HC HI PHÚC ÂM CHÚA NHT 2 PHC SINH NĂM B                                               Ga 20,19-31    

1. Trong đon Tin Mng này, Chúa Giêsu hin ra vi các môn đ khi nào?

·       Trong đon Tin Mng này, Chúa Giêsu sng li hin ra hai ln. Ln đu vào bui chiu ngày th nht trong tun, tc là chiu Chúa nht phc sinh (Ga 20,19). Ln th hai xy ra vào tám ngày sau (Ga 20,26), tc là mt tun sau, cũng vào ngày Chúa nht, tuy không rơ sáng hay chiu.

 

2. Đc Giêsu có báo trưc vic ḿnh s đến vi các môn đ không? Đc Ga 14,18.28.

·       Trong Tin Mng Gioan, Đc Giêsu coi cuc Kh nn sp đến ca ḿnh là cuc tr v vi Chúa Cha (Ga 13,1.3). “Thy phát xut t Chúa Cha, và Thy đă đến trong thế gian. Nay Thy li b thế gian mà đi đến cùng Chúa Cha” (Ga 16,28). Tuy nhiên, Ngài cũng nhiu ln nói đến vic ḿnh s đến vi các môn đ. “Thy ra đi và Thy đến vi anh em” (x. Ga 14,18.28). “Thy s gp li anh em, ḷng anh em s vui mng” (Ga 16,22). Khi hin ra vi các ông, Chúa đến và gp li các ông như Ngài đă ha.

 

3. Ti sao Chúa Giêsu phc sinh li cho các ông xem hai bàn tay và cnh sưn (x. 19,34)?

·       Chúa Giêsu ch đng cho các môn đ xem hai bàn tay và cnh sưn ca ḿnh đ h thy nhng vết thương gây ra do b đóng đinh và b đâm. T đó Ngài mun cho các môn đ biết rng Đng đang sng và đng gia h cũng chính là Đng đă chu đóng đinh và chết trưc đây my ngày. Ngài cho h xem cnh sưn v́ trong Tin Mng Gioan có k chuyn Ngài b đâm vào cnh sưn (x. Ga 19,34). Như thế Đng phc sinh vn mang trên thân xác phc sinh ca ḿnh nhng du tích ca cuc Kh nn, dù nhng vết thương y đă lành.

 

4. Đc Ga 20, 18-29. Ai là nhng ngưi đă đưc thy Chúa?

·       Trong Ga 20,18-29, đng t thy (horaô) đưc dùng nhiu ln. Nhng ngưi đă đưc thy Chúa phc sinh trong đon văn trên đây là ch Maria Mác-đa-la (Ga 20,18), mưi môn đ trong Nhóm Mưi Hai (Ga 20,20.25), ri đến ông Tôma (Ga 20,29). Thy Chúa phc sinh hin ra là mt kinh nghim quan trng. T kinh nghim gp g có tính cá v này mà các môn đ có th làm chng v s phc sinh ca Thy Giêsu, và dám chết đ loan báo s phc sinh y cho mi ngưi. Ông Tôma đ̣i thy các du đinh như mt điu kin đ ông tin (Ga 20,25). Nhưng Chúa Giêsu khng đnh rng ngưi không thy cũng có th tin, và đó là mt mi phúc (Ga 20,29).

 

5. Ti sao Chúa Giêsu phc sinh sai các môn đ lên đưng ? Đc Mác-cô 16,15.20; Mát-thêu 28,19-20; Luca 24,47-48; Gioan 20,21. Hai câu Ga 20,21 và Ga 17,18 có ǵ đc bit?

·       Chúa phc sinh hin ra đ nâng đ đc tin các môn đ sau nhng yếu đui và vp ngă. Hơn na, Ngài hin ra đ mc khi trn vn cho các môn đ biết Ngài là ai: Ngài là ngưi đưc Thiên Chúa Cha sai đến trn gian đ đem Tin Mng; Ngài đă chu kh nn và chu chết đ cu nhân loi, nhưng Ngài đă đưc Cha phc sinh và s đưc v vi Cha. Ngài đă hoàn tt s mng cu đ Cha giao cho ḿnh, nhưng Ngài cn các môn đ đem ơn cu đ đó đến cho dân Ítraen và cho mi dân tc trên mt đt. Chính v́ thế c bn sách Tin Mng đu k chuyn Chúa Giêsu phc sinh sai các môn đ lên đưng (Mc 16,15.20; Mt 28,19-20; Lc 24,47-48; Ga 20,21). Chúa Giêsu ư thc Chúa Cha là Đng đă sai ḿnh vào thế gian, nên trưc khi v vi Chúa Cha, Ngài cũng sai các môn đ vào thế gian đ tiếp tc s v (Ga 17,18; 20,21). Như thế ch có mt s v đến t Cha, đưc Cha trao cho Đc Giêsu, và Ngài trao li cho các môn đ, ri các ông c tiếp tc trao đi măi cho đến tn thế.

 

6. Đc Giêsu phc sinh thi hơi vào các ông (Ga 20,22), c ch đó cho thy điu ǵ? Ti sao Đng phc sinh trao ban Thánh Thn cho các môn đ? Đc Ga 14,26; 15,26; 20,21.23.

·       Trong Cu Ưc, sau khi nn ra con ngưi t bùn đt, Thiên Chúa đă thi hơi vào mũi con ngưi, đ nó tr thành mt sinh vt có s sng (St 2,7). Khi hin ra vi các môn đ, sau khi sai phái h đi, Chúa Giêsu phc sinh cũng thi hơi trên h, đ ban cho h sc sng mi là Thánh Thn ca Ngài (Ga 20,22). Thánh Thn rt cn cho nhng ngưi đưc Ngài sai đi (Ga 20,21), v́ Thánh Thn s tr nên v Thy dy cho h mi điu, giúp h nh li li Đc Giêsu đă dy (Ga 14,26) và giúp h làm chng cho Đc Giêsu (Ga 15,26). Ngoài ra, Thánh Thn c̣n cho h có kh năng tha ti, kh năng quan trng đ đem li s sng thiêng liêng cho các tín hu (Ga 20,23).

 

7. Bn nghĩ ǵ v thái đ ca Đc Giêsu đi vi ông Tôma đưc din t trong Ga 20,26-27? 

·       Mt tun sau, Chúa Giêsu phc sinh tr li như th đ gp riêng ông Tôma. Ngài không hi ông ti sao đă không có mt vi anh em vào Chúa nht tun trưc (Ga 20,24). Ngài cũng không trách ông v́ đă đ̣i hi quá đáng và không tin vào anh em (Ga 20,25). Ngưc li, Ngài mun đáp ng mi yêu cu c th ca ông (Ga 20,27). Rơ ràng Ngài không mun mt ông, như đă mt Giuđa (Ga 17,12). Ngài mun ông đi cùng mt nhp vi các ông khác, và có cùng mt đc tin như h. đây chúng ta có th thy s khiêm nhưng ca Đng phc sinh.

 

8. Đc Ga 20,28. Li tuyên xưng đc tin trên đây ca Tôma có ǵ đc bit? Đc Ga 1,1.

·       Có th coi li tuyên xưng đc tin ca Tôma Ga 20,28 là đnh cao trong Tin Mng Gioan. Ông tuyên xưng Thy Giêsu phc sinh là “Thiên Chúa ca con”. Điu này gi cho ta nh đến câu đu tiên ca Tin Mng Gioan, trong đó Ngôi Li đă đưc gi là Thiên Chúa (Ga 1,1). Ngôi Li y đă thành ngưi nơi Đc Giêsu Kitô (Ga 1,17). Ngài là Thiên Chúa Con Mt (Ga 1,18). Như vy đu và cui Tin Mng Gioan, ta thy tác gi khng đnh thiên tính ca Chúa Giêsu Kitô.

 

9. Gioan 20,29 là mi phúc dành cho ai?

·       Mi phúc Ga 20,29 dành cho chúng ta, nhng ngưi đă tin, tuy không đưc thy tn mt, chm tn tay vào Đng Phc sinh như các môn đ xưa. Tôma ch tin sau khi đưc Đng phc sinh hin ra và mi ông kim chng. Chúng ta tin dù không đưc Chúa hin ra, nhưng nh li chng ca các môn đ, nht là li chng ca mt ngưi cng ḷng tin như Tôma. Chính s cng ḷng ca Tôma li là mt bo đm cho nim tin ca chúng ta.

 

 

GI Ư SUY NIM: Theo bn, thái đ đ̣i hi ca ông Tôma trong Ga 20,25 có quá đáng không? Có khi nào bn gp mt ngưi ging Tôma trong nhóm hay h đo ca bn không? Khi gp mt Tôma như thế, bn mun bt chưc Đc Giêsu đim nào trong cách đi x vi ngưi y?