Audio M Trong Đi Tôi
 
(Nguyên Tác Linh Muc Bernadot)
 
Chuyn ng Lm. Hoàng minh Tun, Ḍng Chúa Cu Thế

  01-Phn #1-M Trong Đi Tôi
0a-Li Gii Thi
0b-Nhp Đ
0c-Ph Chương-Gii Nghĩa My Danh T
  02-Phn #2-M Trong Đi Tôi
1.1- Đc M sinh ta trong ơn thánh
1.2- Đc M đă lp công đ ban ơn thánh choa ta (Đon 1/2)
1.2- Đc M đă lp công đ ban ơn thánh choa ta (Đon 2/2)
  03-Phn #3-M Trong Đi Tôi
1.3- Đc M là M tôi
1.4- Đc M là M ca Hi Thánh
1.5- Trong d M Maria
  04-Phn #4-M Trong Đi Tôi
2.1- Đi sng ta phi phát trin
2.2- Đc Maria Đng đu tiên tha hành vic ban ơn thánh
2.3- Đc M chuyn cu cho ta
  05-Phn #5-M Trong Đi Tôi
2.4- Đc M hành đng trên chúng ta
2.5- Đc M hin din trong cuc sng chúng ta
  06-Phn #6-M Trong Đi Tôi
3.1- Đc M đng đu ngun Bí Tích
3.2- Đc M dng ḷng ta lănh Bí Tích
3.3- Tiến ti bàn th vi Đc M
  07-Phn #7-M Trong Đi Tôi
4.1- Công Nghip làm ta ln lên
4.2- Đc M thc hin ơn thiên triu làm Ki-tô Hu
4.3- Đng đy ân sng
4.4-5- Đc M phân phát s sng và các ơn sng y
  08-Phn #8-M Trong Đi Tôi
4.6- Đc M dy ta làm vic
4.7- Đc M dy ta yêu thương và phc v đng loi
4.8- Kết hp vi Đc M trong di sng hng ngày bi tinh thn vâng li
  09-Phn #9-M Trong Đi Tôi
-Phn 5.1- Đc M chun b ta cu nguyn
-Phn 5.2- Đc M dy ta cu nguyn trong vui mng
  10-Phn #10-M Trong Đi Tôi
-Phn 5.3- Đc M dy ta cu nguyn trong nim tin
  11-Phn #11-M Trong Đi Tôi
-Phn 6.1- Chng li ma qu
-Phn 6.2- Chng li các to vt
-Phn 6.3- Chng li chính ḿnh
-Phn 6.4- M dy t́nh thương
  12-Phn #12-M Trong Đi Tôi
-Phn 7.1- Thiên Chúa gi ta nên thánh
-Phn 7.2&3- Ta kêu gi đến t́nh mu t ca M Maria
-Phn 7.4a- Đc M kết hip ta vi hiến tế ca Chúa Ki-tô
  13-Phn #13-M Trong Đi Tôi
-Phn 7.4b- Đc M kết hip ta vi hiến tế ca Chúa Ki-tô
-Phn 7.5a- Đ vinh danh Ba Ngôi Thiên Chúa
-Phn 7.5b- Đ vinh danh Ba Ngôi Thiên Chúa
  14-Phn #14-M Trong Đi Tôi
-Phn Kết-Phó thác cho M.a-b
-Phn Kết-Phó thác cho M.c-d--HT--


YouTube M Trong Đi Tôi
 
(Nguyên Tác Linh Muc Bernadot)
 
Chuyn ng Lm. Hoàng minh Tun, Ḍng Chúa Cu Thế

 

  01-Phn #1-M Trong Đi Tôi
0a-Li Gii Thi
0b-Nhp Đ
0c-Ph Chương-Gii Nghĩa My Danh T
  02-Phn #2-M Trong Đi Tôi
1.1- Đc M sinh ta trong ơn thánh
1.2- Đc M đă lp công đ ban ơn thánh choa ta (Đon 1/2)
1.2- Đc M đă lp công đ ban ơn thánh choa ta (Đon 2/2)
  03-Phn #3-M Trong Đi Tôi
1.3- Đc M là M tôi
1.4- Đc M là M ca Hi Thánh
1.5- Trong d M Maria
  04-Phn #4-M Trong Đi Tôi
2.1- Đi sng ta phi phát trin
2.2- Đc Maria Đng đu tiên tha hành vic ban ơn thánh
2.3- Đc M chuyn cu cho ta
  05-Phn #5-M Trong Đi Tôi
2.4- Đc M hành đng trên chúng ta
2.5- Đc M hin din trong cuc sng chúng ta
  06-Phn #6-M Trong Đi Tôi
3.1- Đc M đng đu ngun Bí Tích
3.2- Đc M dng ḷng ta lănh Bí Tích
3.3- Tiến ti bàn th vi Đc M
  07-Phn #7-M Trong Đi Tôi
4.1- Công Nghip làm ta ln lên
4.2- Đc M thc hin ơn thiên triu làm Ki-tô Hu
4.3- Đng đy ân sng
4.4-5- Đc M phân phát s sng và các ơn sng y
  08-Phn #8-M Trong Đi Tôi
4.6- Đc M dy ta làm vic
4.7- Đc M dy ta yêu thương và phc v đng loi
4.8- Kết hp vi Đc M trong di sng hng ngày bi tinh thn vâng li
  09-Phn #9-M Trong Đi Tôi
-Phn 5.1- Đc M chun b ta cu nguyn
-Phn 5.2- Đc M dy ta cu nguyn trong vui mng
  10-Phn #10-M Trong Đi Tôi
-Phn 5.3- Đc M dy ta cu nguyn trong nim tin
  11-Phn #11-M Trong Đi Tôi
-Phn 6.1- Chng li ma qu
-Phn 6.2- Chng li các to vt
-Phn 6.3- Chng li chính ḿnh
-Phn 6.4- M dy t́nh thương
  12-Phn #12-M Trong Đi Tôi
-Phn 7.1- Thiên Chúa gi ta nên thánh
-Phn 7.2&3- Ta kêu gi đến t́nh mu t ca M Maria
-Phn 7.4a- Đc M kết hip ta vi hiến tế ca Chúa Ki-tô
  13-Phn #13-M Trong Đi Tôi
-Phn 7.4b- Đc M kết hip ta vi hiến tế ca Chúa Ki-tô
-Phn 7.5a- Đ vinh danh Ba Ngôi Thiên Chúa
-Phn 7.5b- Đ vinh danh Ba Ngôi Thiên Chúa
  14-Phn #14-M Trong Đi Tôi

-Phn Kết-Phó thác cho M.a-b
-Phn Kết-Phó thác cho M.c-d  --HT--