Đc TGM bo v giáo hun Công giáo v nga thai. C̣n ĐGH Francis th́ sao?

(Chuyn Ng:: Thi Cui)

  – ĐGH đă thc s ra quyết đnh cui cùng trong vic ct nghĩa li văn kin mang tính tiên tri nht ca Giáo hi Công giáo trong thi hin đi v chuyn nga thai và cuc sng con ngưi , ĐTGM Charles Cha-pu đă viết mt li khng đnh rơ ràng v giáo hun đă đưc chnh sa trong văn bn ca nó.

Tháng ti là năm k nim 49 năm ngày ban hành Thông Đip S Sng Con Người, tài liu mà v TGM Philadelphia đă lưu ư trong ct ch gn đây nht ca ngài là không có ǵ sánh bng trong “nhn thc, tm quan trng và tính chính xác trong các cnh báo ca nó.”

Thông đip th tám và cui cùng ca Đc chân phưc GH Phaolô VI đă nhc li giáo hun vĩnh cu ca Giáo hi rng các cp v chng phi ci m vi cuc sng trong mi hành đng hôn nhân và bt c hành đng hoc s b sót nào nhm ngăn nga s th thai là sai trái v đo đc.

Nó cũng tiên đoán chính xác s st gim các tiêu chun đo đc, gia tăng s ngoi t́nh và bt hp pháp, h giá ph n thành các đi tưng ca thú vui t́nh dc và s cưng ép ngày càng tăng do các chính ph trong vic thúc đy kim soát dân s – tt c đu đưc m ra bi s xut hin bin pháp tránh thai nhân to.

ĐTGM Cha-pu viết: “Vn có mt phn chng mnh m chng li s ri lon t́nh dc đang ph biến thi đi chúng ta. Khi các cng đng Kitô hu khác, và thm chí c nhiu ngưi Công giáo, đă sp đ trong vic bo v đc trinh khiết ca h, Thông Đip S Sng Con Người vn là mt chng thc cho s tht.”

Trong ct này, Đc TGM cũng dùng nhng li ca mt ngưi bn và là cu nhân viên ca ngài, ngưi đă giúp ngài viết mt bc thư mc v mà ngài đă ban hành vào năm 1998 vào dp k nim 30 năm ngày thông đip. ĐTGM nói ngưi bn ca ngài đă chia s nhng suy nghĩ đó cho mi ngưi vi tư cách là mt ngưi chng, ngưi cha và ngưi có đc tin.

Bn ca ngài viết rng Thông Đip S Sng Con Người “là tài liu ca Giáo Hi gây nhiu tranh căi nht k t cuc Ci cách và giáo hun ct lơi b bác b nhiu nht. Ngày nay nó vn c̣n đó”.

Thông đip đă đi mt vi s phn đi d di không ch bên ngoài Vatican mà c̣n ni b trưc khi nó đưc công b.

Bt li ban đu xy ra đi vi thông đip qua y ban ca giáo hoàng ph trách vic nghiên cu vn đ, vn đă b phiếu đ cho phép kim soát sinh sn. Sau đó, tài liu b ṛ r ca y ban đă đưc chuyn ti cho nhng ngưi bt đng chính kiến bên ngoài các bc tưng ca Vatican.

Nhng nhà bt đng chính kiến này đă ly nó đ hot đng, làm nn tng cho cuc khng hong hin ti v mt t l đáng lo ngi nhng ngưi Công giáo b mt đi nhng ǵ mà xă hi s cho h nm ly v vic nga thai.

ĐTGM Cha-pu ghi nhn thc tế này, mt ln na trích dn cho bn ca ngài, “Giáo hi b chia r và mang thương tích nng v mt vn đ vô cùng quan trng – s tht và ư nghĩa ca hôn nhân và s thánh thin ca cuc sng.”

Thi đim ca thông đip ca Đc TGM rt quan trng không ch vi l k nim ban hành Thông Đip S Sng Con Người mà c̣n bi v́ nhng suy nghĩ ca bn ngài ngày hôm nay dóng lên.

Tính kp thi ca nó thm chí c̣n có ư nghĩa hơn khi tưng thut cui tun qua phát ra t Rôma rng ĐGH đă đ c mt y ban đ “gii thích li” thành lũy ca tính chính thng v cuc sng và hôn nhân dưi ánh sáng ca tông hun “Nim vui ca T́nh yêu hết sc gây tranh căi ca Giáo Hoàng.

Trong ct ch ca ngài, Đc TGM Cha-pu không đ cp đến hi đng giáo hoàng nghiên cu Thông Đip S Sng Con Người, tuy chưa đưc Vatican công b. Nhưng bài báo ca ngài liên tc gii quyết các vn đ kp thi theo cách trc tiếp.

Tài liu ca ĐGH Francis đă gây ra chia r đáng k trong Giáo hi gia nhng ngưi hoan nghênh vic m ca ngm ngm ca  Tông huấn “Niềm vui của T́nh yêu"  v vic trao Thánh Th cho nhng ngưi Công giáo đang sng trong nhng hoàn cnh ti li khách quan và nhng ngưi Công giáo ng h giáo hun ca Giáo Hi.

S chia r đó c̣n đưc tiên đoán khi tranh lun v vic liu  Tông huấn “Niềm vui của T́nh yêu"   có phi là mt giáo hun thông thưng hoc không th sai lm hay không.

Mt đim quan trng mà Đc TGM đưa ra trong mc ca ngài là nói rng “Đc Gioan Phaolô II và ĐGH Benedict XVI đă nhc li Thông Đip S Sng Con Người trong li dy ca các ngài.”

ĐGH dưng như d đnh “xem li thông đip” đi din cho s cng c Giáo Hi có tm quan trng đi vi ngưi Công giáo khi h đi mt vi làn sóng hin đi lch lc t́nh dc. Đng thi, ngài liên tc t chi nhng n lc trung thc đ làm rơ rng tông hun ca ngài không đi din cho cùng làn sóng đó.

Điu này đă gây ra s quan tâm mt cách d hiu cho người Công giáo. Vic xem xét li giáo hun có tính thm quyn dn đến hiu lc ca  Tông huấn “Niềm vui của T́nh yêu"  đang được thc hin xuyên sut theo các nguyên tc ca Giáo hi s là mt điu ǵ đó mà h hy vng và cu nguyn.

Đc TGM tiếp tc trích dn ngưi bn ca ḿnh trong li kết lun rng: “Hôm nay vết nt và vết thương vn c̣n, và ch có Đc Thánh Linh mi có th mang li s cha lành và s trn vn.”

Ngài nói tiếp: “Bt chp 50 năm ích k và bt tuân, tôi cu nguyn cho Giáo hi s st sng dy d s tht và cái đp đ ca tông thư này, thúc gic s ăn năn cha ci nhng ti li hin nhiên chng li s thánh thin ca hôn nhân và cuc sng, và kêu gi các tín hu hăy hoàn toàn ci m trưc vô s phưc lành vn tuôn chy t Chúa và là Đng ban s sng “.

Li kết ca ĐTGM Cha-pu là mt phn ng rơ ràng và súc tích cho đon văn này – không b nh hưng chút nào bi s nhm ln hoc mơ h.

Ngài viết, “Phn ng tt nht mà tôi có th làm, hoc bt c ai có th làm, là: Amen.”


 

  


  Tái thm đnh thông đip "S Sng Con Người" sau 49 năm.

(Vũ Nhun chuyn ng)

 

Đc ông Ma-réng-g tiết l “v́ s quan trng ca thông đip trong đi sng ca giáo hi hin nay mà nhóm thn hc gia đă xin Vatican min chưc lut đ̣i gii chuyên gia ch đưc phép lưng giá văn kh ca Ṭa Thánh sau thi gian 70 năm.

4 thn hc gia chuyên v hôn phi và đi sng gia đ́nh hin đang nghiên cu các tài liu văn kh vi mc đích đưa ra mt cái nh́n toàn din v lư do ti sao và vi cách thc nào mà chân phưc giáo hoàng Phaolô Đ Lc đă viết thông đip "S Sng Con Người" v t́nh yêu trong đi sng hôn nhân.

Đc ông Ghiêu-frế-đô  Ma-réng-g - trong vai tṛ trưng nhóm và là giáo sư thn hc v nhân chng hc ti hc vin giáo hoàng Gioan Phao-lo 2   ti Rome v nghiên cu Hôn Phi và Gia Đ́nh – đă đ cp đến công vic ca nhóm vi Radio Vatican nhân k nim 49 năm công b thông đip.

Mt vài bloggers mô t đây là mt sáng kiến ca ĐGH Phanxicô nhm thay đi giáo hun ca thông đip chng li vic nga thai nhân to. Thế nhưng giám đc hc vin là tng giám mc Viên-sén-d  Pa-gli-a  đă mnh m ph nhn mô t trên. 

Qua mt đin thư gi cho dch v thông tin công giáo Catholic News Service, đc ông Ma-réng-g ghi nhn đó là “mt công tác điu tra có tính lch s không ngoài mc đích tái to – trong hoàn cnh cho phép – toàn b t́nh hung mà thông đip này ra đi”.

Theo li ca đc ông Ma-réng-g, th́ vic h́nh thành thông đip khi s qua công vic ca mt tiu ban do thánh giáo hoàng Gioan 23 b nhim vào năm 1963 và sau đó m rng dưi trào ca ĐGH Phaolô Đ Lc. 

Công vic ca tiu ban chm dt vào năm 1966 vi báo cáo b l ra bên ngoài cho thy đa s các thành viên trong tiu ban đu cho rng h́nh thc nga thai nhân to t bn cht không phi là ‘xu xa ma qu’ tuy nhiên có mt thiu s vn tin như vy.

Cui cùng tiu ban không th cho ĐGH mt li khuyên, v́ thế ĐGH Phaolô Đ Lc phi t gii quyết trong khi dư lun k c gii thn hc đu b phân hóa trưc vn đ nên hay không nên cho phép x dng h́nh thc nga thai nhân to. 

Đc ông Ma-réng-g tiết l “v́ s quan trng ca thông đip trong đi sng ca giáo hi hin nay mà nhóm thn hc gia đă xin Vatican min chưc lut đ̣i gii chuyên gia ch đưc phép lưng giá văn kh ca Ṭa Thánh sau thi gian 70 năm.  Cui cùng Vatican đă chp thun li yêu cu cho phép nhóm thn hc gia đưc tiếp cn vi văn kh mt ca Vatican cùng nhng tài liu ca b Tín Lư và Đc Tin.