S gi ca Chúa Kitô

Gioan là v tiên tri được linh hng đu tiên đến đp tan s yên lng ca bao thế k trôi qua t đi tiên tri Malaki. S quan trng ca chc v ca ông được Luca nêu ra bng cách lit kê nhng chi tiết xác thc đnh v thi kỳ ca ông. Khi nói đến tên nhng nhà cm quyn chính tr và tôn giáo, ông đă cho biết trong thi y có sáu cuc b nhim, đ đưa dn ti tính cách ph thông ca Tin Mng. Vi thiên tài ca mt s gia, Luca đă liên kết câu chuyn ông k vi các biến c ca thế gii. Trước hết, ông phi nêu tên v hoàng đế đang tr v́ đế quc La mă là Xêda Tibêriô, ri ông k đến Philatô, tng đc x Giuđê, người đă mang mt vết nhơ muôn đi là k lên án t cho Chúa Giêsu, Hêrôđê Antipa, con người quyến d và sát nhân, con ca Hêrôđê đi vương, được b nhim cai tr x Galilê, Philipphê và Lyxania làm tng đc các x lân cn.

 

V phương din giáo quyn, ông nhc ti Anna và Caipha. Chưa bao gi có hai thượng tế cùng mt lúc. Vy Luca có ư ǵ khi nêu ra hai tên? Thượng tế là người đng đu Do thái c v phương din tôn giáo ln chính tr. Ngày xưa chc thượng tế được cha truyn con ni và măn đi, nhưng khi người La mă đến, chc v đó làm đu mi cho đ th gian ln. Kết qu là t khong năm 37TC-26SC đă có đến hai mươi tám thy thượng tế khác nhau. Anna hành chc thc th t năm 7TC-14SC. Cho nên khi y ông đă măn nhim, nhưng kế v ông là bn người con trai và Caipha là con r ông. Do đó, tuy Caipha là thượng phm đương chc, nhưng thc quyn vn trong tay Anna. V́ thế, sau khi Chúa Giêsu b bt đă phi điu đến ch ông trước tiên, du lúc đó ông không c̣n tước v ǵ. Luca đem ghép tên ông vào vi Caipha đ mun nói lên t́nh trng “bt thường” v tôn giáo thi y.

 

Mt bn danh sách ca nhng lănh t như thế cho ta thy s thoái hoá tt bc v đo đc ln tôn giáo lúc by gi và s cn thiết phi có mt người kêu gi Israel tr li th phượng và phng s Thiên Chúa.

 

V s gi y đă đến trong con người ca Gioan, con Giacaria. Sau mt thi gian dài tôi luyn bng k lut khc kh trong sa mc, ông đă xut hin vi mt s đip qu quyết t Thiên Chúa, lôi cun qun chúng đông đo đến thung lũng Giođan, đ nghe ging đo và tiếp nhn phép ra như mt du hiu và n chng cho ḷng ăn năn. Bn cht ca chc v ông làm ng nghim li báo trước ca tiên tri Isaia “Tiếng kêu trong hoang đa”, người được Thiên Chúa sai đến đ dn đường cho Đng Cu Thế đến. S chun b này có tính cách Đông phương: khi mt v vua đnh đi tun tra mt vùng nào trong vương quc ḿnh th́ sai mt v quan đi trước đ hô hào dân chúng sa sang đường sá. Ch trũng phi lp đy, ch cao phi bt xung, đường quanh co phi nn li cho thng, đường g gh phi sa cho êm. Cũng thế, Gioan được coi như s gi ca Vua, nhưng s sa son ca ông nhn mnh là s sa son tâm hn và đi sng. Như vy, mun cho người ta sn sàng tiếp nhn Chúa Kitô, nhng tr ngi đo đc cn phi dp sch, phi sám hi ăn năn và t b ti li. Luca đă kết thúc câu trích Isaia rng: “Và mi người s thy ơn cu đ ca Thiên Chúa”, đ phù hp vi tính cách ph thông ca Tin Mng. Vicka là mt trong sáu th nhân ti M du, được chính Đc M dy d, khi có người hi: “Theo cô biết, ăn năn tr li là thế nào?”.

·     Ăn năn hi ci là ư thc rng chúng ta đang sng trước mt Thiên Chúa, đêm cũng như ngày, và chúng ta chu trách nhim v tt c nhng ǵ thuc bn thân ta, cũng như nhng ǵ thuc quyn s hu ca ta. M đă đến kêu gi mi người thế hăy nghe theo các s đip ca M mà ăn năn hi ci. Sng trong ti qu là điu nguy him! Nhng tai ho ghê gm đang ch đi nhng k không quay tr v cùng Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa luôn tha th cho ta, du ti li đến như thế nào đi na. Không có ti nào quá ln đến ni Thiên Chúa không tha th được. T́nh yêu Thiên Chúa luôn măi ln hơn ti li chúng ta. Tt c nhng ǵ ta có th làm là nài xin. Đc M đến đ bo ta nài xin Chúa tha th ngay bây gi. M nhc li cho ta rng Thiên Chúa không bao gi t chi tha th cho bt c ai xin Người.

·     Và khi được hi v mc đ khn trương phi ăn năn, Vicka đáp: “Đc M phi khóc v́ nhng đa con ca ḿnh không biết Thiên Chúa, hoc quay lưng vi Thiên Chúa, hoc bt tuân các gii răn ca Người.

·     Ri sau khi được Đc M dt đi tham quan thiên đàng, luyn ngc và ho ngc, cùng vi Jakov, trong mt cuc phng vn, có người hi: “T khi thy ho ngc li cu nguyn ca cô có khác ǵ không?” Vicka đáp ngay: “! Dĩ nhiên là có. Bây gi tôi cu nguyn cho k ti li ăn năn hi ci. Tôi biết cái ǵ đang ch đi h, nếu h t chi quay tr v.

·     Vy điu ǵ xy ra đi vi k phm ti?

·     Hết thy chúng ta đu phm ti. Đó là lư do Đc M kêu gi ta làm hoà li vi Thiên Chúa và vi anh em ta, ch em ta, ngay t bây gi. Ta càng cng đu chng nghch đường li ca Thiên Chúa, th́ ta càng ri xa Nước Thiên Chúa. Và khi được hi: “Làm sao đ chúng ta quay tr li?”. Vicka cho biết: “Đc M bo rng bao lâu c̣n sng trên trn, ta c̣n có th tr li vi Thiên Chúa mi gi mi phút, bng cách ăn năn sám hi. Và cũng v́ thế, ăn năn hi ci không phi là mt vic nht thi, làm mt ln là xong. Đó là con đường xuyên sut đi người, và lúc đu, người ta có th gp nhiu khó khăn, v́ satan rt mnh, nó t́m mi cách đ cn tr vic ăn năn hi ci ca ta. Càng gp khó khăn ta càng phi cu nguyn. Ăn năn hi ci không th là chuyn trên đu môi chót lưỡi, song bng hành đng, bng t́nh yêu, mt công vic kiên tŕ mi ngày”.

·     C̣n Jakov, khi được hi ăn năn hi ci có ư nghĩa thế nào đi vi cu? Cu tr li: “Khi em c̣n nh, em ch biết sơ sơ v Thiên Chúa. Cũng có đi d l, đi nhà th, nhưng không bao gi thc s cm nghim được Thiên Chúa. Đi là ch do s thúc đy. Cn nht là Thiên Chúa phi sng trong ta. Em không cm nghim được điu y cho đến khi các cuc hin ra xy ra. Em có th nói ăn năn tr li là Thiên Chúa sng trong em và em nhn biết s y”.

·     Ri khi được hi: “Làm thế nào đ cm nghim được Thiên Chúa hin din trong đi sng? Jakov được Đc M dy, tr li: nh cu nguyn. Và như vy, phương thế đ ăn năn tr li đó là: dành thi gi đ cu nguyn.Bn đă sám hi như thế nào? Và quyết đnh mi ngày dành ra bao nhiêu thi gi đ cu nguyn?