SUY NIM CHÚA NHT 34 THƯNG NIÊN NĂM A L KITÔ VUA

Mt 25,31-46

LÀM CHO CHÍNH TA VY

Mt s v vua thi xưa, v́ mun biết đi sng thc tế ca dân

nên đă vi hành, nghĩa là ci trang làm thưng dân,

bí mt ra khi cung vua, không cho ai biết.

Vua c t́nh che giu thân phn tht s ca ḿnh,

v́ mun mt thy tai nghe nhng ǵ đang din ra trong nưc,

nh đó vua biết đưc dân t́nh, và lănh đo sao cho hp ư dân.

Vi hành thưng là hành vi ca mt v minh quân.

 

Bài Tin Mng hôm nay cũng cho chúng ta h́nh nh mt v vua.

Đây không phi là mt v vua trn thế,

mà là Vua Giêsu trong ngày Ngài tr li

ng trên ngai vinh hin, bng ta ánh vinh quang,

có tt c thiên s ca Ngài theo sau hu cn.

Muôn dân thiên h đông vô k đưc tp hp trưc nhan Ngài.

Vua Giêsu s là Đng tuyên b v s phn đi đi ca h.

Ngài tách bit mi ngưi thành hai nhóm, đng hai bên t hu.

Nhóm bên hu đưc gi là “nhng k đưc Cha Ta chúc phúc.”

Nhóm này đưc mi đến tha hưng Nưc Tri.

C̣n nhóm bên t là “nhng k b nguyn ra.”

H s phi chu cc h́nh muôn kiếp vi Satan.

Bi đâu có s khác bit kinh khng này nơi hai nhóm?

Vua Giêsu ly tiêu chun nào đ phân loi đôi bên?

Biết đưc tiêu chun này, chúng ta hy vng đưc ơn cu đ.

 

Có sáu vic bác ái đưc Vua Giêsu k ti bn ln:

Cho ngưi đói ăn, ngưi khát ung, ngưi trn tri áo che thân,

tiếp khách l đưng, thăm nom bnh nhân, đến vi tù nhân.

Mt ngưi đưc thưng hay b lun pht

tùy theo ngưi y làm hay không làm nhng vic y cho tha nhân.

Tha nhân đây là nhng k thiếu thn c hn ln xác.

H không ch cn cơm áo mà c̣n cn mt mái nhà,

cn đưc an i, đ nâng, cn đưc lng nghe, thăm hi.

Bt c ai dám ra khi ḿnh, ra khi nhng bn tâm v ḿnh,

đi x vi ngưi khác như mt phn ca chính ḿnh,

ngưi y đă gi đưc điu răn th hai mà Đc Giêsu nói đến.

 

Nhưng nét đc đáo và lư thú ca bài Tin Mng hôm nay

li nm ch Đc Giêsu đưa ra mt khng đnh bt ng.

Đó là: nhng k đói khát, rách rưi, vô gia cư, yếu đau,

thm chí c nhng k b giam cm tù ti,

đu là hin thân ca chính Ngài, là s hin din ca Ngài.

Ai giúp h là giúp Ngài, ai t chi h là t chi Ngài.

Mà ai t chi Ngài s b Cha Ngài không nhn vào Vương quc.

Chúng ta thưng quen vi h́nh nh mt Thiên Chúa oai phong,

mt Thiên Chúa giàu sang, luôn là Đng ban phát dư dt.

Chúng ta không quen vi h́nh nh mt Thiên Chúa nga tay xin,

Mt Thiên Chúa xu xí v́ túng nghèo, v́ bnh tt, v́ vp váp.

Vua Giêsu nhn ḿnh chính là đng Emmanuel l lùng.

Ngài chng nhng vi chúng ta,

mà c̣n nơi nhng anh ch em bt hnh, thiếu may mn.

Như thế Ngài vn quanh ta, gn ta đến ni ta có thế chm đưc.

Lúc nào ta cũng có th tiếp xúc vi Ngài: nuôi sng Ngài qua ngày,

cho Ngài trú ng trong nhà ḿnh, thăm ngài nhà tù, nhà thương.

Ngài không ch là Đng ban ơn trong nhà th,

mà c̣n là Đng đang xin ta tr giúp ngoài nhà th.

 

Vào ngày tn thế, hy vng chúng ta không b sng s mà nói:

“Ly Chúa, có bao gi con thy Chúa đói khát, l đưng, bnh tt…”

Vua Giêsu quyn năng đă đng hóa ḿnh vi nhng ngưi yếu,

mà Ngài gi là “nhng anh em bé mn nht này ca Ta đây.”

Ngài không vi hành, gi trang thưng dân như các v vua ngày xưa.

v́ Ngài hin din tht s nơi tng ngưi b xă hi coi thưng.

Chúng ta phi có kh năng thy đưc s hin din khó nghèo y.

Chúng ta s b xét x không phi v́ đă làm điu xu xa,

Nhưng v́ ti thiếu sót, không làm điu tt có th làm cho tha nhân.

 

 

LI NGUYN

 

Ly Chúa,

Xin ban cho chúng con ánh sáng đc tin

đ nhn ra Chúa hôm nay và hàng ngày,

nơi khuôn mt khn kh

ca tt c nhng ngưi b th thách:

nhng k đói, không ch v́ thiếu ca ăn,

nhưng v́ thiếu Li Chúa;

nhng k khát, không ch v́ thiếu nưc,

nhưng c̣n v́ thiếu b́nh an, s tht,

công bng và t́nh thương;

nhng k vô gia cư,

không ch t́m kiếm mt mái nhà,

nhưng c̣n t́m mt con tim hiu biết, yêu thương;

nhng k bnh hon và hp hi,

không ch trong thân xác,

nhưng c̣n trong tinh thn na,

bng cách thc thi li hy vng này:

“Điu mà ngươi làm

cho ngưi bé mn nht trong anh em

là làm cho chính Ta.”

 

                                     Thánh Têrêsa Calcutta