Thông đip "S Sng Con Người" Các bin pháp hn chế sinh sn

(Trích t mng Giáo X Tân Trang)

 

Các bin pháp hn chế sinh sn cho phép và không cho phép

 

* Li nói đu cho bài này:

- Thông đip "S Sng Con Người" gm 31 mc. đây lưc b các ni dung có tính cht lư thuyết và đo đc chung chung mà đi sâu vào ch đ c th v hn chế sinh sn.

- Các vn đ thuc ch đ sinh sn (cho phép hay không cho phép) ca Giáo hi Công giáo dưi đây không ch nm Thông đip "S Sng Con Người" 1968 mà c̣n nm nhiu tài liu giáo lư khác nhau như B giáo lut Công giáo 1983, các hun th ca B Giáo lư Đc Tin như: Donum Vitae (Tng phm S Sng) năm 1987, Dignitas Personae (V mt s vn đ Đo đc Sinh hc) năm 1988, Thông đip Evangelium Vitae (Phúc âm s sng) ca ĐGH Gioan-Phaolô II năm 1995...

- V́ thi gian có hn mà phi truy cp c trăm website coi chp nhoáng đ t́m tài liu nên không th ghi ngun. Quư v nào thc mc v đon nào s cung cp ngun sau. Nhưng bo đm các ngun này đếu ly t website ca đo Công giáo (tr các phn "nói thêm" là có coi thêm ngun ngoài đo Công giáo)

 ***

 Đ bo v cho quyn truyn sinh, Thông đip "S Sng Con Người" có 03 nguyên tc giáo lư chính như sau:

 

1. Các ngưi phi ngu không có quyn t do riêng trong vic lưu truyn s sng mà phi tuân theo thánh ư Chúa và giáo hun ca Giáo hi:

Mc 10: trong lănh vc lưu truyn s sng, h không có quyn t do hành đng theo s thích, t ư la chn nhng phương pháp cho là chính đáng, trái li, phi hưng hành đng ḿnh theo đúng thánh ư to dng ca Thiên Chúa, thánh ư đó đưc biu hin bng chính bn cht và các hành vi ca hôn nhân cũng như bng các li giáo hun liên tc ca Giáo hi

 

2. Vic điu ḥa sinh sn (đ gim bt s sinh) là do ch ư sp xếp ca Thiên Chúa:

Mc 11: không phi mi hành vi, mi giao kết ca hôn nhân đu to ra đưc mt mm sng mi. Thiên Chúa khôn ngoan vô cùng đă thu xếp và thiết lp nhng đnh lut, nhng chu kỳ t nhiên ca mm sng: Chính nhng chu kỳ y có sc gim bt s sinh.

 

3. Các bin pháp hn chế sinh sn cho phép và không cho phép. Lên án, chng các phương pháp nhân to đ điu ḥa sinh sn

các Mc 14, 15, 16, 17:

- Không th nào chp nhn vic điu ḥa sinh sn bng cách trc tiếp ngăn chn s din biến đă khi s mt mm sng, và nht là vic c ư phá thai dù vi lư do y tế cũng vy

- Không th chp nhn vic trc tiếp vô hiu hóa kh năng sinh sn nơi ngưi đàn ông hay đàn bà, dù là vĩnh vin hay ch tm thi trong mt thi gian

- Không có quyn chp nhn bt c mt hành vi nào có mc đích hay dùng làm phương tin đ ngăn chn vic sinh sn, hoc trưc khi hoc đang khi làm hành vi hôn nhân, hoc làm tr ngi vic din tiếp t nhiên ca hành vi y

- Có th căn c vào các chu kỳ t nhiên, c hu ca cơ năng sinh sn đ làm hành vi hôn nhân trong nhng thi gian không đu thai, và ch có phương pháp điu tiết sinh sn y mi không đi ngưc li nhng nguyên tc luân lư căn bn.

 

Sau đây là các bin pháp hn chế sinh sn cho phép và không cho phép ca Giáo hi Công giáo xut pháp t Thông đip trên

 

 

1. Phá thai, hút, no thai…vvv: Cm

 

1. Phá thai, hút, no thai, dùng các loi thuc try thai, điu ḥa kinh nguyt, bao gm c vic khám thai nhm đích phá thai: Cm, ti trng

Ngưi phá thai (m), ngưi xúi gic (cha...), ngưi cng tác (bác sĩ) đu mc v tuyt thông tin kết theo giáo lut.

- Không loi tr (vn có ti): b hăm hiếp mà phá thai

- Loi tr (min tr, không có ti): phá thai gián tiếp, bào thai b chết không do ch ư trc tiếp mun mà b chết v́ ch ư cha bnh him nghèo cho ngưi m hay đ cu mng ngưi m, min là vic cn tr sinh sn y không phi do chính đương s trc tiếp ưng mun. Đây là vic áp dng nguyên tc "Hiu qu kép" thưng đưc s dng trong y khoa đ gii quyết mt s vn đ lưng nan ca các hành vi có hai tác dng, mt tt và mt xu, tác dng tt xy ra đng thi hoc trưc tác dng xu. Ngưi làm hành đng nhm đến tác dng tt; nh́n thy trưc nhưng không ưc mun tác dng xu. Thí d như:

- Ct b ung thư t cung nơi ngưi ph n đang mang thai,

- Ct b ng dn trng đang cha mt "bào thai" đă đưc th thai ngoài t cung,

- Cho ngưi m ung thuc tr liu mà có nh hưng đến thai nhi.

 

2. Nga thai t nhiên: Cho phép

Xác đnh ngày trng rng mà chn thi đim giao hp tránh th thai, gm:

- Phương pháp "Ghi Kinh kỳ" (Ogino- Knauss)

- Phương Pháp Đo Nhit Đ (Ferin)

- Phương pháp coi cht nhn (John Billins):

Ngoài ra vic s dng que thuc th có bán tim thuc tây đ biết ngày rng trng, Giáo hi cũng không cm

 

* Nói thêm:

Trong Thông đip "S Sng Con Người", Đc Pi-ô 12 có đ ng mt h́nh thc đưc cho phép gi là "phương ương tin nhân to nhm giúp cho hành vi v chng đt đưc cu cánh ca nó”: “Không nht thiết cm đoán vic s dng mt s phương tin nhân to ch nhm giúp cho hành vi t nhiên d dàng hoc ch giúp cho hành vi t nhiên thc hin b́nh thưng, đt đưc cu cánh ca nó”

T li nói này ca ĐGH, Thánh B Giáo Lư Đc Tin, trong Hun Th Tng phm S Sng, đă nói rng: “Vic truyn tinh nhân to đng hp bên trong hôn nhân, không th chp nhn đưc, tr trưng hp ngưi ta không dùng phương tin k thut đ thay cho vic giao hp, nhưng ch coi nó như mt tr c, giúp cho vic giao hp đưc d dàng và đt đưc cu cánh riêng ca nó”

Nhưng vn đ là cho đến nay ngưi ta cũng chưa hiu rơ phương tin nhân to đó là ǵ và khoa hc có phát minh ra chưa?

 

3. Nga thai nhân to: Cm

- Thuc nga thai: Cm. Loi tr vic ung thuc tr liu như ri lon kinh nguyt quan trng, vài loi u nang bung trng, mà có cha thuc nga thai vi mc đích tr bnh mà ngưi s dng không mong mun đ tránh thai

- Ṿng tránh thai: Cm

- Bao cao su: cm, không loi tr c vi vic s dng vi mc đích chng HIV.

* Nói thêm:

- Có 1 linh mc phát bao cao su Ba Tây đ chng HIV: linh mc này b cnh cáo.

- Có ln trong 1 cuc phng vn, Giáo hoàng Benedict XVI có nói rng s dng bao cao su "không phi lúc nào cũng sai trái". Giáo hoàng cho rng dùng bao cao su có th là đúng đn trong nhng trưng hp c th như chng s lây lan ca HIV. Phát biu chn đng này đưc các nhà ci cách Thiên chúa giáo, nhóm hot đng chng HIV và c UN-AIDS, chương tŕnh ca LHQ v HIV/Aids hoan nghênh nhit lit. Nhưng sau đó Vatican cho rng đây không phi là mt tài liu chính thc ca Giáo Hi, mà ch là 1 câu tr li phng vn. Đc Thánh Cha nói rng ngài chu trách nhim cá nhân cho nhn đnh này, nghĩa là phi hiu đây chưa phi là giáo hun chính thc ca Hun Quyn.

- Giao hp ngưng ngang: ti trng. Bt đu t 1 câu chuyn trong Cu ưc: có chàng Onan là con th ca ông Giuđa. Khi Er, anh rut ca ông Onan chết, ông Giuđa bo Onan "ăn nm" vi ch dâu (tc v ca Er) đ gây ḍng ging cho Er theo l thi y. "Nhưng Onan biết là con sinh ra s không phi ḍng ging ḿnh, nên mi khi giao hp vi ch dâu th́ hn đ rơi tinh trùng ra ngoài, c ư không cho anh đưc có ḍng ging. Kinh thánh viết tiếp: Hn đă làm điu tht đc trưc mt Giavê, nên Ngưi pht nó phi chết" (St 38, 1-10).

* Nói thêm: v́ tính phi lư ca vic hn chế này mà có mt s nhà thn hc và Giám mc gii nghĩa, cũng không kết thành ti trng cho nhng ai "có thin chí, nhưng gp trưng hp khó khăn không th thi hành nhng điu Thông đip dy". Hi đng Giám mc các nưc Áo (Austria), Anh, Ba tây (Brazil), Nht, Ư cho rng v́ thông đip không kết án (là mc ti trng), nên nhng đôi v chng gp "nhng trưng hp khó khăn" (có th hiu là v chng c̣n tr mà đă có nhiu con, gia đ́nh không my khá gi…), th́ không b loi khi vic lănh nhn các Bí tích...

- Trit sn, ct ng dn tinh, buc bung trng: ti nng dù là tm thi hay vĩnh vin

 

4. Các bin pháp k thut khác:

- Th thai nhân to, bơm tinh trùng vào trng: Cm, dù là khác ngun (tinh trùng ca ngưi khác) hay cùng ngun (tinh trùng ca chng)

- Th tinh trong ng nghim: Cm

- Sinh sn vô tính nơi ngưi (Human Cloning): Cm dù là dùng k thut phân đôi (embryo twinning) và k thut truyn nhân (cell nuclear transfer).

 


Hun quyn v nga thai nhân to

(Tác Gi: Sơ Minh Nguyt)

 

Tháng 7 năm 1968, Đc Giáo Hoàng Phaolô VI (1963-1978) ban hành thông đip ” "S Sng Con Người" - S Sng Con Ngưi” bàn v vn đ điu ḥa sinh sn.

 

 

Thông đip nhc li nhng nguyên tc nn tng ca giáo hun Kitô liên quan đến s sng con ngưi, trong đó có vic ngăn cm nga thai nhân to. Thông đip gây mt tiếng vang rt ln và kéo theo nhng chng đi sôi ni, nhng phê b́nh gt gao, nếu không mun nói là ”nhng ch trích mt dy” đi vi thông đip ca mt v giáo hoàng!

M
y tháng sau - cùng năm 1968 - ti trưng trung hc quc tế Saint  Dơ-mơn-ơ-Lê min Bc nưc Pháp, ngưi ta đt đ tài lun văn:
- Hăy mô t
biến c ln nht mà bn nghe nói đến.

Báo chí sau đó đă ph biến bài lun văn ca mt cô gái 12 tui rưi. Khi gi
i thiu, gii kư gi đă trích câu cui cùng ca bài lun văn đ đt ta đ:
- Ch
u kh đi trên con đưng lót si đá hay là quay đi t́m con đưng bng cát mn.

Sau đây là toàn bài lun văn ca cô thiếu n.

Mt đ tài mà ch ngưi ln mi bàn ti, nhưng li rt s phi nói ti, đó là thông đip mi ban hành ca Đc Giáo Hoàng. Trong thông đi
p này, Đc Giáo Hoàng nói vi thế gii:
- KHÔNG Đ
ƯC DÙNG THUC NGA THAI!

Ti
ếng KHÔNG ca Đc Giáo Hoàng tht rơ ràng, quyết lit và tht đau thương, đă làm kinh ngc và gây chn đmg mnh.

Như bao ngưi, em cũng ngc nhiên và bi ri. Như bao ngưi, em cũng mong đi nơi Đc Giáo Hoàng mt quan đim rng răi hơn. Và cũng nh
ư bao ngưi, em miên man suy nghĩ v vn đ nga thai nhân to. Qu là cái ṿng ln qun không li thoát .. Ngưi nam và ngưi n sau khi lp gia đ́nh, lúc đi din nhau, đă chm trán vi vn đ:

- Ho
c can đm chp nhn đau kh đ cho ra đi nhng đa con cùng ging ṇi, hoc mong mun mt ít d dăi nhưng đưc chp nhn, cm thông.

T
i sao em li chn vn đ nga thai nhân to? Lư do gin d, v́ nó biu tưng cho mt bưc nhy phi thưng trong tương lai, mt loi thuc, mt cách chun b đ giết chết các đnh lut thiên nhiên. Vi phương thc này, con ngưi ngăn cn nhng ngưi con khác ra đi. Tht là khng khiếp! Do đó Đc Giáo Hoàng nói:
- KHÔNG! KHÔNG Đ
ƯC LÀM TH!

Ngài nói:
- Ph
i chu đau kh. Phi chp nhn nhng ǵ THIÊN CHÚA ban cho anh ch em. Phi c gng đến cùng.

Th
t là mt giáo hun rơ ràng, quyết lit.

Trong khi đó th́ ng
ưi ta ch đi mt cái ǵ d dăi hơn, mm do hơn, chng hn như:
- Ng
ưi ta có th làm như thế .. trong mt s trưng hp, v.v.

Nh
ưng Đc Giáo Hoàng li nói:
- KHÔNG!

Ngài nói:
- Con ng
ưi phi tuân theo nhng lut l sơ đng nht ca thiên nhiên ch không phi ch́u theo nhng d dăi, hoc nhng tiến b ca khoa hc. Kinh Thánh viết: ”Con phi đ m hôi trán mi có miếng ăn” (Sáng Thế 3,19).

Th
ế nhưng, trong mt căn nhà lp xp thuc khu chut kia, 12 đa nh chết v́ đói, v́ cha m chúng không có đ lương thc nuôi chúng. Ri mt ngưi đàn bà khác kit sc v́ đă cho ra đi quá nhiu đa con. Ti các nưc thuc thế gii th ba, th́ ngưi ta chết như r, ch v́ ngưi ta quá đông, quá đông và quá đông!!! ...

Tuy nhiên, nh
ng lư l đ t chi viêc nga thai nhân to li có giá tr. Làm sao mà không nói KHÔNG đưc? Bi v́ nếu nói: Có th chp nhn trong mt s trưng hp th́ s kéo theo nhng d dăi, nhng ”cóc cn”, theo kiu nói ca nhiu ngưi hin nay ..

Tht là mt vn đ khó nut. Mt trưng hp lương tâm.

Câu tr li thng thn ging như khúc ci khô, như bc rào ngăn chn ưc mun, mun gii quyết vn đ cách đơn gin, không đt nng vn đ. Đó cũng là câu tr li ca Đc Giáo Hoàng, quá quyết lit đi vi mt s ngưi.

Th
t là mt vn đ va hóc búa va tế nh, do đó mà các Đc Giám Mc Pháp, hp nhau t vài tun nay, đă làm cho giáo hun ca Đc Giáo Hoàng tr nên lng-lơ, mơ-h hơn khi nêu ra mt s trưng hp ngoi l, mt s lut tr. Nhưng câu kết lun vn là:
- ĐÂY LÀ M
T TRƯNG HP LƯƠNG TÂM CHO MI NGƯI.

theo em, đây là câu tr
li giá tr. C̣n li, mi ngưi có quyn t do đ bàn căi.

Em ch
n vn đ này thay v́ các vn đ khác, bi v́ theo em, các vn đ khác, cho dù có quan trng thế nào đi na, cũng không quan trng bng vn đ s sng con ngưi, là vn đ không cùng, là vn đ thc s ca con ngưi, theo đúng nghĩa nht ca danh t, đó là vn đ:
- Ch
u kh bưc đi trên con đưng đá si, hay quay đi chn mt con đưng khác d dăi bng cát mn.

... ”THIÊN CHÚA đă dng nên loài ngưi ging h́nh nh Ngài. Ngài dng nên ngưi nam và ngưi n. Chúa chúc lành cho h
và phán: ”Hăy sinh sn nhiu trên mt đt và hăy cai tr mt đt. Hăy cai qun cá bin chim tri, và tt c các thú vt hot đng trên đt” (Sách Sáng Thế 1,27-28).