HC HI PHÚC ÂM CHÚA NHT 1 MÙA VNG TN B

Mc 13,33-37

(Bien Soan: Lm. Nguyen Cao Sieu, S.J)

·       Li mi gi nào đưc nhc đi nhc li trong bài Tin Mng này? Đc Mc 13,33.34.35.37.

·       Ti sao phi canh thc hay tnh thc luôn luôn ? Đc Mc 13,33.35-36.

·       Qua bài Tin Mng này, Đc Giêsu nhc nh ai phi canh thc? Đc Mc 13,3.33.35-37.

·       “Ng” nghĩa là ǵ? Đc Ep 5,14; 1 Tx 5,6-7.

·       Đc Mc 13,34-36. “Canh thc” nghĩa là ǵ? Đc thêm Lc 12,35-40.

·       Đc Mc 14, 32-42. Có bao nhiêu đng t “canh thc” và “ng” trong đon Tin Mng trên đây? Theo bn, các môn đ thc vi Chúa có d không?

·       Ti sao Giáo hi cho chúng ta đc bài Tin Mng này trong Mùa Vng?

·       Đc Mt 24,45-51; 25,14-30; Lc 12,42-48; 19,11-27. Đâu là thái đ cn có khi ch Chúa tr li?

 

GI Ư SUY NIM: Nếu Chúa cho tôi biết khi nào tn thế hay khi nào tôi chết, th́ tôi s chun b như thế nào? Đi vi các môn đ trong Vưn Du, tnh thc không h d, dù h rt c gng. Trong thi bui hôm nay, nhng ǵ thưng làm tôi mê ng?

 

PHN TR LI

·       Trong bài Tin Mng này, Đc Giêsu mi gi mi ngưi canh thc. Đng t “canh thc” (grêgoréô) đưc nhc đến ba ln trong các câu 34, 35 và 37. Hai câu 35 và 37 mnh lnh cách: “Hăy canh thc !” Câu 34 cũng là mt mnh lnh h́nh thc gián tiếp: …”ra lnh cho ngưi gi ca phi canh thc.” Nếu hiu theo nghĩa đen, “canh thc” có nghĩa là không ng. Ngưi gi ca đưc lnh là phi canh thc (câu 34), nghĩa là phi trng thái “thc” khi ch nhà tr v bt ng (câu 36). Ngoài ra, có mt đng t khác Mc 13,33, đó là đng t “tnh thc” (agrupnéô) mnh lnh cách. Đng t này cũng có nghĩa tương t như đng t “canh thc”. Cui cùng là đng t “coi chng” (blepô) Mt 13,33. Qua đng t này, Đc Giêsu nhc ta phi cnh giác trưc nhng biến c bt ng có th xy ti. Đng t “coi chng” đưc dùng bn ln trong Mc 13. Coi chng ko b lưng gt (Mc 13,5), coi chng trưc cơn bách hi (Mc 13,9), coi chng nhng ngày gian nan s đến (Mc 13,23).            

·       Đc Giêsu đ̣i ta phi canh thc hay tnh thc và Ngài đă đưa ra lư do, din t bng liên t “v́” (Mt 13,33.35).  Phi canh thc luôn “v́ anh em không biết khi nào thi y đến” (câu 33). “Thi y” (ho kairos) là ngày tn thế hay ngày Ngưi Con quang lâm. Chính Đc Giêsu là Ngưi Con (ho huios) cũng không biết khi nào ngày này xy đến. Phi canh thc “v́ anh em không biết khi nào ch nhà s đến” (câu 35). Nói chung, ta có thái đ canh thc là v́ ta tin chc Đc Giêsu s tr li trong vinh quang, nhưng ta li không biết chc khi nào Ngài tr li.

·       Khi đc Mc 13,3 ta thy Đc Giêsu ging bài v thi cánh chung này trên núi Ô-liu cho bn môn đ Phêrô, Giacôbê, Gioan và Anrê. Vy nhng t “anh em” trong bài Tin Mng này hn là đ ch v bn môn đ trên. Tuy nhiên, bài ging này cũng dành cho các môn đ khác, thm chí cho mi ngưi chúng ta, như Đc Giêsu nói cui bài ging: “Điu Thy nói vi anh em đây, Thy cũng nói vi mi ngưi: ‘Hăy canh thc!’ (Mc 13,37). 

·       Trong d ngôn, ông ch nhà ra lnh cho ngưi gi ca phi canh thc (câu 34), ko ông v bt ng mà li thy đang ng (câu 36). Ngoài nghĩa đen, ng c̣n đưc hiu theo nghĩa bóng. Có khi “ng” đưc dùng đ ch cái chết th lư (Ga 11,11-14; 1 Tx 5,10). Theo thánh Phaolô, chúng ta là con cái ánh sáng, con cái ban ngày. Chúng ta không thuc v ban đêm, cũng không thuc v bóng ti. Bi đó ngài khuyên chúng ta “đng ng, nhưng hăy canh thc và sng tiết đ” (x. 1 Tx 5,5-7). Đi sng mi ca kitô hu là sng như con cái ánh sáng, không thông đng vi nhng vic ca bóng ti, nên có li khuyên: “Tnh gic đi, hi ngưi đang ng ! T cơi chết, tri dy đi nào !” (x. Ep 5,8-14).

·       “Canh thc” là luôn sn sàng như ngưi gi ca, v́ ông ch có th đến vào bt c lúc nào. Đc bit ông ch có th tr v vào ban đêm, vào lúc ngưi ta d bun ng nht. Có bn thi khc trong đêm tương ng vi bn canh theo li tính ca ngưi Rôma: lúc chp ti (t 6-9 gi ti), lúc na đêm (t 9-12 gi đêm), lúc gà gáy (t 12 gi đêm đến 3 gi sáng) hay lúc tng sáng (t 3-6 gi sáng). Đ vào đưc trong nhà, ông ch cn đưc ngưi gi ca m cho, v́ ca khóa bên trong. D ngôn này ca Mác cô rt gn vi d ngôn Lc 12,35-40. Điu ông ch đ̣i hi là ngưi gi ca vn c̣n thc dù đêm đă khuya, và m ca ngay cho ch khi nghe tiếng gơ.

Ngoài chuyn v ngưi gi ca, bài Tin Mng hôm nay c̣n nói đến chuyn các đy t: “mt ngưi đi xa, đ nhà ca ḿnh li, trao quyn hành cho các đy t ca ḿnh, mi ngưi mt vic” (Mc 13,34). Thánh s Máccô đă không khai trin chuyn này, nhưng hai thánh s Mátthêu và Luca đă coi đây là mt d ngôn quan trng (Mt 24,45-51; 25,14-30; Lc 12,42-48; 19,11-27).

·       Trong Mc 14,32-42, Đc Giêsu nhc các môn đ “canh thc” các câu 34,37 và 38. Đng t “ng” đưc nhc 4 ln trong các câu 37, 40 và 41. Trong đon Tin Mng Vưn Ghếtsêmani, Đc Giêsu nhiu ln mi gi các môn đ “canh thc” vi Thy theo nghĩa đen, nghĩa là cùng qua mt đêm không ng vi Thy. Các môn đ đă không làm đưc như Thy mun. H ng li b́ sau khi ăn ba tic Vưt Qua, và khi đêm đă v khuya. Dù Thy ch xin h thc mt gi thôi (câu 37), h vn ng v́ mt h nng trĩu (câu 40). Đc Giêsu đă chp nhn s yếu đui ca h và chp nhn cô đơn trong cuc chiến ni tâm. Qu tht, “th xác li yếu hèn” (câu 38). Nhưng chính v́ không canh thc và cu nguyn mà các môn đ đă b chy (Mc 14,38.50).

·       Trong Chúa nht I Mùa Vng, Giáo Hi thưng cho đc bài Tin Mng v ngày Quang Lâm ca Chúa Giêsu. Mùa Vng không ch là thi gian sng tâm t́nh ch mong Đng Mêsia đến, như nhng ngưi Do-thái ngày xưa.  Chúng ta tin Đng Mêsia đă đến ri, Đng y là Con Thiên Chúa đưc sinh ra khiêm h Belem. Mùa Vng c̣n là thi gian các kitô hu thc s trông đi ngày Chúa Giêsu tr li trong vinh quang đ xét x k sng và k chết. Chúng ta mong ngóng ngày Quang Lâm như mt kết thúc trn vn cho toàn b kế hoch cu đ ca Thiên Chúa.

·       Thái đ cn có khi ch Chúa tr li: chu toàn nhng vic đưc Chúa trao (Mt 24,45-51; Lc 12,42-48) và tn dng mi kh năng Chúa ban đ sinh li (Mt 25,14-30; Lc 19,11-27).