Th Ba ---  Nhng Hưng Dn Mc V: Giáo Hi Là "M Và Là Thy"

 

19. Li nói ca Ta s không bc l chân thành tư tưng và ḷng thiết tha ca Giáo hi là M và là Thy dy các dân nưc, nếu Ta ch nhc nh con ngưi tôn trng và tuân gi l lut ca Thiên Chúa v vn đ hôn nhân, mà không khuyến khích h c gng noi theo phương pháp điu ḥa sinh sn mt cách chân chính, du gp phi nhng tr ngi đang gây nhiu khó khăn cho các gia đ́nh và các dân tc. Qu vy, đi vi con ngưi, Giáo hi không có quyn có mt thái đ khác vi thái đ ca Chúa Cu chuc: Giáo hi thu hiu s yếu hèn, thông cm t́nh trng ca đám đông và sn sàng tiếp rưc ngưi ti li; song Giáo hi không th t b vic rao ging l lut, th lut ca đi sng nhân loi đă khôi phc li đưc nn chân lư nguyên thy và tiến bưc trong tinh thn Thiên Chúa (Rm 8).

 

L lut Chúa có th tuân gi đưc

20. Nhiu ngưi s cho hc thuyết Giáo hi v vn đ điu ḥa sinh sn là mt vic khó khăn không tuân gi ni. Ta công nhn rng l lut trên đây, cũng như hết mi thc ti ln lao và hu ích, thưng đ̣i hi cá nhân, gia đ́nh và xă hi phi tn tâm c gng trong vic thi hành. Hơn thế na, Ta c̣n có th nói rng, nếu không có ơn Thiên Chúa nâng đ, thêm sc mnh cho, con ngưi s không sao tuân hành đưc. Nhưng nếu suy nghĩ k, ta s thy rng, s c gng ca con ngưi trong lănh vc này s làm cho h tr thành cao quư và phong phú hóa thc s cho cng đng nhân loi.

 

   Làm ch ḷng ḿnh

21. Mun điu ḥa sinh sn  mt cách đúng đn, trưc hết các ngưi phi ngu phi tin tưng mnh m vào chân giá tr ca đi sng, ca gia đ́nh và phi tp luyn thế nào đ có th hoàn toàn làm ch ḷng ḿnh. Vic dùng lư trí và ư mun t do đ làm ch bn năng l tt nhiên đ̣i hi phi có mt đi sng thiêng liêng đc bit, v́ ch có thế đôi v chng mi có th biu l mt cách tt đp t́nh thương yêu trong hôn nhân, đc bit trong vic hn chế s dng t́nh yêu trong tng thi kỳ.

K lut ca đi sng thanh tnh gia hai ngưi phi ngu không h làm suy gim t́nh yêu trong hôn nhân, trái li, c̣n làm cho hôn nhân y tăng thêm giá tr nhân bn. K lut này đ̣i hi bc v chng phi luôn luôn c gng, nhưng nó có mt nh hưng tt đp và giúp cho hai ngưi phi ngu phát trin toàn din nhân v ḿnh và đưc phong phú hóa bng các giá tr siêu nhiên. Chính nh đó, đi sng gia đ́nh s tr nên thanh tao, ḥa hip giúp v chng gii quyết d dàng các vn đ khác. Cũng chính nh đó, ngưi bn s lưu tâm đến ngưi phi ngu ca ḿnh và c đôi bên s tránh đưc tính ích k là mt yếu t làm hi t́nh yêu chân chính, đng thi tinh thn trách nhim ca hai ngưi s có dp tăng thêm. Bc cha m nh tuân gi k lut này, s to đưc mt nh hưng tt đp m măn hơn trong vic giáo dc con cái: v́ các tr em và thiếu niên ln lên trong tinh thn tôn trng các giá tr nhân bn, và có hoàn cnh thun tin đ phát trin các kh năng thiêng liêng và cm xúc ca ḿnh.

 

  Vic to ra mt bu không khí thun tin cho Đc Thanh Khiết

22. Ta mun nhân dp này nhc nh các nhà giáo dc và nhng ngưi có trách nhim đi vi li ích công cng lưu tâm mt bu không khí thun tin cho vic giáo dc v đc thanh khiết, nghĩa là giúp cho mi ngưi tôn trng trt t luân lư đ s t do, mt th t do chân chính, chiến thng s buông tung try lc.

Tt c nhng phương tin truyn thng xă hi nào có ư kích thích t́nh dc, suy đi phong hóa, cũng như tt c mi h́nh thc try lc, nhng h́nh nh, tŕnh din khiêu dâm đu không th chp nhn, và nhng ai c̣n tha thiết vi nn văn minh tiến b đu có nhim v chng đi đ bo v nhng li ích ti thưng ca tinh thn con ngưi. T́m cách bào cha cho nhng s kin, hin tưng sa đa y vi nhng lư do ngh thut khoa hc (Sc Lnh "Phương Tin Truyn Thông Xă Hi" ca Công đng Vatican II) hoc vn c Chính ph t do ch không cm đoán là mt vic làm, mt lun c vô vng, vô ư thc.

 

Li kêu gi các nhà cm quyn

23. Vi các nhà cm quyn, vi nhng ngưi có trách nhim chính yếu và có kh năng bo v giá tr luân lư, Ta lên tiếng kêu gi: xin quư v đng đ nn luân lư ca dân tc ḿnh tr thành đi try; xin quư v đng đ nhng tp quán sa đa, ngưc vi lut thiên nhiên và lut Chúa, xâm nhp vào các gia đ́nh là thành phn cu to ct yếu ca xă hi. Các cơ quan chính quyn có th và có nhim v cng tác tham d vào gii quyết vn đ dân s bng nhng phương pháp và đưng li chính đáng, bng cách n đnh mt chính sách gia đ́nh đưc d tính hóa t trưc, bng cách n đnh mt chương tŕnh công dân giáo dc tht khôn ngoan, bng cách tôn trng l lut luân lư cũng như quyn t do ca các công dân.

Ta cũng nhn thc rơ ràng nhng khó khăn gai góc mà các chính quyn gp phi trong lănh vc này, nht là trong trưng hp ca nhng quc gia đang đi trên đà phát trin. V́ thế Ta đă dành riêng bc thông đip “Phát Trin Các Dân Tc đ b́nh lun v nhng trưng hp y. Tuy nhiên, Ta cn nhc li nơi đây li nhn nh ca Đc Gioan XXIII, v tin nhim ca Ta: "Không th gii quyết khó khăn tr ngi bng nhng phương pháp và đưng li bt xng vi nhân phm, v́ chúng thưng căn c trên mt quan nim hoàn toàn vt cht v bn th và đi sng con ngưi. Phương pháp duy nht đ gii quyết vn đ trong chính s phát trin kinh tế, tiến hóa xă hi và căn c trên tinh thn tôn trng các giá tr nhân bn chân chính, v cá nhân cũng như v xă hi" (Thông đip “M Và Thy”). Tht không có ǵ vô lư và bt công hơn là quy trách nhim cho Thiên Chúa quan pḥng nhng s vic xy ra hoàn toàn do mt nn cai tr thiếu khôn ngoan, chiếm hu ích k hoc thái đ ươn hèn, ngi khó khăn hy sinh, không chu c gng nâng cao mc sng ca dân tc và các công dân (Thông đip “Phát Trin Các Dân Tc”).

Ta thiết tha mong ưc các chính quyn hu trách nhit thành và rng răi tăng gia n lc, như mt s các cơ quan công quyn đă làm mt cách rt đáng khâm phc, Ta cũng mong ưc các thành phn ca đi gia đ́nh nhân loi thêm phn tr lc ln nhau; và đây là mt lănh vc hot đng hết sc rng răi đang ch đi s tham gia ca các cơ cu t chc quc tế ln trên thế gii.

  

 Li kêu gi các nhà bác hc

24. Ti đây Ta mun lên tiếng khuyến khích các nhà bác hc, là nhng ngưi vn "di dào kh năng đ cng tác nghiên cu, khám phá thêm nhng điu kin thun li cho vic điu ḥa mt cách chính đáng vn đ sinh sn hu giúp cho hôn nhân tr thành tt đp, cho các gia đ́nh đưc yên vui, cho các lương tâm đ khc khoi" (Hiến chế Mc v "Vui Mng Và Hy Vng" -, s 52). Đc bit, như Đc Piô XII đă có ln biu l, Ta mong ưc cho y khoa thành công trong vic khám phá, n đnh đưc nhng tiêu chun chc chn v các chu kỳ t nhiên ca con ngưi, hu giúp cho các đôi v chng có th căn c vào đó và vng tâm tuân gi đ điu ḥa sinh sn. Và vi công tác đó, các nhà bác hc, đc bit là các nhà bác hc Công giáo, có th chng minh bng nhng s vic rơ ràng li giáo hun sau đây ca Giáo hi là: "gia nhng l lut do Thiên Chúa n đnh đ lưu truyn đi sng và các l lut bo v t́nh yêu trong hôn nhân, không ǵ mâu thun c" (Hiến chế mc v "Vui Mng Và Hy Vng" -  , s 51).

 

   Li kêu gi các đôi v chng Kitô giáo

25. Ti đây, Ta lên tiếng kêu gi thng các con cái ca Giáo hi, đc bit là nhng ngưi Thiên Chúa đă chn sng trong bc v chng. Các con nên nh rng, Giáo hi không phi ch tŕnh bày nhng đ̣i hi ca l lut Thiên Chúa, mà c̣n tuyên b ơn cu ri, dùng các phép bí tích đ m rng con đưng ca ơn thánh, là ơn làm cho con ngưi đă tr nên mt to vt mi đ kh năng thc hin trong tinh thn t do và yêu mến ư đnh ca Đng To hóa, đng thi cũng là Đng Cu chuc, và nhn thy ách ca Chúa Kitô tht là êm ái nh nhàng. (Mt 11,30).

Ch ǵ các đôi v chng Kitô giáo tuân theo tiếng Chúa gi, nh k rng thiên chc Kitô hu ca ḿnh bt đu t ngày chu phép Ra ti, đ ri đưc xác nhn rơ ràng thêm khi chu Bí tích hôn phi. Nh phép Bí tích này các ngưi phi ngu tr thành vng mnh đ chu toàn nhim v ca ḿnh, đ thc hin s mng ca ḿnh mt cách hoàn ho, đ tr thành ngưi chng nhân xng đáng v Kitô giáo trưc mt thế gian (Hiến chế mc v "Vui Mng Và Hy Vng" , s 18, Hiến chế tín lư "Ánh Sáng muôn Dân" -, s 35). H chính là nhng ngưi đă đưc Thiên Chúa giao cho trách v biu l tính cht thánh thin và s êm du ca l lut liên kết hai s vic t́nh yêu gia hai ngưi phi ngu và vic h cng tác vi Thiên Chúa t́nh yêu to dng đi sng con ngưi.

Ta không có ư che giu các khó khăn, nhiu khi hết sc gai góc, mà các đôi v chng Kitô hu thưng xuyên gp phi: đi vi h, cũng như đi vi mi ngưi. Ta mun nói: "Ca dn vào s sng th́ cht, đưng đưa ti s sng th́ hp" (Mt 7,14; Dt 12,11). Nhưng Ta tin rng vin nh ca s sng đó s chiếu sáng đưng li, và nếu h nh rng "Thế gian này s qua đi" (), h s đ can đm vưt mi khó khăn đ sng mt cách khôn ngoan, công chính và st sng trong thi gian hin ti ().

Ch ǵ các đôi v chng c gng mi khi cn thiết, đng thi trông cy vào sc mnh ca Đc Tin, Đc Cy là nhng nhân đc "không h la di ai, v́ Thiên Chúa đă ban cho chúng ta Chúa Thánh Thn là Đng tràn đy t́nh yêu Chúa vào tâm hn chúng ta" (Rm 5,5). Ch ǵ h kiên tŕ cu xin Chúa ban ơn h giúp; nht là ch ǵ h t́m kiếm trong Phép Thánh Th ngun mch ơn Thánh và đc bác ái. Và nếu ti li vn đè nén trên h, h đng có tht vng, hăy nhn ni khiêm tn xin Chúa m ḷng t bi thương xót tha th bng phép Bí tích gii ti. Ch có thế, h mi thc hin ni trn vn đi sng hôn nhân đúng như Thánh Phaolô đă viết trong thư gi dân thành Êphêsô (5,25.28-29.32-33), "Hi các ngưi chng, hăy yêu v ḿnh như Chúa Kitô đă yêu Giáo hi. Các ngưi chng phi yêu v như chính thân xác ḿnh. V́ yêu thương v là yêu thương chính ḿnh. Mà ta thy rng không ai ghét thân xác ḿnh bao gi; h nuôi dưng, coi sóc, ǵn gi y như Chúa Kitô đă làm đi vi Giáo hi... Nhim tích này tht là đi so sánh vi Chúa Kitô và Giáo hi. Nhưng v phn anh em, ch ǵ mi ngưi hăy yêu v như yêu chính ḿnh và ch ǵ ngưi v hăy kính trng chng ḿnh!"

 

   Vic Tông đ gia các gia đ́nh

26. Trong s các hu qu tt đp ca vic trung thành vi l lut Thiên Chúa, hu qu quư báu nht chính là vic thưng khi chính các ngưi phi ngu cm thy nên truyn thông kinh nghim ca ḿnh cho ngưi khác. Do đó, trong lănh vc tông đ giáo dân, ta thy phát hin mt h́nh thc mi m và đc bit: đây chính các gia đ́nh tr thành Tông đ và đng ra hưng dn các gia đ́nh khác. Và không ai ph nhn rng, đây là mt h́nh thc Tông đ thích thi nht hin nay (Hiến chế tín lư "Ánh Sáng Muôn Dân" -, s 35 và 41; Hiến chế Mc v "Vui Mng Và Hy Vng" -, s 48-49).

 

Li kêu gi các Bác sĩ và nhân viên Y tế

27. Ta thành tht ngưng m các bác sĩ và các nhân viên ngành y tế đă biết tuân theo các yêu sách ca thiên chc ngưi Kitô hu trong khi thi hành chc v, và đt quyn li loài ngưi dưi quyn li siêu nhiên. Ch ǵ h tiếp tc đưa ra mi khi cn thiết nhng bin pháp căn c trên Đc Tin, lư trí chân chính và hăy t́m cách tuyên truyn gii thích cho gii ca ḿnh tin tưng và tôn trng các bin pháp y. Ta cũng mong ưc h s dùng hết lương tâm chc nghip, phát minh nhng s kin mi v khoa hc liên quan đến lănh vc tế nh này và giúp các đôi v chng ti thăm bnh nhng ư kiến khôn ngoan và ngay chính.

 

  Li kêu gi các Linh mc

28. Hi các Linh mc, đoàn con yêu du ca Ta, thiên chc đă đt chúng con làm c vn và làm ngưi hưng dn thiêng liêng ca cá nhân cũng như ca các gia đ́nh. Gi đây, Ta đt tt c ḷng tin tưng nơi chúng con. Nhim v đu tiên ca chúng con, nht là nhng ngưi ph trách ging dy khoa luân lư thn hc, là thng thn tŕnh bày nn giáo hun ca Giáo hi liên quan đến hôn nhân. Trong khi thi hành giáo v, chúng con hăy xung phong nêu gương chng t ḿnh hoàn toàn chp nhn, trong tâm trí cũng như bên ngoài, li ch dn ca giáo quyn. Chúng con cũng biết rng, tinh thn chp nhn y không phi ch v́ nhng lư do, lun c dă nêu ra riêng đây, mà v́ chúng con đă đưc ơn Chúa Thánh Thn soi sáng, dành riêng cho các v ch chiên trong vic tŕnh bày và gii thích chân lư (Hiến chế tín lư "Ánh Sáng Muôn Dân" -, s 25). Chúng con cũng biết rng, mun cho các lương tâm đưc yên n, mun bo v tính cht thng nht ca dân Kitô giáo, chúng con cn phi hoàn toàn vâng phc li ch dn ca giáo quyn, không phi ch trong lănh vc Tín lư mà c trong lănh vc Luân lư na; chúng con cn phi cùng chung mt ư kiến, cùng nói mt tiếng nói. V́ thế, Ta dùng li ca Thánh C Tông đ Phao lô đ thiết tha kêu gi chúng con: "Hi anh em, nhân danh Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tôi khuyên anh em hăy cùng có mt t́nh cm; ch ǵ anh em đng chia r, trái li, hăy hp nht trong cùng mt tinh thn và mt tư tưng" ().

29. Mt h́nh thc bác ái cao siêu hơn c là đng t́m cách du diếm giáo lư ca Chúa Kitô. Nhưng trong vic này, ta cn phi gi đc nhn ni và nhân t như chính Chúa đă làm gương trong cách đi x vi ngưi đng thi. Chúa đă đến không phi đ xét đoán, nhưng đ cu ri (Ga 3,17): Chúa đă gi thái đ quyết lit đi vi s d, nhưng trái li, đă t ḷng nhân t đi vi con ngưi. Khi gp các gian nan th thách, ch ǵ các đôi v chng luôn t́m đưc nơi tâm hn và tiếng nói ca Linh mc, h́nh nh và tiếng vang ca t́nh yêu cũng như li nói ca Chúa Cu Chuc.

Hi đoàn con yêu du, chúng con hăy nói lên mt cách tin tưng, hăy vng tin nơi Chúa Thánh Linh, v́ không nhng Ngưi ch soi sáng giáo quyn trong công tác tŕnh bày Giáo lư, mà đng thi cũng soi sáng ni tâm ngưi Kitô hu đ giúp h st sng chp nhn giáo lư đó. Chúng con hăy dy cho các đôi v chng con đưng thiết yếu ca li cu nguyn, hăy chun b tp luyn giúp h thưng xuyên và tin tưng t́m đến các Phép Bí tích Thánh th và Gii ti, và đng có bao gi tht vng trưc s yếu đui ca con ngưi.

 

   Li kêu gi các v Giám mc

30. Chư huynh đáng kính trong hàng Giám mc, các v là nhng ngưi cùng mang như Ta nim lo âu đi vi li ích thiêng liêng ca dân Chúa; ti đây là phn kết lun ca bc Thông đip; và Ta đc bit nghĩ ti các v vi tt c tm ḷng thương mến quư trng. Ta khn thiết kêu gi Quư v hăy hưng dn các Linh mc (là cng tác viên ca ḿnh) và giáo dân, hăng hái và không ngng hot đng đ bo v s thánh thin ca hôn nhân, đ nó luôn luôn gi đưc trn vn tính cht nhân bn và Kitô giáo ca ḿnh. Các v hăy coi đó là mt trong nhng trách v khn thiết ca giai đon hin ti. Các v tt nhiên cũng biết rng: trách v đó bao gm vic hot đng mc v trong tt c mi lănh vc sinh hot ca con ngưi: kinh tế, văn hóa và xă hi; qu vy phương pháp duy nht là phi đng lot ci thin các lănh vc trên đây đ giúp cho đi sng ca cha m, con cái trong gia đ́nh, không nhng d th, mà c̣n hnh phúc, sung sưng hơn, đ giúp cho cuc sng chung trong xă hi tr nên thân hu và an b́nh hơn, và tt c đu sn sàng theo ư đnh chương tŕnh ca Thiên Chúa đi vi trn gian.

 

   Li kêu gi cui cùng

31. Chư huynh đáng kính. Các con yêu du,

. Nhng ngưi thin tâm thin chí, Ta kêu gi tt c hăy tham d vào mt công cuc giáo dc, tiến b và t́nh yêu vĩ đi, căn c trên nn tng li giáo hun ca Giáo hi mà ngưi kế v Thánh Phêrô và các anh em trong hàng Giám mc là ngưi có nhim v gi ǵn và gii thích. Qu vy, Ta tin chc rng, đây là mt công cuc vĩ đi đi vi thế gii cũng như đi vi Giáo hi, lư do v́ con ngưi ch có th t́m đưc chân hnh phúc mà h luôn luôn thiết tha mong mun bng cách tôn trng các l lut Thiên Chúa đă ghi khc trong bn tính con ngưi và có nhim v phi tuân hành vi tt c lư trí và t́nh yêu, Ta nguyn xin ơn Chúa xung tràn đy công cuc này và trên anh em, đc bit là trên các đôi v chng; và đ chng t ḷng t bi Thiên Chúa, Ta ban cho tt c Phép lành Ṭa Thánh.

 

Đn Thánh Phêrô, Rôma ngày 25 tháng 7, l Thánh Giacôbê Tông Đ, năm 1968, năm th sáu triu Giáo hoàng ca Ta.