HỌC HỎI PHÚC ÂM CHÚA NHẬT LỄ HIỆN XUỐNG NĂM C                                                  Ga 20,19-23 ( Lm. Cao Sieu, SJ)

1.  Các môn đệ đóng cửa v́ sợ "người Do-thái". "Người Do-thái" ở đây để chỉ ai? Tại sao lại sợ họ? Đọc Ga 9,22.34; 12,42; 16,2.

·       Các môn đệ đóng cửa v́ sợ “người Do-thái”. “Người Do-thái” ở đây để chỉ những nhà lănh đạo Do-thái giáo, cụ thể là các thượng tế và nhóm Pharisêu (Ga 18,3; 19,21), đă can dự vào cái chết của Đức Giêsu. Tuy Philatô là người bắt Đức Giêsu chịu đóng đinh, nhưng một số các nhà lănh đạo Do-thái giáo phải chịu trách nhiệm về cái chết của Ngài. Các môn đệ sợ những kẻ đă giết Thầy ḿnh th́ cũng có thể cho ḿnh chịu chung số phận. Các môn đệ Chúa Giêsu sợ bị trục xuất khỏi hội đường, không được tham dự các nghi lễ của ngày sa-bát nữa (Ga 9,22.34; 12,42; 16,2).

 

2.  Tại sao Chúa Giêsu cho các ông xem tay và cạnh sườn? Đọc Ga 20,20; Lc 24,39-40. Ông Tôma có đ̣i ǵ khác không? Đọc Ga 20,25.27.

·       Chúa Giêsu phục sinh, sau khi chúc b́nh an, liền cho các môn đệ xem hai tay và cạnh sườn (Ga 20,20), c̣n trong Lc 24,39-40, Ngài cho họ xem hai tay và hai chân. Tay chân là những chỗ mang dấu đinh và cạnh sườn là chỗ bị người lính lấy giáo đâm (Ga 19,34). Khi cho các ông xem những dấu vết nơi tay chân và cạnh sườn, Chúa Giêsu muốn cho họ biết Đấng đang đứng trước mặt họ chính là Đấng đă chịu đóng đinh. Ngài đă chết và nay đă sống lại. Ông Tôma vắng mặt khi Chúa phục sinh hiện ra với các ông lần đầu. Ông không tin lời chứng của các môn đệ khác, và đ̣i phải có kinh nghiệm như các bạn của ông. Chẳng những ông đ̣i thấy các dấu đinh ở tay Chúa như các bạn, mà c̣n muốn chạm vào bằng ngón tay, và muốn đặt cả bàn tay của ḿnh vào cạnh sườn Chúa (Ga 20,25). Chúa đă hiện ra vào tuần sau để chiều ông (Ga 20,27).

 

3.  Hăy chứng minh là trong bốn sách Phúc âm, Chúa Giêsu phục sinh luôn sai các môn đệ lên đường rao giảng Tin Mừng.

·       Chúa phục sinh hiện ra để làm kiên vững đức tin của các môn đệ sau biến cố thập giá, và chữa lành sự phản bội của họ. Hơn nữa, Ngài hiện ra để sai họ lên đường. Cả bốn sách Phúc Âm đều thuật lại việc Chúa trao sứ mạng rao giảng Tin Mừng cho họ. Chúa sai họ đến với muôn dân để làm chứng (Lc 24,47-48), làm phép rửa và dạy dỗ (Mt 28,18-20). Trong Phúc Âm Mác-cô, Chúa sai họ đi khắp tứ phương thiên hạ để rao giảng Tin Mừng cho mọi thụ tạo, và ban phép Rửa (Mc 16,15-16). Trong Phúc Âm Gioan, Chúa Giêsu sai phái các môn đệ như Chúa Cha đă sai phái Ngài (Ga 20,21). Nói chung, khi Chúa Giêsu hoàn tất sứ mạng của ḿnh ở trần thế và trở về với Cha, Ngài muốn các môn đệ tiếp nối công việc của ḿnh, không chỉ ở nước Do-thái, mà trên toàn thế giới.

 

4.  "Như Cha đă sai phái Thầy, Thầy cũng sai phái anh em". Bạn suy nghĩ ǵ từ câu nói trên của Chúa Giêsu?

·       Qua câu nói của Chúa Giê su phục sinh: “Như Chúa Cha đă sai phái Thầy, Thầy cũng sai phái anh em” (Ga 20,21; x. Ga 15,16; 17,18), ta thấy chỉ có một sứ mạng bắt nguồn từ Chúa Cha, đến với Chúa Giêsu, rồi đến với chúng ta, để chúng ta được sai vào thế gian. Như thế chỉ có một sứ mạng duy nhất đến từ Thiên Chúa. Chúng ta hân hạnh được tham dự vào sứ mạng của Chúa Cha, cũng là sứ mạng của Chúa Giêsu. Trên thập giá, trước khi gục đầu trao sinh khí, Chúa Giêsu đă thốt lên: “Thế là đă hoàn tất!” (Ga 19,30). Quả thật Ngài đă hoàn tất phần công việc Cha giao cho Ngài, nhưng công việc loan báo Tin Mừng cho toàn thế giới chỉ mới bắt đầu. Chúa Giêsu ủy thác công việc ấy cho chúng ta hôm nay. Hơn nữa, Ngài c̣n ban cho ta Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ để giúp ta “làm chứng về Thầy” (Ga 20,22; 15,26-27).

 

5.  Trong Phúc âm Gioan, ai là Đấng sai Thánh Thần (= Thần Khí, Đấng Bảo Trợ) đến với chúng ta? Đọc Ga 14,16.26; 15,26; 16,7; 20,22.

·       Trong Phúc âm Gioan, dường như có một sự tiến triển về vai tṛ của Chúa Giêsu trong việc ban Thánh Thần (= Đấng Bảo Trợ = Thần Khí). Trong Ga 14,16, Chúa Giêsu xin Chúa Cha ban Đấng Bảo Trợ. Trong Ga 14,26 Chúa Cha sai phái Đấng Bảo Trợ đến nhân danh Chúa Giêsu. C̣n trong Ga 15,26 Chúa Giêsu sẽ sai Đấng Bảo Trợ đến từ nơi Chúa Cha. Trong Ga 16,7 đơn giản là Chúa Giêsu sẽ sai Đấng Bảo Trợ đến với anh em sau khi Ngài ra đi. Cuối cùng, Chúa Giêsu phục sinh đă thổi hơi trên các môn đệ và nói: “Anh em hăy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,22). Ta thấy càng lúc vai tṛ của Chúa Giêsu càng quan trọng hơn trong việc sai Thánh Thần đến với các môn đệ.

 

6.  Đọc Gioan 7,39. Khi nào th́ Thần Khí (=Thánh Thần) được trao ban? Đọc thêm Ga 20,22.

·       Trong Phúc Âm Gioan, Thần Khí (=Thánh Thần) chỉ được trao ban khi Chúa Giêsu được tôn vinh (Ga 7,39), nghĩa là sau khi Chúa Giêsu chết và phục sinh. Chính v́ thế khi Chúa phục sinh hiện ra với các môn đệ, Ngài đă thổi hơi thở của ḿnh trên họ và nói “Anh em hăy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,22). Trong Phúc Âm Luca, ta lại thấy một cái nh́n khác. Ngay từ đầu đă có nhiều nhân vật được “đầy Thánh Thần”, như Đức Maria, Gioan Tẩy giả, bà Êlisabét, ông Dacaria, và ngôn sứ Simêôn (Lc 1,15.35.41.67; 2,25).

 

7.  Đọc Ga 20,22-23. Có liên hệ ǵ giữa Thánh Thần và ơn tha tội không?

·       Chúa phục sinh trao cho các tông đồ quyền tha tội để ḥa giải con người với Thiên Chúa (Ga 20,23). Các giám mục kế vị các tông đồ, và các linh mục là những người cộng tác với các giám mục, được quyền ḥa giải này. Bí tích Giải tội hay bí tích Ḥa giải bắt nguồn từ Chúa Cha. Chúa Cha sai Chúa Con đến ḥa giải thế gian với ḿnh qua cái chết và sự phục sinh. Chúa Cha sai Chúa Thánh Thần đến để ban ơn tha tội (Ga 20,22-23).

 

8.  Hăy cho thấy Chúa Thánh Thần là Đấng "khiêm tốn". Đọc Ga 14,26; 15,26-27; 16,13-15.

·       Chúa Thánh Thần đóng vai tṛ “khiêm tốn”. Ngài giúp các môn đệ nhớ lại những điều Thầy Giêsu đă nói (Ga 14,26). Ngài làm chứng về Thầy (Ga 15,26). Ngài sẽ tôn vinh Thầy và sẽ loan báo cho họ những ǵ là của Thầy (Ga 16,13-15). Nói chung, những việc Thánh Thần làm là để giúp người tín hữu đến với Chúa Giêsu.

 

GỢI Ư CẦU NGUYỆN: Bạn có tương quan thân thiết với Chúa Thánh Thần không ? Bạn có thường xin Ngài soi sáng và ban sức mạnh không? Bạn có kinh nghiệm ǵ về việc Chúa Thánh Thần hoạt động trong đời bạn, trong gia đ́nh hay nhóm của bạn?