HC HI PHÚC ÂM CHÚA NHT 1 MÙA CHAY NĂM B                                        Mc 1,12-15

1. Ngay trưc khi và ngay sau khi Đc Giêsu b cám d, có nhng biến c quan trng nào xy ra trong cuc đi Đc Giêsu? 

·       Ngay trưc khi b Xatan cám d, Đc Giêsu đă chu phép ra bi ông Gioan Ty gi (Mc 1,9-11). Và sau khi b cám d và sau khi ông Gioan b np, Đc Giêsu đă bt đu đi rao ging Tin Mng trong min Galilê (Mc 1,14-15). Chu phép ra bi ông Gioan sông Giođan là biến c quan trng đi vi Đc Giêsu, v́ qua đó Ngài có kinh nghim nghe thy tiếng Chúa Cha nói vi ḿnh, và nh́n thy Thn Khí ng xung trên ḿnh. Lên đưng rao ging Tin Mng là biến c quan trng đi vi Đc Giêsu, v́ t nay Ngài chm dt giai đon làm th Nadarét kéo dài gn ba mươi năm (Mc 6,3), nhưng s tp trung vào s mng đi khp nơi loan báo v Nưc Thiên Chúa.

                                                     

2. Đc Mc 1,10.12. Cho biết nhng hot đng khác nhau ca Thn Khí nơi con ngưi Đc Giêsu.

·       Khi chu phép ra bi ông Gioan sông Giođan, Đc Giêsu b d́m xung nưc. Ngay sau khi Ngài lên khi nưc, Thn Khí như chim b câu ng xung trên Ngài (Mc 1,10). Đc Giêsu đă nhn đưc Thn Khí, đưc Chúa Cha xc du tn phong làm Mêsia đ đi loan báo tin mng (x. Is 61,1). Thn Khí vn vi Đc Giêsu luôn, và chính Thn Khí này đă đy (ekballei) Ngài vào hoang đa (Mc 1,12). Như thế chuyn Đc Giêsu đi vào hoang đa và đó sut bn mươi ngày, chu Xatan cám d, là chuyn nm trong ư đnh ca Thiên Chúa. Thn Khí vn vi Đc Giêsu trong thi gian bn mươi ngày trong hoang đa.

 

3. Theo bn, ti sao Thn Khí li "đy" Đc Giêsu vào hoang đa? Trong 40 ngày đó, Đc Giêsu làm ǵ?

·       Thn Khí hn có mc đích khi “đy” Đc Giêsu vào hoang đa. Trong nơi vng v này, Đc Giêsu đă có mt thi gian khá dài đ sng gn gũi thân t́nh vi Chúa Cha, lng nghe Cha đ biết v hưng đi sp ti ca ḿnh. V́ là “Con yêu du, làm Cha hài ḷng” (Mc 1,11), nên trong hoang đa, Đc Giêsu ch mun t́m biết ư mun ca Chúa Cha đ thi hành trong đi Ngài. Mt khác, trong hoang đa, bên cnh s hin din ca Thn Khí c̣n có s hin din ca Xatan. Nhim v ca Xatan là “cám d” hay “th thách” (peirazô) Đc Giêsu, nghĩa là lôi kéo Đc Giêsu đi theo con đưng ca nó, ngưc vi con đưng ca Chúa Cha. Trong cnh cô tch ca hoang đa, Đc Giêsu s chu s tác đng ca c Thn Khí ln Xatan. Ngài s phi chn mt hưng đi cho ḿnh.

 

4. Bn mươi ngày là khong thi gian bao lâu? Đc Sáng thế 7,4; Xut hành 24,18; 34,28; Dân s 13,25; 1 Samuel 17,16; 1 Vua 19,8.

·       “Bn mươi ngày, bn mươi đêm” là mt li nói thưng đưc dùng trong Cu Ưc đ ch mt khong thi gian tương đi dài: đó là thi gian trn mưa dn đến Đi hng thy (St 7,4), thi gian ông Môsê trên núi Sinai (Xh 24,18; 34,28), thi gian ngôn s Êlia đi đến núi Khôrép (1 V 19,8). Có khi Cu Ưc ch dùng li nói “bn mươi ngày”: đó là thi gian do thám đt Canaan (Ds 13,25), thi gian tên Philitinh đng ra thách thc dân Ítraen (1 Sm 17.16). Trong bài Tin Mng hôm nay, Đc Giêsu b cám d trong ”bn mươi ngày.” Khong thi gian gia biến c Phc sinh và Lên tri ca Đc Giêsu cũng là bn mươi ngày (Cv 1,3).    

 

5. Đi vi Đc Giêsu, Xatan là ai, nó làm ǵ? Đc Mc 1,13; 3,23. 26; 4,15; 8,33.

·       Trong Tin Mng Máccô, Xatan đưc nhc đến nhiu ln (Mc 1,13; 3,23.26; 4,15; 8,33). Ngay t khi Đc Giêsu chưa bt đu s v, nó đă cám d Ngài (Mc 1,13). Sau này nó c̣n khéo léo cám d Ngài qua môn đ Phêrô (Mc 8,33). Rơ ràng Xatan là k thù mà Đc Giêsu phi đi mt trong sut s v trn thế ca Ngài. Đ khai m Nưc Thiên Chúa trên trn gian, Đc Giêsu không th không bưc vào cuc chiến vi nưc ca Xatan. Nhim v quan trng ca Ngài là đy lui Xatan ra khi thế gii con ngưi, ra khi nhng ngưi b nó ám (Mc 3,23). Xatan cũng ly đi ht ging Li Chúa đưc gieo trong tâm hn con ngưi (Mc 4,15). Thánh s Máccô c̣n gi Xatan là Bêendêbun, là tưng ca các qu (Mc 3,22). Nhim v ca Đc Giêsu là tr qu (daimonia, Mc 1,34.39). Ngài c̣n cho các môn đ quyn này (Mc 3,15; 6,13). Qu c̣n đưc gi là các thn ô uế (Mc 1,23.27; 3,11).

 

6. Thánh Mác-cô có cho ta biết Đc Giêsu b cám d v chuyn ǵ không? Đc Mt 4,1-11 và Lc 4,1-13. Cui cùng Đc Giêsu có thng đưc cơn cám d đu tiên ca Xa-tan không?

·       Khác vi Tin Mng Mátthêu và Luca, Tin Mng Máccô không cho ta biết Đc Giêsu b Xatan cám d v điu ǵ, cũng không nói rơ Ngài có chiến thng th thách ca nó không. Tuy nhiên, qua nhng phép l tr qu ca Đc Giêsu sau này (Mc 1,23-27; 5,1-20; 9,14-29), ta biết rơ Ngài đă chiến thng Xatan. Sut c s v ca Đc Giêsu là mt cuc chiến không khoan nhưng vi Xatan, và Ngài luôn chiến thng qua nhng ln đui qu thành công. Vic Ngài t chi đ ngh ca Phêrô, chp nhn cuc Kh Nn theo ư Cha, là mt chiến thng ln trên Xatan (Mc 8,33).  

 

7. Đc Mc 1,13. Bn nghĩ ǵ v chuyn Đc Giêsu sng bên dă thú và có các thiên s phc v Ngưi?

·       Vic Đc Giêsu sng gia các dă thú cho thy Ngài như Ađam mi, sng trong vưn đa đàng hài ḥa vi các con vt này. Chúng như đưc thun hóa, không có nguy cơ hăm hi Ngài (x. Is 11,1-9). Các thiên thn phc v Đc Giêsu, điu đó cho thy Ngài là Con Thiên Chúa, Đng tri vưt trên h. Phc v đây thưng có nghĩa là đem li thc ăn như xưa thiên s đă đem thc ăn cho ngôn s Êlia (1 V 19,5-7). Tuy nhiên, phc v cũng có th mang nghĩa rng hơn.  

 

8. Theo bn, ti sao Giáo hi chn đc bài Tin Mng này trong Chúa nht th nht Mùa Chay?

·       Giáo hi cho đc bài Tin Mng hôm nay trong Chúa nht I Mùa Chay v́ nhiu lư do. Mùa Chay là thi gian chúng ta bưc vào cuc chiến ni tâm, nhn ra s có mt ca Xatan trong đi ḿnh, khám phá ra nhng cám d tinh vi ca nó, và t́m cách thng vưt chúng. Mùa Chay là thi gian chúng ta nghe li mi gi ca Chúa Giêsu: “Hăy hi ci và tin vào Tin Mng” (Mc 1,15). Hi ci là t b Xatan vi nhng quyến rũ ca nó, t b ti li vi nhng khoái lc kèm theo, t b nhng khuynh hưng xu đă có t lâu. Mùa Chay là thi gian sng tĩnh lng, cu nguyn, chay tnh đ chiến đu, và biết ḿnh s chiến thng như Đc Giêsu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

GI Ư SUY NIM: Đc Giêsu ging các ti nhân khi xếp hàng đ lănh phép ra ca Gioan. Ngài cũng ging chúng ta khi chu cám d trong hoang đa. Đâu là nhng cám d bn thưng gp trong cuc sng mi ngày? Làm sao bn có th thng đưc nhng cám d y?