HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH NĂM C                                                     Ga 20,19-31 (Lm. Cao Sieu, SJ)

1.  Chúa Giêsu phục sinh vào nhà khi cửa đóng, và Chúa Giêsu cho các môn đệ xem tay và cạnh sườn : bạn thấy hai chuyện này có vẻ ngược nhau không?

·       Chúa Giêsu phục sinh vào nhà các môn đệ khi cửa đóng (Ga 20,19.26), rồi sau đó Ngài cho họ xem hai bàn tay và cạnh sườn của Ngài (Ga 20,20.27).  Điều đó cho ta thấy thân xác của Đấng phục sinh mang những nét có vẻ tương phản. Một mặt, Chúa Giêsu phục sinh có thể vào nhà khi cửa đóng, điều đó cho thấy thân xác phục sinh của Ngài không c̣n bị giới hạn bởi những điều kiện vật lư như thân xác chúng ta. Thân xác phục sinh của Chúa Giêsu là thân xác mới, đă được biến đổi tận căn. Mặt khác, thân xác đă được biến đổi ấy vẫn là một với thân xác của Chúa trong cuộc Khổ Nạn, v́ vẫn mang những dấu đinh ở hai tay và dấu đâm ở cạnh sườn. Như thế, thân xác của Chúa phục sinh tuy được biến đổi tận căn, nhưng vẫn là một với thân xác đă được Đức Maria sinh ra, đă chịu khổ h́nh và đă chết thật sự trên thập giá.

 

2.  Chúa Giêsu phục sinh ban b́nh an cho các môn đệ mấy lần trong bài Tin Mừng này? Tại sao Ngài chúc nhiều lần như vậy? Đọc thêm Ga 7,13; 9,22; 19,38. Đọc thêm Ga 14,27; 16,33. Đây có phải là một lời chúc không?

·       Chúa Giêsu chúc b́nh an cho các môn đệ ba lần trong bài Tin Mừng này (Ga 20,19.21.26). Chúc b́nh an (Shalom) là lối chúc b́nh thường của người Do-thái khi gặp nhau. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh hiện tại của các môn đệ, lời chúc này mang một ư nghĩa đặc biệt. Họ đang “sợ những người Do-thái,” sợ những nhà lănh đạo tôn giáo đă khiến Thầy Giêsu phải chết (x. Ga 20,19; xem thêm 7,13; 9,22; 19,38). Họ sợ đến mức phải đóng cửa, cài then. Nếu Thầy của họ đă chịu số phận như thế, th́ số phận của họ sẽ ra sao? Chúa phục sinh đến, ban cho họ ơn b́nh an mà chính Ngài đang có, để họ vượt qua nỗi sợ hăi, khép kín trên chính ḿnh, không dám mở ra với tha nhân. Thật ra, ngay trong bài diễn từ sau Tiệc Ly, khi biết cái chết đến gần khiến các môn đệ sợ hăi, Đức Giêsu đă chúc b́nh an cho họ rồi (x. Ga 14,27; 16,33).

 

3.  Đọc Ga 16,20-24. Bạn thấy đoạn văn này có hợp với niềm vui được nói đến ở Ga 20,20 không?

·       Ở Gioan 16,20-24, Đức Giêsu đă báo trước nỗi ưu phiền và nước mắt của các môn đệ khi Ngài đi về với Chúa Cha, qua việc được giương cao trên thập giá. Nhưng Ngài cũng báo trước là họ sẽ được hưởng niềm vui trọn vẹn khi Ngài gặp lại họ (Ga 16,20.22.24). Có thể nói lời tiên báo này đă được ứng nghiệm khi Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với họ và cho họ xem các vết thương nơi thân xác của ḿnh. Lúc đó niềm vui đă trở lại với họ (Ga 20,20).

 

4.  Khi các môn đệ sợ hăi, đóng cửa, Chúa Giêsu cuối cùng đă mời họ làm ǵ? Đọc Ga 20,21.

·       Sau khi chúc b́nh an hai lần và cho các môn đệ xem các vết thương ở tay và cạnh sườn, Chúa phục sinh đă sai phái các môn đệ lên đường (Ga 20,21). Ngài muốn họ mở cửa, ra khỏi căn pḥng đóng kín v́ sợ hăi, để can đảm nhận sứ mạng đến với con người trần thế. Chúa Giêsu đă hoàn tất sứ mạng Cha giao cho ḿnh (Ga 19,30). Nay Ngài muốn các môn đệ tiếp nối cùng một sứ mạng đó. Cha sai Thầy, Thầy sai anh em: như thế chỉ có một sứ mạng đến từ Cha, qua Chúa Giêsu mà đến với chúng ta. Chúng ta chia sẻ cùng một sứ mạng với Chúa Giêsu.

 

5.  Chúa Giêsu phục sinh thổi hơi để ban Thánh Thần cho môn đệ (Ga 20,22). Ngài ban Thánh Thần để làm ǵ? Dựa trên Ga 7,38-39, Chúa Giêsu đă được tôn vinh chưa?

·       Chúa Giêsu phục sinh là Đấng đầy tràn sự sống thần linh. Sau khi trao sứ mạng cho các môn đệ, Ngài thổi hơi thở sự sống của Ngài trên họ, để ban cho họ Thánh Thần mà Ngài đă hứa (Ga 15,26; 16,7), v́ không có Thánh Thần, không thể nào hoàn tất được sứ mạng. Gioan 7,37-38 cho biết Đức Giêsu chỉ trao ban Thần Khí cho những ai tin vào Ngài, sau khi Ngài được Cha tôn vinh. Sau khi được phục sinh, Chúa Giêsu đă trao ban Thánh Thần cho các môn đệ, như vậy Ngài đă bắt đầu được Chúa Cha tôn vinh rồi (x. Ga 20,17).

 

6.  Chúa Giêsu ban quyền tha tội sau khi ban Thánh Thần. Ơn nhận được Thánh Thần (Ga 20,22) có liên hệ ǵ với quyền tha tội (Ga 20,23)?

·       Thánh Thần là hơi thở sự sống của Đấng phục sinh (Ga 20,22). Khi nhận được Thánh Thần, các môn đệ có thể thông ban sự sống ấy cho người khác. Tội nhân là người mất sự sống. Các môn đệ trả lại sự sống cho họ qua việc tha tội. Trong kinh Tin Kính, chúng ta tuyên xưng Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống. Công thức Xá giải có câu: “và ban Thánh Thần để tha tội.”

 

7.  Dựa trên Ga 20,24-25.28,  bạn nghĩ ǵ về con người của ông Tôma?

·       Chúng ta không rơ tại sao ông Tôma lại vắng mặt khi Chúa phục sinh hiện ra với 10 môn đệ kia. Chỉ biết là Tôma đă cứng ḷng (Ga 20,27), từ chối tin vào lời chứng của nhóm: “Chúng tôi đă thấy Chúa!” Mặt khác, Tôma lại rất tin vào giác quan của ḿnh. Ông đ̣i kiểm nghiệm bằng mắt và tay, rồi mới tin. Tuy nhiên, ông đă mau mắn tuyên xưng đức tin khi ông thấy Chúa đến với ông (Ga 20.28).

 

8.     Đọc cả bài Tin Mừng này, cho biết Chúa Giêsu phục sinh đă tặng cho các môn đệ những món quà ǵ?

·       Qua bài Tin Mừng này ta thấy Chúa Giêsu phục sinh tặng cho các môn đệ của Ngài nhiều món quà. + Trước hết Ngài tặng sự hiện diện của chính con người Ngài. Ngài tự ư đến với họ khi họ đóng cửa v́ sợ hăi (câu 19 và 26). + Ngài tặng họ niềm vui khi cho họ xem những dấu đinh và dấu đâm nơi thân xác Ngài. Ngài muốn cho họ thấy : người đang đứng trước họ chính là người Thầy đă bị đóng đinh (c.20). + Ngài tặng cho b́nh an, điều mà họ đang cần (cc.19, 21, 26). + Ngài tặng cho họ sứ mạng, cho họ chia sẻ sứ mạng với ḿnh (c.21). + Ngài tặng cho họ Thánh Thần và quyền tha tội đi kèm (c.22-23). + Ngài tặng cho họ niềm tin vào Ngài, nhờ đó họ có sự sống vĩnh hằng (c.31).

 

 

CÂU HỎI SUY NIỆM: Chúa nhật II Phục sinh là Chúa nhật kính Ḷng Thương xót. Khi đọc Bài Tin Mừng này, bạn có bắt gặp những nét của ḷng thương xót của Chúa Phục sinh không?