Thánh l cho ngưi hiến xác din ra như thế nào?

1/25/2017 1:54:21 PM

Gii đáp ca Cha Edward McNamara, Ḍng Đo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưng Thn hc và giáo sư phng v ca Đi hc Regina Apostolorum (N Vương các Thánh Tông Đ), Rôma.

Hi: Con đă đc hun th v vic chôn ct và ha táng. Có ǵ nói v vic chôn ct mt người Công Giáo hiến xác cho nghiên cu y hc không? Làm thế nào vic “tưởng nh” người y có th được gi li trong Giáo Hi? - F. D., Mumbai, n Đ.

Đáp: Tr
ước hết, tôi nghĩ rng tht là cn thiết đ bàn v tính hp pháp ca s hiến xác như thế. Mc dù trong thi gian trước kia đă có s do d v đim này, Giáo Hi sau này đă cho phép người Công Giáo hiến xác cho nghiên cu khoa hc.

Đ
c Giáo Hoàng Piô XII, ngày 14-5-1956, đă nói chuyn vi mt nhóm chuyên gia v mt, và ngài đă gi ư rng "Công chúng phi được giáo dc. Công chúng cn phi được gii thích vi trí thông minh và s kính trng, rng vic đng ư mt cách minh nhiên hoc âm thm cho s thit hi nghiêm trng đến s toàn vn ca xác chết, v́ li ích ca các người đang đau kh, là không h vi phm s kính trng đi vi người chết”.

L
i nói y được lp li trong Sách Giáo Lư Giáo Hi Công Giáo, vn nói như sau trong s 2296:

"Vi
c ghép các b phn cơ th phù hp vi lut luân lư nếu các nguy him và ri ro v th xác và tâm lư nơi người cho, cân xng vi li ích ca người nhn. Hiến các b phn sau khi chết là điu cao quí đáng khen thưởng, và phi được khuyến khích như mt biu l t́nh liên đi qung đi. V phương din luân lư, không th chp nhn ly b phn nếu người cho, hoc nhng thân nhân có quyn, không minh th đng ư. Cũng vy, v phương din luân lư, không th chp nhn vic trc tiếp gây tàn phế hoc cái chết cho mt người, dù nhm mc đích kéo dài đi sng ca nhng người khác" (bn dch Vit ng ca Ban Giáo lư TGP Sài G̣n).

T
ương t như vy, Sách Giáo lư nói trong s 2301:

"V
phương din luân lư, được phép m t thi đ điu tra pháp lư hoc đ nghiên cu khoa hc. Vic hiến các b phn cơ th sau khi chết là vic hp pháp và đáng khen. Hi Thánh cho phép ha táng nếu vic này không phương hi ti đc tin vào s sng li ca thân xác” (bn dch, như trên).

Trong thông đi
p “Tin mng s sng” năm 1995, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đă gi vic hiến tng là mt ví d v "ch nghĩa anh hùng thường ngày".

M
t vài năm sau đó, ngài cũng nói rơ ràng v các giá tr ca vic hiến xác ca mt người cho khoa hc, khi ngài nói chuyn vi các tham d viên ca Khóa hp th Chín ca Hàn lâm vin Giáo Hoàng v S Sng ngày 24-2-2003.

Ngài nói: "T
t c, các tín hu và người không tin, đu tha nhn và bày t s ng h chân thành cho các n lc trong khoa hc y sinh hc, vn không ch được thiết kế đ làm cho chúng ta quen vi các s kỳ diu ca cơ th con người, nhưng c̣n khuyến khích các tiêu chun xng đáng ca sc khe và đi sng cho các dân tc trên hành tinh ca chúng ta".

Trong cùng m
t bài din văn này, ngài nói thêm: “Giáo Hi tôn trng và h tr nghiên cu khoa hc, khi nó có mt đnh hướng thc s cho con người, tránh bt kỳ h́nh thc công c hóa nào hoc hy dit con người, và gi ḿnh khi ách nô l ca li ích chính tr và kinh tế".

Trong tháng 10-2014, Đ
c Giáo Hoàng Phanxicô tiếp y ban cy ghép ni tng thuc Hi đng châu Âu, và gi hành đng hiến tng là "mt bng chng ca t́nh yêu chúng ta đi vi tha nhân”.

H
i đng Giám Mc Hoa Kỳ cũng tho lun vn đ "Hướng dn đo đc và tôn giáo cho các dch v chăm sóc y tế Công Giáo".

Nh
ư vy, nguyên tc chung v tính hp pháp ca vic hiến tng và hiến xác cho khoa hc được thiết lp khá tt.

Tuy nhiên, Giáo H
i cnh báo rng vic này phi luôn được coi là mt món quà, và rng thi hài con người không được s dng cho mc đích thương mi. Hơn na, Giáo Hi khng đnh rng thi hài phi được đi x vi s kính cn và kính trng.

Tài li
u gn đây v vic ha táng tái khng đnh nguyên tc đă được nêu trong mt s tài liu khác, rng hài ct ha táng nên được chôn ct cùng vi s tôn kính y như chôn ct các tín hu qua đi. V́ vy, thi hài, hoc tro trong trường hp ha táng, cn được chôn ct. Mt s giáo phn thm chí tng m táng, và dch v chôn ct cho các người hiến xác cho khoa hc na.

Trong h
u hết các trường hp, các cơ s tiếp nhn hài ct hiến tng đă thiết lp các qui đnh, vn tiên liu vic người ta tr li thi hài hoc tro ct đ chôn ct, sau mt thi gian qui đnh. Vic này là thường khong 12 tun, mc dù trong mt s trường hp đc bit, nó có th là sau mt hoc hai năm.

B
i v́ thường là không th có mt tang l vi thi hài ngay ít lâu sau khi chết, v́ điu này s làm cho thi th không c̣n phù hp cho mc đích nghiên cu, mt Thánh L tưởng nh mà không có thi th có th được t chc, đ phó thác linh hn ca người đă chết cho Thiên Chúa, và to dp cho gia đ́nh đ cùng thương khóc người đă khut.

Khi hài c
t được tr li cho gia đ́nh, mt Thánh L khác có th được c hành. Điu này có th được ly t phn th ba ca Thánh l cho người qua đi trong Sách L Rôma: "Các tưởng nh khác nhau”.

Ch
đ ca phn này nói: “Thánh l này có th được c hành, khi tin tc v cái chết được nhn đu tiên, hoc vào ngày chôn ct, ngay c trong Tun Bát nht l Chúa Giáng sinh, vào nhng ngày khi có mt L Nh Buc din ra, và vào các ngày trong tun, tr ra Th Tư L Tro và các ngày trong Tun Thánh"


Hiến xác nhân đo

0

By Sr. Bich Thu on 27/06/2015 Thn Hc

Trong xă hi ngày nay, vic nhiu ngưi đưc cu sng nh gan, thn đưc ly t mt ngưi hiến xác nào đó, và nhiu ngưi mù đưc thy nh giác mc ly t nhng ngưi đă chết là mt vn đ đáng quan tâm. Phi chăng, đây chính là mt quan đim tiến b ca nhng ngưi biết yêu thương, biết kính trng nhng ǵ c̣n li mà đó h cho là có ư nghĩa và hnh phúc?

1. QUAN NIM CA XĂ HI

Cách đây không lâu, khi mi bt đu phong trào ha táng, hu hết xă hi c̣n rt dè dt. Bây gi, vi phong trào hiến xác dù là mt s tiến b ca xă hi nhưng cũng c̣n quá mi m nên tâm lư nhiu ngưi Vit Nam không chp nhn. Đng thi, quan nim Á Đông c̣n nng v vic “cái chết toàn thây” cho nên vic gii phu t thi vi nhiu ngưi, nhiu gia đ́nh là điu cm k. Ngoài ra, ngưi ta không khi lo ngi v vic hiến tng các b phn cơ th d dn đến vic buôn bán các b phn ngưi. Trong phm vi bài này, ch xin đưc bàn v vn đ hiến xác nhân đo ca nhng con ngưi đă chết tht s.

Vi vic y hc phát trin th́ có th thy rng vn đ hiến xác, hiến mô tng, hiến b phn cơ th ngưi là mt vic nên đưa vào cuc sng. Bn thân vn đ này không làm nh hưng đến đi sng tinh thn sau khi chết, mà c̣n thun ḷng ngưi v́ nghĩa c cao đp, đáng trân trng và tôn vinh, v́ nó đáp ng nhu cu thc tế ca tt c nhng ngưi đang sng và v́ s phát trin ca khoa y hc. Tht vy, nhng ngưi hiến xác tht s cng hiến bng cái tâm ca ḿnh. Đây là cơ hi đ h – ngưi chết tng quà cho đi khi có ngưi cn thay thế. Cái chết ca h không cn tr h gieo mm cho s sng. Ngưc li, cái c gng cui cùng ca s sng ca h là hiến tng cái chết đ phc v cho s sng. Vi h, hiến xác cho y hc là đưc sng măi, đưc sng tiếp mt cuc đi khác ư nghĩa hơn.

2. GIÁO HUN CA GIÁO HI

S sng con ngưi là mt điu đáng quư. Thế nhưng, t bn cht ca ḿnh, con ngưi là loài phi chết. Như Đc Kitô đă chết đ mi ngưi đưc sng và sng di dào th́ ngưi Kitô hu cũng đưc mi gi hiến dâng mng sng ḿnh cho ngưi đng loi. Tht vy, nim tin ca chúng ta vào Tin Mng ca Đc Kitô đem li mt ư nghĩa hoàn toàn mi m v mu nhim s chết. Đó là khi chết, s sng ca chúng ta ch thay đi ch không mt đi. Nh Đc Kitô, s chết theo Kitô giáo có mt ư nghĩa tích cc như thánh Phaolô đă nói: “Đi vi tôi, sng là Đc Kitô và chết là mt mi li” (Pl 1,21). Theo nghĩa đó, vi nhng ngưi hiến xác th́ chết không phi là hết nhưng trong Đc Kitô, đó là mt phương thế làm cho ḿnh và k khác đưc phong phú di dào.

Mt nhà thn hc đă nói: “Vic hiến các b phn, trong nhăn gii thn hc, chính là cuc khi hành ra khi ḿnh, và chc chn s tr v vi chính ḿnh cách sung măn”. S t do hiến tng này to nên mt t́nh thân hu mi gia ngưi hiến tng và k lănh nhn. Ngoài ra, nh vic hiến tng các b phn ca ḿnh, ngưi quá c vn tiếp tc ơn gi Kitô hu ca ḿnh, nghĩa là s là mt con ngưi đi vi ngưi khác. V́ vy, Giáo hi đă công nhn, khuyến khích vic hiến xác và coi đó như là mt hành vi cao quư đáng khen thưng và có công phúc v́ biu l t́nh liên đi qung đi (GLHTCG 2296 và 2301). Đc Piô XII cũng nói: “Đng ư làm vic này là mt h́nh thc t ḷng bác ái Kitô giáo”. Do đó, đi vi nhng ngưi hiến xác th́ đây là mt s siêu thoát sáng to. H cm thy tht hnh phúc khi chút xương, tht c̣n li ca h cũng có th giúp đ xă hi theo cách ca nó.

3. NG DNG VÀO MC V

Là mt tu sĩ và cũng là mt ngưi trong ngành y tế, đă ít nht hai ln tôi đưc ngưi khác chia s ưc vng ca h là đưc hiến xác nhân đo sau khi chết. Đó là đng lc đưa tôi đến vic nghiên cu vn đ này. T nhng khon lut mà xă hi quy đnh cũng như s công nhn ca Giáo Hi v vn đ hiến xác làm tôi cm thy vic khuyến khích, đng viên cũng như giúp h biết nhng vic nên làm là cn thiết.

Đi vi nhng ngưi sng đi thánh hiến và nht là nhng ch em trong Ḍng, th́ ưc vng ca ch em v vn đ hiến xác có liên h đến chính B trên ca h. Nhng nghi thc trong Thánh l an táng ca h có l vn đưc din ra nhưng s nhanh chóng hơn, cũng như s hin din ca các ch em bên cnh h s không c̣n đưc đông đ v́ nhng qui đnh ca vic hiến xác. Thế nhưng, thiết nghĩ B trên nên tôn trng ưc nguyn ca ngưi ch em dưi quyn ḿnh đ giúp h tr nên đng h́nh đng dng vi Chúa Kitô hơn trong vic Ngài đă tri qua s chết như mt hành vi cui cùng ca ḷng vâng phc Chúa Cha. Gi đây, s cng hiến và hy sinh ca h tuy âm thm, lng l nhưng trong trái tim nhiu ngưi, h vn măi bt t.

Li tm kết: Xin đưc mưn li ca tác gi Anh Nam trong bài “Tâm Nguyn” đ dành tng nhng ai đă, đang và s mun hiến xác như mt hành vi ca ḷng bác ái:

Khi tôi nhm mt,
Đ
ng đ ánh sáng ca tôi li tt,
Hăy mang chúng t
i cho nhng ngưi mù,
Đ
i s phn cho hai ngưi bt hnh.

Khi tôi tàn hơi,
Xin đ
da tôi,
B
o bc mt h́nh hài,
Xoa d
u mt cơn đau cháy tht.

Khi hn tôi ra đi vĩnh vin,
Xin đ
xương tôi li vi đi,
Giúp đ
ng dy mt vài ngưi tàn tt,
Giúp t́m l
i công vic làm đă mt.

Khi tôi chết,
Xin đ
tim tôi đp tiếp,
Trong l
ng ngc mt đng bào,
Là ai? Tôi s chng bao gi đưc biết.

Sr. Thanh An