HC HI PHÚC ÂM CHÚA NHT 17 THƯNG NIÊN  NĂM B              Ga 6,1-15

1.  Trong Tin Mng Gioan, nhng điu kỳ diu Đc Giêsu làm thưng đưc gi bng mt t đc bit: “du l” thay v́phép l”. Đc Tin Mng Gioan t chương 1 đến chương 6, bn có hay gp t “du l” không? Đc Ga 2,11.23; 3,2; 4,54; 6,2.14.26.30.

·       Biến nưc thành rưu là du l đu tiên Cana ca Đc Giêsu trong Tin Mng Gioan (2,11). Cha lành con ca mt viên quan là du l th hai cũng Cana (Ga 4,54). Tin Mng Gioan thưng dùng t du l (semeion) thay v́ phép l (dunamis) như các Tin Mng khác. Nhiu k đă chng kiến các du l Đc Giêsu làm, trong đó có Nicôđêmô (Ga 2,23 và 3,2). Trong chương 6, ta thy dân chúng đi theo Đc Giêsu v́ chng kiến nhng du l Ngài làm cho bnh nhân (Ga 6,2). Ngài c̣n làm mt du l na, đó là cho bánh hóa nhiu (6,14). Đám đông ch thy bên ngoài, nhưng h không thy đưc ư nghĩa sâu xa bên trong ca du l này (Ga 6,26), nên vn đ̣i Ngài làm mt du l khác t tri như Môsê ngày xưa (Ga 6,30).

 

2.  Đc Ga 6,1-4. Du l bánh hoá ra nhiu xy ra đâu, khi nào?

·       Vic Đc Giêsu hóa bánh ra nhiu đ nuôi dân chúng xy ra bên kia bin h Galilê (Ga 6,1), trên sưn mt ngn núi (Ga 6,3). Thi gian vào lúc sp đến đi l Vưt Qua (Ga 6,4). Tin Mng Gioan nhc đến hai l Vưt Qua Ga 2,13; 6,4 và nht là l Vưt Qua cui cùng trưc cuc Kh nn (Ga 11,55; 12,1; 13,1). Các Tin Mng Nht Lăm làm ta có cm tưng ch có mt l Vưt Qua trong thi gian Đc Giêsu đi rao ging Tin Mng thôi.

 

3.  Bn sách Tin Mng k li vic Đc Giêsu làm phép l bánh hóa nhiu bao nhiêu ln?

·       Phép l Đc Giêsu làm bánh hóa nhiu đ nuôi dân là phép l duy nht đưc k trong c bn sách Tin Mng. Hơn na, phép l này c̣n đưc k hai ln trong Tin Mng Mát-thêu và Mác-cô. Như thế nó đưc k c thy 6 ln (Mt 14,13-21; 15,32-39; Mc 6,35-44; 8,1-10; Lc 9,10-17; Ga 6,1-13). Điu đó cho thy phép l này có tm quan trng đc bit đi vi các tín hu thu ban đu. Đó là phép l cho mt s ngưi khá đông. Dù phép l này không d hiu, nhưng hn đây không phi là do Giáo Hi sơ khai ba ra.

 

4.  Có nhng đim khác bit ln nào gia Mc 6,35-44 vi Ga 6,1-15?

·       So sánh Mc 6,35-44 vi Ga 6,1-13, ta thy có nhng khác bit ln. Trong Tin Mng Gioan, Đc Giêsu là ngưi ch đng gi ư chuyn mua bánh cho dân (Ga 6,5-6), c̣n trong Tin Mng Máccô, các môn đ ch đng làm vic này (Mc 6,35-36). Trong Mác-cô, Đc Giêsu ra lnh cho các môn đ hăy cho dân chúng ăn, và Ngài đă trao bánh cho h phân phát (Mc 6,37.41). C̣n trong Gioan, Đc Giêsu ch đng hơn khi t tay trao bánh và cá nh cho đám đông (Ga 6,11). Trong Gioan, Đc Giêsu bo h thu li nhng mu bánh tha (Ga 6,12), điu này không có trong Mác-cô. Trong Gioan, sau khi dân chúng đưc ăn no nê, h tin Đc Giêsu là v Ngôn s và h đnh tôn Ngài làm vua (Ga 6,14-15), c̣n trong Mác-cô, không thy đám đông có phn ng ǵ.

 

5.  Có đim ging nào gia Ga 6,1-15 vi  sách các Vua quyn 2 , chương 4,42-44?

·       So sánh Ga 6,1-15 vi 2 V 4,42-44, ta thy có nhng đim ging nhau. Tiu đng ca ngôn s Ê-li-sha không tin hai mươi chiếc bánh lúa mch có th nuôi đưc c trăm ngưi (2 V 4,43). Ông An-rê cũng không tin năm chiếc bánh và hai con cá nh có th nuôi đám đông c ngàn ngưi (Ga 6,9). Nhưng cui cùng, trong c hai trưng hp, ngưi ta ăn no mà vn c̣n dư (2 V 4,44; Ga 6,12-13).

 

6.  Trong bài Tin Mng này có môn đ nào đưc nhc tên không? Có khi nào hai ông Anrê và Phi-líp-phê đưc cùng nhc đến tên không? Đc Ga 1,43-45; 12,21-22.

·       Có hai môn đ đưc nhc tên trong bài Tin Mng này: Phi-líp-phê và An-rê. C hai đu đi thoi vi Thy Giêsu. Riêng An-rê c̣n là ngưi gii thiu cho Thy mt em bé có bánh và cá (Ga 6,8-9).  Trưc đây An-rê là ngưi đă gii thiu Simôn vi Thy Giêsu (Ga 1,41), c̣n Phi-líp-phê th́ gii thiu Nathanael (Ga 1,45). Sau này, hai ông s là ngưi gii thiu nhng ngưi Hy-lp ( = dân ngoi) đến gp Đc Giêsu (Ga 12, 21-22). Xem ra hai ông này khiếu” gii thiu.

 

7.  Sau du l bánh hoá nhiu, dân chúng nghĩ Đc Giêsu là ai? Đc Ga 6, 14-15; Đ nh lut 18,15-19. Ti sao Đc Giêsu li rút lui lên núi mt ḿnh?

·       Sau du l bánh hóa nhiu, dân tin Đc Giêsu là V Ngôn s (Ga 6,14). Đây là v Ngôn s đc bit mà Thiên Chúa đă ha vi ông Môsê rng Ngài s ban cho dân sau này (Đnl 18,15-19). Dân chúng cũng tin v Ngôn s này là mt v Vua đến đ gii phóng dân tc khi tay Rôma. Tiếc thay đây không phi là s mng Cha giao cho Đc Giêsu, nên Ngài đă rút lui. Nưc Tôi không thuc v thế gian này” (Ga 18,36).

 

8.  Theo bn, đ có phép l bánh hoá nhiu, cn có nhng điu kin ǵ?

·       Da trên bài Tin Mng này, ta thy đ có phép l bánh hóa nhiu, cn có Đc Giêsu, Đng mun nuôi đám đông và có kh năng cho h đưc no nê. Nhưng cũng cn mt em bé có năm cái bánh lúa mch và hai con cá nh (Ga 6,9), v́ Đc Giêsu mun nuôi con ngưi bng chính thc ăn mà con ngưi hin đang có. Ngài cn s đóng góp nh nhoi ca con ngưi đ nó đưc nhân lên qua tay Ngài. Ngoài ra Ngài c̣n cn s gii thiu ca ông An-rê (Ga 6,8-9) và cũng cn s cng tác và vâng phc ca các môn đ. Hai ông Anrê và Philípphê đu không tin vào chuyn Thy tṛ có th nuôi đám đông trên núi (Ga 6,7.9). Tuy vy h đă bo dân ngi trên c, và đi thu li nhng miếng tha (Ga 6, 10.12-13). Mưi hai gi cho thy s có mt ca Nhóm Mưi Hai.

 

CÂU HI SUY NIM

Bn có kinh nghim ǵ v vic Chúa đă tng nuôi bn, chăm sóc bn nhiu ln trong đi, nht là lúc khó khăn? Ch mt chút đóng góp nh bé ca bn cũng có th đưa đến mt phép l ln lao? Bn có kinh nghim v điu này không? Theo bn, phép l bánh hóa nhiu có th xy ra trong cơn đi dch này không?