Chuyn M Du :

V́ sao cha Tomislav Vlasic hi tc ?

 

Có ai đó đă nói mt câu tht chí lư : “Ta phi có ḷng yêu mến s tht đến mc chp nhn s tht y cho dù nó t đâu đến!” V́ Chúa Giêsu chính là S Tht (Ga 14.6). Không nên ch xem vài bài báo thường đưa nhng tin tc git gân bóp méo, nhng thông tin sai lc, mt chiu…, nhiu khi c̣n do ác cm và thành kiến chi phi, mà vi vàng đưa ra nhng phê phán hay tuyên b bt công… Con người ai cũng có th sai lm, do đó phi t́m ṭi, hc hi, t́m hiu, và phi có ḷng trung thc đ tai nghe c hai tiếng chuông mà biết s tht.

Xin góp nht đây đó vài thông tin có uy tín, đ đưa ra mt tiếng chuông na v cu linh mc Tomislav Vlasic. Nht đnh không phi đ bênh vc hay bào cha cho ông, xin nh cho, nhưng đ làm cho sáng t s tht, ch nào đen ch nào trng, v́ mt s người đă da vào v hi tc ca ông mà mit th, bôi nh, bài bác mt cách hàm h s kin Đc M hin ra M Du (như đă nói bài trước “Chuyn cu linh mc Tomislav Vlasic…”).

1) THÔNG TIN TH NHT : Mt trong nhng điu người ta t cáo cha Tomislav Vlasic là ông phm ti thông dâm làm cho mt n tu mang thai, do đó ông b Toà thánh Vatican “pht” treo chén, ci b áo ḍng, hi tc. Truyn thng người Vit chúng ta luôn rt kính trng bc tu hành. V́ thế, h ai là người tu hành mà tu xut, ra ly v, th́ thường b dư lun chê bai, c̣n nếu đang ti chc mà “vượt rào”, mc vào chuyn t́nh ái, thông dâm th́ b kết án gay gt không thương tiếc. Chuyn ǵ khác, người ta có th b qua, ch chuyn này th́ không được. Cho nên chng cn biết đu đuôi ra sao, nhng li t cáo v chuyn thông dâm nói trên ca cha Vlasic, mt linh mc trước đây đă M Du, chc chn s là cơ hi người không ưa M Du nm ly đ phi bác công cuc ca Đc M đy. Nhưng s thc là thế nào ?

Cha René Laurentin, nhà Thánh Mu hc người Pháp, danh tiếng thế gii, đc bit chuyên nghiên cu v các cuc hin ra ca Đc M trên toàn thế gii, trong cun “Medjugorje… Testament” tháng 6 năm 1998, có viết như sau, được trích đăng trong Nguyt san L’Étoile de Notre Dame, s 179, tháng 8-2009, tr. 13-14 :

“Đc cha Peric 1 đă đưa cho tôi xem (năm 1998) h sơ cáo ti, do v (giám mc) tin nhim (là Đc cha Pavao Zanic) thiết lp chng Tomislav Vlasic 2. Tôi đến hi cha Tomislav Vlasic v nhng t cáo bôi nh y (diffamations), th́ cha không t bênh vc ḿnh, 3 cha ch nói: ‘Tôi t chi không mun đi vào ch đáy nước đc ngu bn thu đó. Tôi đ cho Thiên Chúa lo bênh vc cho tôi.’ Vy tôi – cha Laurentin viết tiếp – không bàn thêm ǵ v chuyn y na. (Cha Tomislav đă b Đc Giám mc Pavao Zanic Mostar t cáo là đă có con vi mt n tu… Sau khi điu tra, th́ thy là Đc Giám mc Zanic có l đă lm vi mt tu sĩ Phanxicô khác… Nhưng chúng ta li thy Đc cha Peric ly li li t cáo y… Vy vic y chính xác là thế nào ? ).

Đáng tiếc nht là nhng t cáo và bôi nh y li chiếm mt ch (quan trng) trong cuc chiến chng M Du và chng nhng nhân vt phc v cho công cuc đy phúc lc y. Chúng chng nhng con người tng thi hành nhng hot đng thiêng liêng và nhân đo tt lành – đc bit như cha Jozo Zovko – mà c thế gii đu đă biết đến. C cho đi là nhng v này có l đă phm sai lm th́ ti sao li mun cho k có ti phi chết 4 ch không đón tiếp đa con hoang đàng tr v ? Ti sao li cai qun ngược vi Tin Mng khi quay tr li vi nhng t cáo mơ h mà bng chng đáng kh nghi (và không chc chn). Chng l s bôi nh có th là mt đường li cai qun trong Giáo Hi Chúa Giêsu Kitô ?”

2) THÔNG TIN TH HAI : Vy cha Tomislav Vlasic là người thế nào và v́ sao cha li xin hi tc ?

Đon dưới đây trích lược tài liu ca Nguyt San L’Étolie de Notre Dame nói trên, tr.3-5 :

“Chúng ta đang vào ngày 17-08-1981, cha Jozo Zovko, Chánh x M Du va b bt giam… t́nh cnh tht trm trng sau 50 ngày (Đc M) hin ra mi chiu… Dân chúng đang kéo đến tng đoàn lũ đông đo. Giáo x đang b cú sc nng… 300 cnh sát có mt sn sàng đàn áp – Đi Hin Ra b cm không cho ai đi lên, v́ theo lnh chính thc ca nhà cm quyn ch được hành đo trong các nơi th t… (c th là trong nhà th).

“Cha Tomislav Vlasic đến M Du hôm nay, được sai đến đ tăng cường nhân lc cho vic gii ti… Cha phó x, Zrinko Cuvalo, hoàn toàn lúng túng. Cha Tomislav theo thói quen tính t́nh ca ngài, li không h hong ht : ngay bui chiu, ngài tường tŕnh v hoàn cnh cho cha Giám Tnh (đc trách v các tu sĩ Phanxicô ca tnh Mostar)…Cha Giám tnh đang t hi không biết phi làm ǵ đ hướng dn giáo dân, các tín hu và nhng k hiếu kỳ được trong b́nh an và trong cu nguyn gia nhng s đàn áp tàn bo này ? S b́nh tĩnh và sáng sut ca cha Tomislav gây n tượng mnh nơi ngài. Phi có mt quyết đnh : thế là cha Tomislav tc khc chp nhn được b nhim là người thế ch (substitut) 5 cha Chánh x b giam tù, trong liên h vi cha phó x. Mt linh mc Phanxicô khác, cha Pervan được b nhim làm Chánh x. Nhân đôi quyn chc như thế nhm tránh đng cho k nghch nhm vào mt đích duy nht…

“Như thế, k t ngày 17 tháng 08, cha Tomislav Vlasic cm cương điu khin giáo x cách khôn ngoan và cn mt. S đim tĩnh và gan d ca cha làm cho các k nghch cũng phi n v́. Ngài là con người ca ḥa b́nh, ca hành đng và kiên cường như các bc tin bi Phanxicô xưa trước s thng tr tàn bo ca quân Th sut 400 năm. Mc v ca cha ch có mt mc đích : Đem các giáo dân đến vi Thiên Chúa. Qui tt c vào đi sng ni tâm. Cha nương theo ơn sng đang canh tân giáo x c truyn này. Cha có bit tài thúc đy s cu nguyn, đi sng thiêng liêng, s dng các đc sng. Nhưng không áp dng nhng phương pháp ca phong trào Canh Tân Đc Sng mà cha thường tham d. Cha chp nhn tt c s canh tân các vic đc kinh, ln ht, và thánh ca truyn thng phát sinh t các cuc hin ra… Cha hướng dn các nghi l theo như Đc Trinh N yêu cu : Sau Thánh L là vic chúc lành và cu nguyn cho bnh nhân, và chu Ḿnh Thánh ngày th Năm, tôn kính Thánh Giá ngày th Sáu…(hin nay vn c̣n thi hành).

“Vi s đng ư ca cha Giám Tnh, cha dn dn đem các vic hin ra ḥa nhp vào vi Phng v. K t tháng Giêng 1982, các cuc hin ra hàng ngày (ca Đc M) s được đón tiếp trong gian pḥng nh b trng, sát cnh pḥng mc áo, bên kia bàn th chính. Gian pḥng này t đó được gi là “Nhà Nguyn Hin Ra”. Các th nhân vào đó mi chiu sau khi ln chui. Như thế, giáo x phi chp nhn hy sinh không được d, nhưng h hip ḷng bng cách đc kinh cu Đc M. Sau  khi cuc hin ra chm dt, các th nhân ra khi pḥng nh đó và cùng vi dân chúng đc 7 Kinh Ly Cha, Kính Mng, Sáng Danh do Đc Trinh N yêu cu. Tiếp theo là Thánh L và bài ging-giáo lư, được coi như chóp đnh ca nghi l st sng đó.

“Ba năm đó là mt thi gian ân sng, ca sư phm dy d, ca đào luyn sâu xa. Bui cu nguyn ca giáo x mc dù kéo dài lâu gi vn không làm nht nhng s hăng hái st sng. Nhng Nhóm cu nguyn được h́nh thành, trong s đó có Nhóm ca th nhân Ivan. 6 Ba trong s đó, cũng như hai em Th khi Jelena và Marijana, được cha Tomislav hướng dn.

“Đc Giám Mc s ti (Pavao Zanic) – trong my tháng đu năm 1981 đă công khai mnh m ng h các cuc hin ra – th́ đă hoàn toàn thay đi thái đ sau khi cha Jozo b bt, và sau khi Ngài b gi lên làm vic s cnh sát ti Sarajevo, đó Ngài b hăm do s phi chu cùng s phn như cha Jozo, nếu Ngài c̣n tiếp tc bênh vc các cuc hin ra. Ngài băi chc mt cách bt hp pháp cha Giám tnh đang qun tr các cha ḍng Phanxicô (bin pháp này đă b Ṭa thánh bác b). T đó Đc Cha Pavao Zanic khai trin mt cuc chiến không thương tiếc chng các cuc hin ra. 7  Cui tháng 4-1986, Đc Cha Pavao Zanic, sau khi đă thành lp mt U Ban gm toàn nhng nhân vt thù nghch vi cuc hin ra, đ tŕnh lên Thánh b Đc tin Rôma mt phán quyết tiêu cc ca Ngài v M Du, 8 nhưng đă b Đc Hng y Ratzinger (nay là Đương Kim Giáo ch Bênêđitô 16) bác b, đng thi không cho Đc Cha Pavao Zanic hp báo (đ công b phán quyết kia), và chuyn trách nhim (điu tra) v các cuc hin ra M Du sang cho Hi Đng Giám Mc Nam Tư. (Mt hành đng l thường đi ra ngoài tc l ca Ṭa Thánh).

“Cha Tomislav Vlasic được thuyên chuyn đi làm cha chánh x Vitina cách M Du 20 cây s. Năm 1987, cha di sang Ư và trong Tnh ḍng Phanxicô San Bernadino di Siena (l’Aquila), ti đó ngài thành lp cng đoàn “N Vương Ḥa B́nh, Tt c thuc v M - nh M Maria đến vi Chúa Giêsu.” (Chính lúc này, ngài bt đu tin tưởng vào mt người “ph n thn bí” thuc cng đoàn ngài, bà này t nhn đă được th khi, tc là nhn được “các s đip”). Các th nhân M Du không đng ư vi cách gii thích “các s đip ca Đc Trinh N” ( M Du) ca cha Tomislav Vlasic  9  v́ vn thường b hoà trn vi các “li tiên tri” ca bà thn bí kia, gây ra nguy cơ ln ln vi li dy ca Đc M M Du.

“Đc cha Ratko Peric, Giám mc hin ti ca Mostar, không h quên cha Tomislav Vlasic, và ngài đă lôi ra li h sơ cũ ca Đc Cha Pavao Zanic (tin nhim, và nay đă qua đi) chng nghch cha Tomislav Vlasic , đang khi cha này đă di sang Ư t 22 năm ri, không c̣n dưới quyn ca Đc Cha (và cũng không c̣n dính dáng vi M Du na). Vy mà tên cha Tomislav Vlasic được s dng bi Đc Cha Peric vi mc đích bôi nh công cuc ca M Du – và đă thành công !”

“Người ta t cáo cha Vlasic “đă truyn bá mt đo lư kh nghi không chính thng, đă git dây lèo lái các lương tâm, theo thuyết thn bí kh nghi, bt tuân phc các mnh lnh ban hành cách hp pháp”. Cũng b t cáo đă vi phm điu răn th sáu, tc thông dâm và đă có con.

“Mt sc lnh ca Thánh b Giáo Lư và Đc tin ban ngày 25-01-2008, được Đc Cha Ratko Peric loan tin, gm nhng bin pháp trng pht : cm cha Tomislav Vlasic không được coi sóc các linh hn, không được ging dy, không được can thip công khai, không được gii ti và mi h́nh thc vic tông đ, và đc bit không được tuyên b ǵ v M Du, phi b qun thúc trong mt tu vin...

“Như vy th hi cha Tomislav Vlasic có c̣n ǵ na đâu, đang khi b Đc Giám mc Ratko Peric hăm da đưa ra ṭa xét x, vic này chc chn s làm vy bn lên M Du ? Cha t chi không chp nhn nhng li t cáo kia và do đó cũng không chp nhn các bin pháp trng pht do Sc lnh nói trên ban b. (Vic đáng tiếc !). Và hu qucha chng c̣n con đường nào khác ngoài vic xin hi tc.” 10

- Trong mt li tuyên b vi hăng thông tn  ZENIT, th tư 29-07-2009 (ZENIT.org <http://www.zenit. org), Lm Francesco Bravi, Tng quyn ca ḍng Phanxicô (OFM) Rôma, đă xác quyết rng : “Chính cha Tomislav Vlasic đă xin Ṭa Thánh cho ḿnh t b chc v linh mc và được tháo g không nhng lut đc thân linh mc mà c̣n c các li khn ḍng. S vic này không phi do Toà Thánh x pht đương s.”  11

- V v cha Tomislav Vlasic, phn chúng ta nên nh li Chúa dy là không ai được làm quan án phán xét lương tâm người khác, ngoi tr mt ḿnh Thiên Chúa. Cũng nên nh cu nguyn cho ngài. Thiên Chúa nhiu khi cho phép xy ra nhng nghch cnh, nhưng tt c s được Người biến s d thành s lành cho nhng ai yêu mến Người (Rm 8.28), th́ v cha Tomislav Vlasic cui cùng cũng có th phc v cho kế hoch ca Thiên Chúa và quay ngược li làm vinh hin cho Người. Mong thay !

3) THÔNG TIN TH BA : Đi cuc ca Đc M M Du có b v lây không ?

Trong bài trước, có nói mt s người đă khai thác cơ hi này đ bôi nh M Du bng cách liên kết M Du vi các li lm ca cha Tomislav Vlasic. Nhưng h đă mc sai lm. Cha Tng quyn Ḍng Phanxicô trên đây xác minh : “Vic Đc Giáo Ch Bênêđitô 16 chp nhn cho cha Tomislav Vlasic thôi chc v linh mc không h là mt phán quyết trên cuc hin ra ca Đc Maria M Du.”

Dù Đc Giám Mc Ratko Peric có tuyên b ǵ đi na đ chng nghch M Du, th́ ta hăy nghe nhng tiếng nói ngược li. Đây mt tiếng nói t cp cao : Trong cun sách “Th nhân cui cùng ca Fatima”, xut bn năm 2007, Đc Hng Y Tarcisio Bertone, cu Bí Thư ca Thánh B Giáo Lư và Đc tin và đương là Quc v khanh Toà Thánh, có viết : “Nhng li tuyên b ca Đc Giám mc Mostar phn ánh mt ư kiến cá nhân, chúng không phi là phán quyết chung cc và chính thc ca Hi thánh. Và theo li tuyên b ca các Giám mc Nam Tư cũ ngày 10-04-1991, th́ ca vn đ ng cho các cuc điu tra tiếp tc. Trong khi ch đi, vn cho phép t chc các cuc hành hương tư nhân, và cho phép các linh mc đi theo lo vic mc v cho các tín hu. Tt c mi người Công giáo đi hành hương có th đến M Du, nơi tôn kính Đc M…”

Đc Hng Y Kuharic, đc trách chính ca các quyết ngh ca Hi đng Giám mc Nam Tư, đă xác nhn rng, Hi đng Giám Mc này đă quyết đnh : “Chúng tôi, nhng Giám mc, sau ba năm nghiên cu do U Ban (điu tra) thc hin, chúng tôi tuyên b M Du là nơi cu nguyn và là Đn thánh ca Thánh Mu Maria”. Thế nghĩa là chúng tôi không chng đi người ta đến hành hương ti M Du đ tôn kính Thánh Mu Thiên Chúa, trong đường li phù hp vi giáo hun và đc tin ca Hi Thánh.”

Ông Tiến sĩ Navarro Valls, phát ngôn viên ca Toà Thánh đă nói ngày 21-08-1996 vi Thông tn xă “News Service” : Vatican chưa h bao gi bo người Công giáo “Anh ch em không được đến M Du”. Vi các Giám mc, ch bo : “Không được t chc cuc hành hương cách chính thc” (nghĩa là ly danh Giáo Hi mà t chc), nhưng không th bo người ta đng đi, bao lâu chưa minh chng được là các cuc hin ra đó là gi ; vic này đến nay chưa h được công b. Vy ai cũng có th đến đó được.   

V́ thế, sut 28 năm qua, t 30 đến 40 triu khách hành hương, trong đó có c nhng Hng Y, Tng Giám Mc, Giám mc và hàng chc ngàn linh mc đă đến M Du, và đă nhn được các ơn hu thay đi đi sng, hay canh tân chc thánh ca các v, bng chng là các v đă đưa ra nhng chng t rt cm đng v M Du (khuôn kh bài này không cho phép thut li). Chng l my chc ngàn linh mc và nhng v chc sc cao cp đó đu ngu xun đến ni tin vào các S Đip ngy to, cũng như u mê đến ni tin vào các tiên tri gi ca M Du ?

Trước nhng người không tin vào s kin Đc M hin ra M Du, người ta hi th nhân Marija : có bun không ? Cô tr li :

"Đôi khi người ta hi có phi M tht s hin ra vi tôi không, nghe thế tôi bun lm. Không phi v́ thy h khó tin tôi, nhưng thy h khó tin rng v́ M yêu thương h mà đến thế gian này, rng Chúa Giêsu quá yêu thương chúng ta nên gi M ca Người đến vi chúng ta. V́ thế tôi bun, v́ nhng người y thiếu hiu biết v t́nh yêu ln lao ca Thiên Chúa. S hoài nghi ca h ngăn cn h lng nghe li ca M, đáp li li kêu gi ca M và sng mt đi sng mi vi Thiên Chúa.

"Thnh thong tôi nói vi dân chúng : 'Xin hăy tin tôi - nhng cuc hin ra này tht s là có tht.' V́ tôi nghĩ : nếu h có th tin M đang hin ra nơi đây, h s tin vào nhng ǵ M nói và h s thay đi đi sng."

Vy hi các anh ch em con cái Đc M M Du, chúng ta là nhng người đă tin, hăy c vng ḷng…

“Dù ai nói ng nói nghiêng,

th́ ta c vng như king ba chân.”

 

Lm. Phêrô Hoàng Minh Tun, CSsR

=====================================

Các chú thích :

1. hin thi đang là Giám mc s ti ca Mostar, và giáo x M Du thuc quyn cai qun ca ngài.

2. Ngày nay chúng ta đă thy nhng hu qu đáng bun ca vic đó…

3. ngài không bao gi mun t bênh vc, cái đó không có trong tính t́nh ngài.

4. đó không phi là cách x s ca Thiên Chúa, xem Ed 18.23,32.

5. tc là mt người điu hành ch công vic mà cha Jozo Chánh x b giam tù đ trng. Ch không phi làm Chánh x (= cha S).

6. vn tn ti đến bây gi.

7. B mt đon dài thut t m nhng hành đng chng đi ca Đc cha.

8. tc là ph nhn s kin hin ra, coi là gi di, là nhng “o giác” hay là “nhng chuyn ba đt do các cha Phanxicô M Du git dây”

9. V chuyn đáng tiếc này, chúng ta đă nghe tŕnh bày bài trước.

10. Như thế s chng làm liên ly đến đi cuc ca M Du, cũng như đến anh em ḍng Phanxicô ; mi búa ŕu s ch b xung trên mt ḿnh ngài thôi.

11. như báo chí thường loan tin sai lc.

 

 

                                   *********