đng tín thác, đc tin, hơn M Maria? Chúa Giêsu con tin thác nơi Ngài. Đó s là cương lĩnh ca chúng ta trong năm ti.

"Đă gn ti na đêm và có tiếng n vang," Đc Hng Y nói khi ngài ch v nhng tiếng pháo n bên ngoài. "Nhưng chúng ta không đt pháo, chúng ta cu nguyn. Chúng ta không n pháo nhưng chúng ta ca tng.

"Và li nói sau cùng: Các mc đng đă tr li, chúc tng Chúa, chúc tng Ngài v́ nhng ǵ h nghe và thy. Chúng ta cũng s tr v nhà. Đ chúng ta có th tr thành chng nhân ca Phúc Âm, chúng ta phi ca tng Chúa trưc hết. Các mc đng đă ca tng Chúa v́ nhng ǵ h đă thy và nghe. Tôi hy vng rng chúng ta tt c lái xe v nhà, du lich tr v nhà sau nhng ngày này ti đây và ca tng Chúa v́ nhng ǵ chúng ta thy và nghe. Ri ngưi ta cũng se tin vào chúng ta khi chúng ta k chuyn , ri li ca chúng ta s đươc tin tưng.

 

"Bây gi đă gn na đêm. Chính xác là lúc chúng ta tuyên xưng đc tin ca chúng ta. Vi nim tin này chúng ta bưc vào năm mi. Xin Chúa chúc lành cho năm nay."

 

Hng-Vit Chuyn Ng (1/1/2010)