KINH MÂN CÔI
VIÊN LINH ĐƠN TUYỆT VỜI NHẤT
CỦA ĐẤNG TẠO HOÁ BAN CHO NHÂN LOẠI

 

Nếu có ai đó nói  Kinh Thánh là mt toa thuc tuyt diu, cha lành tt c các bnh tt

 

ca loài ngưi ca Thiên Chúa th́ theo tôi Kinh Mân Côi là nhng viên linh đơn cc kỳ hoàn ho.

Tôi, m
t ngưi c̣n rt mi m và non yếu trong vic ǵn gi đc tin cũng như làm theo nhng ǵ Chúa dy. Mc dù vy nhưng tôi vn luôn c gng và t́m hiu bng tht nhiu phương pháp, nhiu cách đ t́m hiu thêm v nhng s kỳ l cùng như nhng nhim mu mà Thiên Chúa đă dành tng cho nhân loi.

Nh
ư tôi đă tng chia s là trưc đây tôi t́m hiu v Kinh Mân Côi qua nhng h́nh nh ca Đc Giáo Hoàng, M Theresa, nhng h́nh nh đó trưc tiên là làm cho tôi cm nhn v đp Thánh Thin. Lúc by gi tôi cũng đưc mt ngưi bn rt thương tôi đă nói cho tôi nghe v nhng điu kỳ diu mà Kinh Mân Côi đem đến cho con ngưi. Lúc đó tôi cũng tp tành đc, đc v́ tôi yêu mến Đc M, đc v́ tôi mun t́m s kỳ l ǵ đó mà mi ngưi c ca tng.

 

Thiên Chúa và Đc M qu tht tuyt vi, các V đó biết đưc tâm t́nh ca tôi nên đă đ tôi t do th ḷng ḿnh và t do t́m hiu mt s tht. Tôi đă dn dn thích đc Kinh Mân Côi, nhưng nói rt tht ḷng là điu đu tiên tôi cn Kinh Mân Côi là tôi t́m đưc gic ng b́nh an trong Chúa ( trưc đây tôi rt thưng xuyên dùng thuc ng nhưng giác ng không bao gi đưc nh nhàng và nó c chp chn rt mt mi). Vi mt li kinh nhưng ta phi đc ti 10 ln, đc đu đn như vy rt d bun ng ( mà nht là đi vi tôi, c̣n mi nguyên xi th́ làm ǵ biết chiêm nghim hay ngm nh́n, lúc đó mi khi bt đu đc kinh Mân Côi là tôi cu nguyn xin dâng ngưi tôi yêu lên cho Đc M ǵn gi, ch mi vy và đc nhưng tn trong tim tôi th́ tôi cũng tht s mun làm thế đ Đc M vui v́ tôi quư Đc M lm). Thế là tôi c đc như vy v́ tôi nghĩ tht đơn gin là tôi đc kinh th́ tôi đưc rt nhiu. Đưc ng ngon, khi ung thuc, đưc Đc M gi ǵn ngưi ḿnh yêu thương và quan trng nht là tôi đă t́m đưc cách làm vui ḷng Đc M.

Đc ti đây chc Quư V cũng bun cưi lm v́ tôi quá ngc và cũng có ngưi s cho là tôi thc dng, v́ làm ǵ cũng mong li dng, mong hưng đưc ǵ đó cho bn thân ḿnh ch không h nghĩ cho ngưi khác. Quư v nghĩ cũng đúng v́ tôi vn rt đa nghi, môi trưng làm vic ca tôi ch thy ṭan là s gi di, xo trá, la đo. Tôi đă làm vic và tiếp xúc vi môi trương như vy th́ liu tôi có d dàng tin ngưi khác hung chi Chúa và Đc M li tn đâu đâu. Nếu ln đó Chúa không cu tôi th́ ti gi tư tưng tôi vn nghĩ không đp v Đo Công Giáo. Ngưi ta tin v́ đc tin v́ tm ḷng c̣n mun tôi tin th́ phi r ràng, mi chuyn phi phơi bày. Tôi rt cng ḷng, tôi con nhà Pht, tôi đi chùa nhưng trong thâm tâm ca tôi là làm ác th́ gp ác, ăn điêu ngoa, xo trá th́ chc chn gp hu qu xu. Con ngưi tôi có rt nhiu tính xu, thích phán xét ngưi khác v́ thế tôi rt s din. Bao nhiêu cái tính xu ca tôi đu đưc tôi che giu hết, có nhng lúc tôi rt đói nhưng nếu bn bè có hi th́ tôi vn tnh ri. Tôi thiếu thn trăm b nhưng tôi li luôn t ra ḿnh là ngưi đang rt n. Thái đ luôn bt cn và nht là tôi không bao gi biết cám ơn ai. Tôi rt ṣng phng, tôi giúp ai th́ khi ngưi đó có dp giúp li tôi. Tôi không h biết mang ơn ai c. Nói mt chút v tôi đ Quư v biết là chính con ngưi tôi khó thương như thế, cng đu như thế nhưng Chúa và M Maria không t b tôi. Chúa th́ ban ơn cu đ và hoán ci tôi c̣n M Maria th́ li dy d tôi mt cách êm ái du dàng đến ni tôi vâng nghe Li Ngưi lúc nào tôi không hay.
Gi
th́ tôi xin đưc nói v nhng điu kỳ diu ca Kinh Mân Côi mà sau mt thi gian đc tôi đă nhn đưc.

 

Truc hết là Năm S Vui

Khi tôi xin Chúa cho con đ
ưc khiêm nhưng th́ lúc nào đó tôi không biết là ḿnh đă biết cám ơn, cám ơn mi ngưi bng tm ḷng. Biết mi chuyn ḿnh đang làm đu là do Chúa làm, biết ḿnh không đưc t hào khi đưc cơ hi giúp đ ngưi nào đó và nht là luôn biết cám ơn Chúa mi khi gp bt c điu ǵ trong cuôc sng.

Khi tôi xin Chúa cho bi
ết yêu thương ngưi th́ lúc đó tôi mi đưc ơn là yêu mến tt c mi ngưi mà trưc đó tôi không h có cm t́nh.

 

Tôi ví d điu này là điu mà tôi mi khi nghĩ ti c̣n git ḿnh . Đó là ngày trưc tôi rt ghét ngưi min Trung, trong đu tôi ngưi min Trung rt xu tính. H ch biết nghĩ làm cách nào đ hơn ngưi khác, h xét nét tng cái ăn, tính toán tng chút mt mi khi có dp. Tôi cũng có quen biết vài ngưi min trung và tht s h đă làm như vy trưc mt tôi. Trong mt tôi lúc đó tôi cho là h rt ti, chuyên ḅn rút và li dng ngưi khác. Tôi ghét cc kỳ. Ghét đến ni mà ngưi ăn xin đến xin tôi nhưng khi nghe tiếng min trung là tôi dt khoát không cho. Cho dù có thê thm ti đâu. Lũ lt ngoài min trung hàng năm tôi vn biết nhưng tôi đón nhn vi thái đ hng h, thm chí lâu lâu c̣n phán thêm mt câu là ti nó xu xa và ác đc nên tri cho ti nó chết bt. Nhn tâm ti mc đó th́ quư v cũng biết là tôi là con ngưi như thế nào ri. C̣n ngưi min Bc th́ tôi cũng chng ưa v́ chính nhng ngưi đó vào Saigon làm cho nhng ngưi dân Saigon phi lao đao v́ h chy vào Saigon làm tt c mi vic vi mc lương không th thp hơn, h đă làm cho ngưi Saigon chúng tôi phi cnh tranh tht khc lit trong cuc mưu sinh, ri nn la đo, giết ngưi cưp ca cũng đa phn là h tham gia. Tôi tht ghét cay ghét đng và luôn mong cho nó chết bt đ nhng ngưi min nam chúng tôi đưc yên b́nh.

Vy mà bây gi trong ḷng tôi t nhiên bt khóc khi thy nhng ngưi chy lũ, biết xót thương và biết cu nguyn cho h đưc Chúa ct bt gánh nng v́ chúng con đă không c̣n sc lc đ chng chi vi khc nghit thiên tai. Nht là tôi cũng biết rng mi khi cu nguyn th́ luôn xin dâng nhng ngưi ti li, nhng ngưi chưa biết Thiên Chúa và luôn cu xin Chúa tha th cho h nhng vic h đang làm là không đp ḷng Chúa và xin Chúa cho h cơ hi đ h biết ăn năn thng hi cho kp.

mu nhim Năm Sư Thương th́ tôi luôn xin cho con biết hăm ḿnh chu khó bng ḷng khi đc đến mu nhim Chúa Yêsu b đánh đ̣n.

Tôi có thêm m
t tính rt xu na là, mi khi tôi thy bun trong ḷng th́ hay kiếm c đ mua sm mt th ǵ đó mà nhiu khi mua v tôi chng biết làm ǵ, ri tôi c̣n có tính khi thy ai có th ǵ mà tôi thy thích mà tôi mua khong đưc th́ tôi li m c trong ḷng, khó chu, t dn vt, đau kh, nếu mà ngưi có vt tôi đang thích li là ngưi tôi không ưa th́ tôi trù cho ngưi ta b tai nn hay ǵ đó mt luôn. T́nh tôi xu cc kỳ. Vy mà gi đây tôi đưc ơn nhn biết rng tt c đu là do Chúa và ḿnh phi biết kim hăm nhng ham mun tm thưng đ không phm đc bác ái mà Chúa đă dy. Tôi biết tiết kim hơn, biết dành nhng phn tin nho nh ca ḿnh đ giúp mi ngưi không phân iết Nam, Trung hay Bc na.

Trên đây ch
là mt phn trong s nhiu điu kỳ diu mà Kinh Mân Côi mang li cho tôi và có mt điu mà theo tôi là cc kỳ tuyt vi. Đó là, khi chúng ta thưng xuyên đc Kinh Mân Côi th́ chúng ta đưc tuyt đi b́nh an, s b́nh an ca Chúa. Khi ta đă thm nhun Kinh Mân Côi th́ t lúc nào đó khi rơi vào mt hoàn cnh trc tr bt thưng th́ chính li Kinh Mân Côi s giúp ta vưt qua đưc nhng tr ngi mà nếu không có Li Kinh th́ ta rt khó vưt qua.

Đi
u cui cùng mà tôi xin nói thêm là. Kinh Mân Côi cũng đưc xem như là mt v bác s tâm lư rt tài ba. Kinh Mân Côi giúp cho nhng bc cha m b́nh an v́ con cái ca ḿnh v́ h tin rng con cái h đă đưc che ch khi s d. Giúp cho v chng biết nhưng nhn, d tha th và tin tưng nhau nht là biết chp nhn li lm ca ḿnh đ cùng nhau gi đưc hnh phúc ( sau này tôi s đưa ra mt nhân chng v biết sng theo li Kinh Mân Côi mà v chng anh ch đó càng yêu nhau nhiu hơn). Con cái th́ biết vâng nghe li hơn và hiếu thun hơn vi cha m ca ḿnh.Con ngưi vi nhau th́ d thương cm hơn, tha th hơn biết v́ tha nhân, biết đau trưc cái đau ca ngưi khác hơn. Tôi nghĩ là nếu mi con ngưi chúng ta, nếu biết nhn ra và chu khó un viên Linh Đơn này mi ngày mt tư xíu th́ xă hi chúng ta s rt tuyt vi.

Tôi r
t mong và tôi đang cu nguyn là mong sao sau khi Quư v dành chút thi gian quư báu đ đc bài chia s ca tôi th́ hăy cho tôi xin mt thi gian ngn quư báu ca Quư V đc Kinh Mân Côi. Đc v́ ṭ ṃ cũng đưc, đc đ xin b́nh an trong tâm hn khi ḿnh phi sng gia cuc đi đy bt trc này cũng đưc, hay đc đ xin Chúa hoán ci nhng đa con mà ḿnh bt lc v́ không dy d đưc, thm chí đc v́ ngưi chng ca ḿnh đang làm cho ḿnh đau kh. Tôi xin đoan chc vi Quư V, Quư v s thy nhng điu Quư V bó tay s đưc Chúa và M Maria m ra hết. Cũng nhng nh nhng li Kinh thân thương ca Quư V th́ s có biết bao con ngưi ti li đưc quay v vi Chúa và tuyt vi hơn na là nhng linh hn nơi luyn ngc s nương nh nhng li kinh ca Quư V mà đưc lên Thiên Đàng ca Chúa.

 

Tôi rt chân thành cám ơn Quư V đă dành thi gian quư báu ca ḿnh mà xem bài chia s ca tôi. Nguyn xin Thiên Chúa và Đc Maria luôn cùng chúng con.

Xin Chúa luôn ban ph
ưc lành và đng hành cùng chúng con, rút t s d ra s lành cho chúng con đ danh Cha đưc tôn vinh dưi đt cũng như trên tri. Amen!

 

Dương Túc Lynh