HC HI PHÚC ÂM CHÚA NHT II THƯNG NIÊN B

Ga 1,35-42

        

1.      Đ ư nhng t “ hôm sau các câu Ga 1,29.35. Bài Tin Mng này nm vào ngày th my?

TR LI:  Có th coi Gioan 1,19-28 là biến c xy ra vào ngày th nht. Trong ngày này có phái đoàn t Giêrusalem đến đ điu tra ông Gioan Ty gi, và ông đă khiêm tn cho h thy ông là ai. C̣n Ga 1,29-34 là nhng chuyn din ra vào “hôm sau,” tc ngày th hai, trong đó Gioan Ty gi làm chng v Đc Giêsu, v́ ông đă thy Thn Khí t tri ng xung trên Ngài lúc chu phép ra ca ông. Vào “hôm sau” na, tc là ngày th ba, Gioan gii thiu Đc Giêsu vi hai môn đ ca ḿnh, và h đă đi theo Đc Giêsu và đă li nhà ca Ngài đến chiu ti (Ga 1,35-42). Rt có th, khi Anrê dn em ḿnh là Simon đến gp Đc Giêsu (Ga 1,40-42), th́ đó đă là ngày th tư ri.

 

2.     Đâu là nhng tưc hiu ca Đc Giêsu đưc nói  đến trong Ga 1,35-42? Cho biết ư nghĩa ca nhng tưc hiu y.” Đc thêm Ga 1,29.

TR LI:  Trong bài Tin Mng hôm nay, Đc Giêsu đưc gi bng ba danh hiu: Chiên Thiên Chúa, Rabbi, và Mêsia. Trưc hết, Gioan Ty gi đă gii thiu Đc Giêsu là Chiên Thiên Chúa cho hai môn đ (Ga 1,36). Ga 1,29 Gioan c̣n nói: Ngài là Chiên xóa ti trn gian. Trong Tân Ưc, Đc Giêsu cũng đưc gi là Con Chiên đă b giết, đă đ máu đ cu chuc muôn ngưi và hin đang sng (1 Pr 1,18-21; Kh 5,6-14). Sau đó, Đc Giêsu đưc hai môn đ gi là Rabbi, nghĩa là Thy (c. 38). H đă có thy là Gioan Ty gi, bây gi h coi Đc Giêsu như mt v thy mi. Cui cùng, ông Anrê đă gii thiu Đc Giêsu là Đng Mêsia, nghĩa là Đng Kitô (Ga 1,41). Mêsia có nghĩa là Đng đưc Thiên Chúa xc du đ làm mt s mng cho dân Chúa (x. Lc 4,18).

 

3.     Câu nói đu tiên ca Đc Giêsu trong Tin Mng th tư là ǵ? Đc thêm Ga 18,4.7; 20,15.

TR LI:  Câu nói đu tiên ca Đc Giêsu trong Tin Mng Gioan là: “Các anh t́m ǵ?” (Ga 1,38). Trong vưn cây Du, Ngài đă hai ln hi nhng ngưi đến bt ḿnh: “Các anh t́m ai?” (Ga 18,4.7). Sau khi đưc phc sinh, Ngài đă hi bà Maria Mácđala: “Bà t́m ai?” (Ga 20,15). Khi đt câu hi như thế vi đng t “t́m”, Đc Giêsu đă mi ngưi đi din đi sâu vào ni tâm, đ xem ai là ngưi ḿnh đang nhm đến. Không t́m kiếm th́ cũng không th t́m thy.

 

4.     Đc Ga 1,37-39. T́m nhng đng t cho thy nhng hành đng ca các môn đ trong đon này.

TR LI:  Trong Ga 1,37-39 hai môn đ ca Gioan đă làm nhiu hành đng. H đă nghe li gii thiu ca Gioan (Ga 1,37), và h chp nhn li gii thiu y nên đă đi theo Đc Giêsu (Ga 1,37). Nghe nói và đi theo là hai hành đng quan trng, đưc nhc li Ga 1,40. Có th coi đây là bưc đu tiến tŕnh tr nên ngưi môn đ. H đă hi v ch ca Thy: “Thy li đâu?” (Ga 1,38). H đă đến và xem ch y, và đă li vi Ngài t 4 gi chiu hôm y, tc gi th mưi (Ga 1,39). Đến, xem và li là nhng hành đng quan trng tiếp theo. Nhng hành đng này đưa hai ông đi sâu hơn trong vic hiu biết Đc Giêsu là ai.

 

5.     Đc  Ga 1,38b và 1,41. Cho thy hai môn đ đă tiến b trong vic hiu biết v Đc Giêsu.

TR LI:  Trong Ga 1,38b hai môn đ gi Đc Giêsu là Rabbi (Thưa Thy). Đây là li xưng hô bưc đu đi vi ngưi mà Thy Gioan đă gii thiu. H coi Đc Giêsu cũng là mt v thy như thy Gioan ca ḿnh. Li xưng hô Rabbi bày t s kính trng. C̣n trong Ga 1,41, sau khi đă gp và li vi Đc Giêsu, mt trong hai ngưi là ông Anrê đă bt đu tin nhn Đc Giêsu là Đng Mêsia hay Đng Kitô. Đi vi Anrê, Đc Giêsu không phi ch là mt v thy hay mt rabbi đáng kính, nhưng là Đng Mêsia đưc dân Do-thái trông đi t bao năm, Đng phi đến đ mang ơn cu đ, Đng mà Thy ca ḿnh là Gioan đă khiêm tn làm chng (Ga 1,26-34). 

 

6.     Đâu là hu qu ca vic Gioan Ty gi gii thiu Đc Giêsu cho hai môn đ ca ḿnh?

TR LI:  Khi gii thiu Đc Giêsu cho hai môn đ ca ḿnh nhân lúc Ngài đi ngang qua (Ga 1,35-36), ông Gioan Ty gi chp nhn đ hai môn đ y tr thành môn đ Đc Giêsu. Nhóm môn đ ca Gioan s gim đi hai ngưi. Sau khi hai môn đ ca ḿnh đi theo Đc Giêsu và mt hút, Gioan Ty gi đng đó mt ḿnh. Ông chp nhn chuyn này, ch v́ ông chp nhn s mng ca ḿnh là ngưi m đưng, ngưi làm chng cho mt Đng khác cao trng hơn ông vô cùng. Công vic ca ông là đưa mi ngưi đến vi Đng y, trong s đó có các môn đ đă gn bó vi ông. Gioan không coi đây là mt hy sinh mt mát, nhưng là nim vui (Ga 3,28-30).

 

7.     Đc  Ga 1,36-39. Bn có thy nhiu bưc dn đến cuc gp g này không?

TR LI:  Có nhiu bưc trong cuc gp g gia Đc Giêsu và hai môn đ, qua trung gian ca ông Gioan Ty gi. Nhng bưc này kết dính vào nhau thành mt chui. Nếu mt bưc b hng, c chui s b đt đon. Bưc 1: Gioan gii thiu Đc Giêsu cho hai môn đ ca ông (Ga 1,36). Bưc 2: hai môn đ đáp li bng cách đi theo Đc Giêsu (Ga 1,37). Bưc 3: Đc Giêsu quay li và hi: “Các anh t́m ǵ?” (Ga 1,38). Bưc 4: hai ông tr li bng cách hi nhà ca Đc Giêsu: “Thy li đâu?” (Ga 1,38). Bưc 5: Đc Giêsu mi h đến thăm nhà: “Hăy đến mà xem” (Ga 1,39). Bưc 6: trưc li mi ca Đc Giêsu, h đă mau mn đáp li. H đă đến, xem và li vi Ngài (Ga 1,39). Nói chung, s không có bưc sau nếu không có bưc trưc. Mt li mi bao gi cũng cn mt li đáp.

 

8.     Anrê đă gii thiu Đc Giêsu cho em ḿnh là Simon, và dn ngưi em ca ḿnh đến vi Đc Giêsu. Bn nghĩ ǵ v hành vi này?

TR LI:  Sau cuc gp g ti nơi Thy Giêsu đang , Anrê hnh phúc v́ đă gp đưc Đng mà ông tin là Mêsia, Đng mà dân tc ca ông đă trông đi t bao thế k. Anrê không mun gi cho riêng ḿnh nim vui quá ln này. Ngày hôm sau, ông mun chia s ngay hnh phúc y cho ngưi anh em rut tht ca ḿnh là Simôn. Ông đă t́m thy (heuriskô) ngưi em ca ḿnh, và đă gii thiu vi em: “Chúng tôi đă t́m thy (heuriskô) Đng Mêsia” (Ga 1,41). Sau đó ông dn Simôn đến gp Đc Giêsu. Anrê đă đi đúng con đưng ca Thy Gioan Ty gi. Ông đă gp, đă tin, nên đă gii thiu Đc Giêsu cho ngưi khác. Hơn na, ông c̣n dn ti nơi. Không ai có th gii thiu Đc Giêsu nếu đă không đích thân gp Ngài và tin Ngài. Không ai thc s gp Đc Giê su và tin Ngài mà li không mun gii thiu Ngài cho ngưi khác.

 

 

GI Ư SUY NIM: Gioan Ty gi gii thiu Đc Giêsu cho Anrê, ri Anrê li gii thiu Đc Giêsu cho Simon. Theo ư bn, đ tr thành mt ngưi gii thiu Đc Kitô, cn có nhng điu kin ǵ?