HC HI PHÚC ÂM CHÚA NHT 11 THƯNG NIÊN NĂM B - Mc 4,26-34

1.      Tin Mng Mác-cô chương 4 my d ngôn? Các d ngôn này ging nhau? Bài Tin Mng hôm nay gm my d ngôn? Có d ngôn nào đc sc ca riêng Mác-cô không?

Chương 4 ca Tin Mng Mác-cô có ba d ngôn: d ngôn ngưi gieo ging (4,3-9), d ngôn ht ging t mc lên (4,26-29), và d ngôn ht ci (4,30-32). C ba d ngôn này đu nói đến “ht ging” đưc gieo văi xung đt (Mc 4,3.26.31). Bài Tin Mng hôm nay gm hai d ngôn: d ngôn “ht ging t mc lên” là d ngôn đc sc ch có trong Tin Mng Mác-cô, c̣n d ngôn “ht ci” th́ có trong Tin Mng Mát-thêu (13,31-32) và Luca (13,18-19).

 

2.     Đc Mc 4,26.30. Đc Giêsu dùng nhng d ngôn đ nói v điu ǵ? 

Đc Giêsu dùng d ngôn vi nhng h́nh nh v ht ging đ nói v Nưc Thiên Chúa (Mc 4,26.30). Nưc Thiên Chúa là mt thc ti khó h́nh dung, nên Đc Giêsu dùng h́nh nh ht ging đưc gieo xung đt ri ln lên, đ nói v s phát trin kỳ diu ca Nưc Thiên Chúa.

 

3.     Đc Mc 4,27-28. Ht ging ln lên thành cây trĩu ht là do ai? Con ngưi có đóng góp ǵ không?

Mác-cô 4,27-28 nhn mnh đến vic ht ging ln lên thành cây lúa trĩu ht mà không do s can thip ca con ngưi. Ngưi gieo ht ch làm vic gieo ht vào lúc đu, và khi đến mùa gt th́ đem lim ra gt. Có v giai đon gia, ngưi đó chng can thip ǵ. Ht ging vn c ny mm và mc lên, dù ngưi gieo ng hay thc, đêm hay ngày. Nó ln lên theo cách thc mà ngưi đó không sao hiu đưc (Mt 4,27). Như thế ht ging tăng trưng không do n lc ca con ngưi cho bng là do hot đng ca Thiên Chúa trong tâm hn ngưi ta. Thiên Chúa cho đt có kh năng t nó (automátê) làm cho ht ging thành cây lúa trĩu ht, nghĩa là không cn đến n lc ca con ngưi (Mt 14,28). 

 

4.     Đc Mc 4,28. Cho biết ba giai đon tăng trưng ca ht ging.

Mác-cô 4,28 cho thy ba giai đon tăng trưng ca ht ging khi mc lên thành cây. Trưc hết, t ht lúa, cây lúa bt đu mc lên và lá lúa (khorton) xut hin. Kế đến, cây lúa tr đ̣ng đ̣ng, bt đu có bông lúa (stakhun). Cui cùng, bông lúa tr thành ht lúa đy đn (plêrê siton). Nưc Thiên Chúa cũng t t ln lên qua nhiu giai đon trong ḍng lch s.

 

5.     Đc Mc 4,29. “Mùa gt” tưng trưng cho điu ǵ? Đc Khi huyn 14,14-20

“Mùa gt” là mt li nói n d thưng dùng đ ch cuc phán xét ca Thiên Chúa vào ngày tn thế. Như vy, sau khi Nưc Tri tăng trưng và ln lên như cây lúa trĩu ht th́ cuc phán xét s xy đến. Dân Chúa s đưc cu đ, c̣n k thù ca Chúa s b xét x. Đc Khi huyn 14,14-16 ta thy h́nh nh ca Đng ng trên mây, tay vung lim đ gt nhng k đưc chn. C̣n Khi huyn 14,17-20, Đng này vung lim đ tiêu dit nhng k thù nghch ca Thiên Chúa.

 

6.     Đc Mc 4,31-32. Qua d ngôn ht ci, bn thy Nưc Tri có nét đc bit nào?

Qua d ngôn Mc 4,31-32, Đc Giêsu ví Nưc Tri như chuyn mt ht ci. Ht này đưc gii thiu như là ht nh nht trong các loi ht ging trên mt đt. Ht ci nh xíu đưc gieo xung đt, nào ng nó li ln lên và tr thành mt cây ln hơn mi th c cây khác trong vưn. Cây này tr sinh cành lá xum xuê đến ni chim tri có th đến làm t dưi bóng ca nó. Qua d ngôn này, Đc Giêsu cho thy Nưc Thiên Chúa có mt khi đu khá nh bé, khiêm tn, tưng như s chng gây đưc nh hưng nào trên trn gian. Tuy nhiên, Nưc này li ln mnh mt cách bt ng, và cui cùng tr nên ch da cho các dân tc trên mt đt nh sc sng mănh lit ca ḿnh.

 

7.     Đc Mc 4,33-34. Theo bn, khi Đc Giêsu dùng nhng d ngôn mà nói v Nưc Tri, th́ điu đó d hiu hay khó hiu đi vi ngưi nghe? Có ai nghe mà không hiu không? Đc Mc 4,11-12. Các môn đ có cn đưc gii thích thêm không? Đc Mc 4,10.33.

Da trên Mc 4,33, ta thy Đc Giêsu thưng dùng d ngôn đ nói li Thiên Chúa. Nói v Nưc Thiên Chúa là nói v mt thc ti phc tp: va có tính trn thế, va siêu vit, va đă bt đu trn gian này ri, va ch kết thúc trn vn vào ngày quang lâm. Bi đó Đc Giêsu đă dùng d ngôn vi nhng h́nh nh c th đ din t Nưc Thiên Chúa, nhm làm cho ngưi nghe hiu đưc “tùy theo mc h có th nghe” (Mc 4,33), nghĩa là tùy theo kh năng ca h . Ngưi nghe đây phi hiu là nhng ngưi khiêm tn m ḷng đ đón nhn mu nhim đưc ban. C̣n đi vi nhng ai cng ci và khép kín, “nhng k ngoài” (Mc 4,11), th́ h vn “không thy, không hiu” đưc d ngôn ca Đc Giêsu (Mc 4,12).

Tuy nhiên, mi d ngôn cũng ch nói lên mt nét nào đó ca Nưc Thiên Chúa, và đ hiu hết ư nghĩa sâu xa ca mt d ngôn th́ cũng không d. V́ thế  khi thy tṛ vi nhau, Đc Giêsu vn thưng gii thích thêm cho các môn đ v ư nghĩa các d ngôn (Mc 4,10.33).

 

8.     Đâu là nét lc quan ca bài Tin Mng Chúa Nht hôm nay?

Bài Tin Mng đem li cho ta nim lc quan, bt chp nhng du hiu cho thy Nưc Thiên Chúa m nht, tht bi hay biến mt trong thế gii ta đang sng. D ngôn đu cho thy Nưc Thiên Chúa không nm trong tay con ngưi. Trưc tiên, Đc Giêsu là ngưi gieo ht ging trên đt. Trong thi ca Hi Thánh, Nưc y vn phát trin và sinh hoa trái, có v như âm thm, không hoành tráng, và nm ngoài s kim soát ca con ngưi. Nhưng cui cùng vào thi Quang lâm, mùa gt đến như quà tng ca Thiên Chúa, vi muôn bông lúa trĩu ht. Trong d ngôn sau, Nưc Thiên Chúa cũng ln lên t mt khi đu khiêm tn, nh bé, đó là s v hot đng ca Đc Giêsu. Tri qua bao gian truân th thách, Nưc y đă tr nên mt Nưc ln, và là ch da cho mi dân tc.

 

 

GI Ư SUY NIM:

Bn nghĩ ǵ khi đc hai d ngôn v Nưc Tri trong bài Tin Mng này? Bn có thy Nưc Thiên Chúa đang âm thm ln lên trong thế gii hôm nay không? Bn có thy bàn tay Chúa đang hot đng trong nhng biến c ca thế gii không?