Tuyên b ca Hi Đng Giám Mc Canada nhân k nim 50 năm thông đip (S Sng Con Người)

Các Giám mc Canada đă đưa ra mt tuyên b nhân k nim ln th 50 Đc Giáo Hoàng Phaolô VI công b Thông đip (S Sng Con Người). Các ngài nói rng thông đip này là mt tiếng “xin vâng đưc nhn mnh đi vi s viên măn ca cuc sng”.

y ban Giáo lư ca Hi đng Giám mc Công Giáo Canada (CCCB) đă đưa ra mt tuyên b gi đến tt c ngưi Công Giáo Canada và mi ngưi thin chí. Trong tuyên b dài 4 trang có ta đ “Nim vui ca t́nh yêu hôn nhân”, đưc công b bng c tiếng Anh và tiếng Pháp, các Giám mc Canada hy vng s truyn cm hng và khuyến khích các đôi hôn phi t́m ra li ha v nim vui mà (S Sng Con Người) mang li.

Ti
ếng ‘xin vâng’ vi cuc sng
Thay v́ ch
là tiếng nói 'Không' trong vn đ tránh thai, các Giám mc Canada xác nhn rng (S Sng Con Người) đưa ra mt tiếng “xin vâng” hùng hn vi s sung măn ca cuc sng đă đưc Chúa Giêsu Kitô ha ban cho chúng ta (Ga 10:10).

T́nh yêu con ng
ưi th hin t́nh yêu Thiên Chúa
Các Giám m
c viết tiếp rng t́nh yêu ca con ngưi là nhm phn nh t́nh yêu Thiên Chúa vi các tính cht ni bt là nhưng không, toàn b, trung tín và sinh hoa kết qu. Con ngưi th hin t́nh yêu này qua “ngôn ng ca cơ th”. Do đó, t́nh yêu này là “lâu dài, đc quyn, và sn sàng vươn ra ngoài chính đôi la đ mang li mt cuc sng mi!”.

Hôn nhân ph
n nh t́nh yêu ca Chúa Kitô
Trích d
n thư Thánh Phaolô gi các tín hu thành Ê-phê-sô (5:32), các Giám mc đă tŕnh bày nhng suy tư ca các ngài v t́nh yêu hôn nhân. Chúng ta kết hip th lư và thân mt vi Chúa Kitô là Tân Lang khi chúng ta Rưc L. S kết hip vi Chúa Kitô làm cho chúng ta tr nên “món quà t hiến hoàn toàn” mà Chúa đă làm gương cho chúng ta.

Tính d
c th hin t́nh yêu thiêng liêng
Ngay c
ân sng tính dc con ngưi cũng góp phn th hin t́nh yêu thiêng liêng. Do đó, các Giám mc gii thích rng mi hành đng tính dc “nhm th hin mt t́nh yêu” t do, không b ép buc, hoàn toàn như mt s trao ban trn vn, chung thy và ci m vi cuc sng mi.

T́nh yêu vô tn
Các Giám mc nhc nh rng v́ chúng ta đưc to ra cho t́nh yêu vô hn, ch có t́nh yêu vô hn mi có th tha măn chúng ta.
Giáo H
i chúc cho các cp v chng tri nghim t́nh yêu trn vn ca con ngưi trong hôn nhân. Điu này có nghĩa là chúng ta đưc khích l s dng món quà thiêng liêng này mà không “làm mt đi, dù ch mt phn, ư nghĩa và mc đích ca nó”, như Đc Giáo Hoàng Phaolô VI viết trong (S Sng Con Người). “C t́nh sa đi mt hành đng t́nh dc đ làm cho nó thành vô sinh… chung cuc là làm sai lch ngôn ng ca tính dc chúng ta”

Ni
m vui ca t́nh yêu hôn nhân
Đ
kết lun các Giám mc khuyến khích ngưi Công Giáo đc li thông đip (S Sng Con Người) và “tái khám phá s tht đp đ cha đng trong đó”. V́ thế, các ngài cu nguyn cho tt c các cp v chng, trong s trung tín vi ân sng ca phép ra ti và ơn gi hôn nhân ca h, có th sng và tri nghim nim vui ca t́nh yêu hôn nhân như đưc dy trong Humanæ Vitæ và qua đó h tr nên du ch cho s hin din yêu thương ca Thiên Chúa trên thế gii.

 


Tuyên b ca Hi Đng Giám Mc Hoa Kỳ nhân k nim 50 năm thông đip S sng con ngưi

 

Gia nhng ch trích gay gt thông đip (S Sng Con Ngưi)  , và nhng toan tính nhm xét li thông đip này, Đc Hng Y Đe-niêu  Đi-ná-đ, là Tng Giám Mc Gheo-vét-tân   Hiu-stân, và là Ch Tch Hi Đng Giám Mc Công Giáo Hoa Kỳ (USCCB) đă lên tiếng ca ngi thông đip nhân k nim 50 năm ngày Đc Thánh Cha Phaolô VI công b.

T
ưng cũng nên nhc li, ngày 25 tháng 7, 1968, Đc Thánh Cha Phaolô VI đă công b thông đip (S Sng Con Ngưi) nhm thúc đy toàn th nhân loi trong bi cnh t́nh yêu hôn nhân hăy tôn trng c hai chiu kích tinh thn và th cht ca con ngưi, chung thy, qung đi và trao ban s sng. Dưi đây là bn dch toàn văn tuyên b ca Đc Hng Y Đi-ná-đ:

“50 năm tr
ưc, chính ngày hôm nay, Đc Thánh Cha Phaolô Đ Lc đă công b Thông đip (S Sng Con Ngưi). Trong đó, ngài tái khng đnh s tht đp đ mà ngưi chng và ngưi v đưc kêu gi đ t hiến dâng cho nhau hoàn toàn. Hôn nhân phn nh t́nh yêu Thiên Chúa, mt t́nh yêu trung tín, qung đi và trao ban s sng. Thông qua ơn gi ca h, các cp v chng hp tác vi Thiên Chúa bng cách m ḷng ḿnh ra vi nhng s sng con ngưi mi.

Chân Ph
ưc Phaolô Đ Lc, là ngưi đă phi chu vi ḷng bác ái và kiên nhn nhiu ch trích v thông đip (S Sng Con Ngưi), đă dũng cm khng đnh rng khi chúng ta yêu như đă đưc Thiên Chúa hoch đnh, chúng ta tri nghim s t do và nim vui đích thc. Ngài cũng đă đưc chng minh là đúng khi lên tiếng cnh báo v nhng hu qu ca vic b qua ư nghĩa thc s ca t́nh yêu hôn nhân.

Vào ngày k
nim này, tôi khuyến khích tt c mi ngưi đc, cu nguyn, và suy ngm v Thông đip này, và m ḷng ḿnh ra đi vi ân sng là chân lư vưt thi gian ca nó. Chúng tôi ch đi trong vui mng ngày tuyên thánh cho Đc Phaolô Đ Lc vào tháng Mưi sp ti.”