Thông Đip S Sng Con Ngưi (Hu-ma-nai  Vi-t)

ca Đc Thánh Cha Phaolô VI

Bn dch ca Lm Phan Du Sinh, Senatus Saigon xut bn năm 1969

 

Thông Đip Ca Đc Giáo Hoàng Phaolô VI

V Vic Điu Ḥa Sinh Sn

25 Tháng 7 Năm 1968

 

Thân gi Chư Huynh đáng kính, các V Thưng Ph,

các V Tng Giám Mc, Giám Mc và các v Giáo Quyn

ti nhng nơi giao ho và hip thông vi Ṭa Thánh,

các Tu Sĩ, các Giáo Hu thuc thế gii Công Giáo

toàn th nhng Ngưi Thin Tâm Thin Chí

Kính chào chư huynh kh kính và các con thân mến,

xin gi đến tt c phép lành Ṭa thánh

 

S lưu truyn đi sng

1. Nhim v lưu truyn đi sng là mt nhim v trng đi ca đôi phi ngu, mt nhim v khiến h tr nên nhng ngưi t đng tham d vào trách nhim to dng ca Đng To Hóa, mt nhim v luôn luôn mang li cho h nhiu ngun an i, vui sưng ln lao, song đng thi thnh thong cũng gây cho h không biết bao nhiêu khó khăn, cc ḷng.

Trong mi thi đi, vic thi hành nhim v lưu truyn đi sng thưng đt các đôi phi ngu trưc nhiu vn đ thc mc, khó gii quyết; và đc bit nhng tiến hóa ca xă hi hin đi đă gây rt nhiu biến chuyn, và to ra nhiu vn đ mi, Giáo hi không th không lưu tâm đến nhng vn đ này, v́ đây là mt lănh vc có liên h mt thiết vi đi sng và hnh phúc con ngưi.

 

   Th Nht-- Nhng Khía Cnh Mi Ca Vn Đ, V Quyn Hn Ca Giáo Quyn

 

Nhng d kin mi

2. Nhng biến chuyn mi xy ra hết sc rơ ràng, quan trng và thuc nhiu lănh vc. Biến chuyn đu tiên là vic dân s trên thế gii gia tăng mau l. Nhiu ngưi t ư lo ngi: vi nhp đ này, không my lúc na, các tài nguyên thc phm s không đ cung ng cho nhu cu ca con ngưi, v́ nhp đ sn xut chm hơn. Vin tưng đó đă to ra mt tâm trng khc khoi, khiến nhiu gia đ́nh, nhiu dân tc chm tiến phi lo âu, và các nhà cm quyn rt d ngă theo ch trương làm mnh đ chn đng nguy cơ này. Ngoài ra, các điu kin làm vic, t́nh trng nhà , và các nhu cu đ̣i hi mi ca nhân loi trong lănh vc kinh tế, giáo dc đă gây rt nhiu khó khăn tr ngi cho vic dưng dc con cái mt cách đy đ, nếu chúng đông quá.

Biến chuyn th hai đưc phát hin trong vai tṛ ngưi đàn bà: giá tr cũng như v trí ca h trong xă hi hin đang đưc ngưi ta tho lun, cân nhc, xét li. S biến chuyn c̣n thy ngay vn đ t́nh yêu hôn nhân, trong ư nghĩa ca các tác đng hôn nhân xét theo khía cnh ca t́nh yêu.

Cui cùng, biến chuyn quan trng nht hin nay trên thế gii là vic con ngưi đă tiến nhng bưc khng l trong đa ht chinh phc và t chc li các lc lưng thiên nhiên, và v́ thế, h cũng mun áp dng kh năng chinh phc y đi vi chính bn thân (xét trong khía cnh toàn b) ca h: thân xác, đi sng vt lư, đi sng xă hi và ngay c các đnh lut vn dùng làm tiêu chun điu hành trong vic lưu truyn đi sng, h cũng mun sa đi thay thế.

3. L tt nhiên t́nh trng trên đây đă phát sinh nhiu vn đ mi. Ngưi ta nghĩ rng: Khi các điu kin sinh hot đă thay đi, khi ư nim v các hành vi hôn nhân đă xoay chiu đ to s ḥa hp và trung thành gia đôi v chng, c nhiên không th không lưu tâm xét li các đnh lut luân lư có liên h đến hôn nhân, nht là khi ngưi ta nhn thy, mun tuân gi các đnh lut trên, nhiu khi phi hy sinh, phi có mt chí can đm phi thưng.

Đem áp dng nguyên tc "toàn b" v vn đ này, nhiu ngưi t hi: liu có th, vi ư thc và mc đích hn chế bt vic sinh sn và điu ḥa nó mt cách khoa hc, ngưi ta có th biến chế vic vô hiu hóa năng lc sinh sn thành mt hành vi hp pháp và khôn ngoan không? Nói cách khác, liu ngưi ta có quyn chp nhn quan đim này: cu cánh, mc đích ca vic sinh sn không phi ch bao gm mi hành vi, mà trái li, bao gm toàn th đi sng hôn nhân không?

Ngưi ta c̣n đi xa hơn na và t hi rng: vi tinh thn trách nhim ngày mt ln ca con ngưi cn đi, liu đă đến lúc nên cho phép h căn c vào lư trí, ư mun ca ḿnh đ t điu ḥa ly vn đ sinh sn, hơn là c phó mc cho các đnh lut sinh lư.

 

   Quyn hn ca giáo quyn

4. Nhng vn đ trên đây đ̣i hi Giáo hi phi suy nghĩ cân nhc li mt cách k càng các nguyên tc ca hc thuyết luân lư liên quan đến hôn nhân: mt hc thuyết tuy căn c trên các đnh lut thiên nhiên, song li đưc Thiên Chúa mc khi, soi sáng và phong phú hóa thêm.

C nhiên không ngưi giáo hu nào ph nhn quyn hn ca Giáo hi trong vic gii thích lut, du lut y là lut lun lư t nhiên. Qu vy, như các v tin nhim ca Ta đă nhiu ln tuyên b, khi Chúa Giêsu Kitô trao quyn Thiên Chúa ca ḿnh li cho Thánh Phêrô và các Tông đ, sai các Ngài đi khp các nưc truyn rao các giáo hun ca Ngưi (Mt 28,18-19), Chúa đă đt các Ngài làm ngưi chính thc bo v và gii thích toàn th b lut lư, không phi ch l lut Phúc âm, mà c các l lut t nhiên na, v́ l lut t nhiên biu l thánh ư ca Chúa, và v́ mun đưc cu ri, không th không tuân hành lut l y đưc (Mt 7,21).

Vi s mng trên, Giáo hi thưng xuyên ban hành mt nn giáo hun mch lc liên quan đến bn cht ca hôn nhân cũng như v phương pháp s dng mt cách đng đn quyn li ca hôn nhân, và v nhim v ca các đôi v chng. Đc bit, trong thế k hin đi, các giáo hun thuc loi này đưc ban hành và ph biến nhiu hơn bao gi hết. 

   Nhng nghiên cu đc bit

5. Ư thc đưc s mng Chúa giao phó, ta đă xác nhn và m rng y ban nghiên cu mà v tin nhim ca Ta, Đc Gioan XXIII, đă thành lp t tháng 3 năm 1963. y ban này gm nhiu chuyên viên thuc các tôn giáo, tín ngưng khác nhau, và c mt s ngưi có đôi bn, vi các ư kiến liên quan đến các vn đ mi thuc lănh vc "đi sng hôn phi", đc bit lưu ư vn đ điu ḥa sinh sn, đ giáo quyn đy đ yếu t, tài liu cn thiết hu tr li thích đáng cho giáo dân cũng như cho dư lun thc mc ca nhân loi (Din văn ca Đc Phaolô VI ngày 23/6/1964, 24/3/1965, 29/10/1966).

Nh công vic nghiên cu ca y ban nói trên, nh các ư kiến phán đoán, khuyến cáo ca các chư huynh trong hàng Giám mc, hoc t ư, hoc theo li Ta yêu cu đă gom góp thêm vào, Ta thy có th đánh giá, ưc lưng mi khía cnh ca vn đ phc tp này. V́ thế, Ta hân hoan và nhit thành gi li cám ơn tt c các v.

 

Câu tr li ca giáo quyn

6. Tuy nhiên, mt điu cn phi nói ngay là các kết lun ca y ban trên đă đưa ra không th coi như có tính cách quyết đnh và Ta nhn thy có nhim v phi t cu xét thêm, lư do v́ tính cách quan trng ca vn đ cũng có, mà cũng v́ các nhân viên trong y ban không hoàn toàn đng ư v các đnh lut luân lư s đem ban hành, và chp nhn là có mt s tiêu chun ca các bin pháp đ ngh đă đi nghch li hc thuyết luân lư v hôn nhân do giáo quyn ch trương mt cách kiên quyết t trưc đến nay.

V́ nhng lư do đó, sau khi đích thân xem xét các tài liu đ tŕnh, sau khi cân nhc cn thn, sau khi cu xin Thiên Chúa ban ơn soi sáng, Ta s nhân danh Chúa Kitô y thác, tr li nhng vn đ thc mc đưc nêu ra trong lănh vc hôn nhân.