HC HI PHÚC ÂM CHÚA NHT 15 TN NĂM B                                                       Mc 6,7-13

1.  Đc Mc 1,16-20; 3,13-19 và 6,7-13. Bn có thy nhng đim chung trong ba đon Tin Mng trên không ? Bn có thy có s tiến trin ca các môn đ qua ba đon văn này không?

·       Mt đim chung ca c ba đon Tin Mng trên đó là: sau khi gi các môn đ đi theo ḿnh, Đc Giêsu đu mun sai các môn đ đến vi dân chúng. Ơn gi đi theo Đc Giêsu luôn đi kèm vi ơn gi đến vi tha nhân. Ngay t đu Ngài đă nói vi Simôn và Anrê: “Các anh hăy theo tôi, tôi s làm cho các anh tr thành nhng k chài lưi ngưi ta” (Mc 1,17). Ngưi ta là mt mc tiêu quan trng trong ơn gi ca các môn đ. Ri khi lp Nhóm Mưi Hai đ h vi Ngài, Đc Giêsu cũng mun sai các ông đi rao ging và có quyn tr qu (Mc 3,14-15). vi Đc Giêsu và đưc sai đến vi dân chúng, đó là hai yếu t làm nên ơn gi môn đ. Cui cùng, Ngài đă thc s sai h đi vào các làng vùng Galilê đ ging dy, tr qu, và cha bnh (Mc 6,7-13), sau khi h đă vi Ngài mt thi gian dài, nghe Ngài ging và chng kiến nhng phép l Ngài làm (Mc 1,21.29.35-38; 2,15-16.23 3,7-9.20; 4,10-25.35; 5,1; 6,1). 

 

2.  Ti sao Đc Giêsu sai các ông đi tng hai ngưi mt? Đc Đ nh lut 19,15  và Công v 3,1-15; 4,13-21; 11,25-26.30; 13,2-3.

·       Có th Đc Giêsu sai các ông đi tng hai ngưi mt đ h bc lót, nâng đ và bo v nhau khi đi đưng cũng như khi thi hành s v. Trong sách Công v Tông đ, hai ông Phêrô và Gioan cùng làm chng cho Đc Giêsu Giêrusalem (Cv 3,1-15 và 4,13-21). Sau này hai ông Saolô và Banaba cùng làm vic vi nhau Antiôkia (Cv 11,25-26.30; 13,2-3). Cũng có th vic sai đi hai ngưi mt là đ li chng ca h có giá tr pháp lư, v́ theo Cu Ưc, đ buc ti hay đ làm chng chuyn ǵ, cn có ít nht hai ngưi đàn ông nht trí vi nhau (Đnl 19,15; Ds 35,30).

 

3.   Đc Mc 6,8-9. Rt cuc, khi đi đưng, các môn đ đưc mang nhng ǵ và không đưc mang ǵ? So sánh vi Mt 10,9-10 và Lc 9,3; 10,4 có ǵ khác bit không?

·       Theo ch th ca Thy Giêsu Mc 6,8-9, các môn đ không đưc mang bánh, bao b hay tin git lưng, ch đưc mc mt áo trong, đưc đi dép có quai (sandal) và cm gy. Đó là tt c hành trang ca h khi đi đưng. Vi hành trang ti gin này, các môn đ b tưc mt mi ch da b́nh thưng ca nhng ngưi đi đưng xa. H có th b đói v́ không có bánh, không th mang theo nhng đ dùng cn thiết v́ không có bao b, không th mua đ cn dùng v́ không có tin. H cũng không có nhiu áo trong đ thay. Tuy nhiên, h đưc đi dép có quai, và có gy đ t bo v. Sau này, trong Mt 10,9-10 và Lc 9,3; 10,4 Thy Giêsu c̣n đ̣i hi hơn khi không cho h mang gy và dép.

 

4.  Đc Mc 6,10. Nếu đưc đón nhn, ti sao Đc Giêsu bo hăy li nhà đó cho đến lúc ra đi?

·       Nếu đưc mt gia đ́nh đón nhn, Đc Giêsu khuyên không nên b nhà đó đ qua nhà khác ch v́ nhà khác giàu có hơn, tin nghi hơn. Làm thế là gây chia r gia nhng ngưi tín hu, phân bit đi x giàu nghèo (x. Gc 2,1-13). Làm thế cũng là gây gương xu, v́ cho thy ḿnh c̣n b mê hoc bi vt cht dưi đt đang khi ḿnh rao ging v nhng giá tr tinh thn ca Nưc Tri. li trong mt gia đ́nh, đón nhn tt c nhng ǵ h cung cp v ăn , đ t đó đi phc v nhng gia đ́nh khác. Như thế đi vi các môn đ, gia đ́nh là tr s đu tiên đ h thi hành s v.

 

5.  Đc Mc 6,11. Nếu không đưc đón nhn, ti sao li giũ bi đt dưi chân? Đc Lc 10,10-12; Cv 13,51.

·       Nếu có nơi nào không đón tiếp, không chu nghe Tin Mng, th́ hăy b đi và giũ bi chân li (Mc 6,11). Giũ bi chân có th mang nhiu ư nghĩa. Đó có th là c ch cho thy ḿnh không mun liên h ǵ đến h na, ct đt mi tương giao, và h phi chu trách nhim v s t chi ca h (x. Cv 13,51). Đó cũng có th là li làm chng chng li h (Mc 6,11), khiến h có th b xét x vào ngày sau hết (Lc 10,11-12).

 

6.  Đc Mc 6,12-13. Các môn đ đă ra đi và đă làm nhng vic ǵ? Thy Giêsu có làm nhng vic đó không? Nh đâu Nhóm Mưi Hai làm đưc như Thy? Đc Mc 1,15.23-28; 5,1-17; 1,29-34.40-45; 3,1-6; 5,21-43.

·       Sau khi đưc Thy Giêsu sai đi, Nhóm Mưi Hai đă vâng li Thy lên đưng. Đây là ln đu tiên h đưc Thy sai đi thc s, dù ngay t ngày đưc gi đ vi Thy, Thy đă báo s sai h đi ri (Mc 3,14-15). Nhóm Mưi Hai đưc chia thành 6 nhóm nh. H đă làm đưc tt c nhng ǵ Thy Giêsu đă làm trưc đây: rao ging Nưc Thiên Chúa đă đến gn và kêu gi ngưi ta hi ci (x. Mc 1,15 // 6,12); tr nhiu qu (Mc 1,23-28; 5,1-17 // 6,13); và cha bnh cho ngưi yếu đau (Mc 1,29-34.40-45; 3,1-6; 5,21-43 // 6,13). H thành công v́ h đưc Thy sai đi rao ging (Mc 3,14), và Thy ban cho h quyn trên các thn ô uế (Mc 3,15; 6,7).

 

7. Đc Giêsu có mun sai Nhóm Mưi Hai vào các làng mc vùng Galilê không? Đc Mc 1,38. Trong Tin Mng Mác-cô Đc Giêsu có mun các môn đ rao ging Tin Mng cho mi dân tc khác không? Đc Mc 13,10; 14,9; 16,15.20.

·       Đc Giêsu đă mun cùng vi các môn đ đi rao ging cho các làng mc chung quanh vùng Galilê (Mc 1,38). Gi đây, Ngài c̣n mun sai h đi tng đôi mt đến các làng đó (Mc 6,6b-7). Như vy Ngài mun trưc tiên sai h đến vi đng bào ca ḿnh Israel. Nhưng trưc khi tn thế đến, Tin Mng c̣n phi đưc rao ging cho mi dân tc, nghĩa là cho dân ngoi, cho nhng dân không phi là dân Israel (Mc 13,10). Tin Mng phi đưc rao ging cho toàn thế gii, cho mi th to (Mc 14,9; 16,15). đây ta thy ưc mơ ln ca Đc Giêsu và Nhóm Mưi Mt đă vâng li thc hin (Mc 16,20).

 

8. Bn thy cách hot đng ca Đc Giêsu (rao ging Nưc Tri và cha bnh, tr qu) có áp dng đưc vào thi đi hôm nay ca Giáo Hi không?

·       Cách hot đng ca Đc Giêsu vn có th hp vi thi đi hôm nay. Giáo Hi không ch rao ging và mi sám hi, không ch đem thc ăn thiêng liêng cho linh hn con ngưi, Giáo Hi c̣n đ ư đến nhu cu ca thân xác na như đói khát, bnh tt… Giáo Hi c̣n đ ư đến nhng trói buc tinh thn mà con ngưi hôm nay đang chu đ gii phóng h.

 

 

Câu hi suy nim: Đc Mc 6,8-9. Bn hăy tưng tưng xem nếu Đc Giêsu sng vào thi đi chúng ta, Ngài s cho phép chúng ta đưc mang ǵ và không đưc mang ǵ khi sai chúng ta đi truyn giáo?

Đc Mc 6, 12-13. Nếu Đc Giêsu sng Vit Nam vào lúc này, Ngài s mi chúng ta làm nhng vic ǵ cho đng bào ca ḿnh?