HC HI PHÚC ÂM CHÚA NHT 5 PHC SINH NĂM B (Ga 15, 1-8)                                                

1.  Đc Ga 6,35.48; 8,12; 9,5; 10,7.9; 10,11.14; 11,25; 14,6; 15,1.5. Bn thy các câu trên có đim nào chung? Qua các câu trên, bn thy Đc Giêsu t nhn ḿnh là ǵ?

Trong sách Tin Mng Gioan, Đc Giêsu thưng dùng nhng h́nh nh c th và gn gũi vi cuc sng, đ nói v bn thân ḿnh. Ngài hay dùng li nói: Tôi là (hay Ta là), li nói này không thy có trong các Tin Mng Nht Lăm. Ngài nói: Tôi là Bánh trưng sinh (6,35.48), là Ánh sáng cho trn gian (8,12; 9,5), là Ca (10,7.9), là ngưi Mc t tt lành (10,11.14), là Cây Nho tht (15,1.5) và là Đưng (Ga 14,6). Đây là nhng li nói n d (metaphor). Cũng có khi Ngài nói v ḿnh bng nhng thc ti tru tưng hơn: Tôi là S Sng li và là S Sng (11,25), là S Tht và là S Sng (14,6). 

 

2.  Đc li tt c các câu Kinh Thánh câu trên. Bn thy nhng ǵ Đc Giêsu nói v ḿnh, có liên h ǵ đến loài ngưi chúng ta không?

 

3.  Đc Ga 15,1 và 15,5. Bn thy hai câu này có ǵ khác nhau không? Đc Giêsu có phi là ngưi sng nhsng cho không?

 

4.  Đâu là công vic ca Chúa Cha, ngưi trng nho? Đc Ga 15,2-3. Cha ct ta các môn đ vi mc đích ǵ? Trong bài Tin Mng này có bao nhiêu cm t “sinh trái”? 

 

5. Trong bài Tin Mng này, có bao nhiêu cm t li trong”? Đâu là ư nghĩa ca cm t này?

 

6. T́m nhng câu trong bài Tin Mng này cho thy vic li có tính “hai chiu” (Ga 15,4.5; xem thêm Ga 6,56). Làm sao đ ta li trong Giêsu? Đc Ga 15,7.

 

7.  Đc c bài Tin Mng. Đâu là nhng hu qu ca vic không li trong Chúa? Ngưc li, đâu là nhng kết qu ca vic li trong Chúa? Theo bn, li trong Chúa có nhiu mc đ hay cp đ không? Hoa trái có tuỳ theo mc đ bn li trong Chúa không?

 

8.  Đc Ga 15,8. Đ tht s tr thành môn đ tht s ca Thy Giêsu, cn có du hiu nào? Đc Ga 13,35.

 

 

Câu hi suy nim: Trong cuc đi bn, bn có thy ḿnh đưc Chúa Cha ct ta không? Bn có thy b đau khi đưc ct ta không? Sau đó bn có thy cành nho ca bn sinh nhiu trái hơn không?