Lời Kinh Thiên Sứ

Tôi tớ lên ngôi Mẹ Chúa Trời
Nữ Vương truyền phép thánh Mân Côi
Dẫn đưa con thoát vùng tăm tối
D́u dắt chiên về bến thảnh thơi
Chào kính Triều Thiên muôn phúc lạ
Chúc khen Quyền Bính thánh ân Người
Lời kinh Thiên Sứ c̣n vang măi
Nhân loại đồng thanh khúc hát vui

Mừng kính Lễ Mẹ Lên Trời 15/08/2015
MK