Thông Đip “S Sng Con Ngưi” không cn cp nht

(Tac Gia: ) Vũ Văn An

Theo tin ca En-drê-a  Ga-li-a-đu-ch́ thuc CAN News, Giáo Sư Ghiêu-frế-đô  Ma-réng-g nói rng “Chúng ta đưc kêu gi chào đón Thông Đip S Sng Con Ngưi như nó hin là và áp dng nó bng mt kế hoch mc v thông minh”.

V giáo sư trên vn đng đu mt nhóm nghiên cu ca Ṭa Thánh v thông đip “S Sng Con Ngưi” ca Chân Phúc Phaolô VI. Ông nhn mnh rng thông đip này “không cn bt c cp nht nào”.

Giáo Sư Ghiêu-frế-đô  Ma-réng-g, thuc Giáo Hoàng Thn Hc Vin Nghiên Cu Hôn Nhân và Gia Đ́nh, nói vi CNA ti bui ra mt cun sách mi nht ca ông ta là   (Giáo Hi Không Có Lch S, Lch S Không Có Giáo Hi), mt cun sách nhm thăm ḍ các h qu và hu qu ca   hiến chế mc v v Giáo Hi trong Thế Gii Ngày Nay ca Công Đng Vatican II.

Ông nói vi CNA rng theo các nghiên cu ca ông, “mt trong các nút tht ln lao nht trong vic son tho thông đip S Sng Con Ngưi ( ) thc s là nút tht vưt quá s phân cc gia các vn đ tín lư và mc v”.

Giáo Sư Ma-réng-g nói thêm rng Đc Giáo Hoàng Phaolô VI “chú trng ti s hiu biết này và đă c gng rt nhiu đ lái thông đip ra khi s phân cc y”.

Theo ông, điu chng may là s phân cc trên đă gia tăng trong my năm qua, nhưng ông nói thêm rng “Không th gii quyết vn đ bng cách tưng tưng ra mt tín lư mi hay mt hot đng mc v mi, nhưng là vưt quá s phân cc”.

Giáo Sư Ma-réng-g nhn mnh rng thông đip “S Sng Con Ngưi là mt văn kin có thm quyn ca Giáo Hi Công Giáo, và là mt thành phn ca Thánh Truyn. Chúng ta đưc kêu gi chào đón nó như nó hin là và áp dng nó bng mt kế hoch mc v thông minh”.

Dù là “thông đip đưc tho lun nhiu nht trong 50 năm qua”, nhưng theo Giáo Sư Ma-réng-g, nó “không h cn đưc cp nht”.

Cui cùng, theo Giáo Sư, mi cuc tho lun có th đưc lng vào cuc tranh lun tng quát din ra sau Công Đng Vatican II.

Giáo Sư Ma-réng-g đng đu mt nhóm nghiên cu nhm điu tra theo phương pháp phê phán s hc vic son tho thông đip này. Mc đích đ tái dng, bao nhiêu có th, toàn b din tŕnh son tho văn kin.

Như đă đưc nhiu ngưi biết đến, vic son tho thông đip “S Sng Con Ngưi chu nhiu áp lc trưc khi đưc công b, thm chí c sau đó na.

Ngoài Giáo Sư Ma-réng-g ra, nhóm nghiên cu này c̣n bao gm Đc Ông Pia-en-dê-lô Se-qué-ŕ, Vin Trưng Hc Viên Gioan Phaolô II, Phi-líp  Che-n , Giáo Sư Giáo S ti Giáo Hoàng Đi Hc La-te-rn  , và Đc Ông En-dê-lô  Ma-phê, đng đu Hc Vin Phaolô VI Brét-chà.

Năm 2017, Giáo Sư Ma-réng-g nói vi các phóng viên rng Nhóm đưc phép s dng các Văn Kh Mt ca Ṭa Thánh gia thp niên 1960, tc thi gian đang son tho thông đip “S Sng Con Ngưi”.

Giáo Sư cho CNA hay: “Công Đng Vatican II đă làm d vic gii quyết s phân cc hóa gia các vn đ tín lư và mc v”.

Ông cho biết thêm: Đc Giáo Hoàng Phanxicô “đu tư khá nhiu vào vic gii quyết này”; ông nói rng “mt trong các khía cnh có ư nghĩa nht trong tiu s ca Đc Giáo Hoàng Phanxicô là ngài là v giáo hoàng hu công đng đu tiên: mi v giáo hoàng gn đây đu tham d Công Đng, nhưng v giáo hoàng này th́ không, nên ngài có th nh́n Công Đng bng mt quan đim ít xúc cm hơn”.

 


  Nhn đnh ca Tiến sĩ George Wai-g v thông đip S sng con ngưi nhân k nim 50 năm

Ông George Wai-g là thành viên cao cp ca Trung tâm Đo đc và Chính sách Công cng Washington, nơi ông gi chc Ch Tch y Ban William Simon v Các Nghiên cu Công Giáo. 25 cun sách ca ông bao gm cun tiu s hai tp v Đc Giáo Hoàng Gioan Phaolô II: Chng Nhân Hy Vng, là cun sách bán chy nht ca New York Times đă dch sang 14 ngôn ng.

Ng
ư
i viết tiu s Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đă có bài nhn đnh sau v thông đip S sng con ngưi nhân k nim 50 năm công b thông đip này:

Ngày 25 tháng 7 năm nay là k
nim ln th 50 thông đip S sng con ngưi, thông đip ca Chân Phưc Phaolô Đ Lc v tính toàn vn ca t́nh yêu và các phương thế kế hoch hóa gia đ́nh thích hp. Đưc ban hành trong cuc khng hong văn hóa nhng năm 1960, và vào mt năm khi năo trng bt cn lun lư đang ŕnh rp toàn b thế gii phương Tây, S sng con ngưi ngay lp tc tr thành mt hành đng quyết lit nht ca mt v giáo hoàng trong lch s. Và tht đáng xu h v́ toàn b Hi Đng Giám Mc ca nhiu quc gia lúc đó đă lp tc bày t thái đ bt tuân phc giáo hun ca Đc Phaolô Đ Lc qua nhiu phương thế tinh ranh. Nhiu chiến lưc trong s này pha ln mc đ nào đó nhng ln ln v thn hc, nhưng nhiu tṛ có th nói thng thng là hèn nhát.

Đ
c Phaolô Đ Lc đă đưa ra các phán đoán trong S sng con ngưi v́ hai lư do.

Th
nht, bi v́ ngài tin rng vic s dng chu kỳ kinh nguyt t nhiên đ điu ḥa sinh sn là phương pháp kế hoch hóa gia đ́nh nhân văn nht, và là phương pháp xng hp nht đi vi phm giá con ngưi - và đc bit là phm giá đc đáo ca ngưi ph n.

Th hai, bi v́ ngài thy trưc con đưng ca nhng k ng h s thay đi trong giáo hun Công Giáo liên quan đến các phương pháp kế hoch hóa gia đ́nh nào là có th chp nhn đưc v mt đo đc. Khi ng h s thay đi đó, h đang thúc đy mt s thay đi cơ bn trong cách phán đoán đo đc ca Giáo hi. H
ph nhn mt s nhng hành vi t nó là sai trái v bn cht, và h lp lun rng phán đoán đo đc thc s ch là mt con tính v ư đnh, hành vi và hu qu. Nếu mà cái “ch nghĩa tương đi” y, như tên ngưi ta vn gi nó, là phương pháp chính thc ca ngưi Công Giáo khi cn đưa ra nhng phán đoán đo đc, th́ ngưi Công Giáo s sm thy ḿnh trong t́nh trng đáng bun ca các h phái Tin Lành cp tiến, nghĩa là chúng ta ch là mt cng đng Kitô hu khác có ranh gii đo đc hoàn toàn mm do.

T́nh tr
ng b b rơi bi quá nhiu Hi Đng Giám Mc trên thế gii đă làm thương tn sâu xa Đc Phaolô Đ Lc, mt tâm hn nhy cm đă ng h khng đnh ca Công đng Vatican II rng các giám mc là mt điu ǵ đó vưt xa các nhà qun lư các chi nhánh đa phương ca Giáo Hi Công Giáo, là nhng ngưi có th nghĩ rng ḿnh không cn phi trung thành cho lm.

V́ th
ế, khi Giáo hi và thế gii đánh du k nim 50 năm S sng con ngưi, và khi ngưi Công Giáo trên khp thế gii chun b cho l tuyên thánh ca Đc Giáo Hoàng Phaolô Đ Lc vào tháng 10 này, có l nhng giám mc ngày nay cn hiu rơ s vi phm nghiêm trng tính đng đoàn đă din ra vào năm 1968, khi rt nhiu v tin nhim ca các ngài đă tht bi trong vic bo v Đc Giám Mc Roma chng li nhng ch trích d di nhm vào ngài.